2017ko aurre­kon­tuen ana­li­sia /​Ana­li­sis de pre­su­pues­tos 2017

2017ko aurre­kon­tuen analisia

Aurre­kon­tuak poli­ti­ka eko­no­mi­koa­ren tres­na kapi­ta­lis­moa­ren zerbitzura

Aurre­kon­tuak tres­na nagu­siak dira abe­ras­ta­su­na banatze­ko, eta bai­ta per­tso­na guz­tiei duin­ta­su­nez bizitze­ko behar dituen gutxie­ne­ko mate­ria­lak ber­matze­ko ere. Horre­ga­tik, ezin ditu­gu utzi bote­re kapi­ta­lis­ta­ren eta haren alder­dien esku aurre­kon­tuen gai­ne­ko era­ba­kiak. Aurrea har­tu behar dio­gu egoe­ra­ri eta jabe­tu aurre­kon­tuez ari gare­nean zer­taz ari garen: diru-bil­ke­ta egi­te­ko moduaz, bil­du­ta­koa zer­tan gas­ta­tu era­ba­kitzeaz eta pro­ze­su hori nola egin eta nork era­ba­kitzen duen azter­tzeaz. Ez gara ari soi­lik gas­tuei buruz.

Urtez urte ari gara ikus­ten erren­ta­rik baxue­nek bere gain har­tzen dute­la zer­gen pisu han­die­na. Kri­sia aitza­kia bes­te­rik ez da kapi­ta­lak inpo­sa­tu­ta­ko egi­tu­ra atze­ra­koia­ren oina­rriz­ko ezau­ga­rriak gero eta gehia­go indar­tze­ko. Gero eta gehia­go dira zehar­ka­ko zer­gak, mai­la­ka­ko ele­men­tu­rik ez eta bil­du­ta­koa­ren erdia baino gehia­go supo­satzen dute­nak (2017an %53,53, 2008an %46 baino ez). Beraz, zer­ga gehie­nak lan­gi­leek zein herri­tar sek­to­reek ordain­tzen dituz­te. Pre­sio fis­ka­lak Euro­pa­ko baxue­ne­ta­koa iza­ten jarraitzen du, hori dela-eta diru-bil­ke­ta txi­kia da. Guz­ti honi iru­zur fis­ka­la­ren han­dia­gotzea gehi­tu behar dio­gu (10.000 mili­oi euro­eta­tik gora), onda­sun han­diek gozatzen duten inpu­ni­ta­tea­ren erakusle.

Diru-sarre­ra gutxia­go izan arren, kupoa eta hitzar­me­na ordain­tzen jarraitzen dugu. Madri­li gero eta diru gehia­go ordain­tzen dio­gu bere zorra ordain dezan (gas­tu mili­ta­rrak, jaso ez ditu­gun trans­fe­ren­tziak, azpie­gi­tu­ra han­diak…). Oro har, 2017an Eus­kal Herriak 1.700 mili­oi euro­tik gora bida­li­ko ditu Madri­le­ra kupo eta hitzar­me­na­ren bidez, aur­ten Nafa­rroak ordain­du beha­rre­koan jaitsie­ra nabar­me­na egon den arren.

Eten­ga­be­ko pri­ba­ti­za­zioez gain, publi­ko­tik eki­men pri­ba­tu­ra­ko diru trans­fe­ren­tzia eta alor guz­tie­tan ezar­tzen diren murriz­ke­tak, lan­ga­be­zia modu espo­nen­tzia­lean ari da gora egi­ten (176.600 per­tso­na­tik gora lan­ga­be­zian eta %93ko behin-behi­ne­ko­ta­su­na). Hor­taz, horrek guz­ti horrek era­kus­ten digu zein den egoe­ra: kla­se herri­ta­rrak baz­ter­tu dau­de. Eta baz­ter­ke­ta hori AURREKONTUETATIK has­ten da.

Hala ere, obra «farao­ni­koak» egi­ten (AHTa, Super­He­goa, Super­Por­tua, …) jarraitzen dute, zen­bai­ten pol­tsi­koak betetze­ko. Adi­bi­de esan­gu­ratsu bat: 2010 eta 2018 urteen artean, Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koak AHTri bide­ra­tu­ta­ko aurre­kon­tua 2.570,74 mili­oi­koa da; bitar­tean 2016an Etxe­bi­zitza Sail­bu­ruor­detza guz­tia­ri 108,9 mili­oi dago­kio (2017ko martxo-arte luza­tu­ta­ko aurre­koa­tuak) hau da, AHTn 8 urte­tan eta etxe­bi­zitza poli­ti­kan 25 urte­tan gas­ta­tu­ko dena ber­di­na da. Nafa­rroan errea­li­ta­te bera: AHTri 1,25 mili­oi euro bide­ratzeaz gain, ezku­ta­tu egi­ten da «gas­tu sabaian» ez zen­ba­tuz. Bitar­tean, etxe­bi­zitza­ri sarre­ra eta erai­kun­tza­ren sus­ta­pe­ne­ko sai­la­ri 53,90 mili­oi euro esleitzen zaio, 2008an 273,88 mili­oi izan zire­nean, age­rian utziz “alda­ke­ta­ren” gober­nua­ren neu­rrien epel­ke­ria; gai­na­za­la soi­lik ukitzen eta apur gutxi batzuk gehia­go banatzen dituz­ten neu­rriak; ara­zoa­ren erroa bila­tu nahi ez dituz­ten neurriak.

2017ko aurre­kon­tuek, hutsa­lak iza­teaz gain, alder­di poli­ti­koek alda­rri­katzen dituz­ten hel­bu­ruei ez die­te eus­ten berri­ro ere

Poli­ti­ka arloan aurre­kon­tuei ema­ten zaien garran­tzi eska­sa age­ri­koa da. Gero­ra fun­tsez­ko ezer aldatzen ez duten arren, hobetze­ko edo «alda­ke­ta sako­nak» egi­te­ko aitza­kia­pean aurre­kon­tuen luza­pe­nak, Nafa­rroan pasa den urtean eta Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koan aur­ten, horren adie­raz­le dira. Hain da lotsa­ga­bea kla­se poli­ti­koa ezen esa­ten dute­na ere bete iza­ten ez bai­tu­te. Legea­ren beha­rrez­ko dekre­tuak, urte­ko murriz­ke­tak, aurre­tik murriz­tu­ta­ko aurre­kon­tuen murriz­ke­tak… ikus­ten ditu­gu. Ondo­rioz, aurre­kon­tuek, doku­men­tu beza­la, gal­du dute euren fun­t­sa juri­di­koa eta antzu bila­ka­tu dira.

Gober­nu des­ber­di­nek esa­ten digu­te aurre­kon­tuak aha­lik eta sozia­le­nak dire­la; errea­li­ta­tean, aurre­kon­tuek adie­raz­ten digu­te eus­kal era­kun­de publi­koek egi­ten duten jen­dar­te gas­tu zuze­na hon­do­ratzen doala.

Zorra­ren pisua han­ditzeak hurren­go hamar­ka­da osoa­ren bene­ta­ko jen­dar­te gas­tua bal­din­tzatzea dakar, non kupoak, zorra ordain­tzeak eta arlo publi­koa­ren jar­due­ra buro­kra­ti­koek ia bil­du­ta­ko diru osoa esku­ra­tu­ko bai­tu­te. Esan beza­la, 2017rako Madri­lek 1700 mili­oi euro baino gehia­go jaso­ko du Eus­ka­di Erki­de­go­ko kupoak eta Nafa­rroa­ko Foru Auto­no­mia­ren kon­tzer­tu eko­no­mi­koa ordain­tze­ko; honi egun pai­ratzen ari garen gehie­giz­ko zor­petzea gehi­tu behar dio­gu. 2016ko hiru­ga­rren hiruhi­le­koan Ara­ba, Biz­kaia y Gipuz­koa­ko zor publi­koa 10.264 mili­oi euro­koa da, BPGren %15,20a supo­satzen due­la­rik. 2016ko hiru­ga­rren hiruhi­le­koa­ren zorra 2015eko hiruhi­le­ko ber­di­na­re­kin kon­pa­ratzen badu­gu, ohar­tu­ko gara 492 mili­oi­tan egin due­la gora (azken zaz­pi urtee­tan 12 aldiz bider­ka­tu da). Nafa­rroan zorra ordain­tzea­ri bide­ra­tu­ta­ko kopu­rua behe­ra egin duen arren (529,62 mili­oi euro­tik 387,83ra), zor publi­koak haz­ten jarraitzen du: 2016ko hiru­ga­rren hiruhi­le­koan 3.678 mili­oi euro­koa da (BPGren %19,70a); horrek 2015eko hiruhi­le­ko ber­di­na­re­ki­ko 174 mili­oi­ko haz­kun­dea supo­satzen du.

Hez­kun­tza, osa­sun­gin­tza edo etxe­bi­zitza sai­le­ta­ra bide­ra­tu­ta­ko diru kopu­ruan murriz­ke­tek ez dute ete­nik edo kopu­rua barre­ga­rria da. 2016an Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa­ko osa­sun­gin­tza­ko gas­tua 3.421,97 mili­oi euro­ta­koa da (2017ko martxo-arte luza­tu­ta­ko aurre­koa­tuak), 2015ean 3.384,68 mili­oi zenean edo 3.162,57 mili­oi 2008an, 2008 – 2016 epeal­dian gas­tua­ren %2,2ko jaitsie­ra errea­la supo­satzen due­la­rik. Nafa­rroan «alda­ke­ta­ren» gober­nuak osa­sun­gin­tza­ri bide­ra­tu­ta­ko 1.041,64 mili­oi euro­eta­tik erdia per­tso­na­la­ren gas­tu­ra doa. Gure abe­ras­ta­su­na kon­tuan izan­da ins­ti­tu­zioe­ta­tik osa­sun­gin­tza­ri bide­ratzen zaion ehu­ne­koa gutxie­gi da duda­rik gabe.

Pre­ka­ri­za­zioa­ri aurre egi­te­ko, anto­latzea eta borro­katzea bes­te auke­ra­rik ez dugu

Logi­ka kapi­ta­lis­tak balia­bi­de natu­ra­lak gero eta era sis­te­ma­ti­koa­goan pri­ba­ti­zatzea dakar. Hel­bu­rua natu­ra­ren onda­re guz­tiak, sal­bues­pe­nik gabe, mer­kan­tzia bihur­tzea da. Era berean, zer­bitzu publi­ko eta sozia­le­tan logi­ka ber­di­na garatzen dela ikus deza­ke­gu, non diru publi­ko kopu­ru ika­ra­ga­rria esku pri­ba­tue­ta­ra bide­ratzen den etengabe.

Eska­ria eta kon­tsu­moa man­ten­tze­ko eran­tzu­na zor­petze jarrai­tua izan da. Mun­du mai­la­ko zorrak gora egi­ten du kapi­tal glo­ba­li­za­tua­ren meta­ke­ta­ri eus­te­ko, zor loka­la laguntxoen nego­zioak man­ten­tze­ko eta abe­ras­ta­su­na gero eta esku gutxia­go­tan metatze­ko. Horrek guz­tiak 3 per­tso­ne­ta­tik 1 pobre­zia­ren muga­ren azpi­tik bizitze­ra kon­de­natzen du (BPG per capi­ta­ren %37,5eko meto­do­lo­gia erabiliz).

Era guz­tie­ta­ko ins­ti­tu­zioek kapi­tal trans­na­zio­nal eta finan­tzie­roa­ren aurrean era­ba­kitze­ko gero eta gai­ta­sun txi­kia­goa dute. Mai­la des­ber­di­ne­ta­ko ins­ti­tu­zio bur­ge­sen era­ba­kitze ahal­me­nak kapi­ta­lis­moa­ri berez­koa zaion kon­tzen­tra­zio eta zen­tra­li­za­zio pro­ze­suak lagun­tzen ditu. Argi dago “goian dau­de­nen” mese­de­tan egi­ten dute­la ins­ti­tu­zioek, lan­gi­le kla­seak eta herriak baz­te­rrean utziz.

Ira­ba­ziak egi­ten jarraitzen dute per­tso­nen esku­bi­deen biz­kar, murriz­ke­ta sozia­lak egi­ten jarraitzen dute­la­rik. Ez dago inola­ko boron­da­te­rik gehia­go dute­nek gehia­go ordain deza­ten, eta abe­ras­ta­su­na bana deza­gun. Nahia­go dute diru­rik ez dagoe­la esa­tea eta lan­gi­le zein herri­tar sek­to­re zaba­len bizi bal­din­tzak era­sotzen jarraitzea.

Gas­tu publi­ko sozia­la­ren gain­behe­rak fun­tsez­ko hiru osa­gai ditu: diru-bil­ke­ta fis­ka­la­ren jaitsie­ra, Hego Eus­kal Herri­ko aurre­kon­tuen auto­no­mia eza eta zor­petzea­ren eta bere kos­tu finan­tzie­roa­ren haz­kun­de espo­nen­tzia­la (gas­tu ez sozia­le­ra­ko). Egoe­ra horren aurrean zera ozen esa­tea dagokigu:

Ez dire­la aurre­kon­tu par­te-har­tzai­leak egin­go. Lehe­nik eta behin ezta­bai­da eta baliz­ko zuzen­ke­tak aurre­kon­tuen atal bati egi­ten zaiz­kio­la­ko baka­rrik: gas­tuen aurre­kon­tua. Eta horrek bere­bi­zi­ko garran­tzia dau­ka, diru-sarre­ren ata­lak bal­din­tzatzen bai­tu aurre­kon­tue­tan gas­ta­tu dai­te­kee­na. Bes­tal­de, herri­ta­rrok eta era­gi­le sozia­lok ezin dugu­la­ko aurre­kon­tu doku­men­tua­ren ela­bo­ra­zio eta ezta­bai­dan par­te hartu.

Ez dela abe­ras­ta­su­na modu ore­ka­tua­goan bana­tu­ko, kapi­ta­la­ren erren­tei, alo­kai­ruen erren­tei eta enpre­sa-ira­ba­ziei egi­ten zaion tra­tua bere­zia dela eta, iru­zur fis­ka­la­re­kin bukatze­ko gel­di­ta­su­na dela eta, poli­ti­ka sozia­le­tan gas­tatze­ko boron­da­te eza dela eta.

Ez dire­la ber­ma­tu­ko oina­rriz­ko esku­bi­deak (etxe­bi­zitza iza­te­ko esku­bi­dea iza­tea eta pobre­zia­ren muga­tik (lurral­de­ko BPG per capi­ta­ren %37,5) gora­ko diru-sarre­rak iza­tea) ezta kali­ta­tez­ko zer­bitzu publi­ko sozia­lak ber­ma­tu­ko ere.

