Eus­kal pre­so poli­ti­koen kon­tra­ko era­soa Huel­va­ko kartzelan

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak Huel­va­ko kar­tze­lan dau­den eus­kal pre­so poli­ti­koek kar­tze­la­rien alde­tik pai­ra­tu zuten era­soa sala­tu nahi du.

Abuz­tua­ren 8an, aste­le­he­na, iso­la­men­du­ko patioan pale­tan ari zire­la, nahi gabe kol­pea eman zion pre­so poli­ti­koe­ta­ko batek ping-pong-eko mahaia­ri pala­re­kin. Momen­tu horre­tan hain­bat kar­tze­la­ri pre­soa­ren­ga­na hur­bil­du ziren kol­patze­ko jarre­ra­re­kin, nahiz eta hori egi­te­ra ez ziren iritsi.

Ordu­tik aurre­ra eta egu­nean zehar kar­tze­la­riak pre­so poli­ti­koak mehatxatzen eta gogor irain­tzen ibi­li ziren ten­tsio altua era­gi­nez. Era­so honen aurrean, Huel­va­ko espetxe­ko eus­kal pre­so poli­ti­koek gaur eta bihar txa­peoa egi­tea (zie­ga­tik ez ate­ratzea) era­ba­ki dute pro­tes­ta moduan.

Gure mugi­men­du­tik pre­so poli­ti­koen aur­ka­ko era­so berri hau sala­tu nahi dugu. Kar­tze­lak horre­la­ko jarre­rak erraz­ten bal­din badi­tu, askoz gehia­go lehen gra­duan eta iso­la­men­du­ko modu­lue­tan, Huel­va­koan ger­ta­tu dena­ren antze­ra. Espetxeak sis­te­mak eta esta­tuek kalean “itsu­si” egi­ten duen guz­tia eza­batze­ko era­bil­tzen duten ins­ti­tu­zioa da, eta oso bere­zi­ki, kasu hone­tan beza­la, disi­den­tzia politikoa.

Erre­pre­sioak, ordea, Eus­kal Herria­ren aska­ta­su­na­ren alde­ko borro­ka ahul­tze­tik urrun, borro­ka horri bera­ri ema­ten dio zile­gi­ta­su­na. Hori dela eta, elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die­gu Huel­va­ko pre­so poli­ti­koei eta, nola ez, beraien­tzat eta gai­non­tze­ko pre­so poli­ti­ko guz­tien­tzat amnis­tia alda­rri­ka­tu bes­te behin ere. Pre­so poli­ti­koen kon­tra­ko era­so­rik ez! Amnis­tia osoa!

Eus­kal Herrian, 2016ko abuz­tua­ren 16a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.


Bes­tal­de­tik abus­tua­ren 1an Amnis­tia­ren alde­ko mugi­men­duak kozen­tra­zioa buru­tu zuen basau­ri­ko espetxea­ren aurrean, hona hemen ira­ku­rri­ta­ko tes­tua eta kon­zen­tra­ren argazkiak:

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak dei­tu­ta 64 per­tso­na bil­du dira Basau­ri­ko espetxea­ren aurrean pre­so poli­ti­ko erien bereha­la­ko aska­ta­su­na galdegiteko.

Kon­tzen­tra­zioa­ren bukae­ran gogo­ra eka­rri dute Aitzol Gogor­zak 6 egun eman zitue­la gose gre­ban bere etxe­ratzea eskatze­ko eta horre­ga­tik dei­tu zute­la kon­tzen­tra­zio­ra, bai­na onar­tu egin dute pre­so gai­xo batek horre­la­ko hau­tu gogo­rra egin arte kalea mobi­li­za­tu ez iza­nak era­kus­ten due­la herri mugi­men­duak auto­kri­ti­ka egin behar due­la: pre­so gai­xoek hain kal­te­tu­ta duten osa­su­na bera gose gre­ba baten bidez gehia­go kal­tetzea irten­bi­de bakar­tzat har­tzeak kalean behar bes­te inda­rrik ez dela egi­ten ari islatzen duela.

Hor­taz, Aitzo­len gose gre­ba pre­so gai­xoen aska­ta­su­na­ren alde­ko borro­kan infle­xio pun­tua iza­te­ko deia egin dute eta hortxe koka­tu dute Etxa­rrin hiru soli­da­riok Aitzol eta gai­non­tze­ko pre­so gai­xoen aska­ta­su­na lor­tze­ko asmoz burutzen ari diren gose gre­ba muga­ga­bea. Borro­ka garaia dela gogo­ra­ra­zi dute eta Etxa­rri­tik ber­ta­tik, gose gre­baz apar­te, bul­tza­tu­ko diren eki­me­ne­tan par­te har­tze­ko deia egin dute.

Bukatze­ko, gogo­ra eka­rri dute Valen­ce­ko kar­tze­lan Ibon Goieas­koetxeak eta Aletxu Zoba­ra­nek mitar­dean eta lagun eta seni­deen bisi­tei uko egi­ten jarraitzen dute­la urrun­tzea eta pre­so poli­ti­koen saka­ba­natzea salatze­ko. Valen­ce­ko kar­tze­la Eus­kal Herri­tik 1000 kilo­me­tro­ta­ra dago, oso garraio lotu­ra txa­rrak ditu eta bene­ta­ko odo­lus­te eko­no­mi­koa supo­satzen du senideentzat.

Gai­ne­ra, Valen­ce­ko kar­tze­la espetxe ere­du baten espe­rien­tzia pilo­toa da, gero­ra Euro­pa oso­ra zabal­du nahi izan­go dute­na, sarras­ki espetxe “fin­dua­ren” pro­to­ti­poa dela­rik. Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak oste­gu­ne­ra­ko dei­tu du kon­tzen­tra­zioa Fran­tziak Bil­bon duen kon­tsu­la­tua­ren aurrean Aletxu eta Ibo­ne­kin elkartasunean.

Eus­kal Herrian, 2016ko abuz­tua­ren 16a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *