Ote­gi­ren dekla­ra­zio larrien aurrean /​Ante las gra­ves decla­ra­cio­nes de Otegi

Ote­gi­ren dekla­ra­zio larrien aurrean /​Ante las gra­ves decla­ra­cio­nes de Otegi

Arnal­do Ote­gi Sor­tu­ko Idaz­ka­ri Nagu­siak pasa den otsai­la­ren 10ean Eus­ka­di Irra­ti­ko Fak­to­ria saioan Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ri zuzen­du­ta­ko aku­sa­zio larrien aurrean, gure mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du:

 1. Anti­guon ger­ta­tu­ta­koa­ren ingu­ru­ko infor­ma­zio guz­tia eman genuen urta­rri­la­ren 29an, hain zuzen ere Anti­guon ber­tan eman­da­ko pren­tsau­rre­koa­ren bitar­tez, eta horre­ga­tik ez gara horren ingu­ru­ko azal­pen gehia­go­tan luza­tu­ko. Ger­ta­tu­ta­koa kon­tatze­ko orduan mugi­men­duak bere ize­na era­bi­li du bere jarre­ra argi eta gar­bi azal­duz. Sor­tu izan da goi­tik behe­ra kon­tro­latzen duen txos­na batzor­de baten sina­du­ra­pean ezku­ta­tu dena aur­pe­gia ez emateko.
 2. Egun gutxi­ko epeaz Sor­tu­ko bi ardu­ra­dun nagu­siek, Arkaitz Rodri­gue­zek eta Arnal­do Ote­gik ale­gia, gezur­ti dei­tu dio­te Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ri. Gure ibil­bi­deak, ordea, beha­rrez­koak diren sines­ga­rri­ta­su­na eta zile­gi­ta­su­na eman diz­ki­gu, are gehia­go horre­la­ko ezta­bai­da batek Sor­tu­re­kin aurrez aurre jarri gai­tuen bakoitzean guk kar­ta guz­tiak mahai gai­nean jarri ditu­gu­nean, beraiek bere mili­tan­tzia eta Eus­kal Herri osoa­ri infor­ma­zioa ezku­tatzen zio­ten bitar­tean. Hala­xe izan da Anti­guo­ko kasuan ere bai.
 3. Azken 10 urtee­tan Ote­gik eta Rodri­gue­zek egia esan duten kasik aldi baka­rra Bate­ra­gu­ne auzia ize­nez eza­gu­tu­ta­koa­ren epai­ke­tan Audien­tzia Nazio­nal espai­no­la­ren aurrean hitz egin zute­ne­koa izan da. Ber­tan, epai­leei kon­ta­tu zie­ten ordu­ra arte Ezker Aber­tza­le­ko mili­tan­tzia­ri ezku­tatzen zio­te­na. Ber­tan onar­tu egin zuten Ezker Aber­tza­leak era­ba­ki­ta­koa­ren kon­tra­ko lobb­ya osa­tu izana.
 4. Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua 2014an jaio zen des­ager­tzear zegoen amnis­tia­ren alda­rria­ri haus­poa ema­te­ko. Ordu­ko eta gaur­ko egoe­rak alde­ra­tu­ta, argi dago ezta­bai­da kale­ra ate­ratze­ko lehe­nen­go urrats hori gau­zatzea lor­tu egin dugula.
