Gabe­ziak /​Caren­cias

Gabe­ziak

Kar­tze­lak, zigor eta sarras­ki espa­rruak iza­teaz gain, borro­ka espa­rruak ere izan dira beti pre­so dau­den mili­tan­te poli­ti­koen­tzat. Mila­ka dira kar­tze­le­ta­tik hel­du zaiz­ki­gun duin­ta­sun kei­nu eta borro­ka mol­deak eta, his­to­ri­ko­ki, kaleak esnatze­ko eta martxan jar­tze­ko balio­ga­rriak izan dira, gure kon­tzien­tzia­ren­tzat ispi­lu bihurtuta.

Hala ere eta Huel­van pre­so dau­den kideek gogo­ra­ra­zi digu­ten moduan, bene­ta­ko borro­ka, etsaia pre­sio­natze­ko eta garai­pen txi­kiak zein han­diak lor­tze­ko gai­ta­su­na due­na, kalean eman beha­rre­koa da.

Barru­koen alda­rriek ez dute oihar­tzu­nik kan­po­koen ezta­rriek ahot­sa ema­ten ez badiete.

Zer esa­nik ez kalean borro­kak jarraitzen due­la jaki­teak pre­soa­ren ani­mo egoe­ran dau­kan era­gi­na. Herria­ren borro­ka­rik gabe espetxe urteen zama bider­ka­tu egi­ten da. Borro­kak, aldiz, pai­ratzen duten zigo­rra arin­tzen du. Uler­tze­ko ekua­zio erra­za, nahiz eta azken urtee­tan iku­si­ta­ko emaitza­ren ara­be­ra, prak­ti­kan jar­tzea teo­ri­zatzea baino pix­ka bat zai­la­goa den.

Orain­goan, berriz ere, kar­tze­le­ta­tik hel­du zai­gu borro­ka­ra­ko deia. Lehe­nen­go Aitzol izan zen gose gre­ba­ri hasie­ra eman zio­na, bere osa­sun esku­bi­dea alda­rri­katze­ko osa­sun hori arris­ku­tan jarriz. Badi­ra borro­kan Valen­ce­ko kar­tze­lan Ibon eta Aletxu, bisi­tak duin­ta­su­nez egi­te­ko esku­bi­dea alda­rri­katze­ko bisi­tei uko egi­ten, kideen­gan­dik ez banatzea eskatze­ko iso­la­men­duan sartuz.

Txan­da­ka­ko gose gre­ban dau­de Huel­va­ko kar­tze­lan, kide gai­xoen aska­ta­su­na­ren alde kide gai­xoek egin ezin duten pro­tes­ta beraiek egi­ten, zer­ga­tik egun batean Eus­kal Herria iraul­tza eta kon­pro­mi­soa­ren ere­du han­die­ne­ta­koa izan zen gogo­ra eka­rri digu­te­la­rik. Azpi­ma­rratze­koa Etxa­rrin gose gre­ba muga­ga­bea man­ten­tzen ari dire­nak lehe­na­go hain­bat gose gre­ba egi­nak dituz­ten pre­so ohiak iza­tea. Kar­tze­la­ko urteek, haien balo­reak gain­ditze­tik urrun, are gehia­go indar­tu egin ditu.

Bai­na honek guz­tiak, hau da, pre­so gai­xo batek gose gre­ba hasi behar iza­teak, kar­tze­le­tan kan­poan har­tu behar geni­tuz­keen kon­pro­mi­so­ak har­tzeak eta hain­bes­te urte kar­tze­lan eman eta gero elkar­ta­sun kei­nu gogo­rra pre­so ohiek egin behar iza­teak guz­tion haus­nar­ke­ta­ra­ko eta batez ere auto­kri­ti­ka­ra­ko para­da eman behar­ko ligu­ke. Kar­tze­la barru­tik datoz­ki­gun duin­ta­sun ola­tu hauek dina­mi­ka era­gin­ko­rrak martxan jar­tze­ko herri mugi­men­dua­ren eta, oro har, herri oso baten gabe­zien isla dira. Kale­ko mugi­men­duek errit­mo man­tsoe­gia har­tu dute eta honek injus­ti­zia­ren nor­ma­li­za­zio­ra gara­matza, kate-begi ahu­le­na babes­ga­be utziz. Gataz­ka apal­tzen joan den hei­nean ero­soa­go bihur­tu gara, zai­ne­tan odo­lik gel­ditzen ez zai­gu­la ema­te­raino, eta horrek ondo­rio latzak ekar diezazkiguke.

Pre­so gai­xoen ara­zoa herri oso baten ara­zo bihur­tu behar dugu eta horre­ta­ra­ko ezin­bes­te­koa bihur­tzen da herria mobi­li­za­zio dina­mi­ka iraun­kor batean sar­tzea. Ez da nahi­koa, esa­te­ra­ko, Ibon Ipa­rra­gi­rrek era­so berria jaso due­la jaki­tean edo Aitzol gose gre­ban jarri dela­ko aldiz­ka­ko pro­tes­tak egi­tea. Oina­rrian dagoen ara­zoa ez dela­ko Ibo­nek jaso­ta­ko era­so pun­tua­la edo Aitzo­len gose gre­ba, pre­so gai­xoak bizitza bukatzen den amil­de­gi­ra bul­tzatzen dituen sis­te­ma osoa han­kaz gora jar­tze­ko izan dugun gai­ta­sun eza bai­zik, eta gai­non­tze­ko guz­tia ezin­ta­sun horren ondo­rioa bes­te­rik ez da.

Esan­da­koa­ga­tik, gutun honen bidez ero­so­ta­su­nak eta aurrei­ritziak alde bate­ra uzte­ko eta Bil­bon larun­ba­tean, Etxa­rrin irai­la­ren 3an eta Donos­tia­ko estro­pa­de­tan irai­la­ren 11n buru­tu­ko diren mani­fes­ta­zioe­tan zein etor­ki­zun hur­bil batean anto­la­tu­ko dire­ne­tan par­te har­tze­ko deia egin nahi dut. Pre­soen alde guk borro­ka egi­ten ez badu­gu ez du bes­te inork egin­go, erre­fu­xia­tuak eta depor­ta­tuak ahaz­tu gabe. Anto­la­kun­tza eta borro­ka dira bide bakarra.

Sen­doa Jura­do Gar­cia – Amnis­tia­ren alde­ko militantea -


Caren­cias

Las cár­ce­les, ade­más de espa­cios de cas­ti­go y exter­mi­nio, tam­bién han sido siem­pre espa­cios de lucha para [email protected] mili­tan­tes polí[email protected] que se encuen­tran en pri­sión. Son miles los ges­tos de dig­ni­dad y mode­los de lucha que nos han lle­ga­do des­de las cár­ce­les y que, his­tó­ri­ca­men­te, han ser­vi­do para des­per­tar y poner en mar­cha a las calles, con­vir­tién­do­se en un espe­jo para nues­tra conciencia.

Sin embar­go y como nos han recor­da­do [email protected] kides [email protected] en Huel­va, la ver­da­de­ra lucha, la que sir­ve para pre­sio­nar al enemi­go y con­se­guir peque­ñas o gran­des vic­to­rias, es la que se debe dar en la calle. Las rei­vin­di­ca­cio­nes de [email protected] de den­tro no tie­nen eco si las gar­gan­tas de [email protected] de fue­ra no les dan voz.

Ni qué decir del efec­to que tie­ne en quien está [email protected] el saber que la lucha en la calle sigue. Sin la lucha del pue­blo el peso de los años de cár­cel se mul­ti­pli­ca. La lucha, por el con­tra­rio, ali­ge­ra la con­de­na. Una ecua­ción fácil de enten­der, aun­que a la vis­ta del resul­ta­do de los últi­mos años, teo­ri­zar­la sea más fácil que poner­la en práctica.

Esta vez, de nue­vo, la lla­ma­da a la lucha nos ha lle­ga­do des­de las cár­ce­les. Pri­me­ro fue Aitzol quien comen­zó la huel­ga de ham­bre con la que, para rei­vin­di­car su dere­cho a la salud, tuvo que poner en ries­go esa mis­ma salud. Ibon y Aletxu se encuen­tran en lucha en la cár­cel de Valen­ce, recha­zan­do las visi­tas para rei­vin­di­car su dere­cho a hacer con dig­ni­dad esas visi­tas, entran­do en ais­la­mien­to para recla­mar que no les sepa­ren de sus compañeros.

En la cár­cel de Huel­va man­tie­nen una huel­ga de ham­bre rota­ti­va recla­man­do la liber­tad de [email protected] compañ[email protected] [email protected] median­te una pro­tes­ta que [email protected] [email protected] [email protected] no pue­den lle­var a cabo, recor­dán­do­nos por qué un día Eus­kal Herria fue uno de los mayo­res ejem­plos de revo­lu­ción y com­pro­mi­so. Hay que des­ta­car que quie­nes man­tie­nen una huel­ga de ham­bre inde­fi­ni­da en Etxa­rri son ex pre­sos que ya antes han rea­li­za­do varias huel­gas de ham­bre. Los años de cár­cel, lejos de doble­gar sus valo­res, los han for­ta­le­ci­do aún más.

Pero todo esto, es decir, que un pre­so enfer­mo ten­ga que empe­zar una huel­ga de ham­bre, que en las cár­ce­les tomen los com­pro­mi­sos que debe­ría­mos tomar fue­ra y que des­pués de pasar tan­tos años en pri­sión sean unos ex pre­sos los que reali­cen un ges­to de soli­da­ri­dad tan duro, es algo que debe­ría dar­nos para refle­xio­nar y hacer auto­crí­ti­ca a [email protected] Esta olea­da de dig­ni­dad que nos lle­ga des­de den­tro de la cár­cel es el refle­jo de las caren­cias del movi­mien­to popu­lar y en gene­ral de todo un pue­blo para poner en mar­cha diná­mi­cas efec­ti­vas. Los movi­mien­tos de la calle han toma­do un rit­mo dema­sia­do sua­ve y esto nos lle­va a la nor­ma­li­za­ción de la injus­ti­cia, dejan­do inde­fen­so al esla­bón más débil de la cade­na. A medi­da que el con­flic­to se ha ido enfrian­do nos hemos ido aco­mo­dan­do has­ta pare­cer que no tene­mos ni san­gre en las venas, y eso nos pue­de aca­rrear gra­ves consecuencias.

El pro­ble­ma de los [email protected] [email protected] debe­mos con­ver­tir­lo en el pro­ble­ma de todo un pue­blo y para ello se hace impres­cin­di­ble que el pue­blo entre en una diná­mi­ca de movi­li­za­ción per­ma­nen­te. No es sufi­cien­te, por ejem­plo, hacer pro­tes­tas coyun­tu­ra­les al saber que Ibon Ipa­rra­gi­rre ha sufri­do una nue­va agre­sión o que Aitzol se ha pues­to en huel­ga de ham­bre, por­que el pro­ble­ma de fon­do no es el ata­que pun­tual sufri­do por Ibon ni la huel­ga de ham­bre de Aitzol, sino nues­tra fal­ta de capa­ci­dad para poner patas arri­ba todo un sis­te­ma que empu­ja hacia el pre­ci­pi­cio en el que se aca­ba la vida a [email protected] [email protected] [email protected], y todo lo demás no es sino con­se­cuen­cia de esa incapacidad.

Por lo dicho, por medio de esta car­ta quie­ro hacer un lla­ma­mien­to a dejar las como­di­da­des y los pre­jui­cios a un lado y a par­ti­ci­par en las mani­fes­ta­cio­nes que ten­drán este sába­do en Bil­bo, el 3 de sep­tiem­bre en Etxa­rri y el 11 de sep­tiem­bre en las rega­tas de Donos­tia, así como en las que se vayan orga­ni­zan­do en un futu­ro pró­xi­mo. Si [email protected] no pelea­mos por [email protected] [email protected] no lo hará nadie, sin olvi­dar­nos de [email protected] y depor­ta­dos La orga­ni­za­ción y la lucha son el úni­co camino.

Sen­doa Jura­do Gar­cia – Mili­tan­te pro amnistía -

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.