Aitzol gogor­za gose gre­ba muga­ga­bean /​Aitxol gogor­za en huel­ga de ham­bre indefinida

Aitzol Gogor­za Ore­re­ta­ko pre­so poli­ti­koak gose gre­ba muga­ga­bea­ri ekin zion larun­ba­tean. Aitzol larri­ki gai­xo dago, nahas­men obse­si­bo kon­pul­tsi­boa pai­ratzen bai­tu eta adi­tuen asis­ten­tzia psi­kia­tri­koa behar bai­tu. Hori dela eta, sufritzen duen egoe­ra salatze­ko eta bere kale­ratzea ala, behin­tzat, zigo­rra etxean betetzea onar­tu­ko lio­keen Espetxe Arau­dia­ren 100.2 arti­ku­lua eza­rri die­zaio­ten gal­de­gi­te­ko ekin dio neu­rri gogor honi.

Hamar­ka­da­tan zehar eus­kal pre­so poli­ti­koak jipoi­tuak, etxe­tik urrun­duak, euren kideen­gan­dik alden­duak eta era guz­tie­ta­ko espe­ri­men­tu erre­pre­si­boe­ta­ra­ko era­bi­liak izan dira hel­bu­ru bate­kin: beraie­kin bate­ra herri oso bat maku­rra­raz­tea eta beldurtzea.

Honi gehi­tu behar­ko genio­ke pre­so poli­ti­koei zigo­rrak luzatzen ziz­kie­ten hein berean, gai­xo­ta­su­nen ager­pe­na ohi­koa­goa bihur­tu dela, bai adi­na­ren ondo­rioz zein asis­ten­tzia medi­koa­ren fal­ta­ren ondo­rioz, gai­xo­ta­sun haue­tan esta­tuek pre­so poli­ti­koak eta mugi­men­du iraul­tzai­lea bal­din­tzatze­ko eta xan­taia egi­te­ko ele­men­tu berria aur­ki­tu dutelarik.

Hori da, beraz, Aitzol eta gai­non­tze­ko pre­so poli­ti­ko gai­xoak espetxean man­ten­tze­ko bene­ta­ko arra­zoia, per­tso­na hauen osa­su­na era­bil­tzea Espai­nia han­di eta baka­rra­ren ideia Eus­kal Herrian inpo­satzen jarraitzeko.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­du­tik Aitzo­len borro­ka­re­kin bat egi­ten dugu eta honi lagun­tze­ko, lehe­nen­go eki­men moduan abuz­tua­ren 16an, astear­tean, 19:00etatik aurre­ra Basau­ri­ko espetxe aurrean kon­tzen­tra­zioa burutze­ko deia zabal­tzen dugu. Era berean, hurren­go egu­ne­tan Aitzol eta gai­non­tze­ko pre­so gai­xoen bereha­la­ko aska­ta­su­na gal­de­gi­te­ko eki­men ezber­di­nak aur­kez­tu­ko ditu­gu. Ez dugu onar­tu­ko pre­so poli­ti­koak erail­tzea. Pre­so gai­xoak aska­tu! Jo eta ke amnis­tia lor­tu arte!

Eus­kal Herrian, 2016ko abuz­tua­ren 8a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.


El pre­so polí­ti­co de Ore­re­ta Aitzol Gogor­za ha comen­za­do una huel­ga de ham­bre el pasa­do sába­do. Aitxol es un pre­so gra­ve­men­te enfer­mo, sufre un tras­torno obse­si­vo com­pul­si­vo y nece­si­ta la asis­ten­cia siquiá­tri­ca de exper­tos. Debi­do a esto, con inten­ción de denun­ciar su situa­ción y exi­gir su excar­ce­la­ción o como míni­mo la peti­ción de que se le apli­que el artícu­lo 100.2 de la regla­men­ta­ción peni­ten­cia­ria que le per­mi­tie­se cum­plir la con­de­na en casa.

Por déca­das los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vas­cas han sufri­do pali­zas, ale­ja­mien­to del hogar, ale­ja­mien­to de los com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras de lucha y han sido uti­li­za­dos para cual­quier tipo de expe­ri­men­tos repre­si­vos con un obje­ti­vo: doble­gar y ate­mo­ri­zar jun­to a los pro­pios pre­sos y pre­sas a todo un pueblo.

Des­de el movi­mien­to por la amnis­tía y con­tra la repre­sión que­re­mos soli­da­ri­zar­nos con la lucha de Aitzol, y para ayu­dar­le como pri­me­ra ini­cia­ti­va lla­ma­mos a una con­cen­tra­ción fren­te a la car­cel de Basau­ri el pró­xi­mo mar­tes 16 a las 19:00 horas. De la mis­ma mane­ra en los pró­xi­mos días hare­mos publi­cos diver­sas ini­cia­ti­vas para exi­gir la liber­tad inme­dia­ta de Aitzol y del res­to de pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vas­cas enfer­mas. No acep­ta­re­mos el ase­si­na­to de los pre­sos polí­ti­cos. ¡Liber­tad para los pre­sos y pre­sas enfer­mas! Jo eta Ke amnis­tia lor­tu arte!

Eus­kal Herrian, 2016ko abuz­tua­ren 8a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *