Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua Etxa­rri­ko mani­fes­ta­zioa­ren hari­ra /​El Movi­mien­to Pro Amnis­tía al hilo de la mani­fes­ta­ción de Etxarri

Etxa­rrin pre­so gai­xoen aska­ta­su­na­ren alde buru­tu den mani­fes­ta­zioa dela eta, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du:

Ozto­po guz­tien gai­ne­tik Etxa­rrin egon gara, debe­ku guz­tien gai­ne­tik espai­no­lis­moa eta uka­zioa­ren ikur bihur­tu nahi duten Nafa­rroan ere gure ahot­sa entzu­na­ra­zi egin dugu eta aurre­ran­tzean ere egi­ten jarrai­tu­ko dugu.

Inpe­rioa­ren, kapi­ta­lis­moa­ren, faxis­moa­ren aitzin­da­riak ez dira kon­for­matzen pre­soak pix­ka­na­ka erail­tzea­re­kin. Gure herria­ren eza­xo­la bilatzen dute eta horre­ta­ra­ko gurea beza­la­ko mugi­men­dua isi­lik behar dute.

Isi­la­ra­zi nahi izan gai­tuz­te jen­dea­ri kon­ta ez die­zaio­gun Espai­nia eta Fran­tzia­ko Esta­tu­ko gober­na­riak bake­za­le­ta­sun fal­tsua­ren mas­ka­ra jan­tzi­ta dara­ma­ten hil­tzai­leak dire­la. Esku­la­rru zuriak janz­ten dituz­ten hil­tzai­leak, gerran jarraitzen dute­nak eta diru publi­koz ordain­du­ta­ko luxuz­ko bule­goe­tan edo­ta tri­pa-fes­te­tan nor eta nola erail era­ba­kitzen dutenak.

Ez dute kon­tatzea nahi tra­je eta gor­ba­ta horien atzean kar­tze­le­ta­ko hor­mi­goia­ren opa­ko­ta­su­nak babes­tu­ta pre­soak erail­tzeaz ardu­ratzen den nola-hala­ko jen­dea ezku­tatzen dela.

Ez dute kon­tatzea nahi Espai­nia eta Fran­tzia­ko Esta­tuek hamar­ka­dak dara­matza­te­la pre­so poli­ti­koei xan­taia egi­ten hauen damua lor­tze­ko asmoz, gehien eman dute­nen aho­tik borro­ka egi­teak mere­zi ez due­la dioen mezua lor­tu nahian, herri bat men­pean har­tu eta des­age­rra­ra­zi nahian.

Ez dute kon­tatzea nahi xan­taia horre­tan pre­so gai­xoek osatzen duten kate-begi ahu­le­na­re­kin tema­tu dire­la. Atxi­lo­tuak, tor­tu­ra­tuak, gati­buak, iso­la­tuak, saka­ba­na­tuak eta, orain, damutzea ala hil­tzea bes­te auke­ra­rik uzten ez die­ten kol­da­rren sadis­moa pai­ra­tuz. Hori bezain gor­di­na eta hori bezain egiazkoa.

Tor­tu­ra kro­ni­ko honen aurrean, kar­tze­le­ta­tik zein Etxa­rri­ko gose gre­ba­la­rien alde­tik hel­du zai­gun mezua argia izan da: herri honi dago­kio pre­so gai­xoak etxe­ra eta bizi­rik ekar­tzea lehe­nen­go, eta herri honi dago­kio hau egin eta gero gai­non­tze­ko pre­so, ihes­la­ri eta depor­ta­tu poli­ti­ko guz­tiak Eus­kal Herri libre bate­ra ekar­tzea amnis­tia baten bitar­tez, adie­raz­pen aska­ta­su­na zapal­tzen ez duen Car­men Alba­rik ez dagoen Eus­kal Herri­ra, erre­pi­dee­tan eta herrie­tan jen­dea bel­dur­tu nahian dabi­len Guar­dia Zibi­lik ez dagoen Eus­kal Herri­ra, bere orai­na eta bere etor­ki­zu­na­ren jabe den Eus­kal Herri­ra. Hel­bu­ru hauek lor­tze­ko bidea mar­ka­tu­ta dago: anto­la­kun­tza eta borroka.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak herria txa­lo­tu nahi du atzo­koan era­kutsi zuen ausar­dia eta era­ba­ki­ga­rri­ta­su­na­ga­tik, zail­ta­sun eta inpo­si­zio guz­tien gai­ne­tik aska­ta­su­ne­ra­ko bidea egi­ten jarraitze­ko prest dagoe­la bes­te behin ere era­kus­tea­ga­tik. Ez deza­gun ahaz­tu bes­te garai batzue­tan herri honek kar­tze­le­ta­tik ate­ra ditue­la hain­bat kide gai­xo borro­ka eta mobi­li­za­zio sozia­la­ren bitar­tez. Fer­nan­do Lizea­gak esan zuen moduan, bene­tan sines­ten badu­gu gure­ga­tik egin zute­la, bene­tan sines­ten badu­gu gure anai-arre­bak dire­la, jar gai­te­zen lanean aha­lik eta las­te­rren hel­bu­ru hau lortzeko.

Bukatze­ko, jaki­na­ra­zi nahi dugu 20 egun eta gero Joxean Kor­ta­dik buka­tutzat eman zue­la bere gose gre­ba mani­fes­ta­zioa amai­tu bezain pron­to. Gor­putzak nahi­koa dela esan dio, eta guk esan nahi dio­gu nahi­koa eta sobe­ran izan dela herri hau berri­ro martxan jar­tzen lagun­tze­ko. Eske­rrik asko Joxean!

Tato Lizea­gak, ordea, jaki­na­ra­zi digu bera gose gre­ba­re­kin jarraitze­ko indar nahi­koaz sen­titzen dela eta borro­ka mol­de hau man­ten­tzea dela bere era­ba­kia. Guz­tion babe­sa sen­ti deza­la aurre­ran­tzean ere.

Era berean, gaur­ko egu­nean Patxi Rui­zek bere lau­ga­rren egu­na bete­ko du gose gre­ban, Huel­va­ko kar­tze­lan burutzen ari diren txan­da­ka­ko gose gre­ba­ren bai­tan. Valen­cen dau­den Aletxu Zoba­ra­nek eta Ibon Goieas­koetxeak, euren alde­tik, 28garren egu­na bete­ko dute zigor zie­ge­tan sar­tu­ta eta komu­ni­ka­zioa gre­ban. Pre­soak borro­kan, gu ere bai!

Eus­kal Herrian, 2016ko irai­la­ren 4a.


Al hilo de la mani­fes­ta­ción cele­bra­da en Etxa­rri a favor de la libe­ra­ción de [email protected] [email protected] [email protected], el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re expre­sar lo siguiente:

Por enci­ma de todos los obs­tácu­los hemos esta­do en Etxa­rri, por enci­ma de todas las prohi­bi­cio­nes nos hemos hecho oír y nos segui­re­mos hacien­do oír en esta Nafa­rroa que pre­ten­den con­ver­tir en sím­bo­lo del espa­ño­lis­mo y de la negación.

Los ada­li­des del impe­rio, del capi­ta­lis­mo, del fas­cis­mo, no se con­for­man con matar a [email protected] [email protected] len­ta­men­te. Bus­can la indi­fe­ren­cia del pue­blo y para ello nece­si­tan calla­do a un movi­mien­to como el nuestro.

Nos han que­ri­do callar para que no le con­te­mos a la gen­te que los Esta­dos espa­ñol y fran­cés están gober­na­dos por ase­si­nos que lle­van pues­ta la care­ta del fal­so paci­fis­mo. Ase­si­nos de guan­te blan­co que siguen en gue­rra y deci­den en des­pa­chos de lujo y en comi­lo­nas paga­das con fon­dos públi­cos a quién y cómo matar.

No quie­ren que le con­te­mos al pue­blo que tras esos tra­jes y esas cor­ba­tas se escon­de gen­te medio­cre y cobar­de que se encar­ga de matar des­pa­ci­to y pro­te­gi­dos por la opa­ci­dad del hor­mi­gón de las cárceles.

No quie­ren que con­te­mos que los Esta­dos espa­ñol y fran­cés lle­van déca­das chan­ta­jean­do a [email protected] [email protected] polí[email protected] para con­se­guir su arre­pen­ti­mien­to, tra­tan­do de con­se­guir de boca de quie­nes más han dado la afir­ma­ción de que luchar no vale la pena, tra­tan­do de domi­nar y hacer des­apa­re­cer a un pueblo.

No quie­ren que con­te­mos que en ese chan­ta­je han deci­di­do cebar­se con el esla­bón más débil de la cade­na, que no es otro que el de los pre­sos y pre­sas enfer­mas. Dete­ni­dos, tor­tu­ra­dos, ence­rra­dos, ais­la­dos, dis­per­sa­dos, y aho­ra tam­bién sufrien­do el sadis­mo de los cobar­des que no les dejan otra opción que arre­pen­tir­se o morir. Así de cru­do y así de cierto.

Fren­te a esta tor­tu­ra cró­ni­ca, el men­sa­je que nos ha lle­ga­do tan­to des­de las cár­ce­les como de los huel­guis­tas de Etxa­rri ha sido cla­ro: le corres­pon­de a este pue­blo, pri­me­ro, traer con vida a casa a [email protected] [email protected] polí[email protected] [email protected], y tras ello le corres­pon­de traer por medio de una amnis­tía al res­to de [email protected], [email protected] y depor­ta­dos polí­ti­cos a una Eus­kal Herria libre, a una Eus­kal Herria en la que no haya nin­gu­na Car­men Alba que piso­tee la liber­tad de expre­sión, a una Eus­kal Herria en la que en las carre­te­ras y en los pue­blos no haya nin­gu­na Guar­dia Civil tra­tan­do de ame­dren­tar a la gen­te, a una Eus­kal Herria que sea due­ña de su pre­sen­te y su futu­ro. El camino para lograr estos obje­ti­vos está mar­ca­do: orga­ni­za­ción y lucha.

El Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re aplau­dir al pue­blo por la valen­tía y la deter­mi­na­ción mos­tra­da en el día de ayer, por demos­trar de nue­vo que sigue dis­pues­to a seguir cons­tru­yen­do el camino hacia la liber­tad por enci­ma de todas las difi­cul­ta­des y todas las impo­si­cio­nes. No olvi­de­mos que este pue­blo en otros tiem­pos ha saca­do por medio de la lucha y de la movi­li­za­ción social a [email protected] compañ[email protected] [email protected] Como dijo Fer­nan­do Lizea­ga, si de ver­dad nos cree­mos que lo hicie­ron por noso­tros, si de ver­dad nos cree­mos que son nues­tros her­ma­nos y her­ma­nas, pon­gá­mo­nos a tra­ba­jar cuan­to antes para con­se­guir estos objetivos.

Para ter­mi­nar, que­re­mos infor­mar de que des­pués 20 días Joxean Kor­ta­di ha aban­do­na­do la huel­ga de ham­bre que esta­ba rea­li­zan­do tras aca­bar la mani­fes­ta­ción. Su cuer­po ha dicho que ya es sufi­cien­te y [email protected] le deci­mos que ha sido más que sufi­cien­te para ayu­dar a poner de nue­vo en mar­cha a este pue­blo. Eske­rrik asko Joxean!

Tato Lizea­ga, sin embar­go, nos ha hecho saber que se sien­te con fuer­za para man­te­ner la huel­ga de ham­bre que su deci­sión es la de con­ti­nuar con ella. Que de aquí en ade­lan­te siga sin­tien­do el apo­yo de [email protected]

Igual­men­te, en el día de hoy Patxi Ruíz cum­pli­rá su cuar­to día en huel­ga de ham­bre den­tro de la huel­ga de ham­bre rota­ti­va que están lle­van­do a cabo en la cár­cel de Huel­va. Aletxu Zoba­ran e Ibon Goieas­koetxea, pre­sos en Valen­ce, por su par­te, cum­pli­rán su 27º día en cel­das de ais­la­mien­to y en huel­ga de comu­ni­ca­cio­nes. Pre­soak borro­kan, gu ere bai!

En Eus­kal Herria, a 4 de sep­tiem­bre de 2016.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Una respuesta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *