Pren­tsau­rre­koa eskai­ni dute Etxa­rrin larun­ba­tean pre­so gai­xoen aska­ta­su­na­ren alde mani­fes­tatze­ko deia eginez

Hau­xe zen gaur­ko pres­ta­tu­ta geneu­kan agi­ria, bai­na bart gauean Car­men Alba Espai­nia­ko Gober­nu Dele­ka­tuak mani­fes­ta­zioa debe­ka­tu egin due­la jakin genuen.

Pren­tsau­rre­ko hone­tan, gure­kin bate­ra, badau­de pre­so poli­ti­ko gai­xoen seni­deak, pre­so gai­xo ohiak eta Huel­van gose gre­ban dau­den pre­so poli­ti­koen seni­deak. Eske­rrak eman nahi diz­kie­gu guztiei.

Oso larria da pre­so poli­ti­ko gai­xoek pai­ratzen duten egoe­ra. Kar­tze­la­ren anker­ke­ria­ri, gehie­gi­ke­riei, iso­la­men­duei, tra­tu irain­ga­rria­ri, saka­ba­na­ke­ta­ri, bakar­da­dea­ri eta abar luze bati gai­xo­ta­su­na eta osa­sun asis­ten­tzia fal­ta batzen zaiz­kio­nean, pre­soa heriotza­ren korri­do­rean sar­tu dute­la esan daiteke.

Hau, ordea, ez da sis­te­ma­ren akats baten ondo­rioa, ondo neur­tu­ta­ko espetxe poli­ti­ka hil­tzai­lea­ren emaitza bazik. Hamar­ka­dak dara­matza­te Espai­nia eta Fran­tzia­ko Esta­tuek pre­so poli­ti­koei xan­taia egi­ten hauen damua lor­tze­ko asmoz, gehien eman dute­nen aho­tik borro­ka egi­teak mere­zi ez due­la dioen mezua lor­tu nahian, herri bat men­pean har­tu eta des­age­rra­ra­zi nahian.

Logi­ka horre­tan kokatzen da, eta ez bes­te inon, pre­so poli­ti­ko gai­xoe­kin egi­ten ari dire­na, eta horrek izen bat dau­ka: tor­tu­ra, tor­tu­ra psi­ko­lo­gi­koa eta fisi­koa. Eus­kal Herri­ra gerra egi­te­ra eto­rri zire­nek gerra egi­ten jarraitzen dute eta herri honen seme-ala­bak heriotza­ra arte tor­tu­ratzen jarraitze­ko prest daude.

Huel­va­ko kar­tze­lan gose gre­ban dau­den eus­kal pre­so poli­ti­koek argi esan zigu­ten: borro­ka kalean dago eta herria­ri mobi­li­zatzea tokatzen zaio. Pre­so gai­xoe­kin elkar­ta­su­nean 15 egun dara­matza­te gose gre­ban Huel­va­ko kar­tze­lan. Kale­koei borro­ka egi­tea eska­tu digu­te gai­xo­rik dau­den mili­tan­te­ak kar­tze­lan hil­tzen ez uzte­ko. Mezu bera iris­ten zai­gu Valen­ce, Mont de Mar­san eta Fleury­ko kar­tze­le­ta­tik ere.

Bitar­tean, kar­tze­la atzean aspal­di utzi zuten bes­te bi mili­tan­tek borro­ka ere­du­ga­rri eta gogo­rrean dau­de mur­gil­du­rik. 18garren egu­na betetzen dute gaur gose gre­ba muga­ga­bea­ri eus­ten hementxe ber­tan, Etxa­rri Ara­natzen. Haien alda­rri­ka­pen nagu­sia ere hau­xe da: gai­xo­rik dau­den pre­soak kale­ra! Amnis­tia osoa!

Egoe­ra­ren gor­din­ta­su­na iku­si­rik, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak ere pre­so gai­xoen aska­ta­su­na­ren alde­ko borro­ka bul­tza­tu nahi du, betie­re begi bis­ta­tik gal­du gabe horre­la­ko egoe­ra guz­tie­kin bukatze­ko ber­me baka­rra amnis­tia dela. Soi­lik kar­tze­lak hus­tea, ihes­la­ri eta depor­ta­tuen itzu­le­ra aske­ra­ko ber­meak lor­tzea eta hain­bes­te mili­tan­te borro­ka­ra bul­tza­tu zituen zapal­kun­tza egoe­ra­ren gain­ditzeak ber­ma­tu­ko du ez orain, ez etor­ki­zu­nean ere, pre­so gai­xoe­na bezain egoe­ra larri­rik ez gertatzea.

Hori dela eta, larun­bat hone­tan, irai­lak 3, arratsal­de­ko 7etan Etxa­rri­ko Pla­za­tik Gai­xo­rik dau­den pre­soak kale­ra! Amnis­tia osoa! lema­pean abia­tu­ko den mani­fes­ta­zioan par­te har­tze­ko deia egin nahi dio­gu Eus­kal Herriari.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Egoe­ra berri honen aurrean debe­kua­ri hele­gi­tea jarri­ko dio­gu­la eta, edo­zein kasu­tan, mugi­men­du honen­tzat mani­fes­ta­zioa egi­tea den bes­te auke­ra­rik ez dela existitzen.

etxarriko manifa

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *