Egia erdiak, gezu­rrak eta mitoak gerra psi­ko­lo­gi­koa­ren par­te gisa./ Medias ver­da­des, men­ti­ras y mitos como par­te de la gue­rra psicológica

[EUS]

Orain dela egun batzuk Arkaitz Rodri­guez Sor­tu­ko boze­ra­mai­lea elka­rriz­ke­ta­tu zuen Saioa Mar­ti­ja kaze­ta­riak, «Ahoz Aho +» ETB1-eko saioan.

Elka­rriz­ke­ta­ren momen­tu batean, kaze­ta­riak Sor­tuk «ATA­re­kin» (Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ri erre­fe­ren­tzia egi­nez) harre­ma­nik man­ten­tzen ote zuen gal­de­tu zion Rodri­gue­zi. Eran­tzu­na ez zen izan ez bai ezta ez ere. Sor­tu­ren boze­ra­mai­leak zera esan zuen: «ATAk gezu­rra era­bil­tzen du Sor­tu­ren kon­tra», «gu ez gara etsaiez tron­patzen» eta «ez diegu
oihar­tzun gehia­go­rik eman nahi iru­ditzen zai­gu­la­ko nahi­koa oihar­tzun ema­ten die­te­la esta­tu alde­ko hain­bat komunikabidek».

Aspal­di idatzi­ta­ko bes­te arti­ku­lu batean sala­tu egin nuen batzuek, kasu hone­tan Sor­tuk, ad homi­nem argu­dioak era­bil­tzen zituz­te­la ezta­bai­da poli­ti­koa saihes­te­ko tres­na gisa. Ad homi­nem argu­dioak dira egia izan gabe ere, egiatzat har­tzen diren argu­dioak, ez sines­ga­rriak dire­la­ko edo ondo egi­tu­ra­tu­ta dau­de­la­ko, bai­zik eta gezur horren igor­lea zein den oina­rri har­tu­ta ain­tzat har­tzen ditu­gu­la­ko. «Nik arra­zoia dau­kat ni iza­te hutsa­ga­tik eta zuk ezin duzu arra­zoi­rik zu zare­la­ko» gisa­ko argu­dioaz ari naiz.

Hau da hasie­ra­tik Sor­tuk eta bere sare poli­ti­ko-media­ti­koak Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ren aur­ka era­bi­li duen estra­te­gia nagu­sia, eta ad homi­nem argu­dioe­kin bate­ra gezu­rra, mani­pu­la­zioa, gure mili­tan­teen ingu­ru­ko buloen heda­pe­na eta, kasu zehatz batzue­tan, era­so fisi­koa ere era­bi­li dituz­te. Arkaitz Rodri­gue­zek AAM­ri eza­rri nahi izan dio, bes­te behin ere, gezur­tia­ren etiketa.

Errea­li­ta­tea­ri egu­rrez­ko betau­rre­ko­rik gabe begi­ratzen badio­gu, ordea, kon­tu­ra­tu­ko gara gezu­rrak han­ka motzak ditue­la, hain motzak dagoe­ne­ko Sor­tuk eta bere egun­ka­ri Garak ipur­dia lurre­tik arras­ta­ka dara­ma­te­la. Izan dira bakoitza­ren sines­ga­rri­ta­su­na eta zin­tzo­ta­su­na age­rian utzi dituz­ten hiru ezta­bai­da publi­ko nagusi.

Haie­ta­ko lehe­nen­goa ohar batean Gara-Nai­zek, bes­te gezur batzuen artean, Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ren ingu­ru­ko infor­ma­zio­rik zabal­tzen ez zue­la hela­raz­ten ez genio­la­ko esan zue­ne­koa izan zen. AAMk Gara­ri bida­li­ta­ko pos­ta elek­tro­ni­koen pan­tai­la­zoa argi­ta­ra­tu behar izan zuen egun­ka­ri honen gezu­rra age­rian uzte­ko. Infor­ma­zioak jaso, jaso egi­ten zituen. Ez zuten
argi­ta­ratzen, sin­ple­ki, gure mugi­men­dua­ren aur­ka­ko zen­tsu­ra estra­te­gia bat man­ten­tzen dute­la­ko. Hori esa­te­rik bazu­ten, bai­na errea­li­ta­tea desitxu­ratzea nahia­go izan zuten, eta gezu­rre­tan aritzea da kaze­ta­ri batek bere kode deon­to­lo­gi­koa­ri egin die­zaio­keen trai­zio­rik handiena.

Biga­rren kasua Paris­ko epai­ke­ta batean ETA­ko sei mili­tan­tek Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak haie­ta­ko bati EPPK uzte­ko gon­bi­tea egin zio­la esan zute­ne­koa da. Hona­koan ere, Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak aipa­tu­ta­ko pre­soa­ri igo­rri­ta­ko gutu­na (pre­soak plan­te­atu­ta­ko hain­bat gal­de­ra­ri eran­tzu­tea xede zue­na) argi­ta­ra­tu egin behar izan zuen. Ber­tan horre­la­ko gon­bi­te­rik ez zela ager­tzen fro­ga­tu­ta gel­di­tu zen, eta orduan hasi ziren era guz­tie­ta­ko aitza­kiak: «bueno, ez du jar­tzen bai­na inter­pre­ta­tu dai­te­ke», amonak
erretzen due­la eta bes­te hain­bat pelikula.

Hiru­ga­rre­na berri­ki Donos­tia­ko Anti­guo auzoan Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­ko bi kide adin-txi­ki­ren kon­tra buru­tu­ta­ko era­so fisi­koa­ren hari­ra eto­rri­ta­koa izan da. Era­soa­ren ondo­rioz 17 urte­ko gaz­te batek hiru pun­tu jaso behar izan zituen bekai­nean ire­ki­ta­ko zau­ria ixte­ko. Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak ohar bat kale­ra­tu zuen era­soa salatze­ko. Era berean, kide batzuk Anti­guo auzo­raino ger­tu­ra­tu ginen (Pla­te­ro Herri­ko Taber­na­ra bar­ne), gure gaz­teei babe­sa ema­te­ra eta era­sotzai­leei aur­pe­gi­ra esa­te­ra gure mili­tan­teen kon­tra­ko era­so­rik ez genue­la onartuko.

Anti­guo­ko Txos­na Batzor­deak, Sor­tu­ren beso fol­klo­ri­ko-fes­ti­boak ale­gia, bere agi­ria ate­ra zuen Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua gezu­rre­tan ari zela esa­nez, izan ere, jipoia­ren arra­zoia gaz­te hauek txos­nak pin­ta­tu iza­na baitzen, betie­re batzor­de honen ara­be­ra. Egun gutxi pasa­tu ziren Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak pren­tsau­rre­ko batean Anti­guon ger­tatzen dena­ren erradiografia
osoa egin zuen arte. Pren­tsau­rre­ko horri esker jakin ahal izan genuen Anti­guo­ko Sor­tuk ezku­tatzen zigu­la txos­ne­tan pin­ta­dak ager­tu baino lehen gure pro­pa­gan­da ken­du egin zute­la egun horre­tan, eta bes­te egun batzue­tan ere ken­du egin zute­la, eta azken bi urtee­tan gaz­te hauek irai­nak, mehatxuak, pin­ta­dak eta abar luze bat pai­ra­tu behar izan dute­la haien mili­tan­tzia poli­ti­koa­ga­tik. Age­rian gel­di­tu zen etsaia­ren aurrean otzan ager­tzen dire­nak gure aurrean txa­kur amo­rra­tuak bihur­tzen dire­la. Age­rian gel­di­tu zen Antiguoko
sor­tuk egia erdi batzuk eta gezur asko esan ziz­kio­la Anti­guo­ko auzoa­ri eta Eus­kal Herri osoa­ri. Age­rian gel­di­tu zen Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ren zin­tzo­ta­su­na eta Sor­tu­ren faltsukeria.

Arkaitz Rodri­gue­zen hitzei berriz hel­du­ta eta beraiek etsaiez ez dire­la tron­patzen dio­ne­koa eka­rri­ta, esan beha­rra dago gu etsaitzat har­tzen ez bagai­tuz­te oso ondo disi­mu­latzen dute­la. Esan beha­rra dago ere Sor­tu­ko pre­si­den­te ohia epai­leei eta zipaioei eskua luzatzen iku­si nue­nean hori zela hain zuzen ere pen­tsa­tu nue­na: «Ondo egin­da Hasier, zuk bai daki­zu­la etsaia tratatzen!»

Arkaitz Rodri­guez, guk argi dau­ka­gu zein den etsaia, bada­ki­gu Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko esta­tuak dire­la, kolo­re guz­tie­ta­ko txa­ku­rrak dire­la, PNV dela zuek beraie­kin pak­tatze­ko irri­kan zau­de­ten arren. Zuek uler­tze­ra ema­ten duzue­na­ren kon­tra, gure mezu gehie­nak beraien aur­ka­koak dira, bes­te kon­tu bat da zuek, zuen komu­ni­ka­bi­deek eta etsaien komu­ni­ka­bi­deek mezu horiek ezku­tatzea gure dis­kur­tsoa desitxu­ratze­ko. Eman­go ditu­dan datuak erraz kon­pro­ba­tu dai­tez­ke gure blo­gean: mugi­men­duak sina­tu­ta­ko agi­rien %92’11ak
Eus­kal Herria­ren etsaiei kri­ti­ka egi­ten die­te, %5’26ak Sor­tu­ren ildo poli­ti­koa­ren ingu­ru­ko ira­kur­ke­ta eta kri­ti­ka poli­ti­koa bil­tzen dute, eta %2’63ak aurre­ko biak kon­bi­natzen ditu. Datu objek­ti­boak dira, ez ditut nik asmatu.

Datu hauek gure jar­due­ra eta dis­kur­tso poli­ti­koa­ren adie­raz­ga­rri dira Bes­te kon­tu bat da, guk argi iza­nik gure etsaia zein den, ondo daki­gu­la ere etsaia­re­kin kon­fron­ta­tu ez deza­gun bide erdian jar­tzen zai­gun ozto­po nagu­sia Sor­tu bila­ka­tu dela, eta ez guretzat baka­rrik, bai­zik eta Sor­tu­ren kon­trol­pe­tik ihes egi­ten duen herri mugi­men­dua­ren edo­zein adie­raz­pe­na­ren­tzat ere (Leioa­ko ikas­leak, oku­pa­zio mugi­men­dua, txan­da­ka­ko gose gre­ba buru­tu zuten eus­kal pre­so politikoak).

Komu­ni­ka­bi­dee­tan dau­ka­gun pre­sen­tzia­ri dago­kio­nez, erre­za da 0+0 zen­batzea. Zen­ba­te­tan izan da Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­ko ordez­ka­ri­rik tele­bis­ta bate­ko pla­toan? Inoiz ez. Zen­ba­te­tan izan da Sor­tu­ko mili­tan­te­rik Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ri buruz hitz egi­ten En Jake, Ahoz Aho eta ETB­ko bes­te saio batzue­tan? Pro­gra­ma horie­tan gaia ate­ra den bakoitzean.

Zer eskatzen duzue, Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua leku guz­tie­tan zen­tsu­ratzea? Hitz egin argi, faxis­ten aur­ka eskatzen ez ditu­zuen neu­rriak amnis­tia alda­rri­katzen dugu­non aur­ka eskatzen ditu­zue. Nor tron­patzen da etsaiaz?

Komu­ni­ka­bi­dee­kin jarrai­tuz, gure mugi­men­duak eti­ka mini­mo bat man­ten­tzen due­la esan beha­rra dago. Sor­tuk El Correo­ri elka­rriz­ke­tak eman diz­kion bitar­tean gure mugi­men­duak uka­tu egin diz­kio, Eus­kal Herria­re­ki­ko man­ten­tzen duen ildo faxis­ta eta lotsa­ga­rria dela eta. Gure uka­zioa­ri El Correok eman­da­ko ia bereha­la­ko eran­tzu­na gure hain­bat kide­ren mili­tan­tzia­ri eta bizitza per­tso­na­la­ri buruz­ko erre­por­ta­je sen­tsa­zio­na­lis­tak argi­ta­ratzea izan da. Hori da El Correok ema­ten digun espa­zioa, gure jar­due­ra poli­ti­koa desitxu­ratze­ko eta
kari­tu­ri­zatze­ko ema­ten digu­na. Hori bal­din bada pren­tsan ken­du nahi digu­zuen espa­zioa, zuen­tzat dena.

Gai hone­kin jarraitze­ko, eta etsaiak egi­ten due­na erre­fe­ren­tzia moduan har­tzen duzue­la­rik zuen bidea zuze­na dela eta gurea guz­tiz oke­rra dela fro­gatze­ko, gomen­datzen dizuet bes­te gai batzue­tan zuen kon­tra kokatzen diren kaze­ta­ri eta ter­tu­liano ezber­di­nek, amnis­tia­ren gaia ate­ratzen denean noren alde kokatzen diren erre­pa­ra­tu deza­zuen. Iku­si­ko duzue zelan Xabier Lapitzek defen­datzen zai­tuz­ten, iku­si­ko duzue zelan PNVk pre­soen gaian plan­te­atzen ditu­zuen urratsak eznahi­ko bai­na posi­ti­bo­ki balo­ratzen dituen,
iku­si­ko duzue zelan Luis Rodri­guez Aiz­peo­leak kapo­te bat botatzen dizuen, iku­si­ko duzue zelan Idoia Men­dia zuen­gan­dik gure­gan­dik baino askoz ere ger­tua­go kokatzen den.

Azken gai bat pla­za­ra­tu nahi dut. Hasie­ran esan dut Sor­tu egoe­ra lokaz­tu nahian dabi­le­la ezta­bai­da poli­ti­koa eki­din alde­ra, eta orain arte lor­tu egin due­la­koan nago. Gugan etsai bat asma­tu du mahai baten ingu­ruan gure­kin ez jesar­tze­ko aitza­kia moduan. Hain­ba­te­tan eskai­ni dio­te gure mugi­men­dua­ri eta foro ezber­di­ne­ta­tik Sor­tu, Sare, Bagoaz eta pre­soen gaia lan­tzen duten bes­te era­gi­lee­kin mahai-ingu­rue­tan par­te har­tzea. Gure mugi­men­dua­ren eran­tzu­na guz­tie­tan baiez­koa izan den bitar­tean, Erre­ka­leo­rren eman genuen ezta­bai­da alde bate­ra utzi­ta, bes­te guz­tie­tan ezez­ko boro­bi­la eman dute gainontzekoek.

Eran­tzun ohi­koe­na ezta­bai­da hori ez dute­la ego­ki ikus­ten izan da. Pen­tsatzen dut bene­ta­ko arra­zoia bes­te bat dela: bitar­te­koak iza­nez gero erra­za­goa dela mahai baten ingu­ruan baino, ezta­bai­da bulo, gezur eta mani­pu­la­zioen bitar­tez ira­baz­tea, eta Sor­tuk bitar­te­ko nahi­koak ditu horre­ta­ra­ko. Hala ere gon­bi­tea egin­da dago: ezta­bai­da publi­koa, nahi duten tokian, egu­nean eta formatuan.

Sen­doa Jura­do Gar­cia. Amnis­tia­ren alde­ko mlitantea.


[ES]

Hace unos días el por­ta­voz de Sor­tu, Arkaitz Rodri­guez, fue entre­vis­ta­do por la perio­dis­ta Saioa Mar­ti­ja en el pro­gra­ma Ahoz Aho + de ETB1. En un momen­to de la entre­vis­ta, la perio­dis­ta le pre­gun­to a Rodrí­guez si Sor­tu man­te­nía rela­cio­nes con ATA (en refe­ren­cia al Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión). La res­pues­ta no fue ni que sí ni que no. El por­ta­voz de Sor­tu dijo que «ATA uti­li­za la men­ti­ra con­tra Sor­tu», «noso­tros no nos con­fun­di­mos de enemi­go» y «no les que­re­mos dar más eco por­que nos pare­ce que ya les dan bas­tan­te eco varios medios de comu­ni­ca­ción de la par­te del estado».

En otro artícu­lo que escri­bí hace algún tiem­po denun­cie que algu­nos, en este caso Sor­tu, uti­li­za­ban los argu­men­tos ad homi­nem para esqui­var el deba­te polí­ti­co. Los argu­men­tos ad homi­nem son aque­llos que, aun no sien­do cier­tos se toman como ver­da­de­ros, no por­que sean creí­bles o por­que están bien estruc­tu­ra­dos, sino por­que los damos por bue­nos en base a quién sea el emi­sor de la men­ti­ra. Me estoy refi­rien­do a los argu­men­tos del tipo «Yo ten­go razón por el sim­ple hecho de ser yo, y tú no tie­nes razón por­que eres tú».

Ésta es la prin­ci­pal estra­te­gia que Sor­tu y su red polí­ti­co-mediá­ti­ca han uti­li­za­do des­de el prin­ci­pio con­tra el Movi­mien­to Pro Amnis­tía, y jun­to a los argu­men­tos ad homi­nem han uti­li­za­do la men­ti­ra, la mani­pu­la­ción, la divul­ga­ción de bulos sobre nues­tros mili­tan­tes y, en algu­nos casos con­cre­tos, la agre­sión físi­ca. Arkaitz Rodrí­guez ha pre­ten­di­do impo­ner, una vez más, la eti­que­ta de men­ti­ro­so al Movi­mien­to Pro Amnistía.

Sin embar­go, si mira­mos a la reali­dad sin las gafas de made­ra, nos dare­mos cuen­ta de que la men­ti­ra tie­ne las patas cor­tas, tan­to que a estas altu­ras Sor­tu y su perió­di­co Gara van arras­tran­do el culo por el sue­lo. Ha habi­do tres dis­cu­sio­nes públi­cas des­ta­ca­das que han deja­do la cre­di­bi­li­dad y la hones­ti­dad de cada uno al descubierto.

La pri­me­ra de ellas fue la pro­vo­ca­da por una nota de Gara-Naiz en la que, entre otras men­ti­ras, decía que no infor­ma­ba sobre el Movi­mien­to Pro Amnis­tía por­que no les hacía­mos lle­gar esa infor­ma­ción. El Movi­mien­to Pro Amnis­tía tuvo que publi­car el pan­ta­lla­zo de los emails envia­dos al dia­rio para dejar al des­cu­bier­to esta men­ti­ra. Las infor­ma­cio­nes, reci­bir­las, las reci­bió. No las publi­ca­ban, sim­ple­men­te, por­que man­tie­nen una estra­te­gia de cen­su­ra con­tra nues­tro movi­mien­to. Podían haber­lo dicho así, pero pre­fi­rie­ron dis­tor­sio­nar la reali­dad, y la men­ti­ra es la mayor trai­ción que un perio­dis­ta le pue­de hacer a su códi­go deontológico.

El segun­do caso es el de seis mili­tan­tes de ETA que dije­ron en un jui­cio en París que uno de ellos había reci­bi­do una invi­ta­ción por par­te del Movi­mien­to Pro Amnis­tía para que aban­do­na­ra el EPPK. Tam­bién en esta oca­sión el Movi­mien­to Pro Amnis­tía tuvo que hacer públi­ca la car­ta remi­ti­da a este pre­so (que tenía como fin res­pon­der a varias cues­tio­nes plan­tea­das por él mis­mo). Con su publi­ca­ción que­da­ba al des­cu­bier­to que no exis­tía tal invi­ta­ción, y enton­ces hay quien empe­zó a bus­car todo tipo de excu­sas: que «bueno, no lo pone pero se pue­de inter­pre­tar», que la abue­la fuma y demás películas.

El ter­ce­ro es el sus­ci­ta­do recien­te­men­te a raíz del ata­que en el barrio donos­tia­rra del Anti­guo a dos meno­res de edad miem­bros del Movi­mien­to Pro Amnis­tía. Como con­se­cuen­cia del ata­que un joven de 17 años tuvo que reci­bir tres pun­tos de sutu­ra para cerrar la heri­da que le pro­du­je­ron en la ceja. El Movi­mien­to Pro Amnis­tía sacó una nota denun­cian­do la agre­sión. Igual­men­te, algu­nos com­pa­ñe­ros nos acer­ca­mos has­ta el barrio del Anti­guo (inclui­da la Herri­ko Taber­na Pla­te­ro), para dar apo­yo a nues­tros jóve­nes y para decir­les a la cara a los agre­so­res que no íba­mos a tole­rar ata­ques con­tra nues­tros militantes.

La Comi­sión de Txos­nas del Anti­guo, o lo que es lo mis­mo, el bra­zo fol­kló­ri­co-fes­ti­vo de Sor­tu, sacó su comu­ni­ca­do dicien­do que el Movi­mien­to Pro Amnis­tía esta­ba min­tien­do, ya que el moti­vo de la pali­za era que estos jóve­nes habían pin­ta­do las txos­nas, siem­pre según esta comi­sión. Pasa­ron pocos días has­ta que el Movi­mien­to Pro Amnis­tía hizo una rue­da de pren­sa ofre­cien­do una radio­gra­fía com­ple­ta sobre lo que pasa­ba en el Anti­guo. Gra­cias esa com­pa­re­cen­cia pudi­mos saber que Sor­tu del Anti­guo nos ocul­ta­ba que antes de que apa­re­cie­ran las pin­ta­das de las txos­nas, ese mis­mo día ellos habían arran­ca­do toda nues­tra pro­pa­gan­da, y que otros días tam­bién lo habían hecho, y que duran­te los dos últi­mos años estos jóve­nes habían teni­do que sufrir insul­tos, ame­na­zas, pin­ta­das y un lar­go etcé­te­ra por su mili­tan­cia polí­ti­ca. Que­dó al des­cu­bier­to que quie­nes se mues­tran dóci­les ante el enemi­go se com­por­tan como perros rabio­sos ante noso­tros. Que­do al des­cu­bier­to que Sor­tu-Anti­guo le había con­ta­do a su barrio y a toda Eus­kal Herria algu­nas medias ver­da­des y muchas men­ti­ras. Que­dó al des­cu­bier­to la hones­ti­dad del Movi­mien­to Pro Amnis­tía y la fal­se­dad de Sortu.

Vol­vien­do a las pala­bras de Arkaitz Rodrí­guez y tra­yen­do eso de que ellos no se con­fun­den de enemi­go, hay que decir que si a noso­tros no nos toman por enemi­go lo disi­mu­lan muy bien. Tam­bién ten­go que decir que cuan­do vi al ex pre­si­den­te de Sor­tu estre­chan­do a la mano a jue­ces y cipa­yos pen­sé: «¡Bien hecho Hasier, tú sí que sabes tra­tar al enemigo!»

Arkaitz Rodrí­guez, noso­tros tene­mos cla­ro quién es el enemi­go, sabe­mos que son los esta­dos espa­ñol y fran­cés, sabe­mos que son los perros de todos los colo­res, sabe­mos que es el PNV aun­que voso­tros estéis desean­do pac­tar con ellos. En con­tra de lo que dais a enten­der, la mayo­ría de nues­tros men­sa­jes son con­tra ellos. Otra cosa es que voso­tros, vues­tros medios y los medios del enemi­go escon­dan esos men­sa­jes para dis­tor­sio­nar nues­tro dis­cur­so. Los datos que voy a dar se pue­den com­pro­bar fácil­men­te en nues­tro blog: el 92’11% de los comu­ni­ca­dos fir­ma­dos por el movi­mien­to cri­ti­can a los enemi­gos de Eus­kal Herria, el 5’26% reúnen lec­tu­ras polí­ti­cas y crí­ti­cas res­pec­to a la línea polí­ti­ca de Sor­tu, y el 2’63% com­bi­na la dos ante­rio­res. Son datos obje­ti­vos, no me los he inven­ta­do yo.

Estos datos son sig­ni­fi­ca­ti­vos res­pec­to a nues­tro actuar y dis­cur­so polí­ti­co. Otro tema es que sabien­do quién es nues­tro enemi­go, tam­bién sepa­mos que el prin­ci­pal obs­tácu­lo es ese Sor­tu que se nos pone en mitad del camino para que no con­fron­te­mos con el enemi­go, y no es obs­tácu­lo sólo para noso­tros, sino para cual­quier expre­sión del movi­mien­to popu­lar que se esca­pe de su con­trol (estu­dian­tes de Leioa, movi­mien­to de oku­pa­ción, pre­sos polí­ti­cos que rea­li­za­ron la huel­ga de ham­bre rotativaI).

Res­pec­to a la pre­sen­cia que tene­mos en los medios de comu­ni­ca­ción, es fácil sumar 0+0. ¿Cuán­tas veces ha habi­do algún repre­sen­tan­te del Movi­mien­to Pro Amnis­tía en algún pla­tó de tele­vi­sión? Nin­gu­na. ¿Cuán­tas veces ha habi­do algún repre­sen­tan­te de Sor­tu hablan­do sobre el Movi­mien­to Pro Amnis­tía en En Jake, Ahoz Aho y en otros pro­gra­mas de ETB? Cada vez que en uno de esos pro­gra­mas ha sali­do el tema. ¿Qué pedís? ¿Qué se cen­su­re al Movi­mien­to Pro Amnis­tía en todas par­tes? Hablad cla­ro y decid que las medi­das que no pedís con­tra los fas­cis­tas las pedís con­tra el Movi­mien­to Pro Amnis­tía. ¿Quién se con­fun­de de enemigo?

Siguien­do con los medios de comu­ni­ca­ción, hay que decir que nues­tro movi­mien­to man­tie­ne una éti­ca míni­ma. Mien­tras que Sor­tu ha dado entre­vis­tas a El Correo nues­tro movi­mien­to se las ha nega­do debi­do a la línea fas­cis­ta y ver­gon­zo­sa que man­tie­ne este perió­di­co hacia Eus­kal Herria. Nues­tra nega­ti­va fue res­pon­di­da por El Correo casi de inme­dia­to en for­ma de publi­ca­ción de repor­ta­jes sen­sa­cio­na­lis­tas sobre la mili­tan­cia y la vida per­so­nal de algu­nos de nues­tros kides. Ese es el espa­cio que nos da El Correo, el que nos da para dis­tor­sio­nar y cari­ca­tu­ri­zar nues­tra acti­vi­dad polí­ti­ca. Si ese es el espa­cio que nos que­réis qui­tar en pren­sa, para voso­tros todo.

Siguien­do con este tema y tenien­do en cuen­ta que tomáis como refe­ren­cia lo que el enemi­go hace para demos­trar que vues­tro camino es el correc­to y el nues­tro está com­ple­ta­men­te equi­vo­ca­do, os reco­mien­do que repa­réis en la acti­tud que toman esos perio­dis­tas y ter­tu­lia­nos que en otros temas siem­pre se sitúan en vues­tra con­tra, y com­pro­béis el lado en el que se colo­can cada vez que se tra­ta el tema de la amnis­tía. Veréis cómo Xabier Lapitz os defien­de, cómo el PNV valo­ra como insu­fi­cien­tes los pasos que dais en el tema de los pre­sos pero al mis­mo tiem­po los con­si­de­ra posi­ti­vos, veréis cómo Luis Rodrí­guez Aiz­peo­lea os echa un capo­te, veréis cómo Idoia Men­dia se sitúa mucho más cer­ca de voso­tros que de nosotros.

Quie­ro sacar un últi­mo tema. Al prin­ci­pio he dicho que Sor­tu quie­re emba­rrar la situa­ción para evi­tar el deba­te polí­ti­co, y creo que has­ta aho­ra lo ha con­se­gui­do. Han sido varias las oca­sio­nes y los foros des­de los que se le ha ofre­ci­do a nues­tro movi­mien­to par­ti­ci­par en deba­tes con otros agen­tes que tra­ba­jan el tema de los pre­sos como Sor­tu, Sare y Bagoaz. Mien­tras que la res­pues­ta de nues­tro movi­mien­to siem­pre ha sido que sí, a excep­ción del deba­te que hici­mos en Erre­ka­leor, la res­pues­ta del res­to siem­pre ha sido un no rotun­do. La res­pues­ta más habi­tual ha sido que no veían ade­cua­do ese deba­te. Creo que la ver­da­de­ra razón es otra: que tenien­do medios para ello es más fácil ganar los deba­tes por medio de bulos, men­ti­ras y mani­pu­la­cio­nes que entorno a una mesa, y Sor­tu tie­ne medios sufi­cien­tes para ello. A pesar de todo la invi­ta­ción está cur­sa­da: deba­te públi­co dón­de quie­ran, cuan­do quie­ran y en el for­ma­to que quieran.

Sen­doa Jura­do Gar­cía. Mili­tan­te pro amnistía.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *