Aitzol gogor­za gose gre­ba muga­ga­bean /​Aitxol gogor­za en huel­ga de ham­bre indefinida

Aitzol Gogor­za Ore­re­ta­ko pre­so poli­ti­koak gose gre­ba muga­ga­bea­ri ekin zion larun­ba­tean. Aitzol larri­ki gai­xo dago, nahas­men obse­si­bo kon­pul­tsi­boa pai­ratzen bai­tu eta adi­tuen asis­ten­tzia psi­kia­tri­koa behar bai­tu. Hori dela eta, sufritzen duen egoe­ra salatze­ko eta bere kale­ratzea ala, behin­tzat, zigo­rra etxean betetzea onar­tu­ko lio­keen Espetxe Arau­dia­ren 100.2 arti­ku­lua eza­rri die­zaio­ten gal­de­gi­te­ko ekin dio neu­rri gogor honi.

Hamar­ka­da­tan zehar eus­kal pre­so poli­ti­koak jipoi­tuak, etxe­tik urrun­duak, euren kideen­gan­dik alden­duak eta era guz­tie­ta­ko espe­ri­men­tu erre­pre­si­boe­ta­ra­ko era­bi­liak izan dira hel­bu­ru bate­kin: beraie­kin bate­ra herri oso bat maku­rra­raz­tea eta beldurtzea.

Honi gehi­tu behar­ko genio­ke pre­so poli­ti­koei zigo­rrak luzatzen ziz­kie­ten hein berean, gai­xo­ta­su­nen ager­pe­na ohi­koa­goa bihur­tu dela, bai adi­na­ren ondo­rioz zein asis­ten­tzia medi­koa­ren fal­ta­ren ondo­rioz, gai­xo­ta­sun haue­tan esta­tuek pre­so poli­ti­koak eta mugi­men­du iraul­tzai­lea bal­din­tzatze­ko eta xan­taia egi­te­ko ele­men­tu berria aur­ki­tu dutelarik.

Hori da, beraz, Aitzol eta gai­non­tze­ko pre­so poli­ti­ko gai­xoak espetxean man­ten­tze­ko bene­ta­ko arra­zoia, per­tso­na hauen osa­su­na era­bil­tzea Espai­nia han­di eta baka­rra­ren ideia Eus­kal Herrian inpo­satzen jarraitzeko.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­du­tik Aitzo­len borro­ka­re­kin bat egi­ten dugu eta honi lagun­tze­ko, lehe­nen­go eki­men moduan abuz­tua­ren 16an, astear­tean, 19:00etatik aurre­ra Basau­ri­ko espetxe aurrean kon­tzen­tra­zioa burutze­ko deia zabal­tzen dugu. Era berean, hurren­go egu­ne­tan Aitzol eta gai­non­tze­ko pre­so gai­xoen bereha­la­ko aska­ta­su­na gal­de­gi­te­ko eki­men ezber­di­nak aur­kez­tu­ko ditu­gu. Ez dugu onar­tu­ko pre­so poli­ti­koak erail­tzea. Pre­so gai­xoak aska­tu! Jo eta ke amnis­tia lor­tu arte!

Eus­kal Herrian, 2016ko abuz­tua­ren 8a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.


El pre­so polí­ti­co de Ore­re­ta Aitzol Gogor­za ha comen­za­do una huel­ga de ham­bre el pasa­do sába­do. Aitxol es un pre­so gra­ve­men­te enfer­mo, sufre un tras­torno obse­si­vo com­pul­si­vo y nece­si­ta la asis­ten­cia siquiá­tri­ca de exper­tos. Debi­do a esto, con inten­ción de denun­ciar su situa­ción y exi­gir su excar­ce­la­ción o como míni­mo la peti­ción de que se le apli­que el artícu­lo 100.2 de la regla­men­ta­ción peni­ten­cia­ria que le per­mi­tie­se cum­plir la con­de­na en casa.

Por déca­das los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vas­cas han sufri­do pali­zas, ale­ja­mien­to del hogar, ale­ja­mien­to de los com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras de lucha y han sido uti­li­za­dos para cual­quier tipo de expe­ri­men­tos repre­si­vos con un obje­ti­vo: doble­gar y ate­mo­ri­zar jun­to a los pro­pios pre­sos y pre­sas a todo un pueblo.

Des­de el movi­mien­to por la amnis­tía y con­tra la repre­sión que­re­mos soli­da­ri­zar­nos con la lucha de Aitzol, y para ayu­dar­le como pri­me­ra ini­cia­ti­va lla­ma­mos a una con­cen­tra­ción fren­te a la car­cel de Basau­ri el pró­xi­mo mar­tes 16 a las 19:00 horas. De la mis­ma mane­ra en los pró­xi­mos días hare­mos publi­cos diver­sas ini­cia­ti­vas para exi­gir la liber­tad inme­dia­ta de Aitzol y del res­to de pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vas­cas enfer­mas. No acep­ta­re­mos el ase­si­na­to de los pre­sos polí­ti­cos. ¡Liber­tad para los pre­sos y pre­sas enfer­mas! Jo eta Ke amnis­tia lor­tu arte!

Eus­kal Herrian, 2016ko abuz­tua­ren 8a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.