Rue­da de pren­sa en Etxa­rri Ara­natz para pre­sen­tar la ini­cia­ti­va a favor de la liber­tad de [email protected] [email protected] polí[email protected] enfermos

BORROKAK EZ DU ETENIK! JO TA KE AMNISTIA ETA ASKATASUNA LORTU ARTE Nues­tro movi­mien­to defi­ne la amnis­tía como la vuel­ta a casa, sin con­di­cio­nes, de [email protected] [email protected] polí[email protected] y la reso­lu­ción de las cau­sas que ori­gi­na­ron su exis­ten­cia . Ade­más, la defen­sa de la amnis­tía es la herra­mien­ta más impor­tan­te para man­te­ner el carác­ter polí­ti­co de este conflicto. […]

Pre­so poli­ti­ko gai­xoen aska­ta­su­na­ren alde­ko eki­me­na aur­kez­te­ko Etxa­rri Ara­natzen egin­da­ko prentsaurrekoa

BORROKAK EZ DU ETENIK! JO TA KE AMNISTIA ETA ASKATASUNA LORTU ARTE Gure mugi­men­duak, amnis­tia, erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen bal­din­tza­rik gabe­ko etxe­ratze eta hauen sor­tzea eka­rri duen zer­ga­tien solu­zio moduan defi­nitzen du. Gataz­ka honen izae­ra poli­ti­koa eus­te­ko tres­na garran­tzitsue­na da amnis­tia­ren alde­ko borro­ka. Erre­pre­sa­lia­tuen izae­ra poli­ti­koa­ren aitor­tza gakoa da amnis­tia­ren bidean aurre­ra egi­te­ko eta berauen giza esku­bi­deak onartzeko. […]

El Cum­plea­ños

Maña­na cum­pli­ré 90 años. Nací en un terri­to­rio lla­ma­do Birán, en la región orien­tal de Cuba. Con ese nom­bre se le cono­ce, aun­que nun­ca haya apa­re­ci­do en un mapa. Dado su buen com­por­ta­mien­to era cono­ci­do por ami­gos cer­ca­nos y, des­de lue­go, por una pla­za de repre­sen­tan­tes polí­ti­cos e ins­pec­to­res que se veían en torno a cual­quier actividad […]

Donos­tia­ko amn­si­tia­ren alde­ko mani­fes­ta­zioan ira­ku­rri­ta­ko tes­tua eta argaz­kiak /​Tex­to y fotos de la mani­fes­ta­ción por la amnis­tia de la sema­na gran­de en Donostia

Lehe­nik eta behin, mila esker ger­tu­ra­tu zare­ten guz­tioi. Pix­­ka­­na­­ka-pix­­ka­­na­­ka bagoaz amnis­tia­ren alda­rria zabal­tzen, eta nola ez, Amnis­tia­ren Alde­ko mugi­men­dua Eus­kal Herri osoan eratzen, Donos­tia­ko mani­fes­ta­zio hau honen adi­bi­de dugu­la­rik. Ez da erra­za amnis­tiak beza­la­ko esa­nahi poli­ti­ko garran­tzitsu bezain indar­tsua duen mugi­men­du bat eratzea, are gutxia­go Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren sek­to­re des­ber­di­ne­ta­ra zabal­tzea. Bi Esta­tu zapal­tzai­leen “begi­ra­da­pean” […]