Martxoak 8. Gora borro­ka feminista!!!

Patriar­ka­tua, jen­dar­tea­ren estruk­tu­ra ideo­lo­gi­ko, poli­ti­ko eta eko­no­mi­koan inte­gra­tua dago eta ema­ku­meon aur­ka­ko zapal­kun­tza, esplo­ta­zio eta gene­ro men­de­ratzea­ren bidez adie­raz­ten da. Hone­la kapi­ta­lis­moak ema­ku­meok era­bil­tzen gai­tu bere bizi­rau­pe­ne­ra­ko sexuen arte­ko lana­ren bana­ke­ta­ren bitar­tez. Ideo­lo­gia patriar­ka­lak gure bizitza­ko espa­rru guz­tie­tan era­gi­ten du. Sis­te­ma honen bizi­rau­pe­na eta erre­pro­duk­zioa ziur­tatzen dituz­ten bote­re harre­ma­nak beti­kotze­ko indar­ke­ria oina­rriz­ko osa­gaia da. Egi­tu­raz­ko indarkeria […]