Horre­ga­tik guz­tia­ga­tik eskatzen dugu aurre­kon­tuak egi­te­ko eta era­ba­kiak har­tze­ko par­te har­tu ahal iza­tea, per­tso­nok ditu­gun beha­rri­za­nei eran­tzu­te­ko modu­ko aurre­kon­tuak egin ditza­gun. Horre­ta­ra­ko, anto­la­tu egin behar dugu, borro­ka­tu eta agin­ta­riei gogo­ra­ra­zi esku­bi­deak ez dire­la nego­ziatzen ezta hitzar­tzen ere, erres­pe­ta­tu egi­ten dire­la eta bitar­te­koak jar­tzea dago­kie­la horiek ber­ma­tuak izan dai­te­zen. Beraz, herri­tar guz­tioi dei egi­ten dizue­gu mobi­li­za zai­tez­ten: ate­ra kale­ra, mobi­li­za­tu eta egin borro­ka. Aurre­kon­tuak par­te-har­tzai­leak izan dai­te­zen eta abe­ras­ta­su­na banatze­ko balio dezaten.

BORROKATU ZURE ESKUBIDEEN ALDE!
EGIN AURRE PREKARIETATEARI!
JENDARTEA ERALDATU!


Ana­li­sis de pre­su­pues­tos 2017

Elkar­tzen exi­ge unos pre­su­pues­tos par­ti­ci­pa­ti­vos y que repar­tan la rique­za como ins­tru­men­to para poner freno al mode­lo pre­ca­rio que des­de las dife­ren­tes ins­ti­tu­cio­nes se nos impone.

Los pre­su­pues­tos un ins­tru­men­to de polí­ti­ca eco­nó­mi­ca a favor del capitalismo.

Los pre­su­pues­tos son un ins­tru­men­to cla­ve para repar­tir la rique­za y garan­ti­zar a todas las per­so­nas los míni­mos nece­sa­rios para vivir con dig­ni­dad. No pode­mos dejar en manos del poder capi­ta­lis­ta y sus par­ti­dos del régi­men las deci­sio­nes en mate­ria pre­su­pues­ta­ria. Tene­mos que tomar la ini­cia­ti­va y ser cons­cien­tes de que hablar de pre­su­pues­tos es hablar de cómo recau­da­mos, en qué gas­ta­mos lo recau­da­do y quién deci­de cómo se lle­va a cabo este pro­ce­so. No esta­mos hablan­do sólo de gastos.

Año tras año vemos como las ren­tas más bajas siguen sopor­tan­do el mayor peso de los impues­tos. La cri­sis es una excu­sa para seguir pro­fun­di­zan­do en los ras­gos bási­cos de la regre­si­va estruc­tu­ra impo­si­ti­va del capi­tal. Los impues­tos indi­rec­tos, que no tie­nen ele­men­tos de pro­gre­si­vi­dad, siguen aumen­tan­do superan­do ya más de la mitad de la recau­da­ción (53,53% en 2017 fren­te al 46% pre­su­pues­ta­do en 2008), de modo que el mayor peso sigue reca­yen­do sobre las espal­das de la cla­se tra­ba­ja­do­ra y los sec­to­res popu­la­res. La pre­sión fis­cal sigue sien­do una de las más bajas de Euro­pa lo que se resu­me en una baja­da en la recau­da­ción. A esto hay que aña­dir­le el aumen­to del frau­de fis­cal, que supe­ra­ría los 10.000 millo­nes de euros y la impu­ni­dad de la que gozan las gran­des fortunas.

Aun tenien­do menos ingre­sos segui­mos pagan­do el cupo y el con­ve­nio. Cada vez paga­mos más a Madrid por su endeu­da­mien­to (gas­tos mili­ta­res, tras­fe­ren­cias no asu­mi­das, gran­des infraestructuras…etc). En total, para 2017, Eus­kal Herria tras­va­sa­rá a Madrid más de 1.700 millo­nes de euros en con­cep­to de cupo y con­ve­nio aun habien­do una sig­ni­fi­ca­ti­va baja­da en la apor­ta­ción de Nafarroa.

Si a las con­ti­nuas pri­va­ti­za­cio­nes, tras­va­ses de dine­ro públi­co a la ini­cia­ti­va pri­va­da y recor­tes en todos los ámbi­tos, le suma­mos el incre­men­to expo­nen­cial del des­em­pleo, (con más de 176.600 per­so­nas en des­em­pleo y una tasa de tem­po­ra­li­dad del 93%) tene­mos la ima­gen cla­ra del aban­dono que sufren las cla­ses popu­la­res, des­de el prin­ci­pal ins­tru­men­to de la polí­ti­ca eco­nó­mi­ca, el presupuesto.

Sin embar­go las obras faraó­ni­cas (TAV, Super­puer­tos, Supersur…etc.) se man­tie­nen para seguir lle­nan­do los bol­si­llos de los de siem­pre. Un ejem­plo demo­le­dor, el valor total pre­su­pues­ta­do y com­pro­me­ti­do para el TAV entre 2010 y 2018 ascien­de en Ara­ba, Biz­kaia y Gipuz­koa a 2.570,47 millo­nes de euros. Si se com­pa­ran estos 2.570 millo­nes con los 108,9 des­ti­na­dos en 2016 a toda la Vice­con­se­je­ría de vivien­da (pre­su­pues­tos pro­rro­ga­dos has­ta mar­zo de 2017), vemos que el TAV se lle­va un impor­te (en 8 años) igual al pre­su­pues­to de vivien­da de 25 años. En Nafa­rroa otro tan­to de lo mis­mo; tie­nen com­pro­me­ti­dos en el TAV más de 1,25 millo­nes de euros, que ade­más se escon­de y ni siquie­ra se inclu­ye en el “techo de gas­to”. Mien­tras que al depar­ta­men­to de acce­so a la vivien­da y fomen­to para la edi­fi­ca­ción se des­ti­nan 53,90 millo­nes de euros, cuan­do en 2008 se des­ti­na­ron 273,88 millo­nes, dejan­do a las cla­ras la tibie­za de las medi­das imple­men­ta­das por el gobierno del “cam­bio” que se limi­tan a ara­ñar la super­fi­cie y a repar­tir un poco más de miga­jas sin atre­ver­se a ir a la raíz del problema.

Los pre­su­pues­tos 2017, son papel moja­do, siguen sin res­pon­der a los obje­ti­vos que pro­cla­man los par­ti­dos en el gobierno.

La poca impor­tan­cia que le dan des­de el ámbi­to polí­ti­co a los pre­su­pues­tos, que­da de mani­fies­to en que por un lado pro­rro­gan los mis­mos (el año pasa­do los de Nafa­rroa y este año los que afec­tan a Ara­ba, Biz­kaia y Gipuz­koa) con escu­sas de mejo­rar­los o rea­li­zar “cam­bios pro­fun­dos en su direc­ción” pero sin cam­biar sus­tan­cial­men­te nada; y por otro lado, la cla­se polí­ti­ca tie­ne tan poca ver­güen­za que ya ni siquie­ra cum­plen lo que dicen. Esta­mos asis­tien­do a decre­tos a gol­pe de ley, recor­tes anua­les, ajus­tes pre­su­pues­ta­rios de lo pre­via­men­te recor­ta­do con lo cual, los pre­su­pues­tos como docu­men­to, han per­di­do toda su vali­dez jurí­di­ca, se han con­ver­ti­do en papel mojado.

Des­de los dife­ren­tes gobier­nos se nos dice que los pre­su­pues­tos son los más socia­les posi­bles, cuan­do la reali­dad nos mues­tra que la ver­da­de­ra par­ti­ci­pa­ción del gas­to social direc­to rea­li­za­do por las ins­ti­tu­cio­nes públi­cas vas­cas se va hun­dien­do paulatinamente.

El cre­cien­te peso de la deu­da está hipo­te­can­do el ver­da­de­ro gas­to social de toda la déca­da que vie­ne, don­de la recau­da­ción será absor­bi­da casi en exclu­si­va por el Cupo, el pago de la deu­da y el pro­pio man­te­ni­mien­to buro­crá­ti­co del sec­tor públi­co. Ya hemos comen­ta­do que para el 2017, Madrid reci­bi­rá más de 1.700 millo­nes de euros en con­cep­to de cupo y con­cier­to a lo que hay que sumar­le el endeu­da­mien­to masi­vo que esta­mos sufrien­do. La deu­da públi­ca en Ara­ba, Biz­kaia y Gipuz­koa en el ter­cer tri­mes­tre de 2016 se situa­ba en 10.264 millo­nes de euros (esta cifra supo­ne que la deu­da alcan­zó el 15,20% del PIB). Si com­pa­ra­mos la deu­da del ter­cer tri­mes­tre de 2016 con la del mis­mo tri­mes­tre del 2015 vemos que la deu­da anual se ha incre­men­ta­do en 492 millo­nes de euros (en los últi­mos sie­te años de cri­sis se ha mul­ti­pli­ca­do por 12). En Nafa­rroa aun­que la par­ti­da des­ti­na­da al pago de la deu­da se ha redu­ci­do con res­pec­to del año pasa­do (de 529,62 millo­nes de euros a 387,83), la deu­da públi­ca sigue cre­cien­do: en el ter­cer tri­mes­tre de 2016 se situó en 3.678 millo­nes de euros (el 19,70% del PIB de Nafa­rroa) lo que supo­ne un incre­men­to de 174 millo­nes de euros res­pec­to del mis­mo tri­mes­tre del 2015.

Las par­ti­das des­ti­na­das a los dife­ren­tes depar­ta­men­tos como edu­ca­ción, sani­dad o vivien­da con­ti­núan sien­do afec­ta­das por recor­tes en perio­do de cri­sis o son ridí­cu­las. En Ara­ba, Biz­kaia y Gipuz­koa, el gas­to en sani­dad en 2016 (pre­su­pues­tos pro­rro­ga­dos has­ta mar­zo de 2017) ascien­de a 3.421,97 millo­nes de euros fren­te a los 3.384,68 millo­nes de 2015 o los 3.162,57 millo­nes de 2008, lo que sig­ni­fi­ca un des­cen­so del gas­to real de un 2,2% en el perio­do 2008 – 2016. En Nafa­rroa el gas­to de per­so­nal se lle­va la mitad del pre­su­pues­to que el gobierno “del cam­bio” ha des­ti­na­do a sani­dad, sien­do este de un total de 1.041,64 millo­nes de euros. El esfuer­zo públi­co inver­ti­do en salud res­pec­to al por­cen­ta­je de nues­tra rique­za es cla­ra­men­te insuficiente.

Para hacer fren­te a la pre­ca­ri­za­ción solo nos que­da la orga­ni­za­ción y la lucha.

La lógi­ca capi­ta­lis­ta abo­ca a pri­va­ti­zar toda­vía más sis­te­má­ti­ca­men­te los recur­sos natu­ra­les a fin de que todos los recur­sos de la natu­ra­le­za, sin excep­ción, sean trans­for­ma­dos en mer­can­cías, de igual mane­ra está suce­dien­do con los dife­ren­tes ser­vi­cios públi­cos y socia­les, don­de con­ti­nua­men­te vemos el tras­va­se de ingen­tes can­ti­da­des de dine­ro públi­co a bol­si­llos privados.

La res­pues­ta para sos­te­ner la deman­da, el con­su­mo, ha sido la del endeu­da­mien­to con­ti­nuo. La deu­da glo­bal aumen­ta para poder sos­te­ner la acu­mu­la­ción del capi­tal glo­ba­li­za­do, la deu­da local para man­te­ner los nego­cios de los ami­gue­tes y con­cen­trar rique­za en cada vez menos manos. Así se expli­ca que 1 de cada 3 per­so­nas estén por deba­jo del umbral de pobre­za (siguien­do meto­do­lo­gía del 37,5% del PIB per cápita).

La cada vez menor capa­ci­dad de deci­sión de las dife­ren­tes ins­ti­tu­cio­nes ante el capi­tal trans­na­cio­nal y finan­cie­ro (el poder de deci­sión de los dife­ren­tes nive­les de las ins­ti­tu­cio­nes bur­gue­sas acom­pa­ña al pro­ce­so inhe­ren­te al capi­ta­lis­mo de con­cen­tra­ción y cen­tra­li­za­ción), mues­tra a las cla­ras el posi­cio­na­mien­to de las mis­mas en favor de «los de arri­ba» a expen­sas de los pue­blos y de sus cla­ses trabajadoras.

Siguen hacien­do nego­cio a cos­ta de los dere­chos de las per­so­nas y con­ti­núan con los recor­tes socia­les. No exis­te volun­tad de que pague más quien más tie­ne y así poder empe­zar a repar­tir la rique­za. Pre­fie­ren decir que no hay dine­ro y recor­tar dere­chos y cali­dad de vida a la cla­se tra­ba­ja­do­ra y los sec­to­res populares.

La caí­da del gas­to públi­co social tie­ne tres com­po­nen­tes prin­ci­pa­les, uno es con­se­cuen­cia direc­ta del aumen­to de la baja­da de la recau­da­ción fis­cal, dos, por la eli­mi­na­ción de la auto­no­mía pre­su­pues­ta­ria de Hego Eus­kal Herria y tres, el cre­ci­mien­to expo­nen­cial del endeu­da­mien­to (para gas­to no social) y su cos­te finan­cie­ro. Ante esta reali­dad solo nos que­da decir con rotun­di­dad que:

No se van a con­fec­cio­nar unos pre­su­pues­tos par­ti­ci­pa­ti­vos, pri­me­ro por­que el deba­te y las posi­bles enmien­das se hacen sola­men­te en una par­te del pre­su­pues­to: el pre­su­pues­to de gas­tos. Y esto es cru­cial ya que es el capí­tu­lo de ingre­sos el que deter­mi­na el gas­to pre­su­pues­ta­rio posi­ble. Y lue­go por­que tan­to la pobla­ción como los dife­ren­tes agen­tes socia­les no pode­mos par­ti­ci­par ni en la ela­bo­ra­ción ni en la dis­cu­sión del docu­men­to presupuestario.

No se va a repar­tir la rique­za de una mane­ra más equi­li­bra­da, debi­do al tra­ta­mien­to de favor con­ce­di­do a las ren­tas de capi­tal, a las de alqui­le­res, a los bene­fi­cios empre­sa­ria­les y al frau­de fis­cal y a la esca­sa volun­tad de gas­to en polí­ti­cas sociales.

No se van a garan­ti­zar los dere­chos socia­les bási­cos [dere­cho a vivien­da y unos ingre­sos supe­rio­res al umbral de la pobre­za (cal­cu­la­do como el 37,5% del PIB per cápi­ta de un terri­to­rio)] y no se van a garan­ti­zar unos ser­vi­cios socia­les públi­cos y de calidad.

Por todo ello exi­gi­mos la par­ti­ci­pa­ción en la ela­bo­ra­ción y toma de deci­sión de los pre­su­pues­tos, para que res­pon­dan a las ver­da­de­ras nece­si­da­des de las per­so­nas. Tene­mos que orga­ni­zar­nos, luchar y recor­dar­les que nues­tros dere­chos ni se nego­cian ni se pac­tan, se res­pe­tan y se ponen los medios para garan­ti­zar­los. Hace­mos un lla­ma­mien­to a toda la pobla­ción a orga­ni­zar­se, salir a la calle, movi­li­zar­se y luchar por unos pre­su­pues­tos par­ti­ci­pa­ti­vos que repar­tan la riqueza.

¡LUCHA POR TUS DERECHOS SOCIALES!
¡HAZ FRENTE A LA PRECARIEDAD!
¡TRANSFORMA LA SOCIEDAD!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *