Era­so faxis­tak erre­fu­xa­tuz buru­tu du pren­tsau­rre­koa Amnis­tia­ren alde­ko mugi­men­duak /​El movi­mien­to pro amnis­tía ha rea­li­za­do una rue­da de pren­sa recha­zan­do los ata­ques fascistas

[eus]

Donos­tia­ko Anti­guon geta­tu­ta­koa­ren hari­ra amnis­tia­ren alde­ko mugi­men­duak azal­pe­nak eman nahi izan ditu, ber­tan 80 bat lagun par­te har­tu dute eta ondo­ren­go agi­ria ira­kur­tzeaz gain, kro­no­lo­gia eta amnis­tia­ren alde­ko mili­tan­te bik idatzi­ta­ko gutu­nak ira­ku­rri dira, guz­tiak erre­pro­du­zitzen ditugu:

Pren­t­sa Oharra:

Gaur hemen elkar­tu gara, lehen­go astean, gure mugi­men­du­ko gaz­teek eta euren ingu­ru hur­bi­le­koek jaso­ta­ko era­so kol­da­rra eta egoe­ra hone­ta­ra iritsi aurre­tik, 2015 geroz­tik, Anti­guo auzoan Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­ko kideek jasan dituz­ten mehatxu, boi­kot, eta bes­te hain­bat jarre­ra naz­ka­ga­rri salatze­ko eta argitze­ko, hauek gure kideak auzo eta hain­bat espa­rru­ta­tik baz­ter­tze­ko asmo­tan egin dira. Argi utzi nahi dugu egoe­ra hauek ez dire­la Anti­guon soi­lik ger­ta­tu. Eus­kal Herri­ko hain­bat txo­ko­tan izan dira horre­la­ko jarre­ra faxis­tak. Bai­na orain­go hone­tan muga guz­tiak gain­di­tu dituzte.

Guz­ti hau ez da kasua­li­ta­tea, Ezker Aber­tza­lea­ren ize­nean Sor­tu alder­diak egin duen estra­te­gia alda­ke­ta­re­kin zuze­ne­ko lotu­ra dau­ka. Ildo erre­for­mis­tak Ezker aber­tza­lea adar ezber­di­nez osa­tu­ri­ko herri mugi­men­du bat iza­te­tik, hiru ada­rre­ta­ra mugatzen den alder­di poli­ti­koa iza­te­ra era­man du. Sor­tu, Ernai eta LAB. Hau gau­zatze­ko mili­tan­te­ei bi auke­ra ema­naz, hiru adar horie­ta­ko batean sar­tzea edo disi­den­tzia. Zein da disi­den­tea? Ezker aber­tza­leak his­to­ri­ko­ki jorra­tu duen ildo poli­ti­koa­ri eus­ten dion mugi­men­dua edo plan­te­amen­du sozial­de­mo­kra­ta­ren alde apus­tu egin duena?

Ezker aber­tza­le ofi­zia­lak pau­so hauek aurre­ra ema­te­ko oina­rritzat har­tu ditu Mit­chel printzipioak:

 1. Gataz­ka poli­ti­koak kon­pon­tze­ko bide baketsu eta demo­kra­ti­koak baino ez erabiltzea .
 2. Tal­de para­mi­li­tar guz­tiak desarmatzea .
 3. Desar­me hori komi­sio inde­pen­dien­te batek zihur­ta­tu ahal izatea.
 4. Euren kabuz inda­rra era­bil­tzea­ri uko egi­tea eta bes­teek era­bil­tzen badu­te aur­ka ego­tea eta alder­di guz­tien arte­ko nego­zia­zioak horre­la bultzatzea.
 5. Alder­di guz­tien arte­ko nego­zia­ke­taz lor­tu­ri­koa bul­tzatzea eta baka­rrik bide demo­kra­ti­ko eta baketsuak era­bil­tzea ados­ta­su­nean ez dau­den pun­tuak aldatzeko.
 6. Erail­ke­tak eta zigor kol­peak gel­di­tu eta horiek gel­ditze­ko bideak hartzea.

Pun­tu hauek ira­ku­rri­ta prin­tzi­pio hauek non­dik dato­zen argi­tu behar da, Geor­ge Mit­che­lek, Esta­tu Batue­ta­ko sena­ta­riak, sor­tu­ta­koak. Inpe­ria­lis­moa­ren eta kolo­nia­lis­moa­ren intere­sak babes­tuz, Irlan­da­ko mugi­men­du iraul­tzai­leak deu­sez­tatze­ko era­bi­li­ta­ko prin­tzi­pioak dira. Pun­tu hauek oina­rritzat har­tuz irlan­dar sek­to­re erre­for­mis­tek hain­bat jarre­ra bul­tza­tu dituz­te, orain arte etsaiak aurre­ra era­man dituen jarre­rak bere gain har­tuz. Horre­ga­tik dio­gu gure mugi­men­duak bere sorre­ra­tik jasa­ten dituen jazar­pe­nak (media­ti­koa, poli­ti­koa…) ez dire­la kasu iso­la­tuak. Prin­tzi­pio hauen ondo­rio dira gure mili­tan­te­ek jasan­da­ko era­so faxis­tak eta jarraian hauek jus­ti­fi­katze­ko egin diren maniobrak.

Hau argi­tu­ta gure mugi­men­dua­ren ildoa azpi­ma­rra­tu nahi dugu. Ez dio­gu inorri bai­me­nik eska­tu behar borro­katze­ko. Esku­bi­de eta zile­gi­ta­sun osoa dau­ka­gu sines­ten dugu­na­ren alde borrokatzeko:

Herri honen gataz­ka poli­ti­koan par­te har­tu dute­nek eta par­te har­tzen ari dire­nek ezin dute bere herria defen­datzea­ga­tik zigor­tu­ta jarrai­tu. Haien zigo­rren zer­ga­tiak kon­tuan har­tu gabe, guz­tiak ber­din­ta­sun osoz tra­ta­tuak izan­go dira haien aska­ta­su­na eta pai­ratzen dituz­ten zigo­rren gel­ditzea eskatze­ko orduan eta aska­ta­su­nez etxe­ratze­ko orduan ere. Lehen­go mai­la­ko eta biga­rren mai­la­ko mili­tan­te­ak ez dira exis­titzen eta haien irten­bi­dea kon­pon­bi­de inte­gral baten barruan eman behar­ko da. Era berean, gataz­ka hone­tan mur­gil­du­ta­ko mili­tan­te­ak gataz­ka honen par­te beza­la har­tu­ko dira, duin­ta­su­nez eta mere­zi duten erre­ko­no­zi­men­duaz, ez dugu­la­ko inpo­sa­tu nahi digu­ten garai­le eta garai­tuen eske­ma onartzen.

Gaur egun­go egoe­ra­re­kin buka­tu nahi badu­gu, irten­bi­de baka­rra erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koak ego­tea sor­ta­raz­ten duen zapal­kun­tza egoe­ren gain­ditzea lor­tzea da. Berriz ere egoe­ra ber­be­rean ez ego­te­ko, bide baka­rra gure herriak pai­ratzen duen kla­se eta nazio zapal­kun­tza­ri irten­bi­dea ema­tea da. Irten­bi­de hau gau­za­tu ahal iza­te­ko, auto­de­ter­mi­na­zio esku­bi­dea­ren lor­pe­na­ren beha­rra dau­ka­gu, gure herriak babes­tu behar­ko duen inde­pen­den­tzia eta esta­tu sozia­lis­ta esku­ra­tu ahal izateko.

Eran­tzu­ki­zu­nak eska­tu­ko diz­kie­gu hamar­ka­de­tan zapal­kun­tza eta gataz­ka­ren zer­ga­tien ahal­bi­de-tasu­na ber­ma­tu izan duten per­tso­na eta era­kun­de oro­ri. Herri baten his­to­ria modu objek­ti­bo batez idatzi ahal iza­te­ko, jus­ti­zia ber­matze­tik dator. Horre­la baka­rrik, erre­pre­sa­lia­tuek duin­ta­su­na eta erre­ko­no­zi­men­dua ber­ma­tu­ta izan­go dute.

Bukatzen joa­te­ko blo­gean egi­ten diren dekla­ra­zioak soi­lik dira amnis­tia­ren alde­ko eta erre­pre­sio­ren aur­ka­ko mugi­men­dua­re­nak. Amaitze­ko adie­ra­zi nahi dugu Ozto­po guz­tien gañe­tik, borro­kan tin­ko man­ten­du­ko gare­la AMNISTIA ETA ASKATASUNA lor­tu arte. Era­soa jaso zuten gaz­te guz­tiei gure elkar­ta­sun eta babe­sa adie­raz­ten diegu.

Anti­guon 2017ko Urta­rri­la­ren 29an

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua

Ger­ta­ki­zu­nak Anti­guo­ko auzoan 2015tik

 • Anti­guo­ko jaiak (2015)Gazte bat «EH ez dago sal­gai» leloa mar­gotzen zegoe­la Ernai­ko mili­tan­te bat ger­tu­ra­tu zitzaion eta inkre­patzen hasi zen. Hurren­go egu­nean mar­go­ke­tak esta­li­ta ager­tu ziren.
 • Anti­guo­ko jaiak (2016)AAMko pro­pa­gan­da jar­tzea lepo­ra­tu­rik 16 urte­ko mili­tan­te bat lepo­tik hel­du zuten txoz­na­gu­ne erdian Ernai­ko mili­tan­te­ek. Jaiak bukatzean mili­tan­te honek bile­ra bat edu­ki zuen Ernai­ko bi mili­tan­te­re­kin eta ber­tan hona­koa hela­ra­zi zio­ten: Idatzi­ta ez dau­den lege batzuen ara­be­ra Anti­guon mili­tan­tzia ezker aber­tza­lea­ren barruan egi­ten zela edo ez zela egi­ten. Ezker aber­tza­le­tik kan­po oso gaiz­ki pasatzen zela eta bide horre­tan jarraitzeak ondo­rio larriak eka­rri­ko ziz­kio­la, adi­bi­dez gaz­tetxe­ra, Jai­gu­ne­ra eta herri­ko­ra sare­rra debe­katzea. Momen­tu horre­tan gaz­tea altxa­tu egin zen eta bere bidean jarrai­tu­ko zue­la baiez­ta­tu ondo­ren bile­ra amai­tutzat eman zuen eta alde egin zuen.
 • Inaute­riak (2016)Ordurako AAM­ko mili­tan­teen ingu­ruan txi­ba­to eta zipaioak zire­la­ren zurru­mu­rrua zabal­du­ta zegoen.Gauean taber­na batean AAM­ko bi mili­tan­te Anti­guo­ko Ernai­ko mili­tan­te baten­ga­na joan ziren azal­pe­nak eska­tuz eta denak oso modu onean hitz egi­ten ari zire­la taber­nan, Sor­tu­ko mili­tan­te bat modu oldar­ko­rrean eta era­bat moz­kor elka­rriz­ke­tan sar­tzen saia­tu zen eta 16 urte­ko mili­tan­te­ak axo­la ez zitzaio­la esan zioe­nean giroa ten­tsio­na­tu egin zen. Pro­pa­gan­da sabo­teatzea­ren ingu­ruan ezta­bai­da labur baino inten­so baten ondo­ren gaz­teak taber­na­tik alde egi­tea era­ba­ki zuen. Segi­dan, Sor­tu­ko mili­tan­tea atze­tik ate­ra zen eta gaz­teak buel­ta eman zue­nean ger­tu­ra­tu egin zitzaion «puto niña­to» eta «bera­ri horre­la ez hitz egi­te­ko» aur­pe­gi­ra ohiu­ka­tuz. Gaz­tea­ren eran­tzu­na «puto trai­dor» esa­tea izan zen eta orduan Sor­tu­koak uka­bil­ka­da bat eman zion aur­pe­gian eta biga­rre­na ema­tea zihoa­nean gaz­teak tra­goa gai­ne­ra bota zion eta bera baka­rrik lurre­ra ero­ri zen. Gaz­tea amo­rra­tu­rik buel­ta eman eta alde egin zuen. Esan beha­rra dago bi per­tso­na horien artean mai­la per­tso­na­lean ara­zoa kon­pon­du egin zute­la eta ez dela lis­kar gehia­go­rik egon.Geroago gaz­tea farran zegoe­la Anti­guo­ko Ernai­ko batek parre egin zion aur­pe­gi­ra «ez zue­la ikas­ten» esa­ten eta segi­dan zaplas­te­ko bat eman zion. Gaz­teak zaplas­te­koa itzu­li eta jen­dea lasaitze­ra hur­bil­du zen bakoitza alde bate­ra era­ma­nez. Gaua bukatzear zegoe­nean Ernai­ko mili­tan­te honek berriz ere lepo­tik hel­du zuen gaz­tea kale guz­tian zehar era­ma­nez gaz­teak zer demon­tre egi­ten ari zela esa­ten zion bitartean.
 • Uztai­la (2016)AAM Anti­guo­ta­rrak elkar­tean bil­tzen hasi zen hain­bat kide baz­ki­de zire­la apro­betxa­tuz. Bile­rak elkar­tean kons­tan­tzia bat har­tzen hasi zute­nean Ezker Aber­tza­le­ko goi kar­gu bat elkar­te­ko baz­ki­de eta AAM­ko mili­tan­te den bati joan zitzaion bile­ra bat eskatze­ra. Bile­ra horre­tan «elkar­tea ea ATA­ko egoitza izan­go ote zen» hain­bat baz­ki­deen kez­ka zela hela­ra­zi zio­ten. Horren ondo­rioz hama­bost sina­du­ra bil­du zituz­ten eta «elkar­tea­ren era­bi­le­ra­ri buruz­ko» bile­ra oro­kor bate­ra dei­tu zuten, 170 baz­ki­dee­ta­tik 40 bat baz­ki­de azal­du ziren eta ber­tan zuze­nean AAMk elkar­tean bil­tze­ko auke­ra izan­go zuen ala ez boz­katze­ko pro­po­sa­tu zen zuze­nean. Ber­tan ziren AAM­ko hain­bat kidek hori ezin zela egin esan zuten, baz­ki­de beze­la nahi zute­ne­ra­ko era­bi­li zeza­ke­te­la argu­dia­tuz eta orduan bes­teek ea boz­ka­tu edo ez boz­ka­tu boz­katze­ko pro­po­sa­tu zuten. Azke­nean ezez­koa ate­ra zen eta AAMk Anti­guo­ta­rrak elkar­tean bil­tzea­ri utzi egin zion giroa gehia­go ez kakazteko.
 • Aste Nagu­sia (2016)AAMren aur­ka­ko bi pega­ti­na mota ager­tzen dira. Geroa­go pega­ti­na horiek Anti­guo­tik ate­ra zire­la baiez­ta­tu zen.Militante baten eta bere lagun baten aur­ka­ko mar­go­ke­tak ager­tzen dira Anti­guon, «niña­to» eta «puto gor­do» jar­tzen zutenak.
 • Anti­guo­ko jaiak (2017)Ostirala 13 arratsal­dean AAM­ko pro­pa­gan­da jarri zen bai jai­gu­nean bai auzo osoan zehar. Gaue­ra­ko pro­pa­gan­da guz­tia ken­du­ta azal­du zen eta Ernai eta amnis­tia­ren nora­bi­dea­ne­ko pro­pa­gan­da ager­tu zen. Gauean edu­ki­ta­ko ezta­bai­da batean Ernai­ko mili­tan­te batek onar­tu zuen beze­la Ezker Aber­tza­lea­ren eta jai batzor­dea­ren ize­nean era­ba­ki zuten jai­gu­nean beraien pro­pa­gan­da ez zena ez zute­la onar­tu­ko. Era­ba­kia AAMk pro­pa­gan­da jarri ondo­ren har­tu zute­la baiez­ta­tu zuen. Auzo oso­ko pro­pa­gan­da guz­tia boi­ko­tea­tua izan zen.Larunbata 14 arratsal­dean mar­go­ke­tak ager­tu ziren txoz­ne­tan eta txoz­na­gu­ne­ko ingu­rue­tan amnis­tia alda­rri­ka­tuz. Gaue­ko 22:00ak alde­ra Matia kalean 15 urte­ko AAM­ko mili­tan­tea era­sotzen dute. Geroa­go gaz­te honi txoz­nan eskatzea debe­ka­tu zitzaion eta ber­tan lan egi­ten zuen mili­tan­te­are­kin ezta­bai­da gogor baten ondo­ren bakoitza bere alde­tik joan zen. Gutxi­ra 00:00ak alde­ra, 17 urte­ko AAM­ko mili­tan­te bat bere kua­dri­la­ko lagu­ne­kin zegoe­la hogei bat lagun hur­bil­du zitzaiz­kion eta modu oso bor­titzean aku­satzen hasi ziren eta bapa­tean jotzen hasi ziren. Gaz­teak korri­ka alde egi­tea lor­tu zuen kide baten lagun­tzaz eta ospi­ta­le­ra joan zen, ber­tan 3 pun­tu eman behar izan ziz­kio­ten bekai­nean. Gauean zehar hain­bat kide­ri ATA­koak al ziren gal­dez­ka ibi­li ziren batzuk eta txoz­ne­tan ez mili­tan­te ez mili­tan­teen lagu­neei ez zie­ten zerbitzatu.
 • Anti­guo­ko jaiak amai­tu­ta (2017)Hau ez da urta­rri­la­ren 14an amaitzen lehen­go astean anti­guo­ko hiru lagun pla­te­ro­ra joan ziren eta beraie­ta­ko bat ATA­ko mili­tan­tea zela argu­dia­tuz ez zitzaie­la zer­bitza­tu­ko esan zie­ten. Aldiz, mugi­men­du­ko kide­rik gabe azal­du ezke­ro zer­bitza­tu­ko zie­te­la esan zitzaien.

Amnis­tia­ren alde­ko mili­tan­te­ek idatzi­ta­ko gutunak:

Anti­guo­ko jaie­tan ger­ta­tu­ta­ko ger­ta­ka­rien ari­ra AAM­ko kide baten kua­dri­la­ko lagu­nok hain­bat gau­za azal­du eta argi­tu nahi ditugu:

Lagun tal­dea lasai asko jai giroan geun­de­la, hogei bat per­tso­na­ko tal­de bat hur­bil­du zitzai­gun eta horie­ta­tik lau gure lagu­na­ren­ga­na joan ziren zuze­nean modu bor­titzean oihu­katzen eta bide batez bera eta gu ere aku­satzen. Bat batean gure lagu­na bul­tzatzen eta jipoitzen hasi ziren. Hori ger­ta­tu bezain las­ter, gure lagu­na babes­te­ra aurre­ra egin genuen era­sotzai­leak hel­duz eta bul­tza­tuz gure lagu­nak ihes egin zezan, argi baitze­goen denak zuze­nean bera­ren­ga­na zihoaz­te­la. Orduan gure aur­ka jo zuten kua­dri­la­ko bi kide lurre­ra botaz, bes­teoi uka­bil­ka­dak ema­nez eta mehatxatzen. Danak omen ginen «ATA­koak». Lagu­na ingu­ra­tu­rik zegoe­la uka­bil­ka­da batez bekai­na ire­ki zio­ten. Segi­dan gure lagun diren hain­bat mili­an­te ager­tu ziren era­sotzai­leak hel­tze­ra eta lis­ka­rra hain­bat mul­tzo­tan bana­tu zen. Tar­te horre­tan gure lagu­na korri­ka ihes egi­te­ko apro­betxa­tu zuen, esku­bi­ko begi­tik dena txu­ria ikus­ten zue­la­rik. Momen­tu horre­tan guta­ko gehien­go bat ez ginen kon­tu­ra­tu bekai­na ire­ki­ta zeu­ka­la eta odo­le­tan zegoe­la ezta korri­ka ate­ra zela ere. Lagu­na txoz­na­gu­ne­ra korri­ka joan zenean kua­dri­la­ko hiru lagu­nek jarrai­tu egin zio­ten, bitar­tean «a por los de ATA» eta «seguir­le que se va» beza­la­koak alga­ra artean botatzen zituz­ten jen­dea segi­ka zeu­ka­la­rik. Hauen atze­tik kua­dri­la­ko hiru lagun­tze­ra ger­tu­ra­tu ziren, txoz­na­gu­nean Sor­tu­ko mili­tan­te bat kris­ta­lez­ko boti­la bate­kin lagu­na­ren atze­tik korri­ka hasi zen hau mehatxa­tuz eta lagu­na berriz ere ingu­ra­tu­ta zeu­ka­te­nean era­sotzai­leek, gu hau babes­ten saia­tu ginen. Kua­dri­la­ko lagun bat era­sotzai­leek lure­rra bota eta osti­koz josi zuten. Lagun bat lurrean zegoe­na­ri lagun­tzen gel­di­tu zen eta bes­teak odo­le­tan zegoen lagu­na­ri hor­tik korri­ka ate­ratzen lagun­du zion.

Onar­te­zi­na eta lotsa­ga­rria iru­ditzen zai­gu adin hel­du­ko jen­de kopu­ru han­di bat 17 – 18 urte­ko gaz­te kua­dri­la baten­ga­na horre­la hur­bil­tzea eta soi­lik kua­dri­la­ko hain­bat lagun mili­tan­te iza­tea­ga­tik denen aur­ka ari­tu iza­na. Momen­tuan oso frus­tra­tu­ta sen­ti­tu ginen eta gure lagu­na ezin lagun­tze­ko sen­tsa­zioa­re­kin, gehia­go eta hel­dua­goak ziren. Auzoan danok eza­gutzen gera eta denok daki­gu gure lagu­nen aur­ka ari dire­la ATA­koak dire­la­ko soilik.

Gu Anti­guo­ko hama­bost urte­ko kua­dri­la bat gara, zein­tzuk anti­guo­ko jaie­ta­ko lis­ka­rrean mur­gil­du­ta iku­si garen eta beraz gau har­tan guk bizi­ta­koa azal­tze­ko gutun hau idaz­te­ko beha­rre­tan iku­si gara.

Matia kalean geun­de­la, gure lagu­na momen­tu batez gugan­dik banan­du zen eta momen­tu horre­tan hamar per­tso­na­ko tal­de baten babe­sa­re­kin Sor­tu­ko mili­tan­te bat ger­tu­ra­tu zitzaion, txoz­ne­tan pin­ta­dak egin zitue­la aku­satzen eta berri­ro egi­ten bazi­tuen aur­pe­gia apur­tu­ko zio­te­la esanaz.

Anti­guo­ko jen­de eza­gu­na zenez eta tar­tean gure entre­natzai­le ohia zegoe­nez azal­pe­nak eskatze­ra haien­ga­na joa­tea era­ba­ki genuen. Afal­tzen zeu­den taber­na­ra sar­tu ginen eta hauek zeu­den mahai­ra ger­tu­ra­tu ginen eta hitz egi­ten has­te­ra­koan taber­na­ko gehien­go bat gure aur­ka jarri zela sen­ti­tu genuen. Azal­pe­nak eskatzen geun­de­la, gure lagun batek «ger­ta­tu­ta­koa ez zela nor­ma­la» esan zien, segi­dan nes­ka bat aul­ki­tik altxa­tu eta bera­ren­ga­na modu bor­titzean joan zen «alde hemen­dik, joan ya!» ohiu­katzen. Orduan bi per­tso­nen artean taber­na­tik bota gin­tuz­ten baino gure lagun bat beraie­ta­ko bate­kin ezta­bai­datzen jarrai­tu zuen taber­na barruan eta jarraian mutil batek lepo­tik hel­du eta taber­na­tik bota zuen. Ordu erdi geroa­go, taber­nan afal­tzen zegoen bat gure bi lagu­nen­ga­na ger­tu­ra­tu eta mehatxu­ka esan zuen: azken aldia izan dadi­la afa­ria fas­ti­diatzen dida­zue­la. Gure lagu­ne­ta­ko batek eran­tzun zion: Baka­rrik gure lagu­na defen­datze­ra joan gara. Bes­teak azken aldia iza­te­ko esan zuen berriz ozenki.

Azke­nik, gure lagu­nak per­tso­na horie­kin inon­go ara­zo per­tso­na­lik ez due­la izan baiez­ta­tu deza­ke­gu eta beraz, soi­lik arra­zoi poli­ti­koek bul­tza­tu­ta­ko era­so bat izan dela argi ikus­ten degu.


[es]

Debi­do a lo suce­di­do en el barrio donos­tia­rra del Anti­guo el movi­mien­to por la amnis­tía y con­tra la repre­sión ha rea­li­za­do una rue­da de pren­sa en la que han par­ti­ci­pa­do unas 80 per­so­nas. En la mis­ma se ha leí­do una nota de pren­sa, se han reca­pi­tu­la­do las agre­sio­nes ocu­rri­das en este barrio y las car­tas escri­tas por jóve­nes mili­tan­tes del movi­mien­to pro amnis­tía. Repro­du­ci­mos las tra­duc­cio­nes de estos docu­men­tos que hemos rea­li­za­do des­de Boltxe:

Nota de prensa

El moti­vo de la com­pa­re­cen­cia de hoy es acla­rar y denun­ciar el cobar­de ata­que sufri­do por los jóve­nes de nues­tro movi­mien­to y por sus alle­ga­dos así como las ame­na­zas, boi­cot y tan­tas acti­tu­des asque­ro­sas sufri­das por los miem­bros del movi­mien­to por la amnis­tía y con­tra la repre­sión des­de el año 2015, tenien­do como inten­ción excluir del barrio y de otros ámbi­tos a nues­tros miem­bros. Que­re­mos dejar cla­ro que este tipo de situa­cio­nes no han suce­di­do sola­men­te en el barrio del Anti­guo, este tipo de acti­tu­des fas­cis­tas han suce­di­do en toda Eus­kal Herria, la dife­ren­cia es que en esta oca­sión lo suce­di­do ha sobre­pa­sa­do todos los límites.

Todo esto no pro­ce­de de la casua­li­dad, tie­ne unión direc­ta con el cam­bio de estra­te­gia rea­li­za­do por el par­ti­do Sor­tu en nom­bre de la Izquier­da Aber­tza­le. La línea refor­mis­ta ha lle­va­do a la izquier­da aber­tza­le de ser un movi­mien­to popu­lar com­pues­to por múl­ti­ples expre­sio­nes a ser uno for­ma­do úni­ca­men­te por tres patas. Sor­tu, Ernai y LAB. Para con­se­guir­lo se dio dos opcio­nes a la mili­tan­cia, o pasar a for­mar par­te de una de esas tres patas o la disi­den­cia. Pero ¿quién es disi­den­te? ¿Quien se man­tie­ne en la línea polí­ti­ca his­tó­ri­ca de la Izquier­da Aber­tza­le o quien apues­ta por los pan­tea­mien­tos de la socialdemocracia?

Como base para lle­var esto ade­lan­te la Izquier­da Aber­tza­le ofi­cial ha toma­do los prin­ci­pios Mitchel:

  1. Para supe­rar los con­flic­tos polí­ti­cos solo pue­den uti­li­zar­se las vías pací­fi­cas y democráticas.
  2. Todos los gru­pos para­mi­li­ta­res han de desarmarse.
  3. Dicho desar­me ha de veri­fi­car­se por una comi­sión independiente.
  4. Volun­ta­ria­men­te aban­do­nar el uso de la fuer­za y si otros la usa­sen posi­cio­nar­se en con­tra y de esta for­ma impul­sar las nego­cia­cio­nes entre todos los partidos
  5. Impul­sar lo logra­do median­te las nego­cia­cio­nes entre todos los par­ti­dos y en los pun­tos que no haya acuer­do usar sola­men­te las vias paci­fi­cas y demo­cra­ti­cas para modificarlos.
  6. Dete­ner los ase­si­na­tos y gol­pes de cas­ti­go así como tomar medi­das para impedirlos.

Leí­dos estos pun­tos hay que acla­rar de don­de vie­nen los mis­mos, son los pun­tos idea­dos por Geor­ge Mit­chel, sena­dor esta­dou­ni­den­se. Son los prin­ci­pios que se uti­li­za­ron para aca­bar con el movi­mien­to revo­lu­cio­na­rio irlan­dés pro­te­gien­do a su vez los intere­ses de impe­ria­lis­mo y del colo­nia­lis­mo. Toman­do como base estos pun­tos los sec­to­res refor­mis­tas irlan­de­ses han pro­pi­cia­do y rea­li­zan­do cier­tas acti­tu­des que has­ta ese momen­to eran lle­va­das a cabo por el enemi­go. Por eso deci­mos que no son casos ais­la­dos la con­ti­nua per­se­cu­ción (mediá­ti­ca, polí­ti­ca…) que sufre nues­tro movi­mien­to des­de su naci­mien­to. Los ata­ques fas­cis­tas sufri­dos por nues­tros mili­tan­tes son con­se­cuen­cia direc­ta de estos prin­ci­pios y las manio­bras que con­se­cuen­te­men­te se rea­li­zan para justificarlas.

Acla­ra­do esto, que­re­mos sub­ra­yar la linea de nues­tro movi­mien­to. No tene­mos por­qué pedir per­mi­so a nadie para luchar. Tene­mos el dere­cho y toda la legi­ti­mi­dad para luchar a favor de lo que creemos.

Los que han par­ti­ci­pa­do y par­ti­ci­pan en el con­flic­to polí­ti­co de este pue­blo no pue­den con­ti­nuar sien­do cas­ti­ga­dos por defen­der su pue­blo. Los moti­vos que cau­sa­ron sus con­de­nas no han de ser teni­das en cuen­ta, todos y todas han de ser tra­ta­dos por igual a la hora de pedir el fin de sus con­de­nas y su liber­tad, asi como en el momen­to de vol­ver a casa en liber­tad. No hay mili­tan­tes de pri­mer y segun­do nivel y su sali­da ten­dra que dar­se den­tro de una solu­ción inte­gral. De la mis­ma mane­ra, los mili­tan­tes que han esta­do impli­ca­dos en este con­flic­to serán tra­ta­dos como par­te del mis­mo, con dig­ni­dad y con el reco­no­ci­mien­to que mere­cen, ya que no acep­ta­mos el esque­ma que se nos quie­re impo­ner de ven­ce­do­res y vencidos.

Si que­re­mos aca­bar con la situa­ción exis­ten­te, la úni­ca sali­da es la de supe­rar las opre­sio­nes que crean la exis­ten­cia de repre­sa­lia­dos polí­ti­cos. Así mis­mo para no vol­ver a estar en la mis­ma situa­ción el úni­co camino sera el dar una sali­da a la opre­sión nacio­nal y de cla­se que sufre nues­tro pue­blo. Para poder rea­li­zar esta sali­da, nece­si­ta­mos con­se­guir el dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción, para poder con­se­guir el esta­do inde­pen­dien­te y socia­lis­ta que pue­da pro­te­ger a nues­tro pueblo.

Pedi­re­mos res­pon­sa­bi­li­da­des a toda per­so­na e ins­ti­tu­ción que hallan garan­ti­za­do la via­bi­li­dad de los por­qués del con­flic­to y la opre­sión duran­te déca­das. Garan­ti­zan­do la jus­ti­cia, se podrá escri­bir la his­to­ria de un pue­blo de mane­ra obje­ti­va. Solo así ten­drán garan­ti­za­do el reco­no­ci­mien­to y la dig­ni­dad los represaliados.

Para ir ter­mi­nan­do, solo las decla­ra­cio­nes apa­re­ci­das en nues­tro blog son decla­ra­cio­nes del movi­mien­to por la amnis­tía y con­tra la repre­sión. Para ter­mi­nar decla­ra­mos que has­ta la con­se­cu­ción de la Amnis­tía y la libe­ra­ción nos man­ten­dre­mos fir­mes en la lucha. Que­re­mos ofre­cer nues­tro apo­yo y soli­da­ri­dad a todos los jóve­nes que han sufri­do esta agresión.

En el Anti­guo, 29 de enero de 2017

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua

Suce­sos en el barrio del Anti­guo des­de 2015

 • Fies­tas del Anti­guo (2015)Mientras un joven rea­li­za­ba una pin­ta­da con el lema «Eus­kal Herria ez dago sal­gai» se le acer­có un mili­tan­te de Ernai y le incre­pó. Al día siguien­te las pin­ta­das esta­ban tapadas.
 • Fies­tas del Anti­guo (2015)En medio del recin­to de txoz­nas mili­tan­tes de Ernai aga­rran por el cue­llo a un mili­tan­te del movi­mien­to pro amnis­tía de 16 años que esta­ba ponien­do pro­pa­gan­da. Una vez ter­mi­na­das las fies­tas el mili­tan­te agre­di­do tuvo una reu­nión con dos mili­tan­tes de Ernai que le dije­ron lo siguien­te: Según leyes no escri­tas, la mili­tan­cia en el Anti­guo o se hace den­tro de la Izquier­da Aber­tza­le o no se hace. Fue­ra de la Izquier­da Aber­tza­le se pasa muy mal y como siguie­ra por ese camino ten­dría con­se­cuen­cias muy gra­ves, como por ejem­plo prohi­bir­le la entra­da al gaz­tetxe, al recin­to fes­ti­vo o a la herri­ko. En ese momen­to el joven se levan­tó, les indi­cé que segui­ría su camino, dio por ter­mi­na­da la reu­nión y se fue.
 • Car­na­va­les (2016)
  En esas fechas se había difun­di­do el rumor de que los mili­tan­tes del movi­mien­to pro amnis­tía eran chi­va­tos y zipaios. Por la noche en una taber­na dos mili­tan­tes del movi­mien­to se acer­ca­ron a un mili­tan­te de Ernai del Anti­guo a pedir expli­ca­cio­nes, mien­tras habla­ban de bue­na gana, un mili­tan­te de Sor­tu que se encon­tra­ba borra­cho inten­to meter­se en la con­ver­sa­ción de modo ofen­si­vo, al ver que el joven de 16 años no le hacía caso el ambien­te se ten­sio­nó. Des­pués de un cor­to pero inten­so deba­te sobre los sabo­ta­jes a la pro­pa­gan­da el joven deci­dió irse de la taber­na. De segui­do, el mili­tan­te de Sor­tu fue tras él, cuan­do el joven se dio la vuel­ta se le acer­có gri­tán­do­le en la cara «puto niña­to», «a mi no me hables de esa mane­ra». El joven le con­tes­to «puto trai­dor» y enton­ces el mili­tan­te de Sor­tu le pro­pi­nó un puñe­ta­zo en la cara, cuan­do se pro­po­nía dar­le el segun­do puñe­ta­zo el joven le echó el tra­go por enci­ma a lo que el otro se cayó al sue­lo. El jóven lleno de rabia se dio la vuel­ta y se fue del lugar. Hay que citar que entre estas dos per­so­nas arre­gla­ron el pro­ble­ma a nivel per­so­nal y no se han pro­du­ci­do mas enfren­ta­mien­tos. Más tar­de estan­do el joven de farra un mili­tan­te de Ernai se le rió en la cara dicién­do­le «que no apren­día» y de segui­do le dio un tor­ta­zo. El joven le devol­vió el tor­ta­zo y se acer­co gen­te que les sepa­ró. Casi al ter­mi­nar la noche este mili­tan­te de Ernai aga­rro de nue­vo del cue­llo al joven arras­trán­do­lo por la calle mien­tras le cues­tio­na­ba qué es lo que esta­ba haciendo.
 • Julio (2016)
  Apro­be­chan­do que varios miem­bros del movi­mien­to pro amnis­tía son miem­bros de la socie­dad Anti­guo­ta­rrak, el movi­mien­to comen­zó a rea­li­zar sus reunio­nes allí. Una vez las reunio­nes comen­za­ron ha rea­li­zar­se perió­di­ca­men­te un alto car­go de la Izquier­da Aber­tza­le se diri­gió a un miem­bro de la socie­dad y mili­tan­te del movi­mien­to pro amnis­tía para con­vo­car­le a una reu­nión. En esa reu­nión se le tras­la­dó la preo­cu­pa­ción de varios socios por si el local «iba a con­ver­tir­se en la sede de ATA». Des­pues de esto reu­nie­ron las fir­mas de 15 socios nece­sa­rias para lla­mar a una reu­nión gene­ral don­de dis­cu­tir el «uso del local», de 170 socios apa­re­cie­ron 40 a la reu­nión y direc­ta­men­te se pro­pu­so votar si se daba la posi­bi­li­dad de reu­nir­se al movi­mien­to pro amnis­tía. Los mili­tan­tes pre­sen­tes del movi­mien­to pro amnis­tía dije­ron que no podían hacer­se las cosas de esa mane­ra y otros pro­pu­sie­ron que se debia votar si votar o no votar. Al final ganó el no y el movi­mien­to pro amnis­tía deci­dió dejar de reu­nir­se en la socie­dad para no pudrir más el ambiente.
 • Sema­na gran­de (2016)
  Apa­re­cen dos tipos de pega­ti­nas en con­tra del movi­mien­to pro amnis­tía. Des­pués se con­fir­mó que esas pega­ti­nas habían sali­do del Anti­guo. Apa­re­cen pin­ta­das en el Anti­guo con­tra un mili­tan­te y un ami­go suyo dicien­do «niña­to» y «puto gordo».
 • Fies­tas del Anti­guo (2017)Viernes 13 de enero por la tar­de, se esta­ba ponien­do pro­pa­gan­da del movi­mien­to pro amnis­tía en el recin­to fes­ti­vo y por todo el barrio. Para la noche toda la pro­pa­gan­da había des­apa­re­ci­do apa­re­cien­do nue­va de Ernai y de Amnis­tia­ren nora­bi­dean. En un deba­te que se pro­du­jo por la noche tal como acep­to un mili­tan­te de Ernai deci­die­ron en nom­bre de la Izquier­da Aber­tza­le y la comi­sión de fies­tas que no se acep­ta­ría pro­pa­gan­da que no fue­se suya. Con­fir­ma­ron que esta deci­sión se tomo a raíz de la apa­ri­ción de la pro­pa­gan­da del movi­mien­to pro amnis­tía. Toda la pro­pa­gan­da pues­ta por todo el barrio fue boi­co­tea­da. El sába­do 14 por la tar­de apa­re­cie­ron pin­ta­das en las txoz­nas y en las inme­dia­cio­nes rei­vin­di­can­do la amnis­tía. Por la noche a las 22:00 agre­den en la calle Matia a un mili­tan­te del movi­mien­to pro amnis­tía de 15 años. Más tar­de se le prohí­be con­su­mir a este joven en las txoz­nas y des­pués de una fuer­te dis­cu­sión con un mili­tan­te de Ernai cada uno se fue por su lado. Poco des­pués a eso de las 00:00, estan­do un mili­tan­te del movi­mien­to pro amnis­tía de 17 años con su cua­dri­lla de ami­gos se les acer­ca­ron unas 20 per­so­nas que comen­za­ron a acu­sar­le de mane­ras muy vio­len­tas y comen­za­ron de repen­te a gol­pear­le. El joven con­si­guió correr con la ayu­da de un com­pa­ñe­ro y se diri­gió al hos­pi­tal, allí le cura­ron la ceja con 3 pun­tos de sutu­ra. Duran­te la noche se andu­vo pre­gun­tan­do a varias per­so­nas si eran mili­tan­tes de ATA y se dejo de ser­vir en las txos­nas tan­to a los mili­tan­tes como a sus amistades.
 • Ter­mi­na­das las fies­tas del Anti­guo (2017)Esto no ter­mi­na el 14 de enero, la sema­na ante­rior 3 per­so­nas fue­ro a la taber­na Pla­te­ro y bajo el argu­men­to de que uno de ellos era mili­tan­te de ATA no se les sir­vió, se les indi­có de que si no venían acom­pa­ña­dos de esa per­so­na se les serviría.

Car­tas escri­tas por mili­tan­tes del movi­mien­to pro amnistía

Sobre el asun­to de los hechos ocu­rri­dos en las fies­tas del Anti­guo, los ami­gos de cua­dri­lla de un miem­bro del movi­mien­to pro amnis­tía que­re­mos expli­car y acla­rar unas cuestiones:
Estan­do el gru­po de ami­gos tran­qui­la­men­te en el ambien­te fes­ti­vo, se nos acer­có un gru­po de unas 20 per­so­nas y de este gru­po cua­tro fue­ron direc­ta­men­te don­de nues­tro ami­go gri­tan­do de una mane­ra vio­len­ta y de esta mane­ra acu­sán­do­le a el y a noso­tros. Sin más comen­za­ron a empu­jar y gol­pear a nues­tro ami­go. Tan pron­to como pasó esto nos aba­lan­za­mos para pro­te­ger a nues­tro ami­go aga­rran­do a los agre­so­res y a empu­jo­nes para que nues­tro ami­go pudie­se huir, ya que esta­ba cla­ro que todos iban en su bús­que­da. En ese momen­to nos ata­ca­ron al res­to y tira­ron al sue­lo a dos de la cua­dri­lla, dán­do­nos coda­zos y ame­na­zan­do a los demás. Según ellos todos «era­mos de ATA». Rodea­ron a nues­tro ami­go rodea­do de un coda­zo le abrie­ron la ceja. De segui­do ami­gos nues­tros mili­tan­tes se acer­ca­ron a aga­rrar a los agre­so­res y la bron­ca se divi­dió en varios gru­pos. Nues­tro ami­go apro­ve­chó ese momen­to para poder esca­par, vien­do «todo blan­co» por el ojo dere­cho. En ese momen­to la mayo­ría de noso­tros ni nos dimos cuen­ta de que tenía la ceja abier­ta y que esta­ba lleno de san­gre, ni de que se había ido corrien­do. Cuan­do nues­tro ami­go se fue corrien­do al recin­to de txoz­nas 3 de la cua­dri­lla fue­ron con él, mien­tras algu­nos que les seguían les gri­ta­ban «a por los de ATA» y «seguid­le que se va». Detrás de estos se acer­ca­ron tres de la cua­dri­lla a ayu­dar, en el recin­to de txoz­nas un mili­tan­te de Sor­tu comen­zó a correr tras su ami­go con una bote­lla rota en la mano mien­tras le ame­na­za­ba y cuan­do tuvie­ron rodea­do de nue­vo a nues­tro ami­go, inten­ta­mos pro­te­ger­le. Los agre­so­res tira­ron al sue­lo y la empren­die­ron a ostias a uno de la cua­dri­lla. Un ami­go se que­do ayu­dan­do a quien esta­ba en el sue­lo y otro ayu­do a que pudie­se salir corrien­do el que esta­ba sangrando.
Nos pare­ce inacep­ta­ble y ver­gon­zo­so que un gru­po tan gran­de de gen­te adul­ta se hayan diri­gi­do de estas mane­ras a una cua­dri­lla de jóve­nes de 17 – 18 años y que hayan ata­ca­do a gen­te de la cua­dri­lla solo por su mili­tan­cia. En el momen­to nos sen­ti­mos muy frus­tra­dos y con la sen­sa­ción de no poder ayu­dar, eran mas y mas adul­tos. En el barrio todos nos cono­ce­mos y sabe­mos bien que hay gen­te en con­tra de nues­tros ami­gos solo por ser de ATA.

Somos una cua­dri­lla de ami­gos del barrio del Anti­guo. que nos vimos impli­ca­dos en las peleas de las fies­tas del barrio y por ello no vemos en la obli­ga­ción de escri­bir esta car­ta para expli­car lo que vivimos.
Está­ba­mos en la calle Matia, un ami­go nues­tro se sepa­ró por un momen­to de noso­tros y en ese momen­to se le acer­co un mili­tan­te de Sor­tu pro­te­gi­do por un gru­po de unas diez per­so­nas y le acu­so de haber rea­li­za­do las pin­ta­das de las txoz­nas y que si vol­vía a hacer­las que le iba a par­tir la cara.
Al ser gen­te cono­ci­da del barrio y un anti­guo entre­na­dor nues­tro esta­ba impli­ca­do deci­di­mos acer­car­nos a pedir expli­ca­cio­nes. Entra­mos a la taber­na en la que esta­ban cenan­do y nos acer­ca­mos a su mesa y cuan­do íba­mos a comen­zar a hablar nos dimos cuen­ta de que una mayo­ría de la gen­te que esta­ba en la taber­na esta­ba en nues­tra con­tra. Está­ba­mos pidien­do expli­ca­cio­nes, un ami­go nues­tro les dijo que lo que había suce­di­do no era nor­mal, cuan­do una chi­ca se levan­to de la silla y de una mane­ra muy vio­len­ta nos gri­tó «fue­ra de aquí, iros ya». En ese momen­to nos echa­ron de la taber­na entre dos per­so­nas aun­que uno con­ti­nuo dis­cu­tien­do con uno de ellos den­tro de la taber­na, a con­ti­nua­ción un chi­co le aga­rró del cue­llo y le echó del local. Media hora más tar­de: uno de los que esta­ba cenan­do en la taber­na se acer­co a don­de dos de la cua­dri­lla y dijo ame­na­zan­te: «que sea la últi­ma vez que me fas­ti­diais la cena». Uno de la cua­dri­lla con­tes­tó: «solo hemos ido a defen­der a nues­tro ami­go». El otro subien­do más el tono le repi­tió que fue­se la últi­ma vez.
Por últi­mo pode­mos afir­mar que nues­tro ami­go no tenía nin­gún tipo de pro­ble­ma per­so­nal con esta per­so­na y por lo tan­to vemos cla­ro que el ata­que ha sido impul­sa­do exclu­si­va­men­te por moti­va­cio­nes políticas.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Un comentario

 1. Ene elkar­ta­sun osoa mili­tan­te gaz­te zin­tzo eta mires­ga­rri horiei. BIBA ZUEK!!!! Gora Amnis­tia­ren alde­ko Mugi­men­dua!!!! Zuek zare­te Eus­kal Iraul­tza Sozia­lis­ta­ren espe­ran­tza!!! AMNISTIA TA ASKATASUNA!!!!!

  SORTU alder­dia­ren jarre­ra gero eta argia­goa da. Zalan­tza­rik ez iza­te­ko, hona hemen Marian Bei­tia­rran­goi­tiak Donald Trump nazi-faxis­ta­ri EHBil­du­ren ize­nean bida­li­ta­ko gutuna:

  «A la aten­ción del Sr. James Costos,

  En nom­bre de la coa­li­ción vas­ca EHBil­du, le que­re­mos tras­la­dar a usted,
  al Gobierno de los Esta­dos Uni­dos de Amé­ri­ca, así como al pueblo
  ame­ri­cano, nues­tra más sin­ce­ra enho­ra­bue­na por las demo­crá­ti­cas y
  vibran­tes elec­cio­nes cele­bra­das el pasa­do martes.

  Así mis­mo, que­re­mos tras­la­dar­le nues­tra abso­lu­ta dis­po­si­ción, tal y como
  lo hemos hecho duran­te estos últi­mos años, a seguir coope­ran­do y
  tra­ba­jan­do con el nue­vo Gobierno de Esta­dos Unidos.

  Los lazos his­tó­ri­cos que a tra­vés de la nume­ro­sa diás­po­ra vas­ca unen a
  nues­tros res­pec­ti­vos paí­ses son un cla­ro ejem­plo de los valo­res que
  com­par­ti­mos ambos. Tam­bién cabe recor­dar las impor­tan­tes relaciones
  comer­cia­les exis­ten­tes entre los dos países.

  En ese sen­ti­do, tam­bién que­re­mos tras­la­dar­le que des­de EHBil­du, deseamos
  seguir estre­chan­do las rela­cio­nes entre nues­tra coa­li­ción y el Gobierno
  de los Esta­dos Uni­dos de América.

  Por últi­mo, le roga­mos tras­la­de al nue­vo Pre­si­den­te elec­to de los
  Esta­dos Uni­dos, el Sr. Donald Trump, nues­tras más sinceras
  felicitaciones.

  Muy aten­ta­men­te,

  Marian Bei­tia­la­rran­goi­tia Lizarralde

  (Por­ta­voz de EHBil­du en el Con­gre­so de los Diputados)»

  Jakin behar da per­la hau idatzi ondo­ren Marian Bei­tia­la­rran­goi­tiak 1.630 botu erdietsi zitue­la SOR­Tu­ren Kon­tsei­lu Nazio­na­le­ko boz­ke­tan, hiru­ga­rren postuan koka­tuz. Hau da, SOR­TU­ko mili­tan­te­ek ez zuten alder­di­tik lotsa­ga­rri­ro espul­tsa­tu Inpe­ria­lis­mo yan­kia­ren agen­te hori, bai­zik eta egin zue­na ongi jakin­da, SARITU egin zute­la poli­ti­ko pro­fe­sio­nal hori, Kon­tsei­lu Nazio­na­lean ardu­ra bat ema­nez. Zer gehia­go behar dute batzuk egia eta errea­li­ta­te garratza ikus­te­ko? SORTU mar­xis­ta? Arnal­do Ote­gi mar­xis­ta omen den bezal-bezalaxe.…

  Hona hemen per­la­rik ederrenak:

  «Nues­tra más sin­ce­ra enho­ra­bue­na por las demo­crá­ti­cas y vibran­tes elecciones…»

  «Nues­tra abso­lu­ta dis­po­si­ción, tal y como lo hemos hecho duran­te estos últi­mos años, a seguir coope­ran­do y tra­ba­jan­do con el nue­vo Gobierno de Esta­dos Unidos…»

  «Los valo­res que compartimos…»

  «Desea­mos seguir estre­chan­do las rela­cio­nes entre nues­tra coa­li­ción y el Gobierno de los Esta­dos Uni­dos de América…»

  Anti­guo­ko ger­tae­rak hasie­ra xume bat ber­tze­rik ez dira izan… Hauek oso argi dute noren­da­ko ari diren lanean, eta zeren tru­ke… Iraul­tzai­leok geu­re burua pres­ta­tu behar dugu, SOR­TUk bere auke­ra egi­na bai­tu argi eta gar­bi, Mit­chell prin­tzi­pioak onar­tu zituz­te­ne­tik: Inpe­ria­lis­moa­ren alde, eta Iraul­tza Sozia­lis­ta­ren aur­ka. Mozo­rroa azke­nean ero­ri zaie.

  Mikel Erro

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.