Villa­pin­te­ko eus­kal pre­so poli­ti­koen esku­titza /​Car­ta de los pre­sos poli­ti­cos vas­cos de la cár­cel de Villa­pin­te /​Let­tre des pri­son­niers poli­ti­ques bas­ques dans Villapinte

[EUS]

p>

Kai­xo Eus­kal Herria,

Ville­pin­ten espetxe­ra­tuak gau­den eta EEPK osatzen dugun kide­goa­ren artean, bi pre­so gara: Arkaitz Agi­rre­ga­bi­ria eta Igor Uriar­te. Gutun honen bitar­tez, gure egoe­ra­ren berri eman nahi dio­gu eus­kal jendarteari.

Due­la urte­be­te, zuzen­da­ritza tal­de berria hel­du zen Ville­pin­te­ra, eta haien eto­rre­ra­re­kin bate­ra, gure kolek­ti­bo «txi­kia­ren» kon­tra­ko era­soak hasi ziren. Urtee­tan zehar, espetxe hone­ta­tik iga­ro­ta­ko hain­bat kide­ren borro­ka­ren ondo­rioz lor­tu­ta­ko bizi eta bisi­ta bal­din­tzak ber­tan behe­ra uzten saia­tu ziren. Borro­kal­dia hasi genuen espetxe bar­nean, txa­peoak, blo­keoak, ta mitard-aldiak… Eta Eus­kal Herri­ko hain­bat txo­ko­ta­tik elkar­ta­sun beroa jaso genuen gutun bidal­ke­ta masi­boen bitar­tez. Guz­tien artean, gure esku­bi­deen murriz­ke­ta zuzen­da­ritzak nahi zue­na baino txi­kia­goa iza­tea lor­tu genuen, eta horren ondo­rioz, bisi­ta bal­din­tza dui­nak man­ten­du geni­tuen. Hala ere, ordu­tik aurre­ra, gure egu­ne­ro­ko­ta­su­ne­ko bizi bal­din­tzen ingu­ruan tan­ta­ka eto­rri diren esku­bi­de murriz­ke­tak jasan behar izan ditu­gu; hona hemen adi­bi­de batzuk:

 1. Osa­su­na­ri dago­kio­nez: Dutxa medi­ka­la balio­ga­be­tu zigu­ten. Medi­kua­ren ziur­ta­gi­ria iza­teak egu­ne­ro dutxa har­tzea ahal­bi­detzen zigun, orain astean hiru aldiz har­tu deza­ke­gu soi­lik. Zer­bitzu medi­ka­le­ko espe­zia­lis­ta des­ber­di­ne­kin harre­man zuze­na iza­te­ko ara­zo itze­lak ditu­gu. Behin eta berriz idatzi arren, gure gutu­nek non amaitzen duten ez dakigu.
 2. Akti­bi­ta­teei dago­kie­nez: Patio­ko ordu­te­giak (lehen 3 ordu, orain 2.30) eta kiro­la egi­te­ko ordu­te­giak (lehen 4 ordu, orain 3) murriz­tu dituz­te. Bes­te­la­ko ins­ta­la­zio eta balia­bi­dee­ta­ra (libu­ru­te­gia adi­bi­dez) auke­ra iza­te­ko fak­tuz­ko uka­zioa. Ikas­ke­ta zer­bitzue­ta­ra hel­tze­ko hamai­ka tra­ba, akti­bi­ta­te murrizketak…
 3. Komu­ni­ka­zioa­ri dago­kio­nez: Modu­lo bar­ne­ko tele­fono kabi­na era­bil­tze­ko zail­ta­sun izu­ga­rri eta kons­tan­tea, gutu­nen atze­ra­pen injus­ti­fi­ka­tua (lehen 10 – 15 egun, orain hila­be­te bat, bost aste).
 4. Kan­ti­na zer­bitzua­ri dago­kio­nez: GEPSA enpre­sa pri­ba­tua­ren zer­bitzu eta ges­tio oso eska­sa, «can­ti­ne exté­rieu­re» dela­koa ez da exis­titzen, jana­ria­ren kali­ta­te eta kan­ti­ta­te murriz­ke­ta, berau banatze­ko bal­din­tza anti-higienikoak…

Eta guz­ti honi, gure bizi bal­din­tzek jasan duten azken era­soa gehi­tu­ko dio­gu, elka­rren artean zie­ga kon­par­titze­ko inpo­sa­ke­ta. «Mai­son d’Arrêt»-ak, pre­ben­ti­bo egoe­ran dau­den pre­soak jasotzen ditu hein han­di batean, posi­ble da zigor txi­kiak (urte bat, bi edo hiru) jaso dituz­ten kon­de­na­tuak jasotzea ere, bai­na oro­ko­rrean tran­tsi­zio espetxeak dire­la esan gene­za­ke. Inolaz ere ez dau­de erai­kiak pre­soak bal­din­tza haue­tan luza­roan man­ten­tze­ko. Eus­kal pre­soek ordea, urte luzeak pasatzen ditu­gu ber­tan. Bataz­bes­te 21 ordu pasatzen ditu­gu 9 metro karra­tu ez dituen zie­ge­tan, eta urte horie­tan zehar bizi bal­din­tza dui­nak iza­te­ko ezin­bes­te­koa zai­gu zie­ga indi­bi­dua­la mantentzea.

Esta­tu fran­tse­sean ger­ta­tu­ta­ko ekin­tza yiha­dis­ten ostean, esta­tuak esku­bi­de eta aska­ta­su­nak murriz­te­ko joe­ra izan du segur­ta­su­na­ren ize­nean. Esta­tua­ren muge­ta­tik kan­po gerra egin eta esta­tu bar­nean lan­gi­le­ria kla­sea dis­zi­pli­natzen dute, euren esku­bi­deak era­so­tuz. Beraien baliz­ko zuzen­bi­de esta­tua eszep­zio esta­tuan bihur­tu da, eta horren isla nagu­sia espetxee­tan topatzen dugu.

Pre­ben­ti­bo beza­la gau­den espetxee­tan, gain­po­pu­la­zioak zen­ba­ki argiak dauz­ka: 33.263 pre­so jasotze­ko kapa­zi­ta­tean 46.705 pre­so gau­de. Hau da Giza Esku­bi­deen Kar­ta bul­tza­tu zuen esta­tua­ren pre­son­de­gie­ta­ko egoe­ra lotsa­ga­rria. Esta­tuak eta bere kar­tze­le­roek ez dute inon­go inter­esik egoe­ra honi amaie­ra ema­te­ko, espetxeak nego­zio publiko/​pribatuak bihur­tu dira: geroz eta pre­so gehia­go, geroz eta ete­kin han­dia­goa ate­ratzen dute, ondo­ren, hemen ez inber­titze­ko. Egoe­ra honen aurrean, pre­soak gara limi­teak ezar­tze­ra behar­tuak gau­de­nak gure esku­bi­deak eta

duin­ta­su­na erres­pe­ta­tuak izan dai­te­zen. Horre­ga­tik uka­tu gara zie­gan bikoiz­tuak iza­te­ra. Argi­tu nahi­ko genu­ke 1958az geroz­tik, lege­dia fran­tse­sak zie­ga indi­bi­dua­la iza­te­ko prin­tzi­pioa jasotzen due­la, nahiz eta oro­kor­ta­su­nean inoiz ez den erres­pe­ta­tua izan. Eus­kal pre­so poli­ti­koek borro­ka­ren bitar­tez lor­tu izan dugu esku­bi­de hori.

Jarraian dato­rren tes­tua, espetxean egin zigu­ten dizi­pli­na komi­sioan eta zuzen­da­ritza koa­droa­ren aurrean esan­da­koak bil­tzen ditu:

Hona gatoz azken aldiz zie­gan bikoiz­tuak iza­te­ko erre­fu­sa azal­tze­ra, adie­raz­te­ra. Espetxee­ta­ko gain­po­pu­la­zioa 2010. urte­tik eza­gutzen dugun egoe­ra bat da, eta egoe­ra hori ari­na­go­tik ere exis­titzen zen. Koltxoi bate­kin lurrean behar­tua dagoen jen­dea, txa­bo­lo kideen arte­ko borro­ka ta lis­ka­rrak… 2016ko aza­roan gau­de eta egoe­ra hauek arrun­tak iza­ten jarraitzen dute, espetxea den azpi-mun­du honetan.

2016Ko aza­roan egu­ne­ra­tu­ta­ko Pari­se­ko Direk­zio Inter­re­gio­na­le­ko datu batzuk eman­go ditu­gu: Fleury-Mero­gis bere kapa­zi­ta­tea­ren %154eko gain­po­pu­la­zioan, Nan­te­rre %174,8an, Osny %156,5ean, Ville­pin­te %184,7an, Bois d’Arcy %178,8an, Fres­nes %184,9an, eta Meaux %185,7an. Direk­zio Inter­re­gio­na­la­ren ara­be­ra, 1.422 per­tso­na dira lurrean lo egi­te­ra behar­tuak dire­nak. Pari­se­ko «Mai­son d’Arrêt»etan, pre­ben­ti­bo dau­den per­tso­nen­tza­ko kapa­zi­ta­te ope­ra­zio­na­lak, 7.050 pre­so har­tze­ko gai­ta­su­na dute, eta 11.751 pre­so gaude,

%166,7ko gain­po­pu­la­zioa­re­kin.

Esta­tu fran­tse­sak eta gaiz­ki dei­tu­ri­ko jus­ti­zia minis­te­rioak, pre­so bakoitza­ren esku­bi­deak urratzen ditu eta giza­ki beza­la ditu­gun limi­tee­ta­ra bul­tzatzen gai­tu. Egoe­ra hau aspal­di­tik luza­tu iza­nak, arra­zoi baka­rra due­la esan gene­za­ke: esta­tu fran­tse­sean pre­so gau­de­nen bizitza eta duin­ta­su­nak ez dio axo­la. Erai­ki nahi duten gizar­tea­ren sobe­ra­ki­na gara, eta espetxee­ta­ko hor­men alde hone­tan ger­tatzen dena hemen gel­ditzen da, inori ez zaio axo­la. Urte luze haue­tan, jus­ti­zia apli­katze­ko ardu­ra izan duten hain­bat per­tso­na­li­ta­tek ezi­ku­sia­re­na egin dute esta­tu fran­tse­se­ko egoe­ra giza­ga­bea­ren aurrean.

Ville­pin­ten gau­den bi eus­kal pre­so poli­ti­koak zigor­tuak gau­de gure zie­ga indi­bi­dua­la erres­pe­tatzea alda­rri­katzen dugu­la­ko (orain arte beti izan dugu zie­ga pro­pioa gure per­fi­la­ga­tik), gure duin­ta­su­na erres­pe­ta­tua izan dadin alda­rri­katzen dugu­la­ko, zuen legeak betetzea eskatzen dugu­la­ko. Ziur gau­de, kon­ta­bi­li­ta­te mai­lan, espetxe hau inoiz ez dela izan hain erren­ta­ga­rria. Inoiz ez ditue­la­ko izan hain­bes­te kon­tsu­mitzai­le. Nola da posi­ble pre­soen esku­bi­deak behin eta berriz urra­tuak diren egoe­ra hone­tan admi­nis­tra­zioak eta enpre­sa pri­ba­tu batek ete­ki­nak ate­ratzea? Lotsa­ga­rria iru­ditzen zaigu.

Pre­soak zen­ba­ki bihur­tu gara, bat dagoen lekuan bi sar­tu behar dira, bi dau­den lekuan hiru, eta hiru dau­den lekuan lau, eta hau ez da gel­ditzen. Pre­so gau­den per­tso­nak zen­ba­ki edo mer­kan­tzia hut­sa bihur­tzen gare­nean, egoe­ra oso larri bate­ra hel­du gare­la esan nahi du, eta Zuzen­da­rior­de Ande­rea, egoe­ra honen ardu­ra esta­tua­re­na da, zurea da, inoiz ere ez pre­soe­na, zie­gan baka­rrik egon ala ez. Pre­so bati, bes­te batzuk lurrean lo egin behar dute­la jakin­da, bera­ri zie­gan baka­rrik ego­tea lotsa­rik ema­ten ez dion gal­detzea, Zuzen­da­ri Nagu­siak, Mada­me Popli­nek egin zuen beza­la, hori hipo­kre­sia hut­sa da. Bote­rez itsu­tu­rik zau­de­te, eta gure duin­ta­su­na eta oina­rriz­ko esku­bi­deak defen­datzen ditu­gu­la ahaz­ten duzue. Guta­ko batek sei urte ta erdi pasa ditu zel­dan baka­rrik, egu­ne­ro 21 orduz, 9 metro karra­tu ez dituen zie­ga batean itxia (9 metro karra­tu horiek ken­du lite­ra, armai­rua, komu­na, itu­rriak, mahaiak oku­patzen due­na), gure etxe­tik 950 kilo­me­tro­ta­ra, gure biko­tee­kin inon­go inti­mi­ta­te­rik izan gabe…

6 urte ter­diz eta 3 urte ter­dia, guta­ko bat DPS (pre­so bere­zi­ki zela­ta­tua, euren legeen ara­be­ra, zie­gan baka­rrik egon behar­ko lukee­na segur­ta­su­na­ga­tik), 6 urte ter­di ta gero pre­ben­ti­bo beza­la dara­matza­nak orain­dik. Urte­be­te itxoin behar du berriz ere epai­tua iza­te­ko, Euro­pa­ko Giza Esku­bi­deen Epai­te­giak Esta­tu fran­tse­sa zigor­tu du bere pre­ben­ti­bo ego­nal­di injus­ti­fi­ka­tua­ga­tik. Bai Zuzen­da­ri Ande­rea, guta­ko baten esku­bi­deak urra­tuak izan dire­la EGEEak ebatzi du nahiz eta hori ere ez zai­zuen axo­la. Hone­kin zera esan nahi dugu, espetxee­ta­ko bal­din­tza­rik gogo­rre­nak ongi baino hobe­to eza­gutzen ditu­gu­la, nahiz eta jaki­tun garen bes­te batzuk den­bo­ra batez lurrean lo egin behar dutela.

Esta­tu fran­tse­sean posi­ble da 10 egun, hila­be­te bat edo hiru betetze­ko sar­tzea. Gu hemen gel­ditzen gara. Zuzen­da­ri Ande­rea, mai­la berean jarri nahi bagai­tu­zue zuen ikus­pun­tua da,

guk bes­te modu bate­ra ikus­ten ditu­gu gau­zak. Nork pen­tsatzen du gure egoe­ra­ri buruz? Zuek ez, argi dago. Zuen era­ba­kia inpo­satze­ra eto­rri zare­te gure egoe­ra zein den kon­tu­tan har­tu gabe, inda­rrez eto­rri zare­te zuen esku­bi­dea dela pre­di­ka­tuz, nos­ki. Kon­tzien­te zare­te bi ohe gehia­go iza­teak ez due­la sis­te­mak berak duen ara­zo estruk­tu­ra­la kon­pon­du­ko, bai­na hala ere egin duzue, elka­rriz­ke­ta­rik gabe, erres­pe­tu­rik gabe. Zuzen­da­rior­de Ande­rea saia­tu zen guri sines­ta­raz­ten ez genue­la inon­go esku­bi­de­rik hemen­go per­tso­na­la­ren agin­duak ez betetze­ko, eta azal­du genion guk jaso­ta­ko agin­duak beti betetzen geni­tue­la sal­bues­pen baka­rra­re­kin: gure duin­ta­su­na­ren kon­tra­koak ez izatea.

Eran­tzun zigun nahiz eta gure duin­ta­su­na­ren kon­tra izan, ez genue­la esku­bi­de­rik ukatze­ko, eta gure eran­tzu­na argia izan zen: “bai Zuzen­da­rior­de Ande­rea, esku­bi­dea dau­ka­gu. Espetxean aska­ta­su­na ken­tzen zai­gu, ez era­ba­kiak har­tze­ko aska­ta­su­na ondo­rioak asu­mitzen badi­tu­gu, eta eus­kal pre­so poli­ti­koek beti egin dugun gau­za bat da. Zuek zare­te gai­xo­tua dagoen jus­ti­zia sis­te­ma honen ondo­rioak asu­mitzen ez ditu­zue­nak, espetxeak inon­go limi­te­rik gabe betetzen jarraitzen eta jarrai­tu­ko duzue­la­ko. EGOERA HAU AMAITU EGIN BEHAR DA!”

Gu ez bal­din baga­ra defen­datzen, ez due­la­ko inork egin­go. Gure esku­bi­deak defen­datzen ditu­gu ahal dugun modu baka­rrean, agin­du horiei kasu­rik egin gabe, bio­len­tzia edo indar­ke­ria­rik gabe, irai­nik gabe, bai­na argu­men­tue­kin, eta jarre­ra sen­do bate­kin. Bes­te behin ere eskatzen dizue­gu gure zel­da indi­bi­dua­la erres­pe­tatzea, hemen edo bes­te espetxe batean, gure gai­ne­ra­ko kideek beza­la, Fres­ne­sen, Fleuryn, Osnyn eta Meau­xen zie­ga indi­bi­dua­lak erres­pe­ta­tuak baitira.

Momen­tuz, ara­zo hauek Ville­pin­ten espetxe­ra­tuak gau­den bi kideei era­gi­ten digu zuzen zuze­nean. Gai­non­tze­koek zehar­ka jasotzen dute gain­po­pu­la­zioa­ren era­gi­na eta momen­tuz euren zie­ga indi­bi­dua­la man­ten­tze­ko ara­zo­rik ez dute izan, bai­na bada­ki­gu ere eus­kal pre­so poli­ti­koen bizi bal­din­tzen egoe­ra oro­ko­rrean kas­kar­tzen ari dela eten­ga­be eta egu­nez egun. Horre­ga­tik, eus­kal jen­dar­tea ani­ma­tu nahi dugu pre­so gau­de­non esku­bi­deak defen­datze­ko inizia­ti­be­tan par­te har­tze­ra: gai­xo dau­den pre­soak, 70 urte­tik gora­koak, 3/​4ak bete­ta dituz­te­nak, kide­goa­ren­gan­dik iso­la­tu­ta dau­de­nak, bizi bal­din­tzen­ga­tik borro­kan dau­de­nak… eta nola ez gure etxe­ratzea alda­rri­katzen dute­nak, bada­go zer egin. Kolek­ti­boa­ren eta eus­kal jen­dar­tea­ren arte­ko elkar­la­na izan­go da aska­ta­su­ne­ra era­man­go gai­tuen gakoa. Beraz ani­mo! Guz­tion kon­pro­mi­so eta borro­kaz lor­tu­ko dugulako!

Amaitze­ko, Eus­kal Herri osoa­ri deia luza­tu nahi dio­gu urta­rri­la­ren 14ean Sarek anto­la­tu­ta­ko mani­fan par­te har­tze­ra eta Bil­bo­ko kaleak betetze­ra joan dadin, eta horren ostean ere dina­mi­ka des­ber­di­ne­tan inpli­ka­tu­rik jarraitze­ko, pre­soak eta Eus­kal Herria aska­tu arte.

Jo ta ke, aurre­ra bolie!

AMNISTIA ETA AUTODETERMINAZIOA

Ville­pin­te­ko EPPK, 2016ko abenduan


[ES]

Kai­xo Eus­kal Herria,

Somos Arkaitz Agi­rre­ga­bi­ria e Igor Uriar­te, dos pre­sos per­te­ne­cien­tes al EPPK encar­ce­la­dos en la pri­sión de Ville­pin­te, y median­te este escri­to que­re­mos infor­ma­ros de cuál es nues­tra situa­ción. Hace aho­ra un año lle­gó una nue­va Direc­ción a Ville­pin­te y comen­za­ron una serie de ata­ques en con­tra de nues­tros dere­chos. En aque­lla oca­sión pre­ten­die­ron arre­ba­tar­nos las con­di­cio­nes de visi­tas que, tras años de lucha habían con­se­gui­do nues­tros kides. Gra­cias a la lucha lle­va­da a cabo por noso­tros den­tro de la cár­cel ( txa­peos, blo­queos, mitard) y a la soli­da­ri­dad reci­bi­da des­de Eus­kal Herria a tra­vés de un envío masi­vo de car­tas, con­se­gui­mos que ese recor­te fue­ra menor del que pre­ten­día la Direc­ción, y man­tu­vi­mos unas con­di­cio­nes dig­nas de visi­tas. Sin embar­go, ese recor­te de dere­chos ha con­ti­nua­do gota a gota, afec­tan­do a nues­tras con­di­cio­nes de vida coti­dia­na, pudien­do sub­ra­yar como ejemplos:

 1. En cuan­to a la salud: nos nega­ron la ducha médi­ca. Ese cer­ti­fi­ca­do médi­co nos per­mi­tía duchas a dia­rio, y aho­ra pode­mos hacer­lo sola­men­te 3 días a la sema­na. Tene­mos gran­des difi­cul­ta­des para con­cer­tar citas con los dife­ren­tes espe­cia­lis­tas del ser­vi­cio médi­co. No sabe­mos don­de se pier­den los correos que deman­dan esas citas.
 2. En cuan­to a las acti­vi­da­des: nos han res­trin­gi­do los hora­rios de patio ( antes 3 horas, y aho­ra 2 horas y media) y de depor­te ( antes 4 horas y aho­ra 3). Nega­ción de fac­to para acce­der a dife­ren­tes ins­ta­la­cio­nes (como la Biblio­te­ca) y recur­sos. Difi­cul­ta­des para acce­der al Ser­vi­cio esco­lar, recor­te de actividades…
 3. En cuan­to a la comu­ni­ca­ción: difi­cul­tad cons­tan­te para acce­der a la cabi­na tele­fó­ni­ca del módu­lo, retra­so injus­ti­fi­ca­do del correo (antes 10 – 15 días, aho­ra 1 mes ‑5 semanas).
 4. En cuan­to al ser­vi­cio de can­ti­na: ges­tión y ser­vi­cio defi­cien­te de la empre­sa GEPSA, ausen­cia de la deno­mi­na­da «can­ti­ne exté­rieu­re», dete­rio­ro de la can­ti­dad de las comi­das, con­di­cio­nes anti- higié­ni­cas a la hora de repartirla…

Y a esto hay que aña­dir el últi­mo ata­que a nues­tras con­di­cio­nes de vida, la impo­si­ción de com­par­tir cel­da. Las «Mai­son d’Arrêt» reci­ben fun­da­men­tal­men­te a per­so­nas en régi­men pre­ven­ti­vo, si bien es posi­ble tam­bién que en ellas cum­plan con­de­na per­so­nas con penas peque­ñas (1, 2 o 3 años), pero en gene­ral pode­mos decir que son cár­ce­les de trán­si­to. En nin­gún caso están acon­di­cio­na­das para man­te­ner a los pre­sos duran­te lar­gos perio­dos. Sin embar­go, los pre­sos pasa­mos lar­gos perio­dos. Pasa­mos 21 horas en cel­das que ni siquie­ra lle­gan a los 9m² y duran­te estos años, nos es indis­pen­sa­ble man­te­ner una cel­da indi­vi­dual para ase­gu­rar unas con­di­cio­nes de vida dignas.

Des­pués de las accio­nes yiha­dis­tas en el Esta­do Fran­cés, este Esta­do ha apro­ve­cha­do la situa­ción para recor­tar dere­chos y liber­ta­des con el argu­men­to de la segu­ri­dad. Hacen la gue­rra fue­ra de sus fron­te­ras y dis­ci­pli­nan a la cla­se tra­ba­ja­do­ra en el inte­rior, recor­tan­do sus dere­chos. Han con­ver­ti­do su súper-«Estado de Dere­cho» en Esta­do de excep­ción, y el refle­jo fun­da­men­tal de ello lo encon­tra­mos en las prisiones.

En las cár­ce­les en las que esta­mos como pre­ven­ti­vos la sobre-pobla­ción refle­ja núme­ros evi­den­tes. Hay 46.705 pre­sos, cuan­do la capa­ci­dad es de 33.263. Esta es la ver­gon­zo­sa situa­ción en las cár­ce­les fran­ce­sas de un Esta­do que pre­su­me de ser el impul­sor de la Decla­ra­ción de los

Dere­chos Huma­nos. El Esta­do y sus car­ce­le­ros no tie­nen nin­gún inte­rés en poner fin a esta situa­ción. Las cár­ce­les se han con­ver­ti­do en nego­cios publi­co-pri­va­dos. Cuan­tos más pre­sos haya, más bene­fi­cio obtie­nen. Ante esta situa­ción los pre­sos nos vemos obli­ga­dos a poner lími­te a estos abu­sos, a fin de que nues­tros dere­chos y nues­tra dig­ni­dad sean res­pe­ta­dos. Por ello, nos hemos nega­do a ser dobla­dos en nues­tras cel­das. Es nece­sa­rio acla­rar que des­de 1958, la ley fran­ce­sa reco­ge el dere­cho a tener una cel­da indi­vi­dual, si bien en gene­ral, ese prin­ci­pio no ha sido res­pe­ta­do. Los pre­sos polí­ti­cos vas­cos con­se­gui­mos que se res­pe­ta­se este dere­cho a tra­vés de la lucha.

A con­ti­nua­ción expo­ne­mos el tex­to que leí­mos ante un miem­bro de la Direc­ción en una de las Comi­sio­nes Disciplinarias.

Com­pa­re­ce­mos ante esta Comi­sión para expli­car los moti­vos de nues­tro recha­zo a ser dobla­dos en la cel­da. La sobre-pobla­ción en las cár­ce­les es una situa­ción que cono­ce­mos des­de el 2010, pero que vie­ne suce­dien­do des­de muchos años antes. Gen­te que se ve obli­ga­da a dor­mir en el sue­lo, peleas entre quie­nes com­par­ten cel­da… Esta­mos a noviem­bre de 2016 y estas situa­cio­nes con­ti­núan sien­do habituales.

Vamos a deta­llar una serie de datos ofre­ci­dos por la Direc­ción Inter­re­gio­nal de París, este mis­mo mes de noviem­bre de 2016. Fleury-Mero­gis tie­ne una sobre-pobla­ción del 154%, Nan­te­rre del 174,8%, Osny del 156,5%, Ville­pin­te el 184,7%, Bois d’Arcy el 178,8%, Fres­nes 184,9%, Meaux el 185,7%. Según esa mis­ma fuen­te son 1.422 per­so­nas las que deben dor­mir en el sue­lo. En las cár­ce­les para pre­ven­ti­vos de París, hay una capa­ci­dad ope­ra­cio­nal para 7.050 pre­sos y hay 11.751, lo que supo­ne un 166,7% de sobre-población.

El Esta­do fran­cés y su mal lla­ma­do Minis­te­rio de la Jus­ti­cia vul­ne­ran los dere­chos de cada pre­so y nos lle­va a lími­tes que como seres huma­nos tene­mos. El que esta situa­ción se alar­gue des­de hace mucho refle­ja que al Esta­do fran­cés no le impor­ta la vida de las per­so­nas pre­sas. Somos los que sobran en la socie­dad que quie­ren impo­ner y lo que pasa a este lado de los muros de las cár­ce­les se que­da aquí, a nadie le importa.

Duran­te estos lar­gos años, dife­ren­tes res­pon­sa­bles en apli­car la Jus­ti­cia han per­ma­ne­ci­do indi­fe­ren­tes ante esta situa­ción inhu­ma­na. Los dos pre­sos polí­ti­cos encar­ce­la­dos en Ville­pin­te esta­mos cas­ti­ga­dos por­que rei­vin­di­ca­mos nues­tro dere­cho a per­ma­ne­cer en cel­da indi­vi­dual (has­ta el momen­to, siem­pre hemos teni­do cel­da indi­vi­dual debi­do a nues­tro per­fil). Por­que rei­vin­di­ca­mos que nues­tra dig­ni­dad sea res­pe­ta­da, por­que pedi­mos que cum­pláis vues­tra ley. Esta­mos con­ven­ci­dos que esta cár­cel es a esta hora más ren­ta­ble que nun­ca, por­que jamás había teni­do tan­tos «con­su­mi­do­res». ¿Cómo es posi­ble que ante esta con­ti­nua vul­ne­ra­ción de dere­chos, la admi­nis­tra­ción y una empre­sa pri­va­da obten­gan bene­fi­cios? Nos pare­ce lamentable.

Los pre­sos nos hemos con­ver­ti­do en núme­ros. Don­de hay uno hay que meter dos, don­de hay dos hay que meter tres; y don­de hay tres, cua­tro… Cuan­do las per­so­nas que esta­mos pre­sas nos hemos con­ver­ti­do en meros núme­ros y mer­can­cía cree­mos que hemos lle­ga­do a una situa­ción muy gra­ve. Y seño­ra Direc­to­ra, la res­pon­sa­bi­li­dad de esta situa­ción es del Esta­do, es suya, en nin­gún caso de las per­so­nas pre­sas, per­ma­nez­can o no sólas en la cel­da. Pre­gun­tar a un pre­so si no le da ver­güen­za estar sólo en su cel­da mien­tras otros pre­sos duer­men en el sue­lo, como hizo la Direc­to­ra Seno­ra Poplin, es pura hipo­cre­sía. Estáis cega­dos de poder y olvi­dáis que defen­de­mos nues­tros dere­chos y nues­tra dignidad.

Uno de noso­tros ha pasa­do ya 6 años y medio sólo en la cel­da, 21 horas ence­rra­do en un espa­cio que no lle­ga a 9m² (a esos 9m² hay que res­tar­le el espa­cio de la cama, el váter, el arma­rio, la mesa y el lava­bo), a 950 km de nues­tra casa, sin posi­bi­li­dad algu­na de inti­mi­dad con nues­tras pare­jas. Uno de noso­tros esta cali­fi­ca­do como DPS (pre­so espe­cial­men­te vigi­la­do, que debe­ría estar por razo­nes de segu­ri­dad sólo en su cel­da), y des­pués de 6 años y medio en pre­ven­ti­vo aún debe espe­rar un año para vol­ver a ser juz­ga­do, y el Tri­bu­nal de Dere­chos Huma­nos ha san­cio­na­do al Esta­do fran­cés por el pro­lon­ga­do e injus­ti­fi­ca­do perio­do que le ha man­te­ni­do en preventivo.

Sí, seño­ra, el Tri­bu­nal de Dere­chos Huma­nos de Euro­pa ha sen­ten­cia­do que los dere­chos de uno de noso­tros han sido vul­ne­ra­dos, pero eso tam­bién os da igual. Con esto que­re­mos decir que cono­ce­mos bien las duras con­di­cio­nes de las cár­ce­les aun­que sabe­mos que hay per­so­nas que deben dor­mir en el sue­lo duran­te un tiem­po. En el Esta­do fran­cés pue­den encar­ce­lar­te para cum­plir algu­nos días o algu­nos meses. Noso­tros nos que­da­mos aquí. Seño­ra Direc­to­ra, si nos quie­re poner a todos al mis­mo nivel es su pun­to de vis­ta, noso­tros vemos las cosas de otra mane­ra. ¿Quién pien­sa en nues­tra situa­ción? Uste­des no, está claro.

Habéis veni­do a impo­ner­nos vues­tra deci­sión sin tener en cuen­ta nues­tra situa­ción. Habéis veni­do por la fuer­za, pre­di­can­do que es vues­tro dere­cho. Sois cons­cien­tes de que dos camas no van a solu­cio­nar un pro­ble­ma que es estruc­tu­ral. Pero aun así lo habéis hecho sin diá­lo­go, sin res­pe­to. La Sub­di­rec­to­ra inten­tó con­ven­cer­nos de que no tenía­mos nin­gún dere­cho a des­obe­de­cer las orde­nes del per­so­nal de la cár­cel, y le res­pon­dí­mos que aca­ta­re­mos esas órde­nes con el lími­te de que no aten­ten a nues­tra dig­ni­dad. Nos res­pon­dió que aun­que fue­ra con­tra nues­tra dig­ni­dad no tenía­mos dere­cho a des­obe­de­cer­las y nues­tra res­pues­ta fue cla­ra: “Sí Seño­ra Sub­di­rec­to­ra, tene­mos dere­chos. En la cár­cel se nos arre­ba­ta la liber­tad, no la liber­tad de tomar deci­sio­nes si asu­mi­mos las con­se­cuen­cias, y eso es algo que siem­pre hemos hecho los pre­sos polí­ti­cos vas­cos. Voso­tros sois quie­nes no asu­mís las con­se­cuen­cias de este sis­te­ma de Jus­ti­cia enfer­mo, por­que seguís y segui­réis lle­nan­do las cár­ce­les sin nin­gún lími­te, ESTA SITUACIÓN DEBE ACABAR!

Por­que si no somos noso­tros quie­nes defen­de­mos nues­tros dere­chos nadie lo hará. Defen­de­mos nues­tros dere­chos de la úni­ca for­ma posi­ble, des­obe­de­cien­do las órde­nes que no res­pe­tan nues­tros dere­chos, sin vio­len­cia, sin ofen­sas, pero con argu­men­tos y acti­tud fir­me. Le vol­ve­mos a soli­ci­tar una vez más que res­pe­te nues­tro dere­cho a una cel­da indi­vi­dual, aquí o cual­quier otra cár­cel, como al res­to de nues­tros kides, ya que en la mis­ma situa­ción, en Fleury, Fres­nes, Osny y Meaux este dere­cho es respetado.

De momen­to, este pro­ble­ma nos afec­ta a los dos kides encar­ce­la­dos en Ville­pin­te. El res­to de kides tie­nen que sopor­tar de otras mane­ras la sobre-pobla­ción, aun­que de momen­to man­tie­nen su dere­cho a per­ma­ne­cer en cel­da indi­vi­dual. Pero sabe­mos que en gene­ral las con­di­cio­nes de vida de los pre­sos polí­ti­cos vas­cos están empeo­ran­do día a día. Por eso que­re­mos ani­mar a la socie­dad vas­ca a tomar par­te en las dife­ren­tes ini­cia­ti­vas en favor de los dere­chos de los pre­sos y pre­sas enfermo/​as , aque­llos ais­la­dos del res­to de kides, aque­llos que luchan por sus con­di­cio­nes de vida… y cómo no, aque­llas diná­mi­cas en favor de nues­tra vuel­ta a casa. La acción con­jun­ta entre el Colec­ti­vo y Eus­kal Herria es la cla­ve para ir avan­zan­do. Así que áni­mo! Pues median­te el com­pro­mi­so y la lucha lo vamos a conseguir!

Por últi­mo, que­re­mos hacer un lla­ma­mien­to a toda Eus­kal Herria a par­ti­ci­par en la mani­fes­ta­ción del 14 de enero de 2017 orga­ni­za­da por Sare lle­nan­do las calles de Bil­bo y a seguir acti­ván­do­se a par­tir de esa fecha en diná­mi­cas a favor de la liber­tad de nues­tro pue­blo y de nues­tra vuel­ta a casa. JO TA KE! Aurre­ra Bolie!!

AMNISTIA ETA AUTODETERMINAZIOA

Ville­pin­te­ko EPPK, 2016ko abenduan


[FR]

Kai­xo Eus­kal Herria,

Par cet­te let­tre , nous, Arkaitz Agi­rre­ga­bi­ria et Igor Uriar­te, mem­bres du Collec­tif des pri­son­nier-es poli­ti­ques bas­ques (EPPK) , incar­cé­rés à la Mai­son d’A­rrêt de Ville­pin­te , souhai­tons vous infor­mer de notre situa­tion car­cé­ra­le. En effet, cela fait déjà un an sui­te à l’a­rri­vée de la nou­ve­lle Direc­tion de Ville­pin­te que nous subis­sons des atta­ques à nos droits fon­da­men­taux. Dès leur arri­vée , ils ont souhai­té res­trein­dre nos con­di­tions de visi­te , que nos cama­ra­des incar­cé­rés avaient obte­nus par la lut­te. Une fois de plus , c’est gra­ce à la lut­te que nous avons mené à l’in­té­rieur de la pri­son ( refus de quit­ter la cellu­le, blo­ca­ge, mitard), à la soli­da­ri­té du Pays Bas­que notam­ment par un envoi mas­sif de let­tre que ces res­tric­tions exigées par la Direc­tion soient moins , et à main­te­nir des con­di­tions de visi­tes dig­nes. Cepen­dant , ces res­tric­tions des droits fon­da­men­taux se sont pour­sui­vies, affec­tant dif­fé­rents aspects de notre vie quo­ti­dien­ne, comme:

 1. La san­té: ils nous ont sup­prim­mé les dou­ches médi­ca­les. Ce cer­ti­fi­cat médi­cal nous per­met­tait une dou­che quo­ti­dien­ne, aujour­d’hui rédui­te à trois fois par semai­ne. Nous avons de gran­des dif­fi­cul­tés pour obte­nir des ren­dez-vous avec les dif­fé­rents spé­cia­lis­tes des ser­vi­ces médi­caux. On se deman­de où dis­pa­ra­is­sent nos courriers de solli­ci­ta­tion de ren­dez ‑vous?
 2. Les acti­vi­tés: les horai­res des pro­me­na­des ont été réduits (de 3 heu­res à 2h30) et de sport (de 4 heu­res à 3 heu­res main­te­nant). Refus d’ac­cès à dif­fé­ren­tes ins­ta­la­tions et res­sour­ces (com­me la Bibliothé­que). Diff­fi­cul­tés d’ac­cès au Ser­vi­ce sco­lai­re, res­tric­tion d’activités…
 3. La com­mu­ni­ca­tion exté­rieu­re: dif­fi­cul­tés cons­tan­tes d’ac­cès à la cabi­ne télépho­ni­que du modu­le, retard injus­ti­fié du courrier ( de 10 – 15 jours à 5 semai­nes à 1 mois aujourd’hui).
 4. Le ser­vi­ce de can­ti­ne: ges­tion et ser­vi­ces défi­cients de l’en­tre­pri­se GEPSA, absen­ce de can­ti­ne exté­rieu­re, dété­rio­ra­tion dans les quan­ti­tés et qua­li­tés ali­men­tai­res, con­di­tions d’hy­giè­ne déplo­ra­ble lors de la distribution…

A cet­te lis­te il faut rajou­ter la der­niè­re attein­te à nos con­di­tions de vie, l’im­po­si­tion de par­ta­ger la cellu­le. Les Mai­sons d’Ae­rrêts reçoi­vent esseen­tiell­ment des per­son­nes en déten­tion pré­ven­ti­ve, n” accom­plis­sant pas de lon­gues pei­nes (1,2 ou 3ans ), on peut les défi­nir com­me des pri­sons de transit. En aucun cas, ces lieux n’ont été conçu pour main­te­nir en déten­tion des per­son­nes sur une lon­gue durée. Cepen­dant les pri­son­niers poli­ti­ques bas­ques y pas­sont sou­vent de nom­breu­ses années . Il est alors d’au­tant plus indis­pen­sa­ble lors­que l’on pas­se 21 heu­res dans des cellu­les de même pas 9m², d’ê­tre seul pour un mini­mum de dignité.

Depuis les actions jiha­dis­tes per­pé­trées dans l’E­tat fra­nçais, cet Etat a pro­fi­té de cet­te situa­tion pour res­trein­dre des droits et des liber­tés au nom de la sécu­ri­té. Ils font la gue­rre au delà de leurs fron­tiè­res et assig­ne à la dis­ci­pli­ne la clas­se ouvriè­re à l’in­té­rieur de leur pays par la res­tric­tion de ses droits. L’E­tat de Droit s’est con­ver­ti en Etat d’exception,dont la pri­son est le reflet.

Qual­ques chif­fres repré­sen­ta­tifs sur les pri­sons dans leque­lles nous som­mes en pré­ven­ti­ve: il y a 46.075 pri­son­niers pour une capa­ci­té de 33.263. Ceci est révé­la­teur de la situa­tion hon­teu­se des pri­sons fra­nçai­ses, d’un pays qui se pré­tend être à l’o­ri­gi­ne de la Décla­ra­tion des Droits de l’Hom­me. L’E­tat et ses geô­liers n’ont aucun inté­rêt à met­tre fin à cet­te situa­tion. Les pri­sons sont deve­nus un véri­ta­ble négo­ce public- pri­vé. Plus il y a de pri­son­niers , plus il y a de bénéfices.

Face à cet­te situa­tion nous, pri­son­niers nous som­mes obli­gés de limi­ter ces abus afin que nos droits et notre dig­ni­té soient res­pec­tées. C’est pour tou­tes ces rai­sons que nous refu­sons d’ê­tre regou­pés en cellu­le. Il faut d’ai­lleurs pré­ci­ser qu’u­ne loi fra­nçai­se datant de 1958 con­fir­me ce droit à une cellu­le indi­vi­due­lle, bien que ce droit ne soit pas sou­vent res­pec­té. C’est gra­ce à la lut­te que les pri­son­niers poli­ti­ques bas­ques ont per­pé­tué ce droit .

Pour pour­sui­vre , voi­ci le tex­te que nous avons lu devant un mem­bre de la Direc­tion lors d’u­ne Com­mis­son Disciplinaire.

Nous com­pa­ra­is­sons devant cet­te com­mis­sion pour expli­quer les motifs de notre refus d’ê­tre regrou­pé en cellu­le. Depuis 2010 , la sur­po­pu­la­tion car­cé­ra­le n’est que la sui­te logi­que des années pré­cé­den­tes mais lour­de de de con­sé­quen­ces, par exem­ple: des per­son­nes dor­mant par­te­rre, des baga­rres entre co-déte­nus… Nous som­mes en novem­bre 2016 et cet­te situa­tion se pour­suit. Quel­ques chif­fres don­nées par la Direc­tion Inter­re­gio­na­le de Paris en ce mois de novem­bre 2016 : la sur­po­pu­la­tion à Fleury-Mero­gis est de 154%, à Nan­te­rre de 174,8%, à Osny de 156,5%, à Ville­pin­te de 184,7%, à Bois d’Arcy de 178,8%, à Fres­nes de 184,9%, à Meaux de 185,7%. Selon les mêmes sour­ces 1.422 per­son­nes dor­ment par­te­rre. Dans les pri­sons en pré­ven­ti­ve de Paris et alen­to­urs, la capa­ci­té opé­ra­tion­ne­lle est de 7.050 pri­son­niers alors qu’il y en a 11.751, donc 166,7% de sur­po­pu­la­tion. L’E­tat fra­nçais et sont mal nom­mé Minis­tè­re de la Jus­ti­ce vio­lent les droits des pri­son­niers et nous pous­se aux limi­tes en tant qu’ê­tre humain. Cet­te situa­tion qui per­du­re depuis de nom­breu­ses années reflé­te bien le peu d’in­té­rêts por­tés par l’E­tat fra­nçais aux per­son­nes incarcérés.Nous som­mes les encom­brants de la socié­té qu’ils veu­lent nous impo­ser, et tout ce qui pas­se à l’in­té­rieur des murs ne trans­pa­raît pas à l’ex­té­rieur, tout le mon­de s’en fiche.

Durant de nom­breu­ses années , tous ces dif­fé­rents res­pon­sa­bles appli­quant la Jus­ti­ce sont res­tés indif­fé­rents face à cet­te situa­tion inhu­mai­ne. Aujour­d’hui, les 2 pri­son­niers poli­ti­ques bas­ques incar­cé­rés à Ville­pin­te som­mes châ­tiés car nous reven­di­quons notre droit à res­ter seul en cellu­le ( jus­qu’à pré­sent de par notre pro­fil nous avons tou­jours été seul en celllu­le). Par­ce nous récla­mons que notre dig­ni­té soit res­pec­tée , par­ce que nous deman­dons que vous appli­quiez votre loi.

Nous som­mes con­vain­cus qu’à cet­te heu­re, cet­te pri­son est plus ren­ta­ble que jamais, car il n’y a jamais eu autant de “con­som­ma­teurs”. Com­ment est-il pos­si­ble face à une vio­la­tion per­ma­nen­te des droits, que l’ad­mi­nis­tra­tion et une entre­pri­se pri­vée fas­sent des béné­fi­ces? Cela nous paraît lamentable!

Ils ont con­ver­ti les pri­son­niers en des numé­ros. Là où il peut y en avoir qu’un seul on en pla­ce 2, là où c’est 2 on en met 3, là où c’est 4 …Quand les pri­son­niers que

nous som­mes, ne som­mes plus que de sim­ples numé­ros et mar­chan­di­ses, la situa­tion est très gra­ve! Mada­me la Direc­tri­ce la res­pon­sa­bi­li­té de cet­te situa­tion est celle de l’E­tat , la votre, mais en aucun cas celle des pri­son­niers qu’ils demeu­rent seul ou pas en cellu­le. Deman­der à un pri­son­nier “s’il n’a pas hon­te d’ê­tre seul en cellu­le alors que d’au­tres dor­ment par­te­rre?” , com­me l’a fait la Direc­tri­ce Mme Poplin, c’est de la pure hypocry­sie! Vous êtes aveu­glés par le pou­voir et en oubliez que nous défen­dons nos droits et notre dignité.

L’un d’en­tre nous a déjà pas­sé 6 ans et demi seul en cellu­le, enfer­mé 21 heu­res dans un espa­ce de même pas 9 m² ( sur­fa­ce à laque­lle il faut enle­ver la pla­ce du lit, des WC, de l’ar­moi­re, de la table et du lava­bo) à 950 km de chez nous , sans aucu­ne pos­si­bi­li­té d’in­ti­mi­té avec nos com­pag­nes. L’un d’en­tre nous, est qua­li­fié de DPS ( Déte­nu Par­ti­cu­liè­re­ment Sur­vei­llé qui pour rai­son de sécu­ri­té, selon votre loi, devrait être seul ence­llu­le), il est depuis 6ans et demi en pré­ven­ti­ve et doit enco­re atten­dre un an avant d’ê­tre à nou­veau jugé et ce alors que la Fran­ce a déjà été con­dam­né par la Cour Euro­péen­ne des Droits de l’Hom­me pour avoir vio­lé les délais pour l’un des notres. Mais cela aus­si vous êtes égal!

Tout cela pour dire que nous con­nais­sons bien les dures con­di­tions car­cé­ra­les, et nous savons que des per­son­nes doi­vent par­fois dor­mir par­te­rre en cellu­le. Dans l’E­tat fra­nçais on peut incar­cé­rer des per­sonn­nes pour quel­ques jours, quel­ques mois… Nous, nous res­tons là…Madame la Direc­tri­ce, si de votre point de vue, vous souhai­tez que nous soyions tous au même niveau , nous n’a­vons pas la même vision des cho­ses. Qui se préoc­cu­pe de notre situation?Vous, cer­tai­ne­ment pas. Vous êtes venus nous impo­ser votre déci­sion s’en pren­dre en comp­te notre situa­tion. Vous êtes venus par la for­ce reven­di­quer que c’est votre droit. Ce ne sont pas deux lits qui vont résou­dre un pro­blè­me struc­tu­rel. Mais vous avez enco­re pro­cé­dé sans dia­lo­gue, sans respect.

La Sous Direc­tri­ce a essa­yé de nous con­vain­cre que nous n’a­vons aucun droit à déso­beir aux ordres du per­son­nel péni­ten­tiai­re, remar­que à laque­lle nous avons répon­du que “nous accom­pli­rions ces ordres tant qu’ils n’at­tein­tent pas à notre dig­ni­té. Et de pour­sui­vre, bien que notre dig­ni­té soit mise à mal nous n’a­vons “aucun droit à la déso­béis­san­ce”, notre répon­se fut alors des plus clai­re: oui, Mada­me la Sous Direc­tri­ce nous avons des droits. En pri­son, on nous enlè­ve la liber­té, mais pas la liber­té de pren­dre des déci­sions, dont nous assu­mons les con­sé­quen­ces, et cela les pri­son­niers polit­ques bas­ques l’a­vons tou­jours fait .

C’est vous qui n’as­su­mait pas les con­sé­quen­ces de ce sys­tè­me judi­ciai­re mala­de, car vous con­ti­nui­rez à rem­plir les pri­sons sans aucu­ne limi­te. CETTE SITUATION DOIT PRENDRE FIN! Car si ce n’est nous mêmes qui défen­dont nos droits, per­son­ne ne le fera. Nous défen­dons nos droits de la seu­le façon qui nous est pos­si­ble , en déso­beis­sant aux ordres qui ne res­pec­tent pas nos droits , sans vio­len­ce, sans insul­te, mais avec des argu­ments et une attu­ti­de fermes.

Nous vous solli­ci­tons à nou­veau afin de res­pec­ter notre droit à une cellu­le indi­vi­due­lle , ici et ailleurs, com­me à tous nos cama­ra­des dans la même situa­tion à Fleury, fres­nes, Osny et Meaux… que ce droit soit respecté.

Pour le moment , ce pro­blè­me nous affec­tent à ceux qui som­mes incar­cé­rés à Ville­pin­te. Les autres cama­ra­des de lut­te doi­vent sup­por­ter la sur­po­pu­la­tion d’u­ne autre maniè­re, mais pour l’ins­tant il sem­ble­rait que le droit à la cellu­le indi­vi­due­lle soit main­te­nu. Mais nous savons aus­si que les con­di­tions de vie car­cé­ra­le se dégra­dent de jour en jour.

C’est pour tout cela que nous encou­ra­geons la socié­té bas­que à par­ti­ci­per à tou­tes les initia­ti­ves en faveur du res­pect des droits des pri­son­nier-es , qu’ils soient mala­des, éloig­nés, ayant accom­pli les ¾ de leur pei­ne, à tout ceux et celles qui lut­tent pour des con­di­tions de vie décen­tes… et bien sur! En faveur de notre retour à la maison.

La clé est dans le tra­vail en com­mun entre le Collec­tif EPPK et la socié­té bas­que. C’est par l’en­ga­ge­ment et la lut­te que nous allons y parvenir!

Enfin , pour ter­mi­ner nous lançons un appel à tout Eus­kal Herria pour par­ti­ci­per à la mani­fes­ta­tion de jan­vier 2017 orga­ni­sée par Sare, pour rem­plir les rues de Bil­bo et à par­tir de cet­te date à res­ter mobil­ser dans les dif­fren­tes dyna­mi­ques pour la liber­té de notre peu­ple et notre retour chez nous. JO TA KE! Aurre­ra Bolie!!

AMNISTIA ETA AUTODETERMINAZIOA

EPPK de la mai­son d’a­rrêt de Ville­pin­te , décem­bre 2016

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *