Pre­so poli­ti­ko gai­xoen aska­ta­su­na­ren alde­ko eki­me­na aur­kez­te­ko Etxa­rri Ara­natzen egin­da­ko prentsaurrekoa

BORROKAK EZ DU ETENIK!

JO TA KE AMNISTIA ETA ASKATASUNA LORTU ARTE 

Gure mugi­men­duak, amnis­tia, erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen bal­din­tza­rik gabe­ko etxe­ratze eta hauen sor­tzea eka­rri duen zer­ga­tien solu­zio moduan defi­nitzen du. Gataz­ka honen izae­ra poli­ti­koa eus­te­ko tres­na garran­tzitsue­na da amnis­tia­ren alde­ko borro­ka. Erre­pre­sa­lia­tuen izae­ra poli­ti­koa­ren aitor­tza gakoa da amnis­tia­ren bidean aurre­ra egi­te­ko eta berauen giza esku­bi­deak onar­tze­ko. Erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen egoe­ra, aurre­ra era­man duten mili­tan­tzia poli­ti­koa­ren ondo­rioa da. Gataz­ka­ri solu­zioa ema­te­ko modu baka­rra hauek aurre­ra era­man­da­ko borro­ka­ren aitor­tza eta beraien aska­ta­sun dui­na dira.

Argi utzi nahi dugu, erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen mutu­rre­ko egoe­ra larria dela eta bate­ra­tuak doa­ze­la hauen esku­bi­deen alda­rri­ka­pe­na eta amnis­tia­ren alde­ko borro­ka. Ezin dugu ahaz­tu esta­tuek erre­pre­sa­lia­tuen esku­bi­deak zan­patze­ko dituz­ten argu­dioak era­bat poli­ti­koak dire­la. Horre­ga­tik gure mugi­men­duak ez du onar­tu­ko zama guz­tia beraien gain eror­tzea. Guk eta oro­ko­rrean eus­kal herri­ko lan­gi­le­riak, har­tu behar du ardu­ra eta kon­pro­mi­soa euren egoe­ra bal­din­tza­rik gabe hobetze­ko eta amnis­tia esku­ratze­ko. Hone­la amnis­tia­ren alde­ko eta erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko mugi­men­duak jasa­ten ditu­zuen urra­ke­ten aurrean borro­kan jarrai­tu­ko du amnis­tia lor­tze­ko bidean goa­zen bitar­tean, hauek exijituz:

  1. larri­ki gai­xo dau­den pre­soen bereha­la­ko askatasuna
  2. dis­per­tsioa­ren amaiera
  3. pre­ben­tzioz­ko espetxe­ratze egoe­ran aur­kitzen diren pre­so poli­ti­ko guz­tien behin behi­ne­ko askatasuna
  4. zigo­rra­ren 23 bete dituz­ten pre­so poli­ti­koei dago­kien bal­din­tza­pe­ko askatasuna
  5. 40 urte­ko espetxe zigo­rra inpo­satzen duen lege­dia­ren indargabetzea

Esan beza­la erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koek bizi duten egoe­ra mutu­rre­koa da eta hone­kin amai­tu eta etxe­ra ekar­tzea gure ardu­ra da, herria­ren alde egi­tea­ga­tik aur­kitzen dira dau­den egoe­ran eta orain herria­ri dago­kio beraien alde egi­tea eta euren bal­din­tza­rik gabe­ko aska­ta­su­na lor­tzea, duin­ta­su­nez etxe­ra itzu­li dai­te­zen. Hau dena kon­tuan har­tu­rik hitze­ta­tik ekin­tze­ta­ra joa­te­ko garaia hel­du da, abuz­tua­ren 15etik aurre­ra lan­ke­ta bat jarri­ko dugu martxan, ber­tan gose gre­ba bat buru­tu­ko dela­rik bes­te hain­bat eki­me­ne­kin bate­ra. Era­gi­le eta nor­ba­na­ko oro­ri deia luzatzen dio­gu bat egi­te­ko eki­men honetan.

Bes­te­tik Aitzo­len borro­ka­re­kin bat egi­ten dugu­la adie­ra­zi nahi dugu herria­ren babe­sa due­la adie­ra­ziz, eta bide batez hemen­dik inda­rra eta besar­ka­da bat hela­raz­ten diogu.

Garaia hel­du da batu borrokara.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *