Egia erdiak, gezu­rrak eta mitoak gerra psi­ko­lo­gi­koa­ren par­te gisa./ Medias ver­da­des, men­ti­ras y mitos como par­te de la gue­rra psicológica

[EUS]

Orain dela egun batzuk Arkaitz Rodri­guez Sor­tu­ko boze­ra­mai­lea elka­rriz­ke­ta­tu zuen Saioa Mar­ti­ja kaze­ta­riak, «Ahoz Aho +» ETB1-eko saioan.

Elka­rriz­ke­ta­ren momen­tu batean, kaze­ta­riak Sor­tuk «ATA­re­kin» (Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ri erre­fe­ren­tzia egi­nez) harre­ma­nik man­ten­tzen ote zuen gal­de­tu zion Rodri­gue­zi. Eran­tzu­na ez zen izan ez bai ezta ez ere. Sor­tu­ren boze­ra­mai­leak zera esan zuen: «ATAk gezu­rra era­bil­tzen du Sor­tu­ren kon­tra», «gu ez gara etsaiez tron­patzen» eta «ez diegu
oihar­tzun gehia­go­rik eman nahi iru­ditzen zai­gu­la­ko nahi­koa oihar­tzun ema­ten die­te­la esta­tu alde­ko hain­bat komunikabidek».

Aspal­di idatzi­ta­ko bes­te arti­ku­lu batean sala­tu egin nuen batzuek, kasu hone­tan Sor­tuk, ad homi­nem argu­dioak era­bil­tzen zituz­te­la ezta­bai­da poli­ti­koa saihes­te­ko tres­na gisa. Ad homi­nem argu­dioak dira egia izan gabe ere, egiatzat har­tzen diren argu­dioak, ez sines­ga­rriak dire­la­ko edo ondo egi­tu­ra­tu­ta dau­de­la­ko, bai­zik eta gezur horren igor­lea zein den oina­rri har­tu­ta ain­tzat har­tzen ditu­gu­la­ko. «Nik arra­zoia dau­kat ni iza­te hutsa­ga­tik eta zuk ezin duzu arra­zoi­rik zu zare­la­ko» gisa­ko argu­dioaz ari naiz.

Hau da hasie­ra­tik Sor­tuk eta bere sare poli­ti­ko-media­ti­koak Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ren aur­ka era­bi­li duen estra­te­gia nagu­sia, eta ad homi­nem argu­dioe­kin bate­ra gezu­rra, mani­pu­la­zioa, gure mili­tan­teen ingu­ru­ko buloen heda­pe­na eta, kasu zehatz batzue­tan, era­so fisi­koa ere era­bi­li dituz­te. Arkaitz Rodri­gue­zek AAM­ri eza­rri nahi izan dio, bes­te behin ere, gezur­tia­ren etiketa.

Errea­li­ta­tea­ri egu­rrez­ko betau­rre­ko­rik gabe begi­ratzen badio­gu, ordea, kon­tu­ra­tu­ko gara gezu­rrak han­ka motzak ditue­la, hain motzak dagoe­ne­ko Sor­tuk eta bere egun­ka­ri Garak ipur­dia lurre­tik arras­ta­ka dara­ma­te­la. Izan dira bakoitza­ren sines­ga­rri­ta­su­na eta zin­tzo­ta­su­na age­rian utzi dituz­ten hiru ezta­bai­da publi­ko nagusi.

Haie­ta­ko lehe­nen­goa ohar batean Gara-Nai­zek, bes­te gezur batzuen artean, Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ren ingu­ru­ko infor­ma­zio­rik zabal­tzen ez zue­la hela­raz­ten ez genio­la­ko esan zue­ne­koa izan zen. AAMk Gara­ri bida­li­ta­ko pos­ta elek­tro­ni­koen pan­tai­la­zoa argi­ta­ra­tu behar izan zuen egun­ka­ri honen gezu­rra age­rian uzte­ko. Infor­ma­zioak jaso, jaso egi­ten zituen. Ez zuten
argi­ta­ratzen, sin­ple­ki, gure mugi­men­dua­ren aur­ka­ko zen­tsu­ra estra­te­gia bat man­ten­tzen dute­la­ko. Hori esa­te­rik bazu­ten, bai­na errea­li­ta­tea desitxu­ratzea nahia­go izan zuten, eta gezu­rre­tan aritzea da kaze­ta­ri batek bere kode deon­to­lo­gi­koa­ri egin die­zaio­keen trai­zio­rik handiena.

Biga­rren kasua Paris­ko epai­ke­ta batean ETA­ko sei mili­tan­tek Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak haie­ta­ko bati EPPK uzte­ko gon­bi­tea egin zio­la esan zute­ne­koa da. Hona­koan ere, Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak aipa­tu­ta­ko pre­soa­ri igo­rri­ta­ko gutu­na (pre­soak plan­te­atu­ta­ko hain­bat gal­de­ra­ri eran­tzu­tea xede zue­na) argi­ta­ra­tu egin behar izan zuen. Ber­tan horre­la­ko gon­bi­te­rik ez zela ager­tzen fro­ga­tu­ta gel­di­tu zen, eta orduan hasi ziren era guz­tie­ta­ko aitza­kiak: «bueno, ez du jar­tzen bai­na inter­pre­ta­tu dai­te­ke», amonak
erretzen due­la eta bes­te hain­bat pelikula.

Hiru­ga­rre­na berri­ki Donos­tia­ko Anti­guo auzoan Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­ko bi kide adin-txi­ki­ren kon­tra buru­tu­ta­ko era­so fisi­koa­ren hari­ra eto­rri­ta­koa izan da. Era­soa­ren ondo­rioz 17 urte­ko gaz­te batek hiru pun­tu jaso behar izan zituen bekai­nean ire­ki­ta­ko zau­ria ixte­ko. Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak ohar bat kale­ra­tu zuen era­soa salatze­ko. Era berean, kide batzuk Anti­guo auzo­raino ger­tu­ra­tu ginen (Pla­te­ro Herri­ko Taber­na­ra bar­ne), gure gaz­teei babe­sa ema­te­ra eta era­sotzai­leei aur­pe­gi­ra esa­te­ra gure mili­tan­teen kon­tra­ko era­so­rik ez genue­la onartuko.

Anti­guo­ko Txos­na Batzor­deak, Sor­tu­ren beso fol­klo­ri­ko-fes­ti­boak ale­gia, bere agi­ria ate­ra zuen Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua gezu­rre­tan ari zela esa­nez, izan ere, jipoia­ren arra­zoia gaz­te hauek txos­nak pin­ta­tu iza­na baitzen, betie­re batzor­de honen ara­be­ra. Egun gutxi pasa­tu ziren Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak pren­tsau­rre­ko batean Anti­guon ger­tatzen dena­ren erradiografia
osoa egin zuen arte. Pren­tsau­rre­ko horri esker jakin ahal izan genuen Anti­guo­ko Sor­tuk ezku­tatzen zigu­la txos­ne­tan pin­ta­dak ager­tu baino lehen gure pro­pa­gan­da ken­du egin zute­la egun horre­tan, eta bes­te egun batzue­tan ere ken­du egin zute­la, eta azken bi urtee­tan gaz­te hauek irai­nak, mehatxuak, pin­ta­dak eta abar luze bat pai­ra­tu behar izan dute­la haien mili­tan­tzia poli­ti­koa­ga­tik. Age­rian gel­di­tu zen etsaia­ren aurrean otzan ager­tzen dire­nak gure aurrean txa­kur amo­rra­tuak bihur­tzen dire­la. Age­rian gel­di­tu zen Antiguoko
sor­tuk egia erdi batzuk eta gezur asko esan ziz­kio­la Anti­guo­ko auzoa­ri eta Eus­kal Herri osoa­ri. Age­rian gel­di­tu zen Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ren zin­tzo­ta­su­na eta Sor­tu­ren faltsukeria.

Arkaitz Rodri­gue­zen hitzei berriz hel­du­ta eta beraiek etsaiez ez dire­la tron­patzen dio­ne­koa eka­rri­ta, esan beha­rra dago gu etsaitzat har­tzen ez bagai­tuz­te oso ondo disi­mu­latzen dute­la. Esan beha­rra dago ere Sor­tu­ko pre­si­den­te ohia epai­leei eta zipaioei eskua luzatzen iku­si nue­nean hori zela hain zuzen ere pen­tsa­tu nue­na: «Ondo egin­da Hasier, zuk bai daki­zu­la etsaia tratatzen!»

Arkaitz Rodri­guez, guk argi dau­ka­gu zein den etsaia, bada­ki­gu Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko esta­tuak dire­la, kolo­re guz­tie­ta­ko txa­ku­rrak dire­la, PNV dela zuek beraie­kin pak­tatze­ko irri­kan zau­de­ten arren. Zuek uler­tze­ra ema­ten duzue­na­ren kon­tra, gure mezu gehie­nak beraien aur­ka­koak dira, bes­te kon­tu bat da zuek, zuen komu­ni­ka­bi­deek eta etsaien komu­ni­ka­bi­deek mezu horiek ezku­tatzea gure dis­kur­tsoa desitxu­ratze­ko. Eman­go ditu­dan datuak erraz kon­pro­ba­tu dai­tez­ke gure blo­gean: mugi­men­duak sina­tu­ta­ko agi­rien %92’11ak
Eus­kal Herria­ren etsaiei kri­ti­ka egi­ten die­te, %5’26ak Sor­tu­ren ildo poli­ti­koa­ren ingu­ru­ko ira­kur­ke­ta eta kri­ti­ka poli­ti­koa bil­tzen dute, eta %2’63ak aurre­ko biak kon­bi­natzen ditu. Datu objek­ti­boak dira, ez ditut nik asmatu.

Datu hauek gure jar­due­ra eta dis­kur­tso poli­ti­koa­ren adie­raz­ga­rri dira Bes­te kon­tu bat da, guk argi iza­nik gure etsaia zein den, ondo daki­gu­la ere etsaia­re­kin kon­fron­ta­tu ez deza­gun bide erdian jar­tzen zai­gun ozto­po nagu­sia Sor­tu bila­ka­tu dela, eta ez guretzat baka­rrik, bai­zik eta Sor­tu­ren kon­trol­pe­tik ihes egi­ten duen herri mugi­men­dua­ren edo­zein adie­raz­pe­na­ren­tzat ere (Leioa­ko ikas­leak, oku­pa­zio mugi­men­dua, txan­da­ka­ko gose gre­ba buru­tu zuten eus­kal pre­so politikoak).

Komu­ni­ka­bi­dee­tan dau­ka­gun pre­sen­tzia­ri dago­kio­nez, erre­za da 0+0 zen­batzea. Zen­ba­te­tan izan da Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­ko ordez­ka­ri­rik tele­bis­ta bate­ko pla­toan? Inoiz ez. Zen­ba­te­tan izan da Sor­tu­ko mili­tan­te­rik Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ri buruz hitz egi­ten En Jake, Ahoz Aho eta ETB­ko bes­te saio batzue­tan? Pro­gra­ma horie­tan gaia ate­ra den bakoitzean.

Zer eskatzen duzue, Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua leku guz­tie­tan zen­tsu­ratzea? Hitz egin argi, faxis­ten aur­ka eskatzen ez ditu­zuen neu­rriak amnis­tia alda­rri­katzen dugu­non aur­ka eskatzen ditu­zue. Nor tron­patzen da etsaiaz?

Komu­ni­ka­bi­dee­kin jarrai­tuz, gure mugi­men­duak eti­ka mini­mo bat man­ten­tzen due­la esan beha­rra dago. Sor­tuk El Correo­ri elka­rriz­ke­tak eman diz­kion bitar­tean gure mugi­men­duak uka­tu egin diz­kio, Eus­kal Herria­re­ki­ko man­ten­tzen duen ildo faxis­ta eta lotsa­ga­rria dela eta. Gure uka­zioa­ri El Correok eman­da­ko ia bereha­la­ko eran­tzu­na gure hain­bat kide­ren mili­tan­tzia­ri eta bizitza per­tso­na­la­ri buruz­ko erre­por­ta­je sen­tsa­zio­na­lis­tak argi­ta­ratzea izan da. Hori da El Correok ema­ten digun espa­zioa, gure jar­due­ra poli­ti­koa desitxu­ratze­ko eta
kari­tu­ri­zatze­ko ema­ten digu­na. Hori bal­din bada pren­tsan ken­du nahi digu­zuen espa­zioa, zuen­tzat dena.

Gai hone­kin jarraitze­ko, eta etsaiak egi­ten due­na erre­fe­ren­tzia moduan har­tzen duzue­la­rik zuen bidea zuze­na dela eta gurea guz­tiz oke­rra dela fro­gatze­ko, gomen­datzen dizuet bes­te gai batzue­tan zuen kon­tra kokatzen diren kaze­ta­ri eta ter­tu­liano ezber­di­nek, amnis­tia­ren gaia ate­ratzen denean noren alde kokatzen diren erre­pa­ra­tu deza­zuen. Iku­si­ko duzue zelan Xabier Lapitzek defen­datzen zai­tuz­ten, iku­si­ko duzue zelan PNVk pre­soen gaian plan­te­atzen ditu­zuen urratsak eznahi­ko bai­na posi­ti­bo­ki balo­ratzen dituen,
iku­si­ko duzue zelan Luis Rodri­guez Aiz­peo­leak kapo­te bat botatzen dizuen, iku­si­ko duzue zelan Idoia Men­dia zuen­gan­dik gure­gan­dik baino askoz ere ger­tua­go kokatzen den.

Azken gai bat pla­za­ra­tu nahi dut. Hasie­ran esan dut Sor­tu egoe­ra lokaz­tu nahian dabi­le­la ezta­bai­da poli­ti­koa eki­din alde­ra, eta orain arte lor­tu egin due­la­koan nago. Gugan etsai bat asma­tu du mahai baten ingu­ruan gure­kin ez jesar­tze­ko aitza­kia moduan. Hain­ba­te­tan eskai­ni dio­te gure mugi­men­dua­ri eta foro ezber­di­ne­ta­tik Sor­tu, Sare, Bagoaz eta pre­soen gaia lan­tzen duten bes­te era­gi­lee­kin mahai-ingu­rue­tan par­te har­tzea. Gure mugi­men­dua­ren eran­tzu­na guz­tie­tan baiez­koa izan den bitar­tean, Erre­ka­leo­rren eman genuen ezta­bai­da alde bate­ra utzi­ta, bes­te guz­tie­tan ezez­ko boro­bi­la eman dute gainontzekoek.

Eran­tzun ohi­koe­na ezta­bai­da hori ez dute­la ego­ki ikus­ten izan da. Pen­tsatzen dut bene­ta­ko arra­zoia bes­te bat dela: bitar­te­koak iza­nez gero erra­za­goa dela mahai baten ingu­ruan baino, ezta­bai­da bulo, gezur eta mani­pu­la­zioen bitar­tez ira­baz­tea, eta Sor­tuk bitar­te­ko nahi­koak ditu horre­ta­ra­ko. Hala ere gon­bi­tea egin­da dago: ezta­bai­da publi­koa, nahi duten tokian, egu­nean eta formatuan.

Sen­doa Jura­do Gar­cia. Amnis­tia­ren alde­ko mlitantea.


[ES]

Hace unos días el por­ta­voz de Sor­tu, Arkaitz Rodri­guez, fue entre­vis­ta­do por la perio­dis­ta Saioa Mar­ti­ja en el pro­gra­ma Ahoz Aho + de ETB1. En un momen­to de la entre­vis­ta, la perio­dis­ta le pre­gun­to a Rodrí­guez si Sor­tu man­te­nía rela­cio­nes con ATA (en refe­ren­cia al Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión). La res­pues­ta no fue ni que sí ni que no. El por­ta­voz de Sor­tu dijo que «ATA uti­li­za la men­ti­ra con­tra Sor­tu», «noso­tros no nos con­fun­di­mos de enemi­go» y «no les que­re­mos dar más eco por­que nos pare­ce que ya les dan bas­tan­te eco varios medios de comu­ni­ca­ción de la par­te del estado».

En otro artícu­lo que escri­bí hace algún tiem­po denun­cie que algu­nos, en este caso Sor­tu, uti­li­za­ban los argu­men­tos ad homi­nem para esqui­var el deba­te polí­ti­co. Los argu­men­tos ad homi­nem son aque­llos que, aun no sien­do cier­tos se toman como ver­da­de­ros, no por­que sean creí­bles o por­que están bien estruc­tu­ra­dos, sino por­que los damos por bue­nos en base a quién sea el emi­sor de la men­ti­ra. Me estoy refi­rien­do a los argu­men­tos del tipo «Yo ten­go razón por el sim­ple hecho de ser yo, y tú no tie­nes razón por­que eres tú».

Ésta es la prin­ci­pal estra­te­gia que Sor­tu y su red polí­ti­co-mediá­ti­ca han uti­li­za­do des­de el prin­ci­pio con­tra el Movi­mien­to Pro Amnis­tía, y jun­to a los argu­men­tos ad homi­nem han uti­li­za­do la men­ti­ra, la mani­pu­la­ción, la divul­ga­ción de bulos sobre nues­tros mili­tan­tes y, en algu­nos casos con­cre­tos, la agre­sión físi­ca. Arkaitz Rodrí­guez ha pre­ten­di­do impo­ner, una vez más, la eti­que­ta de men­ti­ro­so al Movi­mien­to Pro Amnistía.

Sin embar­go, si mira­mos a la reali­dad sin las gafas de made­ra, nos dare­mos cuen­ta de que la men­ti­ra tie­ne las patas cor­tas, tan­to que a estas altu­ras Sor­tu y su perió­di­co Gara van arras­tran­do el culo por el sue­lo. Ha habi­do tres dis­cu­sio­nes públi­cas des­ta­ca­das que han deja­do la cre­di­bi­li­dad y la hones­ti­dad de cada uno al descubierto.

La pri­me­ra de ellas fue la pro­vo­ca­da por una nota de Gara-Naiz en la que, entre otras men­ti­ras, decía que no infor­ma­ba sobre el Movi­mien­to Pro Amnis­tía por­que no les hacía­mos lle­gar esa infor­ma­ción. El Movi­mien­to Pro Amnis­tía tuvo que publi­car el pan­ta­lla­zo de los emails envia­dos al dia­rio para dejar al des­cu­bier­to esta men­ti­ra. Las infor­ma­cio­nes, reci­bir­las, las reci­bió. No las publi­ca­ban, sim­ple­men­te, por­que man­tie­nen una estra­te­gia de cen­su­ra con­tra nues­tro movi­mien­to. Podían haber­lo dicho así, pero pre­fi­rie­ron dis­tor­sio­nar la reali­dad, y la men­ti­ra es la mayor trai­ción que un perio­dis­ta le pue­de hacer a su códi­go deontológico.

El segun­do caso es el de seis mili­tan­tes de ETA que dije­ron en un jui­cio en París que uno de ellos había reci­bi­do una invi­ta­ción por par­te del Movi­mien­to Pro Amnis­tía para que aban­do­na­ra el EPPK. Tam­bién en esta oca­sión el Movi­mien­to Pro Amnis­tía tuvo que hacer públi­ca la car­ta remi­ti­da a este pre­so (que tenía como fin res­pon­der a varias cues­tio­nes plan­tea­das por él mis­mo). Con su publi­ca­ción que­da­ba al des­cu­bier­to que no exis­tía tal invi­ta­ción, y enton­ces hay quien empe­zó a bus­car todo tipo de excu­sas: que «bueno, no lo pone pero se pue­de inter­pre­tar», que la abue­la fuma y demás películas.

El ter­ce­ro es el sus­ci­ta­do recien­te­men­te a raíz del ata­que en el barrio donos­tia­rra del Anti­guo a dos meno­res de edad miem­bros del Movi­mien­to Pro Amnis­tía. Como con­se­cuen­cia del ata­que un joven de 17 años tuvo que reci­bir tres pun­tos de sutu­ra para cerrar la heri­da que le pro­du­je­ron en la ceja. El Movi­mien­to Pro Amnis­tía sacó una nota denun­cian­do la agre­sión. Igual­men­te, algu­nos com­pa­ñe­ros nos acer­ca­mos has­ta el barrio del Anti­guo (inclui­da la Herri­ko Taber­na Pla­te­ro), para dar apo­yo a nues­tros jóve­nes y para decir­les a la cara a los agre­so­res que no íba­mos a tole­rar ata­ques con­tra nues­tros militantes.

La Comi­sión de Txos­nas del Anti­guo, o lo que es lo mis­mo, el bra­zo fol­kló­ri­co-fes­ti­vo de Sor­tu, sacó su comu­ni­ca­do dicien­do que el Movi­mien­to Pro Amnis­tía esta­ba min­tien­do, ya que el moti­vo de la pali­za era que estos jóve­nes habían pin­ta­do las txos­nas, siem­pre según esta comi­sión. Pasa­ron pocos días has­ta que el Movi­mien­to Pro Amnis­tía hizo una rue­da de pren­sa ofre­cien­do una radio­gra­fía com­ple­ta sobre lo que pasa­ba en el Anti­guo. Gra­cias esa com­pa­re­cen­cia pudi­mos saber que Sor­tu del Anti­guo nos ocul­ta­ba que antes de que apa­re­cie­ran las pin­ta­das de las txos­nas, ese mis­mo día ellos habían arran­ca­do toda nues­tra pro­pa­gan­da, y que otros días tam­bién lo habían hecho, y que duran­te los dos últi­mos años estos jóve­nes habían teni­do que sufrir insul­tos, ame­na­zas, pin­ta­das y un lar­go etcé­te­ra por su mili­tan­cia polí­ti­ca. Que­dó al des­cu­bier­to que quie­nes se mues­tran dóci­les ante el enemi­go se com­por­tan como perros rabio­sos ante noso­tros. Que­do al des­cu­bier­to que Sor­tu-Anti­guo le había con­ta­do a su barrio y a toda Eus­kal Herria algu­nas medias ver­da­des y muchas men­ti­ras. Que­dó al des­cu­bier­to la hones­ti­dad del Movi­mien­to Pro Amnis­tía y la fal­se­dad de Sortu.

Vol­vien­do a las pala­bras de Arkaitz Rodrí­guez y tra­yen­do eso de que ellos no se con­fun­den de enemi­go, hay que decir que si a noso­tros no nos toman por enemi­go lo disi­mu­lan muy bien. Tam­bién ten­go que decir que cuan­do vi al ex pre­si­den­te de Sor­tu estre­chan­do a la mano a jue­ces y cipa­yos pen­sé: «¡Bien hecho Hasier, tú sí que sabes tra­tar al enemigo!»

Arkaitz Rodrí­guez, noso­tros tene­mos cla­ro quién es el enemi­go, sabe­mos que son los esta­dos espa­ñol y fran­cés, sabe­mos que son los perros de todos los colo­res, sabe­mos que es el PNV aun­que voso­tros estéis desean­do pac­tar con ellos. En con­tra de lo que dais a enten­der, la mayo­ría de nues­tros men­sa­jes son con­tra ellos. Otra cosa es que voso­tros, vues­tros medios y los medios del enemi­go escon­dan esos men­sa­jes para dis­tor­sio­nar nues­tro dis­cur­so. Los datos que voy a dar se pue­den com­pro­bar fácil­men­te en nues­tro blog: el 92’11% de los comu­ni­ca­dos fir­ma­dos por el movi­mien­to cri­ti­can a los enemi­gos de Eus­kal Herria, el 5’26% reúnen lec­tu­ras polí­ti­cas y crí­ti­cas res­pec­to a la línea polí­ti­ca de Sor­tu, y el 2’63% com­bi­na la dos ante­rio­res. Son datos obje­ti­vos, no me los he inven­ta­do yo.

Estos datos son sig­ni­fi­ca­ti­vos res­pec­to a nues­tro actuar y dis­cur­so polí­ti­co. Otro tema es que sabien­do quién es nues­tro enemi­go, tam­bién sepa­mos que el prin­ci­pal obs­tácu­lo es ese Sor­tu que se nos pone en mitad del camino para que no con­fron­te­mos con el enemi­go, y no es obs­tácu­lo sólo para noso­tros, sino para cual­quier expre­sión del movi­mien­to popu­lar que se esca­pe de su con­trol (estu­dian­tes de Leioa, movi­mien­to de oku­pa­ción, pre­sos polí­ti­cos que rea­li­za­ron la huel­ga de ham­bre rotativaI).

Res­pec­to a la pre­sen­cia que tene­mos en los medios de comu­ni­ca­ción, es fácil sumar 0+0. ¿Cuán­tas veces ha habi­do algún repre­sen­tan­te del Movi­mien­to Pro Amnis­tía en algún pla­tó de tele­vi­sión? Nin­gu­na. ¿Cuán­tas veces ha habi­do algún repre­sen­tan­te de Sor­tu hablan­do sobre el Movi­mien­to Pro Amnis­tía en En Jake, Ahoz Aho y en otros pro­gra­mas de ETB? Cada vez que en uno de esos pro­gra­mas ha sali­do el tema. ¿Qué pedís? ¿Qué se cen­su­re al Movi­mien­to Pro Amnis­tía en todas par­tes? Hablad cla­ro y decid que las medi­das que no pedís con­tra los fas­cis­tas las pedís con­tra el Movi­mien­to Pro Amnis­tía. ¿Quién se con­fun­de de enemigo?

Siguien­do con los medios de comu­ni­ca­ción, hay que decir que nues­tro movi­mien­to man­tie­ne una éti­ca míni­ma. Mien­tras que Sor­tu ha dado entre­vis­tas a El Correo nues­tro movi­mien­to se las ha nega­do debi­do a la línea fas­cis­ta y ver­gon­zo­sa que man­tie­ne este perió­di­co hacia Eus­kal Herria. Nues­tra nega­ti­va fue res­pon­di­da por El Correo casi de inme­dia­to en for­ma de publi­ca­ción de repor­ta­jes sen­sa­cio­na­lis­tas sobre la mili­tan­cia y la vida per­so­nal de algu­nos de nues­tros kides. Ese es el espa­cio que nos da El Correo, el que nos da para dis­tor­sio­nar y cari­ca­tu­ri­zar nues­tra acti­vi­dad polí­ti­ca. Si ese es el espa­cio que nos que­réis qui­tar en pren­sa, para voso­tros todo.

Siguien­do con este tema y tenien­do en cuen­ta que tomáis como refe­ren­cia lo que el enemi­go hace para demos­trar que vues­tro camino es el correc­to y el nues­tro está com­ple­ta­men­te equi­vo­ca­do, os reco­mien­do que repa­réis en la acti­tud que toman esos perio­dis­tas y ter­tu­lia­nos que en otros temas siem­pre se sitúan en vues­tra con­tra, y com­pro­béis el lado en el que se colo­can cada vez que se tra­ta el tema de la amnis­tía. Veréis cómo Xabier Lapitz os defien­de, cómo el PNV valo­ra como insu­fi­cien­tes los pasos que dais en el tema de los pre­sos pero al mis­mo tiem­po los con­si­de­ra posi­ti­vos, veréis cómo Luis Rodrí­guez Aiz­peo­lea os echa un capo­te, veréis cómo Idoia Men­dia se sitúa mucho más cer­ca de voso­tros que de nosotros.

Quie­ro sacar un últi­mo tema. Al prin­ci­pio he dicho que Sor­tu quie­re emba­rrar la situa­ción para evi­tar el deba­te polí­ti­co, y creo que has­ta aho­ra lo ha con­se­gui­do. Han sido varias las oca­sio­nes y los foros des­de los que se le ha ofre­ci­do a nues­tro movi­mien­to par­ti­ci­par en deba­tes con otros agen­tes que tra­ba­jan el tema de los pre­sos como Sor­tu, Sare y Bagoaz. Mien­tras que la res­pues­ta de nues­tro movi­mien­to siem­pre ha sido que sí, a excep­ción del deba­te que hici­mos en Erre­ka­leor, la res­pues­ta del res­to siem­pre ha sido un no rotun­do. La res­pues­ta más habi­tual ha sido que no veían ade­cua­do ese deba­te. Creo que la ver­da­de­ra razón es otra: que tenien­do medios para ello es más fácil ganar los deba­tes por medio de bulos, men­ti­ras y mani­pu­la­cio­nes que entorno a una mesa, y Sor­tu tie­ne medios sufi­cien­tes para ello. A pesar de todo la invi­ta­ción está cur­sa­da: deba­te públi­co dón­de quie­ran, cuan­do quie­ran y en el for­ma­to que quieran.

Sen­doa Jura­do Gar­cía. Mili­tan­te pro amnistía.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.