Aletxu Zoba­ran eta Ibon Goieas­koetxea eus­kal pre­so poli­ti­koak mitard-ean (Fran­tzia­ko espetxee­ta­ko iso­la­men­du zie­gak) sar­tu dira

Aletxu Zoba­ran eta Ibon Goieas­koetxea eus­kal pre­so poli­ti­koak mitard-ean (Fran­tzia­ko espetxee­ta­ko iso­la­men­du zie­gak) sar­tu dira gaur ber­tan, abuz­tuak 8, pre­so poli­ti­koen saka­ba­na­ke­ta­ren area­gotzea­ren aur­ka pro­tes­ta egi­te­ko. Hona hemen orain dela egun gutxi Aletxuk eta Ibo­nek Valen­ce-ko espetxean pai­ratzen duten egoe­ra azal­tze­ko argi­ta­ra­tu­ta­ko idazkia:

Zigor espetxe berria eus­kal­du­non­tza­ko alpeen maga­le­tan, saka­ba­na­ke­ta­ren area­gotzea­ri STOP!

Fran­tzian ire­ki­ta­ko Mai­son Cen­tral berrie­na edo berrie­ne­ta­ri­koa dugu Valen­ce­koa, 2016ko urta­rri­lean ire­kia. Espetxe hau Eus­kal herri­tik 962 kilo­me­tro­ta­ra dago. 2016ko ekai­nean bi eus­kal­dun eka­rri gin­tuz­ten hona: Ibon Goieas­koetxea Arro­na­te­gi eta Alex Zoba­ran Arriola.

Hasie­ra­tik era zuze­nen eta gor­di­ne­nean eran­tzun behar genue­la pen­tsa­tu genuen saka­ba­na­ke­ta­ren area­gotzea­ri larri honen aur­ka­ko pro­tes­tan, bai­na pro­bo­ka­zio berri honen aurrean ten­tuz eta den­bo­rak neur­tuz eran­tzu­tea hobetsi genuen, barruan zein kan­poan egin ahal ziren ana­li­si, posi­zio­na­men­du edo­ta erreak­zioak hobe­to anto­la­tu ahal iza­te­ko. Era­so hau dimen­tsio zabal batean kokatzen genuen, ez da soi­lik gure ara­zo edo egoe­ra per­tso­na­len ingu­ru­koa. Momen­tuz bai­na, gure seni­de eta ger­tu­koen kez­ka baka­rrik iga­rri dugu.

Azken mugi­men­du hau, gure ustez, Eus­kal Pre­so Poli­ti­koen Kolek­ti­boa­ren aur­ka­ko era­so zuze­na dugu. Ez da baka­rrik saka­ba­na­ke­ta eta urrun­ke­ta man­ten­tzen dute­la bai­zik eta area­gotzen dute­la. Horre­ga­tik, kohe­ren­tzia poli­ti­koa­ga­tik, era­so honi aurre egin behar zaio­la uste dugu.

Gau­zak horre­la, eus­kal pre­so poli­ti­koak Valen­ce­ra eka­rri iza­na publi­ko­ki salatzea era­ba­ki dugu, eta erre­pi­katzen dugu, ez –baka­rrik- dis­per­tsioa­ren aur­ka­ko oihu gisa bai­zik eta dis­per­tsioa­ren area­gotzea­ren aurka.

Espetxe hone­ta­ra ekar­tze­ko agin­ta­ri fran­tzia­rren argu­dio nagu­sia “fami­liak ger­tu­ratzea” da. Beraz, kon­tua ez da baka­rrik Kolek­ti­boa era­sotzen dute­la; gutaz, gure fami­liaz eta gure herriaz tru­fatzen dira ere.

Ez dugu hemen gel­ditzea onar­tu­ko egoe­ra nor­ma­la balitz beza­la. Eus­kal Herri­ra ger­tu­ra­tu eta kidee­kin bil­tzea alda­rri­ka­tu­ko dugu eta horre­ta­ra­ko borro­ka egi­tea tokatzen zai­gu­la ikus­ten dugu. Ondo lan­du­ta emaitzak eman ahal­ko ditu egi­tas­mo honek. Lan­ke­ta ego­kia pasatzen da, zalan­tza barik, due­la gutxi Fres­nes, Poi­tiers edo Fleury-Mero­gi­se­ko kideen elkar­ta­su­na­re­kin beza­la, herria inpli­katze­tik, borro­ka eki­men guz­tie­tan par­te har­tuz, gutun-leku­ko-eskae­rak bida­liz bai­ta ere Valen­ce­ko espetxe honen izae­ra sun­tsitzai­lea sala­tuz (honen berri latza ere eman­go dugu las­ter). Ekin­bi­de ere­mu hau kan­po­ko jen­dea­ri dago­ki­zue bee­re­zi­ki beraz; guk lagun­tza prak­ti­koa eta sos­ten­gua eska­tu nahi dizue­gu guz­tioi. Guz­tion artean lor­tu­ko dugu garai­pen txi­ki hau, garai­pen han­dia gero: beti borrokan!

Gora Eus­kal Herria eta Askatasuna!

Valen­ce, 2016ko uztai­lak 20

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *