Villa­pin­te­ko eus­kal pre­so poli­ti­koen esku­titza /​Car­ta de los pre­sos poli­ti­cos vas­cos de la cár­cel de Villa­pin­te /​Let­tre des pri­son­niers poli­ti­ques bas­ques dans Villapinte

[EUS]

p>

Kai­xo Eus­kal Herria,

Ville­pin­ten espetxe­ra­tuak gau­den eta EEPK osatzen dugun kide­goa­ren artean, bi pre­so gara: Arkaitz Agi­rre­ga­bi­ria eta Igor Uriar­te. Gutun honen bitar­tez, gure egoe­ra­ren berri eman nahi dio­gu eus­kal jendarteari.

Due­la urte­be­te, zuzen­da­ritza tal­de berria hel­du zen Ville­pin­te­ra, eta haien eto­rre­ra­re­kin bate­ra, gure kolek­ti­bo «txi­kia­ren» kon­tra­ko era­soak hasi ziren. Urtee­tan zehar, espetxe hone­ta­tik iga­ro­ta­ko hain­bat kide­ren borro­ka­ren ondo­rioz lor­tu­ta­ko bizi eta bisi­ta bal­din­tzak ber­tan behe­ra uzten saia­tu ziren. Borro­kal­dia hasi genuen espetxe bar­nean, txa­peoak, blo­keoak, ta mitard-aldiak… Eta Eus­kal Herri­ko hain­bat txo­ko­ta­tik elkar­ta­sun beroa jaso genuen gutun bidal­ke­ta masi­boen bitar­tez. Guz­tien artean, gure esku­bi­deen murriz­ke­ta zuzen­da­ritzak nahi zue­na baino txi­kia­goa iza­tea lor­tu genuen, eta horren ondo­rioz, bisi­ta bal­din­tza dui­nak man­ten­du geni­tuen. Hala ere, ordu­tik aurre­ra, gure egu­ne­ro­ko­ta­su­ne­ko bizi bal­din­tzen ingu­ruan tan­ta­ka eto­rri diren esku­bi­de murriz­ke­tak jasan behar izan ditu­gu; hona hemen adi­bi­de batzuk:

 1. Osa­su­na­ri dago­kio­nez: Dutxa medi­ka­la balio­ga­be­tu zigu­ten. Medi­kua­ren ziur­ta­gi­ria iza­teak egu­ne­ro dutxa har­tzea ahal­bi­detzen zigun, orain astean hiru aldiz har­tu deza­ke­gu soi­lik. Zer­bitzu medi­ka­le­ko espe­zia­lis­ta des­ber­di­ne­kin harre­man zuze­na iza­te­ko ara­zo itze­lak ditu­gu. Behin eta berriz idatzi arren, gure gutu­nek non amaitzen duten ez dakigu.
 2. Akti­bi­ta­teei dago­kie­nez: Patio­ko ordu­te­giak (lehen 3 ordu, orain 2.30) eta kiro­la egi­te­ko ordu­te­giak (lehen 4 ordu, orain 3) murriz­tu dituz­te. Bes­te­la­ko ins­ta­la­zio eta balia­bi­dee­ta­ra (libu­ru­te­gia adi­bi­dez) auke­ra iza­te­ko fak­tuz­ko uka­zioa. Ikas­ke­ta zer­bitzue­ta­ra hel­tze­ko hamai­ka tra­ba, akti­bi­ta­te murrizketak…
 3. Komu­ni­ka­zioa­ri dago­kio­nez: Modu­lo bar­ne­ko tele­fono kabi­na era­bil­tze­ko zail­ta­sun izu­ga­rri eta kons­tan­tea, gutu­nen atze­ra­pen injus­ti­fi­ka­tua (lehen 10 – 15 egun, orain hila­be­te bat, bost aste).
 4. Kan­ti­na zer­bitzua­ri dago­kio­nez: GEPSA enpre­sa pri­ba­tua­ren zer­bitzu eta ges­tio oso eska­sa, «can­ti­ne exté­rieu­re» dela­koa ez da exis­titzen, jana­ria­ren kali­ta­te eta kan­ti­ta­te murriz­ke­ta, berau banatze­ko bal­din­tza anti-higienikoak…

Eta guz­ti honi, gure bizi bal­din­tzek jasan duten azken era­soa gehi­tu­ko dio­gu, elka­rren artean zie­ga kon­par­titze­ko inpo­sa­ke­ta. «Mai­son d’Arrêt»-ak, pre­ben­ti­bo egoe­ran dau­den pre­soak jasotzen ditu hein han­di batean, posi­ble da zigor txi­kiak (urte bat, bi edo hiru) jaso dituz­ten kon­de­na­tuak jasotzea ere, bai­na oro­ko­rrean tran­tsi­zio espetxeak dire­la esan gene­za­ke. Inolaz ere ez dau­de erai­kiak pre­soak bal­din­tza haue­tan luza­roan man­ten­tze­ko. Eus­kal pre­soek ordea, urte luzeak pasatzen ditu­gu ber­tan. Bataz­bes­te 21 ordu pasatzen ditu­gu 9 metro karra­tu ez dituen zie­ge­tan, eta urte horie­tan zehar bizi bal­din­tza dui­nak iza­te­ko ezin­bes­te­koa zai­gu zie­ga indi­bi­dua­la mantentzea.

Esta­tu fran­tse­sean ger­ta­tu­ta­ko ekin­tza yiha­dis­ten ostean, esta­tuak esku­bi­de eta aska­ta­su­nak murriz­te­ko joe­ra izan du segur­ta­su­na­ren ize­nean. Esta­tua­ren muge­ta­tik kan­po gerra egin eta esta­tu bar­nean lan­gi­le­ria kla­sea dis­zi­pli­natzen dute, euren esku­bi­deak era­so­tuz. Beraien baliz­ko zuzen­bi­de esta­tua eszep­zio esta­tuan bihur­tu da, eta horren isla nagu­sia espetxee­tan topatzen dugu.

Pre­ben­ti­bo beza­la gau­den espetxee­tan, gain­po­pu­la­zioak zen­ba­ki argiak dauz­ka: 33.263 pre­so jasotze­ko kapa­zi­ta­tean 46.705 pre­so gau­de. Hau da Giza Esku­bi­deen Kar­ta bul­tza­tu zuen esta­tua­ren pre­son­de­gie­ta­ko egoe­ra lotsa­ga­rria. Esta­tuak eta bere kar­tze­le­roek ez dute inon­go inter­esik egoe­ra honi amaie­ra ema­te­ko, espetxeak nego­zio publiko/​pribatuak bihur­tu dira: geroz eta pre­so gehia­go, geroz eta ete­kin han­dia­goa ate­ratzen dute, ondo­ren, hemen ez inber­titze­ko. Egoe­ra honen aurrean, pre­soak gara limi­teak ezar­tze­ra behar­tuak gau­de­nak gure esku­bi­deak eta

duin­ta­su­na erres­pe­ta­tuak izan dai­te­zen. Horre­ga­tik uka­tu gara zie­gan bikoiz­tuak iza­te­ra. Argi­tu nahi­ko genu­ke 1958az geroz­tik, lege­dia fran­tse­sak zie­ga indi­bi­dua­la iza­te­ko prin­tzi­pioa jasotzen due­la, nahiz eta oro­kor­ta­su­nean inoiz ez den erres­pe­ta­tua izan. Eus­kal pre­so poli­ti­koek borro­ka­ren bitar­tez lor­tu izan dugu esku­bi­de hori.

Jarraian dato­rren tes­tua, espetxean egin zigu­ten dizi­pli­na komi­sioan eta zuzen­da­ritza koa­droa­ren aurrean esan­da­koak bil­tzen ditu:

Hona gatoz azken aldiz zie­gan bikoiz­tuak iza­te­ko erre­fu­sa azal­tze­ra, adie­raz­te­ra. Espetxee­ta­ko gain­po­pu­la­zioa 2010. urte­tik eza­gutzen dugun egoe­ra bat da, eta egoe­ra hori ari­na­go­tik ere exis­titzen zen. Koltxoi bate­kin lurrean behar­tua dagoen jen­dea, txa­bo­lo kideen arte­ko borro­ka ta lis­ka­rrak… 2016ko aza­roan gau­de eta egoe­ra hauek arrun­tak iza­ten jarraitzen dute, espetxea den azpi-mun­du honetan.

2016Ko aza­roan egu­ne­ra­tu­ta­ko Pari­se­ko Direk­zio Inter­re­gio­na­le­ko datu batzuk eman­go ditu­gu: Fleury-Mero­gis bere kapa­zi­ta­tea­ren %154eko gain­po­pu­la­zioan, Nan­te­rre %174,8an, Osny %156,5ean, Ville­pin­te %184,7an, Bois d’Arcy %178,8an, Fres­nes %184,9an, eta Meaux %185,7an. Direk­zio Inter­re­gio­na­la­ren ara­be­ra, 1.422 per­tso­na dira lurrean lo egi­te­ra behar­tuak dire­nak. Pari­se­ko «Mai­son d’Arrêt»etan, pre­ben­ti­bo dau­den per­tso­nen­tza­ko kapa­zi­ta­te ope­ra­zio­na­lak, 7.050 pre­so har­tze­ko gai­ta­su­na dute, eta 11.751 pre­so gaude,

%166,7ko gain­po­pu­la­zioa­re­kin.

Esta­tu fran­tse­sak eta gaiz­ki dei­tu­ri­ko jus­ti­zia minis­te­rioak, pre­so bakoitza­ren esku­bi­deak urratzen ditu eta giza­ki beza­la ditu­gun limi­tee­ta­ra bul­tzatzen gai­tu. Egoe­ra hau aspal­di­tik luza­tu iza­nak, arra­zoi baka­rra due­la esan gene­za­ke: esta­tu fran­tse­sean pre­so gau­de­nen bizitza eta duin­ta­su­nak ez dio axo­la. Erai­ki nahi duten gizar­tea­ren sobe­ra­ki­na gara, eta espetxee­ta­ko hor­men alde hone­tan ger­tatzen dena hemen gel­ditzen da, inori ez zaio axo­la. Urte luze haue­tan, jus­ti­zia apli­katze­ko ardu­ra izan duten hain­bat per­tso­na­li­ta­tek ezi­ku­sia­re­na egin dute esta­tu fran­tse­se­ko egoe­ra giza­ga­bea­ren aurrean.

Ville­pin­ten gau­den bi eus­kal pre­so poli­ti­koak zigor­tuak gau­de gure zie­ga indi­bi­dua­la erres­pe­tatzea alda­rri­katzen dugu­la­ko (orain arte beti izan dugu zie­ga pro­pioa gure per­fi­la­ga­tik), gure duin­ta­su­na erres­pe­ta­tua izan dadin alda­rri­katzen dugu­la­ko, zuen legeak betetzea eskatzen dugu­la­ko. Ziur gau­de, kon­ta­bi­li­ta­te mai­lan, espetxe hau inoiz ez dela izan hain erren­ta­ga­rria. Inoiz ez ditue­la­ko izan hain­bes­te kon­tsu­mitzai­le. Nola da posi­ble pre­soen esku­bi­deak behin eta berriz urra­tuak diren egoe­ra hone­tan admi­nis­tra­zioak eta enpre­sa pri­ba­tu batek ete­ki­nak ate­ratzea? Lotsa­ga­rria iru­ditzen zaigu.

Pre­soak zen­ba­ki bihur­tu gara, bat dagoen lekuan bi sar­tu behar dira, bi dau­den lekuan hiru, eta hiru dau­den lekuan lau, eta hau ez da gel­ditzen. Pre­so gau­den per­tso­nak zen­ba­ki edo mer­kan­tzia hut­sa bihur­tzen gare­nean, egoe­ra oso larri bate­ra hel­du gare­la esan nahi du, eta Zuzen­da­rior­de Ande­rea, egoe­ra honen ardu­ra esta­tua­re­na da, zurea da, inoiz ere ez pre­soe­na, zie­gan baka­rrik egon ala ez. Pre­so bati, bes­te batzuk lurrean lo egin behar dute­la jakin­da, bera­ri zie­gan baka­rrik ego­tea lotsa­rik ema­ten ez dion gal­detzea, Zuzen­da­ri Nagu­siak, Mada­me Popli­nek egin zuen beza­la, hori hipo­kre­sia hut­sa da. Bote­rez itsu­tu­rik zau­de­te, eta gure duin­ta­su­na eta oina­rriz­ko esku­bi­deak defen­datzen ditu­gu­la ahaz­ten duzue. Guta­ko batek sei urte ta erdi pasa ditu zel­dan baka­rrik, egu­ne­ro 21 orduz, 9 metro karra­tu ez dituen zie­ga batean itxia (9 metro karra­tu horiek ken­du lite­ra, armai­rua, komu­na, itu­rriak, mahaiak oku­patzen due­na), gure etxe­tik 950 kilo­me­tro­ta­ra, gure biko­tee­kin inon­go inti­mi­ta­te­rik izan gabe…

6 urte ter­diz eta 3 urte ter­dia, guta­ko bat DPS (pre­so bere­zi­ki zela­ta­tua, euren legeen ara­be­ra, zie­gan baka­rrik egon behar­ko lukee­na segur­ta­su­na­ga­tik), 6 urte ter­di ta gero pre­ben­ti­bo beza­la dara­matza­nak orain­dik. Urte­be­te itxoin behar du berriz ere epai­tua iza­te­ko, Euro­pa­ko Giza Esku­bi­deen Epai­te­giak Esta­tu fran­tse­sa zigor­tu du bere pre­ben­ti­bo ego­nal­di injus­ti­fi­ka­tua­ga­tik. Bai Zuzen­da­ri Ande­rea, guta­ko baten esku­bi­deak urra­tuak izan dire­la EGEEak ebatzi du nahiz eta hori ere ez zai­zuen axo­la. Hone­kin zera esan nahi dugu, espetxee­ta­ko bal­din­tza­rik gogo­rre­nak ongi baino hobe­to eza­gutzen ditu­gu­la, nahiz eta jaki­tun garen bes­te batzuk den­bo­ra batez lurrean lo egin behar dutela.

Esta­tu fran­tse­sean posi­ble da 10 egun, hila­be­te bat edo hiru betetze­ko sar­tzea. Gu hemen gel­ditzen gara. Zuzen­da­ri Ande­rea, mai­la berean jarri nahi bagai­tu­zue zuen ikus­pun­tua da,

guk bes­te modu bate­ra ikus­ten ditu­gu gau­zak. Nork pen­tsatzen du gure egoe­ra­ri buruz? Zuek ez, argi dago. Zuen era­ba­kia inpo­satze­ra eto­rri zare­te gure egoe­ra zein den kon­tu­tan har­tu gabe, inda­rrez eto­rri zare­te zuen esku­bi­dea dela pre­di­ka­tuz, nos­ki. Kon­tzien­te zare­te bi ohe gehia­go iza­teak ez due­la sis­te­mak berak duen ara­zo estruk­tu­ra­la kon­pon­du­ko, bai­na hala ere egin duzue, elka­rriz­ke­ta­rik gabe, erres­pe­tu­rik gabe. Zuzen­da­rior­de Ande­rea saia­tu zen guri sines­ta­raz­ten ez genue­la inon­go esku­bi­de­rik hemen­go per­tso­na­la­ren agin­duak ez betetze­ko, eta azal­du genion guk jaso­ta­ko agin­duak beti betetzen geni­tue­la sal­bues­pen baka­rra­re­kin: gure duin­ta­su­na­ren kon­tra­koak ez izatea.

Eran­tzun zigun nahiz eta gure duin­ta­su­na­ren kon­tra izan, ez genue­la esku­bi­de­rik ukatze­ko, eta gure eran­tzu­na argia izan zen: “bai Zuzen­da­rior­de Ande­rea, esku­bi­dea dau­ka­gu. Espetxean aska­ta­su­na ken­tzen zai­gu, ez era­ba­kiak har­tze­ko aska­ta­su­na ondo­rioak asu­mitzen badi­tu­gu, eta eus­kal pre­so poli­ti­koek beti egin dugun gau­za bat da. Zuek zare­te gai­xo­tua dagoen jus­ti­zia sis­te­ma honen ondo­rioak asu­mitzen ez ditu­zue­nak, espetxeak inon­go limi­te­rik gabe betetzen jarraitzen eta jarrai­tu­ko duzue­la­ko. EGOERA HAU AMAITU EGIN BEHAR DA!”

Gu ez bal­din baga­ra defen­datzen, ez due­la­ko inork egin­go. Gure esku­bi­deak defen­datzen ditu­gu ahal dugun modu baka­rrean, agin­du horiei kasu­rik egin gabe, bio­len­tzia edo indar­ke­ria­rik gabe, irai­nik gabe, bai­na argu­men­tue­kin, eta jarre­ra sen­do bate­kin. Bes­te behin ere eskatzen dizue­gu gure zel­da indi­bi­dua­la erres­pe­tatzea, hemen edo bes­te espetxe batean, gure gai­ne­ra­ko kideek beza­la, Fres­ne­sen, Fleuryn, Osnyn eta Meau­xen zie­ga indi­bi­dua­lak erres­pe­ta­tuak baitira.

Momen­tuz, ara­zo hauek Ville­pin­ten espetxe­ra­tuak gau­den bi kideei era­gi­ten digu zuzen zuze­nean. Gai­non­tze­koek zehar­ka jasotzen dute gain­po­pu­la­zioa­ren era­gi­na eta momen­tuz euren zie­ga indi­bi­dua­la man­ten­tze­ko ara­zo­rik ez dute izan, bai­na bada­ki­gu ere eus­kal pre­so poli­ti­koen bizi bal­din­tzen egoe­ra oro­ko­rrean kas­kar­tzen ari dela eten­ga­be eta egu­nez egun. Horre­ga­tik, eus­kal jen­dar­tea ani­ma­tu nahi dugu pre­so gau­de­non esku­bi­deak defen­datze­ko inizia­ti­be­tan par­te har­tze­ra: gai­xo dau­den pre­soak, 70 urte­tik gora­koak, 3/​4ak bete­ta dituz­te­nak, kide­goa­ren­gan­dik iso­la­tu­ta dau­de­nak, bizi bal­din­tzen­ga­tik borro­kan dau­de­nak… eta nola ez gure etxe­ratzea alda­rri­katzen dute­nak, bada­go zer egin. Kolek­ti­boa­ren eta eus­kal jen­dar­tea­ren arte­ko elkar­la­na izan­go da aska­ta­su­ne­ra era­man­go gai­tuen gakoa. Beraz ani­mo! Guz­tion kon­pro­mi­so eta borro­kaz lor­tu­ko dugulako!

Amaitze­ko, Eus­kal Herri osoa­ri deia luza­tu nahi dio­gu urta­rri­la­ren 14ean Sarek anto­la­tu­ta­ko mani­fan par­te har­tze­ra eta Bil­bo­ko kaleak betetze­ra joan dadin, eta horren ostean ere dina­mi­ka des­ber­di­ne­tan inpli­ka­tu­rik jarraitze­ko, pre­soak eta Eus­kal Herria aska­tu arte.

Jo ta ke, aurre­ra bolie!

AMNISTIA ETA AUTODETERMINAZIOA

Ville­pin­te­ko EPPK, 2016ko abenduan


[ES]

Kai­xo Eus­kal Herria,

Somos Arkaitz Agi­rre­ga­bi­ria e Igor Uriar­te, dos pre­sos per­te­ne­cien­tes al EPPK encar­ce­la­dos en la pri­sión de Ville­pin­te, y median­te este escri­to que­re­mos infor­ma­ros de cuál es nues­tra situa­ción. Hace aho­ra un año lle­gó una nue­va Direc­ción a Ville­pin­te y comen­za­ron una serie de ata­ques en con­tra de nues­tros dere­chos. En aque­lla oca­sión pre­ten­die­ron arre­ba­tar­nos las con­di­cio­nes de visi­tas que, tras años de lucha habían con­se­gui­do nues­tros kides. Gra­cias a la lucha lle­va­da a cabo por noso­tros den­tro de la cár­cel ( txa­peos, blo­queos, mitard) y a la soli­da­ri­dad reci­bi­da des­de Eus­kal Herria a tra­vés de un envío masi­vo de car­tas, con­se­gui­mos que ese recor­te fue­ra menor del que pre­ten­día la Direc­ción, y man­tu­vi­mos unas con­di­cio­nes dig­nas de visi­tas. Sin embar­go, ese recor­te de dere­chos ha con­ti­nua­do gota a gota, afec­tan­do a nues­tras con­di­cio­nes de vida coti­dia­na, pudien­do sub­ra­yar como ejemplos:

 1. En cuan­to a la salud: nos nega­ron la ducha médi­ca. Ese cer­ti­fi­ca­do médi­co nos per­mi­tía duchas a dia­rio, y aho­ra pode­mos hacer­lo sola­men­te 3 días a la sema­na. Tene­mos gran­des difi­cul­ta­des para con­cer­tar citas con los dife­ren­tes espe­cia­lis­tas del ser­vi­cio médi­co. No sabe­mos don­de se pier­den los correos que deman­dan esas citas.
 2. En cuan­to a las acti­vi­da­des: nos han res­trin­gi­do los hora­rios de patio ( antes 3 horas, y aho­ra 2 horas y media) y de depor­te ( antes 4 horas y aho­ra 3). Nega­ción de fac­to para acce­der a dife­ren­tes ins­ta­la­cio­nes (como la Biblio­te­ca) y recur­sos. Difi­cul­ta­des para acce­der al Ser­vi­cio esco­lar, recor­te de actividades…
 3. En cuan­to a la comu­ni­ca­ción: difi­cul­tad cons­tan­te para acce­der a la cabi­na tele­fó­ni­ca del módu­lo, retra­so injus­ti­fi­ca­do del correo (antes 10 – 15 días, aho­ra 1 mes ‑5 semanas).
 4. En cuan­to al ser­vi­cio de can­ti­na: ges­tión y ser­vi­cio defi­cien­te de la empre­sa GEPSA, ausen­cia de la deno­mi­na­da «can­ti­ne exté­rieu­re», dete­rio­ro de la can­ti­dad de las comi­das, con­di­cio­nes anti- higié­ni­cas a la hora de repartirla…

Y a esto hay que aña­dir el últi­mo ata­que a nues­tras con­di­cio­nes de vida, la impo­si­ción de com­par­tir cel­da. Las «Mai­son d’Arrêt» reci­ben fun­da­men­tal­men­te a per­so­nas en régi­men pre­ven­ti­vo, si bien es posi­ble tam­bién que en ellas cum­plan con­de­na per­so­nas con penas peque­ñas (1, 2 o 3 años), pero en gene­ral pode­mos decir que son cár­ce­les de trán­si­to. En nin­gún caso están acon­di­cio­na­das para man­te­ner a los pre­sos duran­te lar­gos perio­dos. Sin embar­go, los pre­sos pasa­mos lar­gos perio­dos. Pasa­mos 21 horas en cel­das que ni siquie­ra lle­gan a los 9m² y duran­te estos años, nos es indis­pen­sa­ble man­te­ner una cel­da indi­vi­dual para ase­gu­rar unas con­di­cio­nes de vida dignas.

Des­pués de las accio­nes yiha­dis­tas en el Esta­do Fran­cés, este Esta­do ha apro­ve­cha­do la situa­ción para recor­tar dere­chos y liber­ta­des con el argu­men­to de la segu­ri­dad. Hacen la gue­rra fue­ra de sus fron­te­ras y dis­ci­pli­nan a la cla­se tra­ba­ja­do­ra en el inte­rior, recor­tan­do sus dere­chos. Han con­ver­ti­do su súper-«Estado de Dere­cho» en Esta­do de excep­ción, y el refle­jo fun­da­men­tal de ello lo encon­tra­mos en las prisiones.

En las cár­ce­les en las que esta­mos como pre­ven­ti­vos la sobre-pobla­ción refle­ja núme­ros evi­den­tes. Hay 46.705 pre­sos, cuan­do la capa­ci­dad es de 33.263. Esta es la ver­gon­zo­sa situa­ción en las cár­ce­les fran­ce­sas de un Esta­do que pre­su­me de ser el impul­sor de la Decla­ra­ción de los

Dere­chos Huma­nos. El Esta­do y sus car­ce­le­ros no tie­nen nin­gún inte­rés en poner fin a esta situa­ción. Las cár­ce­les se han con­ver­ti­do en nego­cios publi­co-pri­va­dos. Cuan­tos más pre­sos haya, más bene­fi­cio obtie­nen. Ante esta situa­ción los pre­sos nos vemos obli­ga­dos a poner lími­te a estos abu­sos, a fin de que nues­tros dere­chos y nues­tra dig­ni­dad sean res­pe­ta­dos. Por ello, nos hemos nega­do a ser dobla­dos en nues­tras cel­das. Es nece­sa­rio acla­rar que des­de 1958, la ley fran­ce­sa reco­ge el dere­cho a tener una cel­da indi­vi­dual, si bien en gene­ral, ese prin­ci­pio no ha sido res­pe­ta­do. Los pre­sos polí­ti­cos vas­cos con­se­gui­mos que se res­pe­ta­se este dere­cho a tra­vés de la lucha.

A con­ti­nua­ción expo­ne­mos el tex­to que leí­mos ante un miem­bro de la Direc­ción en una de las Comi­sio­nes Disciplinarias.

Com­pa­re­ce­mos ante esta Comi­sión para expli­car los moti­vos de nues­tro recha­zo a ser dobla­dos en la cel­da. La sobre-pobla­ción en las cár­ce­les es una situa­ción que cono­ce­mos des­de el 2010, pero que vie­ne suce­dien­do des­de muchos años antes. Gen­te que se ve obli­ga­da a dor­mir en el sue­lo, peleas entre quie­nes com­par­ten cel­da… Esta­mos a noviem­bre de 2016 y estas situa­cio­nes con­ti­núan sien­do habituales.

Vamos a deta­llar una serie de datos ofre­ci­dos por la Direc­ción Inter­re­gio­nal de París, este mis­mo mes de noviem­bre de 2016. Fleury-Mero­gis tie­ne una sobre-pobla­ción del 154%, Nan­te­rre del 174,8%, Osny del 156,5%, Ville­pin­te el 184,7%, Bois d’Arcy el 178,8%, Fres­nes 184,9%, Meaux el 185,7%. Según esa mis­ma fuen­te son 1.422 per­so­nas las que deben dor­mir en el sue­lo. En las cár­ce­les para pre­ven­ti­vos de París, hay una capa­ci­dad ope­ra­cio­nal para 7.050 pre­sos y hay 11.751, lo que supo­ne un 166,7% de sobre-población.

El Esta­do fran­cés y su mal lla­ma­do Minis­te­rio de la Jus­ti­cia vul­ne­ran los dere­chos de cada pre­so y nos lle­va a lími­tes que como seres huma­nos tene­mos. El que esta situa­ción se alar­gue des­de hace mucho refle­ja que al Esta­do fran­cés no le impor­ta la vida de las per­so­nas pre­sas. Somos los que sobran en la socie­dad que quie­ren impo­ner y lo que pasa a este lado de los muros de las cár­ce­les se que­da aquí, a nadie le importa.

Duran­te estos lar­gos años, dife­ren­tes res­pon­sa­bles en apli­car la Jus­ti­cia han per­ma­ne­ci­do indi­fe­ren­tes ante esta situa­ción inhu­ma­na. Los dos pre­sos polí­ti­cos encar­ce­la­dos en Ville­pin­te esta­mos cas­ti­ga­dos por­que rei­vin­di­ca­mos nues­tro dere­cho a per­ma­ne­cer en cel­da indi­vi­dual (has­ta el momen­to, siem­pre hemos teni­do cel­da indi­vi­dual debi­do a nues­tro per­fil). Por­que rei­vin­di­ca­mos que nues­tra dig­ni­dad sea res­pe­ta­da, por­que pedi­mos que cum­pláis vues­tra ley. Esta­mos con­ven­ci­dos que esta cár­cel es a esta hora más ren­ta­ble que nun­ca, por­que jamás había teni­do tan­tos «con­su­mi­do­res». ¿Cómo es posi­ble que ante esta con­ti­nua vul­ne­ra­ción de dere­chos, la admi­nis­tra­ción y una empre­sa pri­va­da obten­gan bene­fi­cios? Nos pare­ce lamentable.

Los pre­sos nos hemos con­ver­ti­do en núme­ros. Don­de hay uno hay que meter dos, don­de hay dos hay que meter tres; y don­de hay tres, cua­tro… Cuan­do las per­so­nas que esta­mos pre­sas nos hemos con­ver­ti­do en meros núme­ros y mer­can­cía cree­mos que hemos lle­ga­do a una situa­ción muy gra­ve. Y seño­ra Direc­to­ra, la res­pon­sa­bi­li­dad de esta situa­ción es del Esta­do, es suya, en nin­gún caso de las per­so­nas pre­sas, per­ma­nez­can o no sólas en la cel­da. Pre­gun­tar a un pre­so si no le da ver­güen­za estar sólo en su cel­da mien­tras otros pre­sos duer­men en el sue­lo, como hizo la Direc­to­ra Seno­ra Poplin, es pura hipo­cre­sía. Estáis cega­dos de poder y olvi­dáis que defen­de­mos nues­tros dere­chos y nues­tra dignidad.

Uno de noso­tros ha pasa­do ya 6 años y medio sólo en la cel­da, 21 horas ence­rra­do en un espa­cio que no lle­ga a 9m² (a esos 9m² hay que res­tar­le el espa­cio de la cama, el váter, el arma­rio, la mesa y el lava­bo), a 950 km de nues­tra casa, sin posi­bi­li­dad algu­na de inti­mi­dad con nues­tras pare­jas. Uno de noso­tros esta cali­fi­ca­do como DPS (pre­so espe­cial­men­te vigi­la­do, que debe­ría estar por razo­nes de segu­ri­dad sólo en su cel­da), y des­pués de 6 años y medio en pre­ven­ti­vo aún debe espe­rar un año para vol­ver a ser juz­ga­do, y el Tri­bu­nal de Dere­chos Huma­nos ha san­cio­na­do al Esta­do fran­cés por el pro­lon­ga­do e injus­ti­fi­ca­do perio­do que le ha man­te­ni­do en preventivo.

Sí, seño­ra, el Tri­bu­nal de Dere­chos Huma­nos de Euro­pa ha sen­ten­cia­do que los dere­chos de uno de noso­tros han sido vul­ne­ra­dos, pero eso tam­bién os da igual. Con esto que­re­mos decir que cono­ce­mos bien las duras con­di­cio­nes de las cár­ce­les aun­que sabe­mos que hay per­so­nas que deben dor­mir en el sue­lo duran­te un tiem­po. En el Esta­do fran­cés pue­den encar­ce­lar­te para cum­plir algu­nos días o algu­nos meses. Noso­tros nos que­da­mos aquí. Seño­ra Direc­to­ra, si nos quie­re poner a todos al mis­mo nivel es su pun­to de vis­ta, noso­tros vemos las cosas de otra mane­ra. ¿Quién pien­sa en nues­tra situa­ción? Uste­des no, está claro.

Habéis veni­do a impo­ner­nos vues­tra deci­sión sin tener en cuen­ta nues­tra situa­ción. Habéis veni­do por la fuer­za, pre­di­can­do que es vues­tro dere­cho. Sois cons­cien­tes de que dos camas no van a solu­cio­nar un pro­ble­ma que es estruc­tu­ral. Pero aun así lo habéis hecho sin diá­lo­go, sin res­pe­to. La Sub­di­rec­to­ra inten­tó con­ven­cer­nos de que no tenía­mos nin­gún dere­cho a des­obe­de­cer las orde­nes del per­so­nal de la cár­cel, y le res­pon­dí­mos que aca­ta­re­mos esas órde­nes con el lími­te de que no aten­ten a nues­tra dig­ni­dad. Nos res­pon­dió que aun­que fue­ra con­tra nues­tra dig­ni­dad no tenía­mos dere­cho a des­obe­de­cer­las y nues­tra res­pues­ta fue cla­ra: “Sí Seño­ra Sub­di­rec­to­ra, tene­mos dere­chos. En la cár­cel se nos arre­ba­ta la liber­tad, no la liber­tad de tomar deci­sio­nes si asu­mi­mos las con­se­cuen­cias, y eso es algo que siem­pre hemos hecho los pre­sos polí­ti­cos vas­cos. Voso­tros sois quie­nes no asu­mís las con­se­cuen­cias de este sis­te­ma de Jus­ti­cia enfer­mo, por­que seguís y segui­réis lle­nan­do las cár­ce­les sin nin­gún lími­te, ESTA SITUACIÓN DEBE ACABAR!

Por­que si no somos noso­tros quie­nes defen­de­mos nues­tros dere­chos nadie lo hará. Defen­de­mos nues­tros dere­chos de la úni­ca for­ma posi­ble, des­obe­de­cien­do las órde­nes que no res­pe­tan nues­tros dere­chos, sin vio­len­cia, sin ofen­sas, pero con argu­men­tos y acti­tud fir­me. Le vol­ve­mos a soli­ci­tar una vez más que res­pe­te nues­tro dere­cho a una cel­da indi­vi­dual, aquí o cual­quier otra cár­cel, como al res­to de nues­tros kides, ya que en la mis­ma situa­ción, en Fleury, Fres­nes, Osny y Meaux este dere­cho es respetado.

De momen­to, este pro­ble­ma nos afec­ta a los dos kides encar­ce­la­dos en Ville­pin­te. El res­to de kides tie­nen que sopor­tar de otras mane­ras la sobre-pobla­ción, aun­que de momen­to man­tie­nen su dere­cho a per­ma­ne­cer en cel­da indi­vi­dual. Pero sabe­mos que en gene­ral las con­di­cio­nes de vida de los pre­sos polí­ti­cos vas­cos están empeo­ran­do día a día. Por eso que­re­mos ani­mar a la socie­dad vas­ca a tomar par­te en las dife­ren­tes ini­cia­ti­vas en favor de los dere­chos de los pre­sos y pre­sas enfermo/​as , aque­llos ais­la­dos del res­to de kides, aque­llos que luchan por sus con­di­cio­nes de vida… y cómo no, aque­llas diná­mi­cas en favor de nues­tra vuel­ta a casa. La acción con­jun­ta entre el Colec­ti­vo y Eus­kal Herria es la cla­ve para ir avan­zan­do. Así que áni­mo! Pues median­te el com­pro­mi­so y la lucha lo vamos a conseguir!

Por últi­mo, que­re­mos hacer un lla­ma­mien­to a toda Eus­kal Herria a par­ti­ci­par en la mani­fes­ta­ción del 14 de enero de 2017 orga­ni­za­da por Sare lle­nan­do las calles de Bil­bo y a seguir acti­ván­do­se a par­tir de esa fecha en diná­mi­cas a favor de la liber­tad de nues­tro pue­blo y de nues­tra vuel­ta a casa. JO TA KE! Aurre­ra Bolie!!

AMNISTIA ETA AUTODETERMINAZIOA

Ville­pin­te­ko EPPK, 2016ko abenduan


[FR]

Kai­xo Eus­kal Herria,

Par cet­te let­tre , nous, Arkaitz Agi­rre­ga­bi­ria et Igor Uriar­te, mem­bres du Collec­tif des pri­son­nier-es poli­ti­ques bas­ques (EPPK) , incar­cé­rés à la Mai­son d’A­rrêt de Ville­pin­te , souhai­tons vous infor­mer de notre situa­tion car­cé­ra­le. En effet, cela fait déjà un an sui­te à l’a­rri­vée de la nou­ve­lle Direc­tion de Ville­pin­te que nous subis­sons des atta­ques à nos droits fon­da­men­taux. Dès leur arri­vée , ils ont souhai­té res­trein­dre nos con­di­tions de visi­te , que nos cama­ra­des incar­cé­rés avaient obte­nus par la lut­te. Une fois de plus , c’est gra­ce à la lut­te que nous avons mené à l’in­té­rieur de la pri­son ( refus de quit­ter la cellu­le, blo­ca­ge, mitard), à la soli­da­ri­té du Pays Bas­que notam­ment par un envoi mas­sif de let­tre que ces res­tric­tions exigées par la Direc­tion soient moins , et à main­te­nir des con­di­tions de visi­tes dig­nes. Cepen­dant , ces res­tric­tions des droits fon­da­men­taux se sont pour­sui­vies, affec­tant dif­fé­rents aspects de notre vie quo­ti­dien­ne, comme:

 1. La san­té: ils nous ont sup­prim­mé les dou­ches médi­ca­les. Ce cer­ti­fi­cat médi­cal nous per­met­tait une dou­che quo­ti­dien­ne, aujour­d’hui rédui­te à trois fois par semai­ne. Nous avons de gran­des dif­fi­cul­tés pour obte­nir des ren­dez-vous avec les dif­fé­rents spé­cia­lis­tes des ser­vi­ces médi­caux. On se deman­de où dis­pa­ra­is­sent nos courriers de solli­ci­ta­tion de ren­dez ‑vous?
 2. Les acti­vi­tés: les horai­res des pro­me­na­des ont été réduits (de 3 heu­res à 2h30) et de sport (de 4 heu­res à 3 heu­res main­te­nant). Refus d’ac­cès à dif­fé­ren­tes ins­ta­la­tions et res­sour­ces (com­me la Bibliothé­que). Diff­fi­cul­tés d’ac­cès au Ser­vi­ce sco­lai­re, res­tric­tion d’activités…
 3. La com­mu­ni­ca­tion exté­rieu­re: dif­fi­cul­tés cons­tan­tes d’ac­cès à la cabi­ne télépho­ni­que du modu­le, retard injus­ti­fié du courrier ( de 10 – 15 jours à 5 semai­nes à 1 mois aujourd’hui).
 4. Le ser­vi­ce de can­ti­ne: ges­tion et ser­vi­ces défi­cients de l’en­tre­pri­se GEPSA, absen­ce de can­ti­ne exté­rieu­re, dété­rio­ra­tion dans les quan­ti­tés et qua­li­tés ali­men­tai­res, con­di­tions d’hy­giè­ne déplo­ra­ble lors de la distribution…

A cet­te lis­te il faut rajou­ter la der­niè­re attein­te à nos con­di­tions de vie, l’im­po­si­tion de par­ta­ger la cellu­le. Les Mai­sons d’Ae­rrêts reçoi­vent esseen­tiell­ment des per­son­nes en déten­tion pré­ven­ti­ve, n” accom­plis­sant pas de lon­gues pei­nes (1,2 ou 3ans ), on peut les défi­nir com­me des pri­sons de transit. En aucun cas, ces lieux n’ont été conçu pour main­te­nir en déten­tion des per­son­nes sur une lon­gue durée. Cepen­dant les pri­son­niers poli­ti­ques bas­ques y pas­sont sou­vent de nom­breu­ses années . Il est alors d’au­tant plus indis­pen­sa­ble lors­que l’on pas­se 21 heu­res dans des cellu­les de même pas 9m², d’ê­tre seul pour un mini­mum de dignité.

Depuis les actions jiha­dis­tes per­pé­trées dans l’E­tat fra­nçais, cet Etat a pro­fi­té de cet­te situa­tion pour res­trein­dre des droits et des liber­tés au nom de la sécu­ri­té. Ils font la gue­rre au delà de leurs fron­tiè­res et assig­ne à la dis­ci­pli­ne la clas­se ouvriè­re à l’in­té­rieur de leur pays par la res­tric­tion de ses droits. L’E­tat de Droit s’est con­ver­ti en Etat d’exception,dont la pri­son est le reflet.

Qual­ques chif­fres repré­sen­ta­tifs sur les pri­sons dans leque­lles nous som­mes en pré­ven­ti­ve: il y a 46.075 pri­son­niers pour une capa­ci­té de 33.263. Ceci est révé­la­teur de la situa­tion hon­teu­se des pri­sons fra­nçai­ses, d’un pays qui se pré­tend être à l’o­ri­gi­ne de la Décla­ra­tion des Droits de l’Hom­me. L’E­tat et ses geô­liers n’ont aucun inté­rêt à met­tre fin à cet­te situa­tion. Les pri­sons sont deve­nus un véri­ta­ble négo­ce public- pri­vé. Plus il y a de pri­son­niers , plus il y a de bénéfices.

Face à cet­te situa­tion nous, pri­son­niers nous som­mes obli­gés de limi­ter ces abus afin que nos droits et notre dig­ni­té soient res­pec­tées. C’est pour tou­tes ces rai­sons que nous refu­sons d’ê­tre regou­pés en cellu­le. Il faut d’ai­lleurs pré­ci­ser qu’u­ne loi fra­nçai­se datant de 1958 con­fir­me ce droit à une cellu­le indi­vi­due­lle, bien que ce droit ne soit pas sou­vent res­pec­té. C’est gra­ce à la lut­te que les pri­son­niers poli­ti­ques bas­ques ont per­pé­tué ce droit .

Pour pour­sui­vre , voi­ci le tex­te que nous avons lu devant un mem­bre de la Direc­tion lors d’u­ne Com­mis­son Disciplinaire.

Nous com­pa­ra­is­sons devant cet­te com­mis­sion pour expli­quer les motifs de notre refus d’ê­tre regrou­pé en cellu­le. Depuis 2010 , la sur­po­pu­la­tion car­cé­ra­le n’est que la sui­te logi­que des années pré­cé­den­tes mais lour­de de de con­sé­quen­ces, par exem­ple: des per­son­nes dor­mant par­te­rre, des baga­rres entre co-déte­nus… Nous som­mes en novem­bre 2016 et cet­te situa­tion se pour­suit. Quel­ques chif­fres don­nées par la Direc­tion Inter­re­gio­na­le de Paris en ce mois de novem­bre 2016 : la sur­po­pu­la­tion à Fleury-Mero­gis est de 154%, à Nan­te­rre de 174,8%, à Osny de 156,5%, à Ville­pin­te de 184,7%, à Bois d’Arcy de 178,8%, à Fres­nes de 184,9%, à Meaux de 185,7%. Selon les mêmes sour­ces 1.422 per­son­nes dor­ment par­te­rre. Dans les pri­sons en pré­ven­ti­ve de Paris et alen­to­urs, la capa­ci­té opé­ra­tion­ne­lle est de 7.050 pri­son­niers alors qu’il y en a 11.751, donc 166,7% de sur­po­pu­la­tion. L’E­tat fra­nçais et sont mal nom­mé Minis­tè­re de la Jus­ti­ce vio­lent les droits des pri­son­niers et nous pous­se aux limi­tes en tant qu’ê­tre humain. Cet­te situa­tion qui per­du­re depuis de nom­breu­ses années reflé­te bien le peu d’in­té­rêts por­tés par l’E­tat fra­nçais aux per­son­nes incarcérés.Nous som­mes les encom­brants de la socié­té qu’ils veu­lent nous impo­ser, et tout ce qui pas­se à l’in­té­rieur des murs ne trans­pa­raît pas à l’ex­té­rieur, tout le mon­de s’en fiche.

Durant de nom­breu­ses années , tous ces dif­fé­rents res­pon­sa­bles appli­quant la Jus­ti­ce sont res­tés indif­fé­rents face à cet­te situa­tion inhu­mai­ne. Aujour­d’hui, les 2 pri­son­niers poli­ti­ques bas­ques incar­cé­rés à Ville­pin­te som­mes châ­tiés car nous reven­di­quons notre droit à res­ter seul en cellu­le ( jus­qu’à pré­sent de par notre pro­fil nous avons tou­jours été seul en celllu­le). Par­ce nous récla­mons que notre dig­ni­té soit res­pec­tée , par­ce que nous deman­dons que vous appli­quiez votre loi.

Nous som­mes con­vain­cus qu’à cet­te heu­re, cet­te pri­son est plus ren­ta­ble que jamais, car il n’y a jamais eu autant de “con­som­ma­teurs”. Com­ment est-il pos­si­ble face à une vio­la­tion per­ma­nen­te des droits, que l’ad­mi­nis­tra­tion et une entre­pri­se pri­vée fas­sent des béné­fi­ces? Cela nous paraît lamentable!

Ils ont con­ver­ti les pri­son­niers en des numé­ros. Là où il peut y en avoir qu’un seul on en pla­ce 2, là où c’est 2 on en met 3, là où c’est 4 …Quand les pri­son­niers que

nous som­mes, ne som­mes plus que de sim­ples numé­ros et mar­chan­di­ses, la situa­tion est très gra­ve! Mada­me la Direc­tri­ce la res­pon­sa­bi­li­té de cet­te situa­tion est celle de l’E­tat , la votre, mais en aucun cas celle des pri­son­niers qu’ils demeu­rent seul ou pas en cellu­le. Deman­der à un pri­son­nier “s’il n’a pas hon­te d’ê­tre seul en cellu­le alors que d’au­tres dor­ment par­te­rre?” , com­me l’a fait la Direc­tri­ce Mme Poplin, c’est de la pure hypocry­sie! Vous êtes aveu­glés par le pou­voir et en oubliez que nous défen­dons nos droits et notre dignité.

L’un d’en­tre nous a déjà pas­sé 6 ans et demi seul en cellu­le, enfer­mé 21 heu­res dans un espa­ce de même pas 9 m² ( sur­fa­ce à laque­lle il faut enle­ver la pla­ce du lit, des WC, de l’ar­moi­re, de la table et du lava­bo) à 950 km de chez nous , sans aucu­ne pos­si­bi­li­té d’in­ti­mi­té avec nos com­pag­nes. L’un d’en­tre nous, est qua­li­fié de DPS ( Déte­nu Par­ti­cu­liè­re­ment Sur­vei­llé qui pour rai­son de sécu­ri­té, selon votre loi, devrait être seul ence­llu­le), il est depuis 6ans et demi en pré­ven­ti­ve et doit enco­re atten­dre un an avant d’ê­tre à nou­veau jugé et ce alors que la Fran­ce a déjà été con­dam­né par la Cour Euro­péen­ne des Droits de l’Hom­me pour avoir vio­lé les délais pour l’un des notres. Mais cela aus­si vous êtes égal!

Tout cela pour dire que nous con­nais­sons bien les dures con­di­tions car­cé­ra­les, et nous savons que des per­son­nes doi­vent par­fois dor­mir par­te­rre en cellu­le. Dans l’E­tat fra­nçais on peut incar­cé­rer des per­sonn­nes pour quel­ques jours, quel­ques mois… Nous, nous res­tons là…Madame la Direc­tri­ce, si de votre point de vue, vous souhai­tez que nous soyions tous au même niveau , nous n’a­vons pas la même vision des cho­ses. Qui se préoc­cu­pe de notre situation?Vous, cer­tai­ne­ment pas. Vous êtes venus nous impo­ser votre déci­sion s’en pren­dre en comp­te notre situa­tion. Vous êtes venus par la for­ce reven­di­quer que c’est votre droit. Ce ne sont pas deux lits qui vont résou­dre un pro­blè­me struc­tu­rel. Mais vous avez enco­re pro­cé­dé sans dia­lo­gue, sans respect.

La Sous Direc­tri­ce a essa­yé de nous con­vain­cre que nous n’a­vons aucun droit à déso­beir aux ordres du per­son­nel péni­ten­tiai­re, remar­que à laque­lle nous avons répon­du que “nous accom­pli­rions ces ordres tant qu’ils n’at­tein­tent pas à notre dig­ni­té. Et de pour­sui­vre, bien que notre dig­ni­té soit mise à mal nous n’a­vons “aucun droit à la déso­béis­san­ce”, notre répon­se fut alors des plus clai­re: oui, Mada­me la Sous Direc­tri­ce nous avons des droits. En pri­son, on nous enlè­ve la liber­té, mais pas la liber­té de pren­dre des déci­sions, dont nous assu­mons les con­sé­quen­ces, et cela les pri­son­niers polit­ques bas­ques l’a­vons tou­jours fait .

C’est vous qui n’as­su­mait pas les con­sé­quen­ces de ce sys­tè­me judi­ciai­re mala­de, car vous con­ti­nui­rez à rem­plir les pri­sons sans aucu­ne limi­te. CETTE SITUATION DOIT PRENDRE FIN! Car si ce n’est nous mêmes qui défen­dont nos droits, per­son­ne ne le fera. Nous défen­dons nos droits de la seu­le façon qui nous est pos­si­ble , en déso­beis­sant aux ordres qui ne res­pec­tent pas nos droits , sans vio­len­ce, sans insul­te, mais avec des argu­ments et une attu­ti­de fermes.

Nous vous solli­ci­tons à nou­veau afin de res­pec­ter notre droit à une cellu­le indi­vi­due­lle , ici et ailleurs, com­me à tous nos cama­ra­des dans la même situa­tion à Fleury, fres­nes, Osny et Meaux… que ce droit soit respecté.

Pour le moment , ce pro­blè­me nous affec­tent à ceux qui som­mes incar­cé­rés à Ville­pin­te. Les autres cama­ra­des de lut­te doi­vent sup­por­ter la sur­po­pu­la­tion d’u­ne autre maniè­re, mais pour l’ins­tant il sem­ble­rait que le droit à la cellu­le indi­vi­due­lle soit main­te­nu. Mais nous savons aus­si que les con­di­tions de vie car­cé­ra­le se dégra­dent de jour en jour.

C’est pour tout cela que nous encou­ra­geons la socié­té bas­que à par­ti­ci­per à tou­tes les initia­ti­ves en faveur du res­pect des droits des pri­son­nier-es , qu’ils soient mala­des, éloig­nés, ayant accom­pli les ¾ de leur pei­ne, à tout ceux et celles qui lut­tent pour des con­di­tions de vie décen­tes… et bien sur! En faveur de notre retour à la maison.

La clé est dans le tra­vail en com­mun entre le Collec­tif EPPK et la socié­té bas­que. C’est par l’en­ga­ge­ment et la lut­te que nous allons y parvenir!

Enfin , pour ter­mi­ner nous lançons un appel à tout Eus­kal Herria pour par­ti­ci­per à la mani­fes­ta­tion de jan­vier 2017 orga­ni­sée par Sare, pour rem­plir les rues de Bil­bo et à par­tir de cet­te date à res­ter mobil­ser dans les dif­fren­tes dyna­mi­ques pour la liber­té de notre peu­ple et notre retour chez nous. JO TA KE! Aurre­ra Bolie!!

AMNISTIA ETA AUTODETERMINAZIOA

EPPK de la mai­son d’a­rrêt de Ville­pin­te , décem­bre 2016

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.