Ote­gi­ren dekla­ra­zio larrien aurrean /​Ante las gra­ves decla­ra­cio­nes de Otegi

Ote­gi­ren dekla­ra­zio larrien aurrean /​Ante las gra­ves decla­ra­cio­nes de Otegi

Arnal­do Ote­gi Sor­tu­ko Idaz­ka­ri Nagu­siak pasa den otsai­la­ren 10ean Eus­ka­di Irra­ti­ko Fak­to­ria saioan Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ri zuzen­du­ta­ko aku­sa­zio larrien aurrean, gure mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du:

 1. Anti­guon ger­ta­tu­ta­koa­ren ingu­ru­ko infor­ma­zio guz­tia eman genuen urta­rri­la­ren 29an, hain zuzen ere Anti­guon ber­tan eman­da­ko pren­tsau­rre­koa­ren bitar­tez, eta horre­ga­tik ez gara horren ingu­ru­ko azal­pen gehia­go­tan luza­tu­ko. Ger­ta­tu­ta­koa kon­tatze­ko orduan mugi­men­duak bere ize­na era­bi­li du bere jarre­ra argi eta gar­bi azal­duz. Sor­tu izan da goi­tik behe­ra kon­tro­latzen duen txos­na batzor­de baten sina­du­ra­pean ezku­ta­tu dena aur­pe­gia ez emateko.
 2. Egun gutxi­ko epeaz Sor­tu­ko bi ardu­ra­dun nagu­siek, Arkaitz Rodri­gue­zek eta Arnal­do Ote­gik ale­gia, gezur­ti dei­tu dio­te Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ri. Gure ibil­bi­deak, ordea, beha­rrez­koak diren sines­ga­rri­ta­su­na eta zile­gi­ta­su­na eman diz­ki­gu, are gehia­go horre­la­ko ezta­bai­da batek Sor­tu­re­kin aurrez aurre jarri gai­tuen bakoitzean guk kar­ta guz­tiak mahai gai­nean jarri ditu­gu­nean, beraiek bere mili­tan­tzia eta Eus­kal Herri osoa­ri infor­ma­zioa ezku­tatzen zio­ten bitar­tean. Hala­xe izan da Anti­guo­ko kasuan ere bai.
 3. Azken 10 urtee­tan Ote­gik eta Rodri­gue­zek egia esan duten kasik aldi baka­rra Bate­ra­gu­ne auzia ize­nez eza­gu­tu­ta­koa­ren epai­ke­tan Audien­tzia Nazio­nal espai­no­la­ren aurrean hitz egin zute­ne­koa izan da. Ber­tan, epai­leei kon­ta­tu zie­ten ordu­ra arte Ezker Aber­tza­le­ko mili­tan­tzia­ri ezku­tatzen zio­te­na. Ber­tan onar­tu egin zuten Ezker Aber­tza­leak era­ba­ki­ta­koa­ren kon­tra­ko lobb­ya osa­tu izana.
 4. Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua 2014an jaio zen des­ager­tzear zegoen amnis­tia­ren alda­rria­ri haus­poa ema­te­ko. Ordu­ko eta gaur­ko egoe­rak alde­ra­tu­ta, argi dago ezta­bai­da kale­ra ate­ratze­ko lehe­nen­go urrats hori gau­zatzea lor­tu egin dugula.
 5. Gure mugi­men­duak ez du inoiz uka­tu amnis­tia­ren defen­t­sa ildo poli­ti­ko jakin baten bai­tan kokatzen denik, ildo horrek pre­so, ihes­la­ri eta depor­ta­tuen izae­ra poli­ti­koa eta haien duin­ta­sun mili­tan­tea­ren defen­t­sa, herri borro­ka­ren eta gataz­ka­ren his­to­ria­ren ingu­ru­ko mani­pu­la­zioen saihes­pe­na eta erre­pre­sa­lia­tuen alde­ko borro­ka sus­tatzea bul­tzatzen duelarik.Bestalde, amnis­tia­ren alda­rri­ka­pe­na­ren baz­ter­ke­ta edo­ta bera asi­mi­latze­ko bul­tza­tu­ta­ko dina­mi­kek guk defen­datzen dugu­na­ren kon­tra­ko ildoa eli­katzea bilatzen dute. Kon­tra­ja­rri­ta dau­de erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen ibil­bi­de his­to­ri­ko ere­du­ga­rria eta Alder­dien Legea­ren asper­du­ra­ra arte­ko onar­pe­na edo AVT eta enpa­ra­ue­kin epai­ke­te­tan akor­dio poli­ti­koak egi­tea. Sor­tuk erre­pre­sa­lia­tu hauen des­po­li­ti­za­zioa­ren beha­rra dau­ka sis­te­man inte­gratzen jarrai­tu ahal izateko.
 6. Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua ez da borro­ka arma­tua prak­ti­katze­ko jaio, eta zen­tzu horre­tan Arnal­do Ote­gik egin­da­ko dekla­ra­zioak bene­tan larriak dira, gure mugi­men­dua erre­pre­sioa­ren jo pun­tuan zuzen-zuze­nean kokatzen bai­tu. Ez da lehe­nen­go aldia Ote­gik antze­ko dekla­ra­zioak egi­ten ditue­la. Bihar­ko egu­nean gure mugi­men­dua­ren aur­ka­ko pro­ze­su judi­zial bat abia­tuz gero, zer egin­go du Ote­gik fis­kal­tzak leku­ko gisa deitzen bal­din badu? Komu­ni­ka­bi­dee­tan esan­da­koan berrestea?Faktoria irratsaioan esan­da­koak bi kali­fi­katzai­le posi­ble baino ez ditu Ote­gi­ren­tzat: esan due­na egia ez balitz, gezur­tia­ren izen­da­pe­na­ren mere­zi­dun izan­go litza­te­ke. Esan due­na bene­tan sinetsi­ko balu orain­dik izen­da­pen larria­go bate­na, sala­ta­ria­re­na hain zuzen ere. Ote­gik berak auke­ra­tu deza­la zein gus­tatzen zaion gehien.
 7. Bukatze­ko aspal­di­tik luza­tu­ta dagoen gon­bi­da­pen bat Ote­gi eta bere alder­dia­ri: ume­ke­rie­tan ibil­tzea­ri utzi nahi dio­zu­nean, hemen dau­ka­zue amnis­tia eta erre­pre­sa­lia­tuen ingu­ruan ter­mino poli­ti­koe­tan nahi bezain bes­te ezta­bai­datze­ko prest dagoen mugimendua.

Eus­kal Herria, 2017ko otsai­la­ren 13a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua


Ante las gra­ves decla­ra­cio­nes de Otegi

Ante las gra­ves acu­sa­cio­nes rea­li­za­das por el Secre­ta­rio Gene­ral de Sor­tu, Arnal­do Ote­gi, en el pro­gra­ma Fak­to­ria de Eus­ka­di Irra­tia el pasa­do 10 de febre­ro, el Movi­men­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re mani­fes­tar lo siguiente:

 1. El 29 de enero dimos toda la infor­ma­ción sobre lo suce­di­do en Anti­guo median­te una rue­da de pren­sa rea­li­za­da en ese mis­mo barrio, y es por ello que no nos vamos a exten­der más en expli­ca­cio­nes sobre ello. A la hora de narrar lo que ocu­rrió el movi­mien­to ha uti­li­za­do su nom­bre para expli­car cla­ra­men­te su posi­ción al res­pec­to. Ha sido Sor­tu quien se ha escon­di­do tras la fir­ma de una comi­sión de txos­nas que con­tro­la de arri­ba aba­jo para no dar la cara.
 2. En el pla­zo de pocos días los dos máxi­mos res­pon­sa­bles de Sor­tu, Arkaitz Rodrí­guez y Arnal­do Ote­gi, han lla­ma­do men­ti­ro­so al Movi­mien­to Pro Amnis­tía. Nues­tro reco­rri­do, sin embar­go, nos ha dado la cre­di­bi­li­dad y legi­ti­mi­dad nece­sa­rias, y más aún cuan­do cada vez que una dispu­ta de este esti­lo nos ha situa­do cara a cara con Sor­tu hemos sido noso­tros y noso­tras quie­nes hemos pues­to todas las car­tas enci­ma de la mesa mien­tras ellos ocul­ta­ban infor­ma­ción a su mili­tan­cia y a toda Eus­kal Herria. Tam­bién en el caso de Anti­guo ha sido así.
 3. Casi la úni­ca vez que Ote­gi y Rodrí­guez han dicho la ver­dad en los últi­mos 10 años ha sido cuan­do habla­ron fren­te a la Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la en el jui­cio del cono­ci­do como caso Bate­ra­gu­ne. En él le con­ta­ron a los jue­ces lo que has­ta enton­ces ocul­ta­ban a la mili­tan­cia de la Izquier­da Aber­tza­le. En él reco­no­cie­ron haber for­ma­do un lobby con­tra lo deci­di­do por la Izquier­da Abertzale.
 4. El Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión nació en 2014 para dar fue­lle a la rei­vin­di­ca­ción de la amnis­tía, que esta­ba a pun­to de des­apa­re­cer. Com­pa­ran­do las situa­ción de enton­ces con la de aho­ra está cla­ro que hemos con­se­gui­do lle­var a cabo ese pri­mer paso de lle­var el deba­te a la calle.
 5. Nues­tro movi­mien­to nun­ca ha nega­do que la defen­sa de la amnis­tía se sitúe en una línea polí­ti­ca con­cre­ta, sien­do ésta impul­so­ra de la defen­sa del carác­ter polí­ti­co y de la dig­ni­dad mili­tan­te de pre­sos, refu­gia­dos y depor­ta­dos, de la opo­si­ción a la mani­pu­la­ción his­tó­ri­ca sobre la lucha popu­lar y el con­flic­to, así como tam­bién es una línea polí­ti­ca que impul­sa la lucha a favor de los repre­sa­lia­dos y represaliadas.
  Del otro lado, la mar­gi­na­ción de la rei­vin­di­ca­ción de la amnis­tía o las diná­mi­cas impul­sa­das para asi­mi­lar­la bus­can ali­men­tar la línea con­tra­ria a la que nues­tro movi­mien­to defien­de. El digno reco­rri­do his­tó­ri­co de los repre­sa­lia­dos polí­ti­cos está con­tra­pues­to con la acep­ta­ción has­ta el abu­rri­mien­to de la Ley de Par­ti­dos o con hacer acuer­dos polí­ti­cos con la AVT y com­pa­ñía. Sor­tu nece­si­ta de la des­po­li­ti­za­ción de estos repre­sa­lia­dos para poder inte­grar­se en el sistema.
 6. El Movi­mien­to Pro Amnis­tía no ha naci­do para prac­ti­car la lucha arma­da, y en ese sen­ti­do son ver­da­de­ra­men­te gra­ves las acu­sa­cio­nes rea­li­za­das por Arnal­do Ote­gi, ya que colo­can a nues­tro movi­mien­to direc­ta­men­te en el pun­to de mira de la repre­sión. No es la pri­me­ra vez que Ote­gi hace decla­ra­cio­nes pare­ci­das a ésta. Si el día de maña­na se ini­cia un pro­ce­so judi­cial con­tra nues­tro movi­mien­to, ¿qué hará Ote­gi si la fis­ca­lía le lla­ma como tes­ti­go? ¿Reafir­mar­se en lo dicho en los medios de comunicación?
  Sus decla­ra­cio­nes sólo dejan dos cali­fi­ca­ti­vos posi­bles para Ote­gi: si lo que dijo no fue­ra cier­to, sería mere­ce­dor del ape­la­ti­vo de men­ti­ro­so. Si de ver­dad cre­ye­ra lo que dice mere­ce­ría un ape­la­ti­vo más gra­ve, con­cre­ta­men­te el de chi­va­to. Que el pro­pio Ote­gi eli­ja cuál le gus­ta más.
 7. Para ter­mi­nar, una invi­ta­ción que hace tiem­po que les veni­mos hacien­do a Ote­gi y a su par­ti­do: cuan­do que­ráis deja­ros de chi­qui­lla­das, aquí tenéis un movi­mien­to dis­pues­to a deba­tir en tér­mi­nos polí­ti­cos tan­to como que­ráis sobre la amnis­tía y las represaliadas.

En Eus­kal Herria, a 13 de febre­ro de 2017

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *