2017ko aurre­kon­tuen ana­li­sia /​Ana­li­sis de pre­su­pues­tos 2017

2017ko aurre­kon­tuen analisia

Aurre­kon­tuak poli­ti­ka eko­no­mi­koa­ren tres­na kapi­ta­lis­moa­ren zerbitzura

Aurre­kon­tuak tres­na nagu­siak dira abe­ras­ta­su­na banatze­ko, eta bai­ta per­tso­na guz­tiei duin­ta­su­nez bizitze­ko behar dituen gutxie­ne­ko mate­ria­lak ber­matze­ko ere. Horre­ga­tik, ezin ditu­gu utzi bote­re kapi­ta­lis­ta­ren eta haren alder­dien esku aurre­kon­tuen gai­ne­ko era­ba­kiak. Aurrea har­tu behar dio­gu egoe­ra­ri eta jabe­tu aurre­kon­tuez ari gare­nean zer­taz ari garen: diru-bil­ke­ta egi­te­ko moduaz, bil­du­ta­koa zer­tan gas­ta­tu era­ba­kitzeaz eta pro­ze­su hori nola egin eta nork era­ba­kitzen duen azter­tzeaz. Ez gara ari soi­lik gas­tuei buruz.

Urtez urte ari gara ikus­ten erren­ta­rik baxue­nek bere gain har­tzen dute­la zer­gen pisu han­die­na. Kri­sia aitza­kia bes­te­rik ez da kapi­ta­lak inpo­sa­tu­ta­ko egi­tu­ra atze­ra­koia­ren oina­rriz­ko ezau­ga­rriak gero eta gehia­go indar­tze­ko. Gero eta gehia­go dira zehar­ka­ko zer­gak, mai­la­ka­ko ele­men­tu­rik ez eta bil­du­ta­koa­ren erdia baino gehia­go supo­satzen dute­nak (2017an %53,53, 2008an %46 baino ez). Beraz, zer­ga gehie­nak lan­gi­leek zein herri­tar sek­to­reek ordain­tzen dituz­te. Pre­sio fis­ka­lak Euro­pa­ko baxue­ne­ta­koa iza­ten jarraitzen du, hori dela-eta diru-bil­ke­ta txi­kia da. Guz­ti honi iru­zur fis­ka­la­ren han­dia­gotzea gehi­tu behar dio­gu (10.000 mili­oi euro­eta­tik gora), onda­sun han­diek gozatzen duten inpu­ni­ta­tea­ren erakusle.

Diru-sarre­ra gutxia­go izan arren, kupoa eta hitzar­me­na ordain­tzen jarraitzen dugu. Madri­li gero eta diru gehia­go ordain­tzen dio­gu bere zorra ordain dezan (gas­tu mili­ta­rrak, jaso ez ditu­gun trans­fe­ren­tziak, azpie­gi­tu­ra han­diak…). Oro har, 2017an Eus­kal Herriak 1.700 mili­oi euro­tik gora bida­li­ko ditu Madri­le­ra kupo eta hitzar­me­na­ren bidez, aur­ten Nafa­rroak ordain­du beha­rre­koan jaitsie­ra nabar­me­na egon den arren.

Eten­ga­be­ko pri­ba­ti­za­zioez gain, publi­ko­tik eki­men pri­ba­tu­ra­ko diru trans­fe­ren­tzia eta alor guz­tie­tan ezar­tzen diren murriz­ke­tak, lan­ga­be­zia modu espo­nen­tzia­lean ari da gora egi­ten (176.600 per­tso­na­tik gora lan­ga­be­zian eta %93ko behin-behi­ne­ko­ta­su­na). Hor­taz, horrek guz­ti horrek era­kus­ten digu zein den egoe­ra: kla­se herri­ta­rrak baz­ter­tu dau­de. Eta baz­ter­ke­ta hori AURREKONTUETATIK has­ten da.

Hala ere, obra «farao­ni­koak» egi­ten (AHTa, Super­He­goa, Super­Por­tua, …) jarraitzen dute, zen­bai­ten pol­tsi­koak betetze­ko. Adi­bi­de esan­gu­ratsu bat: 2010 eta 2018 urteen artean, Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koak AHTri bide­ra­tu­ta­ko aurre­kon­tua 2.570,74 mili­oi­koa da; bitar­tean 2016an Etxe­bi­zitza Sail­bu­ruor­detza guz­tia­ri 108,9 mili­oi dago­kio (2017ko martxo-arte luza­tu­ta­ko aurre­koa­tuak) hau da, AHTn 8 urte­tan eta etxe­bi­zitza poli­ti­kan 25 urte­tan gas­ta­tu­ko dena ber­di­na da. Nafa­rroan errea­li­ta­te bera: AHTri 1,25 mili­oi euro bide­ratzeaz gain, ezku­ta­tu egi­ten da «gas­tu sabaian» ez zen­ba­tuz. Bitar­tean, etxe­bi­zitza­ri sarre­ra eta erai­kun­tza­ren sus­ta­pe­ne­ko sai­la­ri 53,90 mili­oi euro esleitzen zaio, 2008an 273,88 mili­oi izan zire­nean, age­rian utziz “alda­ke­ta­ren” gober­nua­ren neu­rrien epel­ke­ria; gai­na­za­la soi­lik ukitzen eta apur gutxi batzuk gehia­go banatzen dituz­ten neu­rriak; ara­zoa­ren erroa bila­tu nahi ez dituz­ten neurriak.

2017ko aurre­kon­tuek, hutsa­lak iza­teaz gain, alder­di poli­ti­koek alda­rri­katzen dituz­ten hel­bu­ruei ez die­te eus­ten berri­ro ere

Poli­ti­ka arloan aurre­kon­tuei ema­ten zaien garran­tzi eska­sa age­ri­koa da. Gero­ra fun­tsez­ko ezer aldatzen ez duten arren, hobetze­ko edo «alda­ke­ta sako­nak» egi­te­ko aitza­kia­pean aurre­kon­tuen luza­pe­nak, Nafa­rroan pasa den urtean eta Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koan aur­ten, horren adie­raz­le dira. Hain da lotsa­ga­bea kla­se poli­ti­koa ezen esa­ten dute­na ere bete iza­ten ez bai­tu­te. Legea­ren beha­rrez­ko dekre­tuak, urte­ko murriz­ke­tak, aurre­tik murriz­tu­ta­ko aurre­kon­tuen murriz­ke­tak… ikus­ten ditu­gu. Ondo­rioz, aurre­kon­tuek, doku­men­tu beza­la, gal­du dute euren fun­t­sa juri­di­koa eta antzu bila­ka­tu dira.

Gober­nu des­ber­di­nek esa­ten digu­te aurre­kon­tuak aha­lik eta sozia­le­nak dire­la; errea­li­ta­tean, aurre­kon­tuek adie­raz­ten digu­te eus­kal era­kun­de publi­koek egi­ten duten jen­dar­te gas­tu zuze­na hon­do­ratzen doala.

Zorra­ren pisua han­ditzeak hurren­go hamar­ka­da osoa­ren bene­ta­ko jen­dar­te gas­tua bal­din­tzatzea dakar, non kupoak, zorra ordain­tzeak eta arlo publi­koa­ren jar­due­ra buro­kra­ti­koek ia bil­du­ta­ko diru osoa esku­ra­tu­ko bai­tu­te. Esan beza­la, 2017rako Madri­lek 1700 mili­oi euro baino gehia­go jaso­ko du Eus­ka­di Erki­de­go­ko kupoak eta Nafa­rroa­ko Foru Auto­no­mia­ren kon­tzer­tu eko­no­mi­koa ordain­tze­ko; honi egun pai­ratzen ari garen gehie­giz­ko zor­petzea gehi­tu behar dio­gu. 2016ko hiru­ga­rren hiruhi­le­koan Ara­ba, Biz­kaia y Gipuz­koa­ko zor publi­koa 10.264 mili­oi euro­koa da, BPGren %15,20a supo­satzen due­la­rik. 2016ko hiru­ga­rren hiruhi­le­koa­ren zorra 2015eko hiruhi­le­ko ber­di­na­re­kin kon­pa­ratzen badu­gu, ohar­tu­ko gara 492 mili­oi­tan egin due­la gora (azken zaz­pi urtee­tan 12 aldiz bider­ka­tu da). Nafa­rroan zorra ordain­tzea­ri bide­ra­tu­ta­ko kopu­rua behe­ra egin duen arren (529,62 mili­oi euro­tik 387,83ra), zor publi­koak haz­ten jarraitzen du: 2016ko hiru­ga­rren hiruhi­le­koan 3.678 mili­oi euro­koa da (BPGren %19,70a); horrek 2015eko hiruhi­le­ko ber­di­na­re­ki­ko 174 mili­oi­ko haz­kun­dea supo­satzen du.

Hez­kun­tza, osa­sun­gin­tza edo etxe­bi­zitza sai­le­ta­ra bide­ra­tu­ta­ko diru kopu­ruan murriz­ke­tek ez dute ete­nik edo kopu­rua barre­ga­rria da. 2016an Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa­ko osa­sun­gin­tza­ko gas­tua 3.421,97 mili­oi euro­ta­koa da (2017ko martxo-arte luza­tu­ta­ko aurre­koa­tuak), 2015ean 3.384,68 mili­oi zenean edo 3.162,57 mili­oi 2008an, 2008 – 2016 epeal­dian gas­tua­ren %2,2ko jaitsie­ra errea­la supo­satzen due­la­rik. Nafa­rroan «alda­ke­ta­ren» gober­nuak osa­sun­gin­tza­ri bide­ra­tu­ta­ko 1.041,64 mili­oi euro­eta­tik erdia per­tso­na­la­ren gas­tu­ra doa. Gure abe­ras­ta­su­na kon­tuan izan­da ins­ti­tu­zioe­ta­tik osa­sun­gin­tza­ri bide­ratzen zaion ehu­ne­koa gutxie­gi da duda­rik gabe.

Pre­ka­ri­za­zioa­ri aurre egi­te­ko, anto­latzea eta borro­katzea bes­te auke­ra­rik ez dugu

Logi­ka kapi­ta­lis­tak balia­bi­de natu­ra­lak gero eta era sis­te­ma­ti­koa­goan pri­ba­ti­zatzea dakar. Hel­bu­rua natu­ra­ren onda­re guz­tiak, sal­bues­pe­nik gabe, mer­kan­tzia bihur­tzea da. Era berean, zer­bitzu publi­ko eta sozia­le­tan logi­ka ber­di­na garatzen dela ikus deza­ke­gu, non diru publi­ko kopu­ru ika­ra­ga­rria esku pri­ba­tue­ta­ra bide­ratzen den etengabe.

Eska­ria eta kon­tsu­moa man­ten­tze­ko eran­tzu­na zor­petze jarrai­tua izan da. Mun­du mai­la­ko zorrak gora egi­ten du kapi­tal glo­ba­li­za­tua­ren meta­ke­ta­ri eus­te­ko, zor loka­la laguntxoen nego­zioak man­ten­tze­ko eta abe­ras­ta­su­na gero eta esku gutxia­go­tan metatze­ko. Horrek guz­tiak 3 per­tso­ne­ta­tik 1 pobre­zia­ren muga­ren azpi­tik bizitze­ra kon­de­natzen du (BPG per capi­ta­ren %37,5eko meto­do­lo­gia erabiliz).

Era guz­tie­ta­ko ins­ti­tu­zioek kapi­tal trans­na­zio­nal eta finan­tzie­roa­ren aurrean era­ba­kitze­ko gero eta gai­ta­sun txi­kia­goa dute. Mai­la des­ber­di­ne­ta­ko ins­ti­tu­zio bur­ge­sen era­ba­kitze ahal­me­nak kapi­ta­lis­moa­ri berez­koa zaion kon­tzen­tra­zio eta zen­tra­li­za­zio pro­ze­suak lagun­tzen ditu. Argi dago “goian dau­de­nen” mese­de­tan egi­ten dute­la ins­ti­tu­zioek, lan­gi­le kla­seak eta herriak baz­te­rrean utziz.

Ira­ba­ziak egi­ten jarraitzen dute per­tso­nen esku­bi­deen biz­kar, murriz­ke­ta sozia­lak egi­ten jarraitzen dute­la­rik. Ez dago inola­ko boron­da­te­rik gehia­go dute­nek gehia­go ordain deza­ten, eta abe­ras­ta­su­na bana deza­gun. Nahia­go dute diru­rik ez dagoe­la esa­tea eta lan­gi­le zein herri­tar sek­to­re zaba­len bizi bal­din­tzak era­sotzen jarraitzea.

Gas­tu publi­ko sozia­la­ren gain­behe­rak fun­tsez­ko hiru osa­gai ditu: diru-bil­ke­ta fis­ka­la­ren jaitsie­ra, Hego Eus­kal Herri­ko aurre­kon­tuen auto­no­mia eza eta zor­petzea­ren eta bere kos­tu finan­tzie­roa­ren haz­kun­de espo­nen­tzia­la (gas­tu ez sozia­le­ra­ko). Egoe­ra horren aurrean zera ozen esa­tea dagokigu:

Ez dire­la aurre­kon­tu par­te-har­tzai­leak egin­go. Lehe­nik eta behin ezta­bai­da eta baliz­ko zuzen­ke­tak aurre­kon­tuen atal bati egi­ten zaiz­kio­la­ko baka­rrik: gas­tuen aurre­kon­tua. Eta horrek bere­bi­zi­ko garran­tzia dau­ka, diru-sarre­ren ata­lak bal­din­tzatzen bai­tu aurre­kon­tue­tan gas­ta­tu dai­te­kee­na. Bes­tal­de, herri­ta­rrok eta era­gi­le sozia­lok ezin dugu­la­ko aurre­kon­tu doku­men­tua­ren ela­bo­ra­zio eta ezta­bai­dan par­te hartu.

Ez dela abe­ras­ta­su­na modu ore­ka­tua­goan bana­tu­ko, kapi­ta­la­ren erren­tei, alo­kai­ruen erren­tei eta enpre­sa-ira­ba­ziei egi­ten zaion tra­tua bere­zia dela eta, iru­zur fis­ka­la­re­kin bukatze­ko gel­di­ta­su­na dela eta, poli­ti­ka sozia­le­tan gas­tatze­ko boron­da­te eza dela eta.

Ez dire­la ber­ma­tu­ko oina­rriz­ko esku­bi­deak (etxe­bi­zitza iza­te­ko esku­bi­dea iza­tea eta pobre­zia­ren muga­tik (lurral­de­ko BPG per capi­ta­ren %37,5) gora­ko diru-sarre­rak iza­tea) ezta kali­ta­tez­ko zer­bitzu publi­ko sozia­lak ber­ma­tu­ko ere.

Horre­ga­tik guz­tia­ga­tik eskatzen dugu aurre­kon­tuak egi­te­ko eta era­ba­kiak har­tze­ko par­te har­tu ahal iza­tea, per­tso­nok ditu­gun beha­rri­za­nei eran­tzu­te­ko modu­ko aurre­kon­tuak egin ditza­gun. Horre­ta­ra­ko, anto­la­tu egin behar dugu, borro­ka­tu eta agin­ta­riei gogo­ra­ra­zi esku­bi­deak ez dire­la nego­ziatzen ezta hitzar­tzen ere, erres­pe­ta­tu egi­ten dire­la eta bitar­te­koak jar­tzea dago­kie­la horiek ber­ma­tuak izan dai­te­zen. Beraz, herri­tar guz­tioi dei egi­ten dizue­gu mobi­li­za zai­tez­ten: ate­ra kale­ra, mobi­li­za­tu eta egin borro­ka. Aurre­kon­tuak par­te-har­tzai­leak izan dai­te­zen eta abe­ras­ta­su­na banatze­ko balio dezaten.

BORROKATU ZURE ESKUBIDEEN ALDE!
EGIN AURRE PREKARIETATEARI!
JENDARTEA ERALDATU!


Ana­li­sis de pre­su­pues­tos 2017

Elkar­tzen exi­ge unos pre­su­pues­tos par­ti­ci­pa­ti­vos y que repar­tan la rique­za como ins­tru­men­to para poner freno al mode­lo pre­ca­rio que des­de las dife­ren­tes ins­ti­tu­cio­nes se nos impone.

Los pre­su­pues­tos un ins­tru­men­to de polí­ti­ca eco­nó­mi­ca a favor del capitalismo.

Los pre­su­pues­tos son un ins­tru­men­to cla­ve para repar­tir la rique­za y garan­ti­zar a todas las per­so­nas los míni­mos nece­sa­rios para vivir con dig­ni­dad. No pode­mos dejar en manos del poder capi­ta­lis­ta y sus par­ti­dos del régi­men las deci­sio­nes en mate­ria pre­su­pues­ta­ria. Tene­mos que tomar la ini­cia­ti­va y ser cons­cien­tes de que hablar de pre­su­pues­tos es hablar de cómo recau­da­mos, en qué gas­ta­mos lo recau­da­do y quién deci­de cómo se lle­va a cabo este pro­ce­so. No esta­mos hablan­do sólo de gastos.

Año tras año vemos como las ren­tas más bajas siguen sopor­tan­do el mayor peso de los impues­tos. La cri­sis es una excu­sa para seguir pro­fun­di­zan­do en los ras­gos bási­cos de la regre­si­va estruc­tu­ra impo­si­ti­va del capi­tal. Los impues­tos indi­rec­tos, que no tie­nen ele­men­tos de pro­gre­si­vi­dad, siguen aumen­tan­do superan­do ya más de la mitad de la recau­da­ción (53,53% en 2017 fren­te al 46% pre­su­pues­ta­do en 2008), de modo que el mayor peso sigue reca­yen­do sobre las espal­das de la cla­se tra­ba­ja­do­ra y los sec­to­res popu­la­res. La pre­sión fis­cal sigue sien­do una de las más bajas de Euro­pa lo que se resu­me en una baja­da en la recau­da­ción. A esto hay que aña­dir­le el aumen­to del frau­de fis­cal, que supe­ra­ría los 10.000 millo­nes de euros y la impu­ni­dad de la que gozan las gran­des fortunas.

Aun tenien­do menos ingre­sos segui­mos pagan­do el cupo y el con­ve­nio. Cada vez paga­mos más a Madrid por su endeu­da­mien­to (gas­tos mili­ta­res, tras­fe­ren­cias no asu­mi­das, gran­des infraestructuras…etc). En total, para 2017, Eus­kal Herria tras­va­sa­rá a Madrid más de 1.700 millo­nes de euros en con­cep­to de cupo y con­ve­nio aun habien­do una sig­ni­fi­ca­ti­va baja­da en la apor­ta­ción de Nafarroa.

Si a las con­ti­nuas pri­va­ti­za­cio­nes, tras­va­ses de dine­ro públi­co a la ini­cia­ti­va pri­va­da y recor­tes en todos los ámbi­tos, le suma­mos el incre­men­to expo­nen­cial del des­em­pleo, (con más de 176.600 per­so­nas en des­em­pleo y una tasa de tem­po­ra­li­dad del 93%) tene­mos la ima­gen cla­ra del aban­dono que sufren las cla­ses popu­la­res, des­de el prin­ci­pal ins­tru­men­to de la polí­ti­ca eco­nó­mi­ca, el presupuesto.

Sin embar­go las obras faraó­ni­cas (TAV, Super­puer­tos, Supersur…etc.) se man­tie­nen para seguir lle­nan­do los bol­si­llos de los de siem­pre. Un ejem­plo demo­le­dor, el valor total pre­su­pues­ta­do y com­pro­me­ti­do para el TAV entre 2010 y 2018 ascien­de en Ara­ba, Biz­kaia y Gipuz­koa a 2.570,47 millo­nes de euros. Si se com­pa­ran estos 2.570 millo­nes con los 108,9 des­ti­na­dos en 2016 a toda la Vice­con­se­je­ría de vivien­da (pre­su­pues­tos pro­rro­ga­dos has­ta mar­zo de 2017), vemos que el TAV se lle­va un impor­te (en 8 años) igual al pre­su­pues­to de vivien­da de 25 años. En Nafa­rroa otro tan­to de lo mis­mo; tie­nen com­pro­me­ti­dos en el TAV más de 1,25 millo­nes de euros, que ade­más se escon­de y ni siquie­ra se inclu­ye en el “techo de gas­to”. Mien­tras que al depar­ta­men­to de acce­so a la vivien­da y fomen­to para la edi­fi­ca­ción se des­ti­nan 53,90 millo­nes de euros, cuan­do en 2008 se des­ti­na­ron 273,88 millo­nes, dejan­do a las cla­ras la tibie­za de las medi­das imple­men­ta­das por el gobierno del “cam­bio” que se limi­tan a ara­ñar la super­fi­cie y a repar­tir un poco más de miga­jas sin atre­ver­se a ir a la raíz del problema.

Los pre­su­pues­tos 2017, son papel moja­do, siguen sin res­pon­der a los obje­ti­vos que pro­cla­man los par­ti­dos en el gobierno.

La poca impor­tan­cia que le dan des­de el ámbi­to polí­ti­co a los pre­su­pues­tos, que­da de mani­fies­to en que por un lado pro­rro­gan los mis­mos (el año pasa­do los de Nafa­rroa y este año los que afec­tan a Ara­ba, Biz­kaia y Gipuz­koa) con escu­sas de mejo­rar­los o rea­li­zar “cam­bios pro­fun­dos en su direc­ción” pero sin cam­biar sus­tan­cial­men­te nada; y por otro lado, la cla­se polí­ti­ca tie­ne tan poca ver­güen­za que ya ni siquie­ra cum­plen lo que dicen. Esta­mos asis­tien­do a decre­tos a gol­pe de ley, recor­tes anua­les, ajus­tes pre­su­pues­ta­rios de lo pre­via­men­te recor­ta­do con lo cual, los pre­su­pues­tos como docu­men­to, han per­di­do toda su vali­dez jurí­di­ca, se han con­ver­ti­do en papel mojado.

Des­de los dife­ren­tes gobier­nos se nos dice que los pre­su­pues­tos son los más socia­les posi­bles, cuan­do la reali­dad nos mues­tra que la ver­da­de­ra par­ti­ci­pa­ción del gas­to social direc­to rea­li­za­do por las ins­ti­tu­cio­nes públi­cas vas­cas se va hun­dien­do paulatinamente.

El cre­cien­te peso de la deu­da está hipo­te­can­do el ver­da­de­ro gas­to social de toda la déca­da que vie­ne, don­de la recau­da­ción será absor­bi­da casi en exclu­si­va por el Cupo, el pago de la deu­da y el pro­pio man­te­ni­mien­to buro­crá­ti­co del sec­tor públi­co. Ya hemos comen­ta­do que para el 2017, Madrid reci­bi­rá más de 1.700 millo­nes de euros en con­cep­to de cupo y con­cier­to a lo que hay que sumar­le el endeu­da­mien­to masi­vo que esta­mos sufrien­do. La deu­da públi­ca en Ara­ba, Biz­kaia y Gipuz­koa en el ter­cer tri­mes­tre de 2016 se situa­ba en 10.264 millo­nes de euros (esta cifra supo­ne que la deu­da alcan­zó el 15,20% del PIB). Si com­pa­ra­mos la deu­da del ter­cer tri­mes­tre de 2016 con la del mis­mo tri­mes­tre del 2015 vemos que la deu­da anual se ha incre­men­ta­do en 492 millo­nes de euros (en los últi­mos sie­te años de cri­sis se ha mul­ti­pli­ca­do por 12). En Nafa­rroa aun­que la par­ti­da des­ti­na­da al pago de la deu­da se ha redu­ci­do con res­pec­to del año pasa­do (de 529,62 millo­nes de euros a 387,83), la deu­da públi­ca sigue cre­cien­do: en el ter­cer tri­mes­tre de 2016 se situó en 3.678 millo­nes de euros (el 19,70% del PIB de Nafa­rroa) lo que supo­ne un incre­men­to de 174 millo­nes de euros res­pec­to del mis­mo tri­mes­tre del 2015.

Las par­ti­das des­ti­na­das a los dife­ren­tes depar­ta­men­tos como edu­ca­ción, sani­dad o vivien­da con­ti­núan sien­do afec­ta­das por recor­tes en perio­do de cri­sis o son ridí­cu­las. En Ara­ba, Biz­kaia y Gipuz­koa, el gas­to en sani­dad en 2016 (pre­su­pues­tos pro­rro­ga­dos has­ta mar­zo de 2017) ascien­de a 3.421,97 millo­nes de euros fren­te a los 3.384,68 millo­nes de 2015 o los 3.162,57 millo­nes de 2008, lo que sig­ni­fi­ca un des­cen­so del gas­to real de un 2,2% en el perio­do 2008 – 2016. En Nafa­rroa el gas­to de per­so­nal se lle­va la mitad del pre­su­pues­to que el gobierno “del cam­bio” ha des­ti­na­do a sani­dad, sien­do este de un total de 1.041,64 millo­nes de euros. El esfuer­zo públi­co inver­ti­do en salud res­pec­to al por­cen­ta­je de nues­tra rique­za es cla­ra­men­te insuficiente.

Para hacer fren­te a la pre­ca­ri­za­ción solo nos que­da la orga­ni­za­ción y la lucha.

La lógi­ca capi­ta­lis­ta abo­ca a pri­va­ti­zar toda­vía más sis­te­má­ti­ca­men­te los recur­sos natu­ra­les a fin de que todos los recur­sos de la natu­ra­le­za, sin excep­ción, sean trans­for­ma­dos en mer­can­cías, de igual mane­ra está suce­dien­do con los dife­ren­tes ser­vi­cios públi­cos y socia­les, don­de con­ti­nua­men­te vemos el tras­va­se de ingen­tes can­ti­da­des de dine­ro públi­co a bol­si­llos privados.

La res­pues­ta para sos­te­ner la deman­da, el con­su­mo, ha sido la del endeu­da­mien­to con­ti­nuo. La deu­da glo­bal aumen­ta para poder sos­te­ner la acu­mu­la­ción del capi­tal glo­ba­li­za­do, la deu­da local para man­te­ner los nego­cios de los ami­gue­tes y con­cen­trar rique­za en cada vez menos manos. Así se expli­ca que 1 de cada 3 per­so­nas estén por deba­jo del umbral de pobre­za (siguien­do meto­do­lo­gía del 37,5% del PIB per cápita).

La cada vez menor capa­ci­dad de deci­sión de las dife­ren­tes ins­ti­tu­cio­nes ante el capi­tal trans­na­cio­nal y finan­cie­ro (el poder de deci­sión de los dife­ren­tes nive­les de las ins­ti­tu­cio­nes bur­gue­sas acom­pa­ña al pro­ce­so inhe­ren­te al capi­ta­lis­mo de con­cen­tra­ción y cen­tra­li­za­ción), mues­tra a las cla­ras el posi­cio­na­mien­to de las mis­mas en favor de «los de arri­ba» a expen­sas de los pue­blos y de sus cla­ses trabajadoras.

Siguen hacien­do nego­cio a cos­ta de los dere­chos de las per­so­nas y con­ti­núan con los recor­tes socia­les. No exis­te volun­tad de que pague más quien más tie­ne y así poder empe­zar a repar­tir la rique­za. Pre­fie­ren decir que no hay dine­ro y recor­tar dere­chos y cali­dad de vida a la cla­se tra­ba­ja­do­ra y los sec­to­res populares.

La caí­da del gas­to públi­co social tie­ne tres com­po­nen­tes prin­ci­pa­les, uno es con­se­cuen­cia direc­ta del aumen­to de la baja­da de la recau­da­ción fis­cal, dos, por la eli­mi­na­ción de la auto­no­mía pre­su­pues­ta­ria de Hego Eus­kal Herria y tres, el cre­ci­mien­to expo­nen­cial del endeu­da­mien­to (para gas­to no social) y su cos­te finan­cie­ro. Ante esta reali­dad solo nos que­da decir con rotun­di­dad que:

No se van a con­fec­cio­nar unos pre­su­pues­tos par­ti­ci­pa­ti­vos, pri­me­ro por­que el deba­te y las posi­bles enmien­das se hacen sola­men­te en una par­te del pre­su­pues­to: el pre­su­pues­to de gas­tos. Y esto es cru­cial ya que es el capí­tu­lo de ingre­sos el que deter­mi­na el gas­to pre­su­pues­ta­rio posi­ble. Y lue­go por­que tan­to la pobla­ción como los dife­ren­tes agen­tes socia­les no pode­mos par­ti­ci­par ni en la ela­bo­ra­ción ni en la dis­cu­sión del docu­men­to presupuestario.

No se va a repar­tir la rique­za de una mane­ra más equi­li­bra­da, debi­do al tra­ta­mien­to de favor con­ce­di­do a las ren­tas de capi­tal, a las de alqui­le­res, a los bene­fi­cios empre­sa­ria­les y al frau­de fis­cal y a la esca­sa volun­tad de gas­to en polí­ti­cas sociales.

No se van a garan­ti­zar los dere­chos socia­les bási­cos [dere­cho a vivien­da y unos ingre­sos supe­rio­res al umbral de la pobre­za (cal­cu­la­do como el 37,5% del PIB per cápi­ta de un terri­to­rio)] y no se van a garan­ti­zar unos ser­vi­cios socia­les públi­cos y de calidad.

Por todo ello exi­gi­mos la par­ti­ci­pa­ción en la ela­bo­ra­ción y toma de deci­sión de los pre­su­pues­tos, para que res­pon­dan a las ver­da­de­ras nece­si­da­des de las per­so­nas. Tene­mos que orga­ni­zar­nos, luchar y recor­dar­les que nues­tros dere­chos ni se nego­cian ni se pac­tan, se res­pe­tan y se ponen los medios para garan­ti­zar­los. Hace­mos un lla­ma­mien­to a toda la pobla­ción a orga­ni­zar­se, salir a la calle, movi­li­zar­se y luchar por unos pre­su­pues­tos par­ti­ci­pa­ti­vos que repar­tan la riqueza.

¡LUCHA POR TUS DERECHOS SOCIALES!
¡HAZ FRENTE A LA PRECARIEDAD!
¡TRANSFORMA LA SOCIEDAD!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.