 5. Gure mugi­men­duak ez du inoiz uka­tu amnis­tia­ren defen­t­sa ildo poli­ti­ko jakin baten bai­tan kokatzen denik, ildo horrek pre­so, ihes­la­ri eta depor­ta­tuen izae­ra poli­ti­koa eta haien duin­ta­sun mili­tan­tea­ren defen­t­sa, herri borro­ka­ren eta gataz­ka­ren his­to­ria­ren ingu­ru­ko mani­pu­la­zioen saihes­pe­na eta erre­pre­sa­lia­tuen alde­ko borro­ka sus­tatzea bul­tzatzen duelarik.Bestalde, amnis­tia­ren alda­rri­ka­pe­na­ren baz­ter­ke­ta edo­ta bera asi­mi­latze­ko bul­tza­tu­ta­ko dina­mi­kek guk defen­datzen dugu­na­ren kon­tra­ko ildoa eli­katzea bilatzen dute. Kon­tra­ja­rri­ta dau­de erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen ibil­bi­de his­to­ri­ko ere­du­ga­rria eta Alder­dien Legea­ren asper­du­ra­ra arte­ko onar­pe­na edo AVT eta enpa­ra­ue­kin epai­ke­te­tan akor­dio poli­ti­koak egi­tea. Sor­tuk erre­pre­sa­lia­tu hauen des­po­li­ti­za­zioa­ren beha­rra dau­ka sis­te­man inte­gratzen jarrai­tu ahal izateko.
 6. Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua ez da borro­ka arma­tua prak­ti­katze­ko jaio, eta zen­tzu horre­tan Arnal­do Ote­gik egin­da­ko dekla­ra­zioak bene­tan larriak dira, gure mugi­men­dua erre­pre­sioa­ren jo pun­tuan zuzen-zuze­nean kokatzen bai­tu. Ez da lehe­nen­go aldia Ote­gik antze­ko dekla­ra­zioak egi­ten ditue­la. Bihar­ko egu­nean gure mugi­men­dua­ren aur­ka­ko pro­ze­su judi­zial bat abia­tuz gero, zer egin­go du Ote­gik fis­kal­tzak leku­ko gisa deitzen bal­din badu? Komu­ni­ka­bi­dee­tan esan­da­koan berrestea?Faktoria irratsaioan esan­da­koak bi kali­fi­katzai­le posi­ble baino ez ditu Ote­gi­ren­tzat: esan due­na egia ez balitz, gezur­tia­ren izen­da­pe­na­ren mere­zi­dun izan­go litza­te­ke. Esan due­na bene­tan sinetsi­ko balu orain­dik izen­da­pen larria­go bate­na, sala­ta­ria­re­na hain zuzen ere. Ote­gik berak auke­ra­tu deza­la zein gus­tatzen zaion gehien.
 7. Bukatze­ko aspal­di­tik luza­tu­ta dagoen gon­bi­da­pen bat Ote­gi eta bere alder­dia­ri: ume­ke­rie­tan ibil­tzea­ri utzi nahi dio­zu­nean, hemen dau­ka­zue amnis­tia eta erre­pre­sa­lia­tuen ingu­ruan ter­mino poli­ti­koe­tan nahi bezain bes­te ezta­bai­datze­ko prest dagoen mugimendua.

Eus­kal Herria, 2017ko otsai­la­ren 13a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua


Ante las gra­ves decla­ra­cio­nes de Otegi

Ante las gra­ves acu­sa­cio­nes rea­li­za­das por el Secre­ta­rio Gene­ral de Sor­tu, Arnal­do Ote­gi, en el pro­gra­ma Fak­to­ria de Eus­ka­di Irra­tia el pasa­do 10 de febre­ro, el Movi­men­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re mani­fes­tar lo siguiente:

 1. El 29 de enero dimos toda la infor­ma­ción sobre lo suce­di­do en Anti­guo median­te una rue­da de pren­sa rea­li­za­da en ese mis­mo barrio, y es por ello que no nos vamos a exten­der más en expli­ca­cio­nes sobre ello. A la hora de narrar lo que ocu­rrió el movi­mien­to ha uti­li­za­do su nom­bre para expli­car cla­ra­men­te su posi­ción al res­pec­to. Ha sido Sor­tu quien se ha escon­di­do tras la fir­ma de una comi­sión de txos­nas que con­tro­la de arri­ba aba­jo para no dar la cara.
 2. En el pla­zo de pocos días los dos máxi­mos res­pon­sa­bles de Sor­tu, Arkaitz Rodrí­guez y Arnal­do Ote­gi, han lla­ma­do men­ti­ro­so al Movi­mien­to Pro Amnis­tía. Nues­tro reco­rri­do, sin embar­go, nos ha dado la cre­di­bi­li­dad y legi­ti­mi­dad nece­sa­rias, y más aún cuan­do cada vez que una dispu­ta de este esti­lo nos ha situa­do cara a cara con Sor­tu hemos sido noso­tros y noso­tras quie­nes hemos pues­to todas las car­tas enci­ma de la mesa mien­tras ellos ocul­ta­ban infor­ma­ción a su mili­tan­cia y a toda Eus­kal Herria. Tam­bién en el caso de Anti­guo ha sido así.
 3. Casi la úni­ca vez que Ote­gi y Rodrí­guez han dicho la ver­dad en los últi­mos 10 años ha sido cuan­do habla­ron fren­te a la Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la en el jui­cio del cono­ci­do como caso Bate­ra­gu­ne. En él le con­ta­ron a los jue­ces lo que has­ta enton­ces ocul­ta­ban a la mili­tan­cia de la Izquier­da Aber­tza­le. En él reco­no­cie­ron haber for­ma­do un lobby con­tra lo deci­di­do por la Izquier­da Abertzale.
 4. El Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión nació en 2014 para dar fue­lle a la rei­vin­di­ca­ción de la amnis­tía, que esta­ba a pun­to de des­apa­re­cer. Com­pa­ran­do las situa­ción de enton­ces con la de aho­ra está cla­ro que hemos con­se­gui­do lle­var a cabo ese pri­mer paso de lle­var el deba­te a la calle.
 5. Nues­tro movi­mien­to nun­ca ha nega­do que la defen­sa de la amnis­tía se sitúe en una línea polí­ti­ca con­cre­ta, sien­do ésta impul­so­ra de la defen­sa del carác­ter polí­ti­co y de la dig­ni­dad mili­tan­te de pre­sos, refu­gia­dos y depor­ta­dos, de la opo­si­ción a la mani­pu­la­ción his­tó­ri­ca sobre la lucha popu­lar y el con­flic­to, así como tam­bién es una línea polí­ti­ca que impul­sa la lucha a favor de los repre­sa­lia­dos y represaliadas.
  Del otro lado, la mar­gi­na­ción de la rei­vin­di­ca­ción de la amnis­tía o las diná­mi­cas impul­sa­das para asi­mi­lar­la bus­can ali­men­tar la línea con­tra­ria a la que nues­tro movi­mien­to defien­de. El digno reco­rri­do his­tó­ri­co de los repre­sa­lia­dos polí­ti­cos está con­tra­pues­to con la acep­ta­ción has­ta el abu­rri­mien­to de la Ley de Par­ti­dos o con hacer acuer­dos polí­ti­cos con la AVT y com­pa­ñía. Sor­tu nece­si­ta de la des­po­li­ti­za­ción de estos repre­sa­lia­dos para poder inte­grar­se en el sistema.
 6. El Movi­mien­to Pro Amnis­tía no ha naci­do para prac­ti­car la lucha arma­da, y en ese sen­ti­do son ver­da­de­ra­men­te gra­ves las acu­sa­cio­nes rea­li­za­das por Arnal­do Ote­gi, ya que colo­can a nues­tro movi­mien­to direc­ta­men­te en el pun­to de mira de la repre­sión. No es la pri­me­ra vez que Ote­gi hace decla­ra­cio­nes pare­ci­das a ésta. Si el día de maña­na se ini­cia un pro­ce­so judi­cial con­tra nues­tro movi­mien­to, ¿qué hará Ote­gi si la fis­ca­lía le lla­ma como tes­ti­go? ¿Reafir­mar­se en lo dicho en los medios de comunicación?
  Sus decla­ra­cio­nes sólo dejan dos cali­fi­ca­ti­vos posi­bles para Ote­gi: si lo que dijo no fue­ra cier­to, sería mere­ce­dor del ape­la­ti­vo de men­ti­ro­so. Si de ver­dad cre­ye­ra lo que dice mere­ce­ría un ape­la­ti­vo más gra­ve, con­cre­ta­men­te el de chi­va­to. Que el pro­pio Ote­gi eli­ja cuál le gus­ta más.
 7. Para ter­mi­nar, una invi­ta­ción que hace tiem­po que les veni­mos hacien­do a Ote­gi y a su par­ti­do: cuan­do que­ráis deja­ros de chi­qui­lla­das, aquí tenéis un movi­mien­to dis­pues­to a deba­tir en tér­mi­nos polí­ti­cos tan­to como que­ráis sobre la amnis­tía y las represaliadas.

En Eus­kal Herria, a 13 de febre­ro de 2017

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.