Jar die­zaio­gun muga pobre­zia­ri. Pobre­zia­ren muga 2017/​Pongamos lími­te a la pobre­za. Umbral de pobre­za 2017


POBREZIAREN MUGA ZEHAZTEAREN GARRANTZIA

Elkar­tze­nen uste dugu, per­tso­na oro­ren par­te-har­tze sozial akti­boa ber­matze­ko hel­bu­ruaz, gutxie­ne­ko diru-sarre­ra dui­nak ber­ma­tuak edu­ki behar ditu­gu­la. Bis­ta­koa badi­ru­di ere, pobre­ziak, berau uler­tu eta azal­tzeak, ondo­ren­go ezbaian du gil­tza­rria: abe­ras­ta­su­na eta erren­ten bana­ke­ta desore­ka­tua bai zen­tzu ber­ti­ka­lean (lan eta kapi­ta­la­ren erren­tak) zein zen­tzu hori­zon­ta­lean (herri­ta­rren artean egi­ten den balia­bi­deen banaketa).

Txos­ten ofi­zia­lek pobre­zia erla­ti­boa­ri, pre­ka­rie­ta­tea­ri, ongi­za­te eza­ri eta aba­rrei buruz min­tzatzen zaiz­ki­gu, egiaz­ko errea­li­ta­tea estal­tzen duten indi­ze eta zen­ba­kiak mani­pu­latzen dituz­te­la­rik. Elkar­tzen-ek urteak dara­matza erre­kla­matzen Pobre­zia­ren Muga defi­ni­tu eta zehaz­te­ko iriz­pi­de homo­ge­neo bat ezar dadin. Gizar­te baten erren­ta eta pre­zioen mai­lan oina­rri­tu­ta­ko erre­fe­ren­tzia bat defi­nitzean datza eta, aspek­tu horie­tan oina­rri­tu­ta, per­tso­na batek gutxie­ne­ko duin­ta­su­nez bizi ahal iza­te­ko beha­rrez­koa duen kopu­rua zehaz­tean. Elkar­tzen-en gutxie­ne­ko eslei­pen eko­no­mi­ko oro kal­ku­latze­ko orduan erre­fe­ren­tzia hori era­bi­li beha­rra dagoe­la pen­tsatzen dugu, Lan­bi­de Arte­ko Gutxie­ne­ko Sol­da­ta, pen­tsioen gizar­te pres­ta­zioak eta Diru-sarre­ren Ber­me­ra­ko Erren­ta kal­ku­latze­ko bes­teak bes­te. Modu horre­tan horie­ta­ko bat ere ez da Pobre­zia­ren Muga­ren azpi­tik egongo.

Euro­pa­ko eta esta­tue­ta­ko ins­ti­tu­zioek pobre­zia­ren muga­ren ezar­pe­na era­bi­li dai­te­keen erren­ta balio­ki­dea­ren media­nan oina­rritzen dute; hau da, popu­la­zioa­ren gehien­goa­ren­tza­ko sol­da­te­tan. Jakin­da 70. hamar­ka­da­ren erdial­de­tik, sor­tu­ta­ko abe­ras­ta­su­nean sol­da­ta­pe­ko biz­tan­le­ria­ren esku-har­tzeak behe­ra egin due­la kapi­ta­lak bere­ga­na­tu­ta­ko zatia asko hazi den bitar­tean: 1977an sol­da­ta­pe­ko biz­tan­le­ria­ren ordain­sa­ria BPGa­ren %67,3a zen, 2012an por­tzen­tai hori %48,6ra jaitsi dela­rik, gure pro­po­sa­me­nak per capi­ta BPGe­tan oina­rri­tu­ta­ko sol­da­tak inde­xatzea­ren alde egi­ten du. BPGak sor­tu­ta­ko abe­ras­ta­su­na zen­batze­ko dituen mugez jabetzen baga­ra ere (ez du zen­batzen iru­zur fis­ka­la, ezta ezku­tu­ko eko­no­mia ere, eta are gutxia­go jen­dar­tea sos­ten­gatzen duen lan erre­pro­duk­ti­boa), eta hel dai­tez­keen ekar­pe­nei zaba­lik egon­da, meto­do honen ber­tu­tea azpi­ma­rra­tu nahi dugu: abe­ras­ta­su­na­ren bana­ke­ta bere sorre­ra­ra lotzen duela.

Hel­bu­rua hori iza­nik, lurral­de bakoitze­ko BPGa­ren ara­be­ra arti­ku­la­tu­ta­ko indi­za­zio auto­ma­ti­ko­ra­ko sis­te­ma bat plan­te­atzen dugu. Horren arabera:

1. LGS inoiz ez litza­te­ke per cápi­ta BPG-aren %50 baino baxua­goa izan behar

Inda­rrean dagoen LGS­ren era­gi­nez lan­gi­le pobreak sor­tzen dira. Gure meto­do­lo­gia­ren ara­be­ra, 2017an Hego Eus­kal Herrian LGS (eta beraz gutxie­ne­ko pen­tsioa ere) 1.333,04 euro hilean izan­go litza­te­ke; Madri­lek bene­tan eza­rri­ta­koa berriz 707,60 euro hilean dela­rik, erdia baino pix­ka bat gehia­go (eta aur­ten %8ko igoe­ra izanda…).

Pres­ta­zio bat bera ere ez litza­te­ke inoiz per capi­ta BPG-aren %37,5 baino baxua­goa izan behar, Pobre­zia­ren Mugatzat har­tze­ra pasa­tu­ko litzatekeelarik.

Egia da Pobre­zia­ren Muga­ren gai­ne­tik egon­go diren pres­ta­zio edo gizar­te sol­da­te­kin ez dugu­la pobre­zia­re­kin buka­tu­ko. Pobre­zia­re­kin era inte­gra­lean bukatze­ko, esplo­ta­zioa­re­kin bukatze­ko lan-bal­din­tza dui­nak ber­matzea, etxe­bi­zitzen gehie­giz­ko pre­zioei eta alo­kai­ruei muga jar­tzea… nahi­taez­ko neu­rri bakar batzuk dira.

ELKARTZENEN 2017ko POBREZIAREN MUGA ZEHAZTU DUGU

2017an Pobre­zia­ren Muga 11.997,36 euro­tan gera­tu da Hego Eus­kal Herrian, horrek esan nahi du hile­ro­ko kopu­rua 999,78 euro­koa dela eta horre­ga­tik Elkar­tzen-ek kopu­ru bere­ko pres­ta­zioak edo gizar­te sol­da­ta alda­rri­katzen du.

Gure meto­do­lo­gia­ren ara­be­ra, gaur egu­ne­ko Lanar­te­ko Gutxie­ne­ko Sol­da­ta eta bes­te hain­bat sol­da­ta, pres­ta­zio sozia­lak (Diru sarre­rak Ber­matze­ko Erren­ta, Txer­tatze Sozia­le­ra­ko Erren­ta) eta pen­tsio gehie­gi (batez ere kon­tri­bu­ti­boak ez dire­nak eta alar­gun­tza pen­tsioak) Pobre­zia­ren Muga­ren azpi­tik kokatzen dira gaur egun.

Pobre­zia­ren muga, gizar­te des­ber­din­ta­su­nak gutxitze­ko tres­na era­gin­ko­rra da. Per­tso­na oro­ri gutxie­ne­ko duin­ta­su­na ber­matze­ko tres­na ale­gia. Abe­ras­ta­su­na banatze­ko meka­nis­mo auto­ma­ti­koa da, zeren abe­ras­ta­su­na han­ditzen bada ata­la­sea­ren kopu­rua han­ditzen bai­ta, eta, murriz­tuz gero, kopu­ru hori ere neu­rri berean murriz­ten bai­ta. Era berean, egun­goak baino lan bal­din­tza dui­na­goak ber­matzen ditu. Hala­ber, balio­ga­rria izan­go da esplo­ta­zioa­ri, jen­dar­te eta lan murriz­ke­tei aurre egi­te­ko. Abe­ras­ta­su­na­ren bana­ke­ta bere sorre­ra­ri lotzeaz gain, lagun­tza sis­te­ma erraz­ten du, gene­roa baz­ter­tzen duten gizar­te ase­gu­ran­tza­ren sis­te­ma bere­ziak ere baz­ter­tzen ditu, erre­ji­men oro­kor bate­ra­ko urratsak ema­nez. Aldi berean, denon artean sor­tu­ta­ko abe­ras­ta­su­na banatzen du era ego­kia­go baten bidez. Hala ere, inpor­tan­te­ena da per­tso­na guz­tiei gutxie­ne­ko duin­ta­su­na ziur­tatzen die­la eta, batez ere, ema­ku­meei dago­kie­nez, euren­ga­na­ko kon­fian­tza eta inde­pen­den­tzia han­ditzen dela.

Zen­ba­ki hutsal hauen atzean, Eus­kal Herri­ko biz­tan­leen here­nak (3 per­tso­na­tik batek!) Pobre­zia­ren Muga­ren azpi­tik bizi­rau­ten du Eus­kal Herrian, isil­ta­su­nean eta gure joan-eto­rri fre­ne­ti­koan iku­se­zin. Itzar­tze­ko ordua da, kon­tzien­tzia har­tze­ko ordua, sis­te­ma­ri aurre egi­te­koa. Pri­ba­ti­zatze­ko hel­bu­rua­re­kin publi­koa­ren aur­ka­ko lapu­rre­ta masi­boa­ren aurrean, ondoe­za zabal­tzen ari den baliz­ko ongi­za­te esta­tua­ren aurrean,beldurra eta babes­ga­be­ta­su­na, herri­ta­rren gehien­goa­ren aur­ka­ko ezku­tu­ko gerra honen aurrean, pobre­zia­ri muga jar­tzea ezin­bes­te­koa da.

BORROKATU ESKUBIDE SOZIALEN ALDE!

PREKARIETATEARI AURRE EGIN!

JENDARTEA ERALDATU!

Elkar­tzen

Eus­kal Herrian 2017ko Otsai­la­ren 13an

LA IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DEL UMBRAL DE POBREZA

En Elkar­tzen pen­sa­mos que toda per­so­na tie­ne que tener garan­ti­za­dos unos ingre­sos míni­mos dig­nos para poder hacer efec­ti­va la par­ti­ci­pa­ción social acti­va. Aun cuan­do pue­da pare­cer una obvie­dad, el fenó­meno de la pobre­za, su com­pren­sión y expli­ca­ción, par­ten de una cues­tión cla­ve: la des­igual dis­tri­bu­ción de la rique­za y de la ren­ta, tan­to en sen­ti­do ver­ti­cal (ren­tas del tra­ba­jo y ren­tas del capi­tal) como en sen­ti­do hori­zon­tal (dis­tri­bu­ción de recur­sos entre la población). 

Los infor­mes ofi­cia­les nos hablan de pobre­za rela­ti­va, pre­ca­rie­dad, ausen­cia de bien­es­tar, etc., mani­pu­lan­do índi­ces y núme­ros que enmas­ca­ran la ver­da­de­ra reali­dad. Elkar­tzen lle­va años recla­man­do, que se esta­blez­ca un cri­te­rio homo­gé­neo para defi­nir y deter­mi­nar el Umbral de Pobre­za. Se tra­ta de defi­nir una refe­ren­cia en base a los nive­les de ren­tas y pre­cios de una socie­dad y a par­tir de estos se deter­mi­na el míni­mo que nece­si­ta una per­so­na para vivir con un míni­mo de dig­ni­dad. Des­de Elkar­tzen pen­sa­mos que se debe uti­li­zar esa refe­ren­cia a la hora de cal­cu­lar todas las asig­na­cio­nes eco­nó­mi­cas míni­mas, como el Sala­rio Míni­mo Inter­pro­fe­sio­nal, las pres­ta­cio­nes socia­les en pen­sio­nes, la Ren­ta de Garan­tía de Ingre­sos, la Ren­ta de Inclu­sión Social, etc., de for­ma que estas nun­ca sean infe­rio­res al Umbral de Pobreza. 

Las ins­ti­tu­cio­nes euro­peas y esta­ta­les basan la deter­mi­na­ción del Umbral de Pobre­za en la media­na de la ren­ta dis­po­ni­ble equi­va­len­te, es decir, de los sala­rios para la mayo­ría de la pobla­ción. Tenien­do en cuen­ta que des­de media­dos de la déca­da de los seten­ta la par­ti­ci­pa­ción de la pobla­ción asa­la­ria­da en la rique­za gene­ra­da ha des­cen­di­do mien­tras que la par­te apro­pia­da por el capi­tal ha aumen­ta­do sus­tan­cial­men­te: en 1977 la remu­ne­ra­ción de la pobla­ción asa­la­ria­da repre­sen­ta­ba el 67,3% del PIB, mien­tras que en 2012 este por­cen­ta­je se ha redu­ci­do al 48,6%, nues­tra pro­pues­ta pasa por inde­xar los sala­rios al PIB per cápi­ta. Aun­que somos cons­cien­tes de las limi­ta­cio­nes que pre­sen­ta el PIB a la hora de con­ta­bi­li­zar la rique­za gene­ra­da (no con­ta­bi­li­za el frau­de fis­cal, ni la eco­no­mía sumer­gi­da, ni que decir el tra­ba­jo repro­duc­ti­vo sin el cual esta socie­dad no con­se­gui­ría sobre­vi­vir), y estan­do abier­tas a las apor­ta­cio­nes que pue­dan lle­gar, pen­sa­mos que este méto­do tie­ne la vir­tud de anclar la dis­tri­bu­ción de la rique­za a su generación. 

Así, plan­tea­mos un sis­te­ma de indi­za­ción auto­má­ti­co arti­cu­la­do en fun­ción del PIB de cada terri­to­rio, según el cual:

1. El SMI no debe­ría nun­ca ser infe­rior al 50% del PIB per cápita.

El SMI actual, está crean­do tra­ba­ja­do­res pobres. Siguien­do nues­tra meto­do­lo­gía para Hego Eus­kal Herria en 2017 el SMI (y por ende la pen­sión míni­ma) se esta­ble­ce­ría en 1.333,04 euros al mes, fren­te a los 707,60 real­men­te esta­ble­ci­dos por Madrid, poco más de la mitad (y habién­do­lo subi­do el 8% este año…).

2. Nin­gu­na pres­ta­ción debe­ría ser infe­rior al 37,5% del PIB per cápi­ta, que pasa­ría a ser con­si­de­ra­do el Umbral de Pobreza.

Es cier­to que solo con garan­ti­zar ren­tas y sala­rios en el Umbral de Pobre­za no vamos a con­se­guir aca­bar con la pobre­za. Ase­gu­rar unas con­di­cio­nes labo­ra­les dig­nas para aca­bar con la explo­ta­ción, poner lími­te a los desor­bi­ta­dos pre­cios de las vivien­das y alqui­le­res, son solo algu­nas de las cues­tio­nes impres­cin­di­bles para aca­bar con la pobre­za de una mane­ra integral.

EN ELKARTZEN HEMOS CALCULADO EL UMBRAL DE POBREZA PARA 2017

En 2017 el Umbral de Pobre­za para Hego Eus­kal Herria que­da seña­la­do en 11.997,36 euros, lo que sig­ni­fi­ca una can­ti­dad men­sual de 999,78 euros por lo que Elkar­tzen rei­vin­di­ca unas pres­ta­cio­nes o sala­rio social por enci­ma de este valor. 

Tan­to el actual Sala­rio Míni­mo Inter­pro­fe­sio­nal, como muchos otros sala­rios, dife­ren­tes pres­ta­cio­nes socia­les, la Ren­ta de Garan­tía de Ingre­sos, la Ren­ta de Inser­ción Social así como dema­sia­das pen­sio­nes, espe­cial­men­te las no con­tri­bu­ti­vas y las de viu­de­dad, se encuen­tran en estos momen­tos por deba­jo del Umbral de Pobre­za según nues­tra metodología.

El Umbral de Pobre­za es un ins­tru­men­to efi­caz para redu­cir las des­igual­da­des socia­les. Para ase­gu­rar una dig­ni­dad míni­ma a toda per­so­na. Es un meca­nis­mo auto­má­ti­co para el repar­to de la rique­za, ya que si la rique­za aumen­ta, aumen­ta tam­bién la can­ti­dad del umbral y se dis­mi­nu­ye, tam­bién dis­mi­nu­ye dicha can­ti­dad. De igual mane­ra ayu­da a garan­ti­zar unas con­di­cio­nes de tra­ba­jo más dig­nas que las actua­les, así como para hacer fren­te a la explo­ta­ción, a los recor­tes socia­les y a los labo­ra­les. No solo ancla la dis­tri­bu­ción de la rique­za a su crea­ción sino que sim­pli­fi­ca el sis­te­ma de pres­ta­cio­nes aca­ban­do con los regí­me­nes espe­cia­les de la segu­ri­dad social dis­cri­mi­na­do­res de géne­ro, dan­do pasos en la crea­ción de un úni­co régi­men gene­ral. De igual mane­ra repar­te la rique­za gene­ra­da por todos de una mane­ra más equi­li­bra­da pero lo más impor­tan­te es que ase­gu­ra una dig­ni­dad míni­ma a toda per­so­na, y en espe­cial en el aumen­to de la auto­es­ti­ma e inde­pen­den­cia de la mujer fren­te al hombre.

Detrás de los fríos núme­ros en Eus­kal Herria un ter­cio de la pobla­ción (¡1 de cada 3!) de Eus­kal Herria sobre­vi­ve por deba­jo del Umbral de Pobre­za, en silen­cio e invi­si­bles a nues­tro deam­bu­lar fre­né­ti­co. Es hora de des­per­tar de con­cien­ciar­se y de plan­tar­le cara al sis­te­ma. Ante el expo­lio masi­vo de lo públi­co para pri­va­ti­zar­lo, ante el supues­to esta­do de bien­es­tar que no es más que de males­tar, ante el mie­do y el des­am­pa­ro, ante esta gue­rra sote­rra­da que están libran­do con­tra la inmen­sa mayo­ría de la pobla­ción, urge poner lími­te a la pobreza.

¡LUCHA POR TUS DERECHOS SOCIALES!

¡HAZ FRENTE A LA PRECARIEDAD!

¡TRANSFORMA LA SOCIEDAD!

Elkar­tzen

En Eus­kal Herria a 13 de febre­ro del 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *