Etxa­rri Ara­na­ze­ko jaie­tan txos­na jar­tzea­ren debe­kua­ri buruz­ko ira­kur­ke­ta AAEEAM­ren eskutik

Ekai­nak 6an, eskae­ra egi­ten dugu txos­na jar­tze­ko, fes­te­ta­ra­ko, Xapa­te­ro aurre­ko plazan.

Uztai­lak 19an, alka­te dagoe­nak, ( alka­te ofi­zia­la kan­poan zegoe­la­rik opo­rre­tan) guta­ko bati jaki­ne­raz­ten dio, ahoz, txos­na eska­tu­ta­ko tokian ezin zela jarri, aurrean dagoen taber­nak, gunea, alo­ka­gai­luan due­la­ko urte osoan zehar, bai­ta orain dela bi urte ikas­to­la­ri uka­tu zitzaio­la ere toki berdina.

Jaki­ne­raz­ten dio­gu bada, txos­na jarri­ko dugu­la gaz­teek txos­na jar­tzen duten tokian, beraiek aur­ten ez dute­la­ko jarri behar. Beraie­kin hitz egin­da genue­la aste batzuk lehe­na­go eta beraien on iritzia geneu­ka­la. ( gaz­teek jarri behar ez zute­nez, guk eska­tu­ta­ko tokia baino ego­kia­goa iru­ditzen zigu­nez, gaz­teen tokian jar­tzea pen­tsa­tu­ta geneu­kan iada)

Eguer­di­ko ordu­bie­tan, 14:00, alka­tea bule­go­ra iritsi zenean, bera­re­kin elka­rriz­ke­tatzen gara, tonuz eta erres­pe­tuz bien aldetik.

Toki berri bat pro­po­satzen die­gu, ez gaz­tee­na, zeren eta bez­pe­ran “herri era­gi­leen” batza­rrean Sor­tu­re­kin ezta­bai­da lis­kar­tsua izan­da geneu­kan, gar­bi utzi zigu­te­la­rik, gaz­teen tokian “ herri era­gi­leen­tza­ko” txos­na jarri behar zute­la. ( Hau bes­te komu­ni­ka­tu ezber­din batean argi­tu­ko dugu, guz­ti honen ingu­ruan zer ger­ta­tu zen Sorturekin)

Pro­po­sa­tu genien biga­rren auke­ra; bes­tea­ren ondoan, ezker-eskuin 6 metro libre geratzen zire­la­rik, bes­te txos­na­re­kin eta herri­ko pla­za­re­kin, tokia sobe­ran zegoe­la­rik eta horre­la ekai­nak 6 eskae­ra ber­di­nean, alka­teak horre­la eska­tu­ta, biga­rren eskae­ra idatzi eta pla­noa ere egi­ten da.

Aipatzen dio­gu, eran­tzu­na behar genue­la egun horre­tan ber­tan, argi inda­rra­ren bai­me­na eskatze­ko enpre­sa elek­tri­koa­ri bes­te­la epez kan­po gera­tu­ko gine­la. ( 5 egun, lane­gun, aurre­tik egin behar da eskae­ra). Alka­teak hitz eman zigun arratsal­de­ko 18:00tarako eran­tzu­na eman­go zigu­la, kul­tur zine­gotzia­ren eskue­tan zegoe­la­ko azken hitza.

Arratsal­de­ko 18:00etan alka­teak, guta­ko bati tele­fo­noz deitzen dio erres­pe­tu fal­ta­ko tonu zakar bate­kin, non esan behar izan zitzaion erres­pe­tua ez fal­tatze­ko eta aurrez aurre esa­te­ko zue­na. Adie­raz­ten du alka­te berak uda­lak era­ba­kia atze­ratzen due­la, hitz egin behar zute­la eta jaki­ne­ra­zi­ko zigutela.

Uztai­lak 21ean, eguer­di­ko 15:00etan deitzen zai­gu bile­ra bate­ra, ber­tan alka­tea, kul­tu­ra­ko zine­gotzia eta bes­te zine­gotzi bat zeu­de­la­rik, bai­ta idaz­ka­ria, eta idatziz ema­ten zai­gu uka­pe­na, arra­zoi ezber­di­ne­tan oinarriturik.

Ados ez geun­de­la esan genien, eta herri hone­tan bes­te par­ti­du poli­ti­ko ezber­din egon diren­ga­raien moduan, PNV edo dena dela­koak, zeu­de­nean eta ges­to­rei txos­na jar­tzea debe­katzen zitzaie­nean, beti uda­la­ren era­ba­kia­ren gai­ne­tik jarri izan da, lis­kar ede­rrak sor­tzen zire­la­rik, non orain eh bil­dun dau­den batzuek har­tzen duten par­te ere. Guk jarri egin behar genue­la txos­na esan genien eta nahi bazu­ten poli­zia fora­la deitze­ko ere.

Momen­tu horre­tan ber­tan, bes­te gune pare bat eskai­ni zitzaiz­ki­gun. Ez geni­tuen onar­tu zeren eta fes­ta gune­tik kan­po geratzen dira, eta zile­giz­koa ez zela­ko gure txos­na kan­po­ra bidaltzea.

Bitar­tean bes­te auke­ra batzuk balia­bi­detzen saia­tu ginen, garai batean taber­na zen leku bat alo­ka­tu nahiean. Bai­na argi inda­rra­ren kon­tra­tua egi­te­ko epez kan­po geun­de­la jaki­ne­ra­zi zigu­ten, hitze­gin­da­ko argi indar enpresarekin.

Des­obe­dien­tzia egi­te­ko prest geun­den, era­ba­ki fin­koa genuen, uda­la­ren debe­kua­ren gai­ne­tik txoz­na jar­tze­ko. Gain­di­tu izan ez dugun ozto­poa argi inda­rra­re­na izan da.

Uda­lak ukatze­ko ema­ten dituen biga­rren pun­tu­ko arra­zoiak, gure iritziz eta ber­tan kon­pro­ba­tu dai­te­kee­nez, ez dau­de oina­rri­tu­ta arra­zoi obje­ti­bo­tan. Ez da egia aldez aurre­tik bes­te txos­na bat jar­tze­ko eskae­ra zegoe­nik, zeren eta txos­na horren tokia gaz­tee­kin hitzar­tu­ta geneu­kan guk jar­tze­ko einean.

Fes­te­tan aglo­me­ra­zioak edo­non sor­tzen dira, fes­tak dau­den edo­zein hiri eta herri­tan beza­la; arra­zoi ber­be­ra hone­kin, larrai­ne­ta kalean jar­tzen diren sal­to­ki postuak, hurre­nez hurren, kalea­ren zaba­le­ra osoa­ren erdia oku­patzen dute­la­rik, aglo­me­ra­zio uga­riak sor­tzen dituz­te eta ez da arazoa.

Herri­ko fes­te­tan kale nagu­sia itxi­ta ego­ten da, tra­fi­ko­rik gabe, eta zonal­de hori era­bil­tzen da haur jolas eta bes­te hain­bat eki­men egiteko.

Ez da egia eta ondo kon­pro­ba­tu dai­te­ke herri­ko pla­za­ra eta kios­ko­ra sar­tu-irten ahal iza­te­ko, txoz­na jarri­ko bage­nu, zail­ta­su­nak sor­tu­ko zire­la, ez zela­ko inon­go zail­ta­su­nik izan­go sar­tu-irte­nak egiteko.

HORRENBESTEZ,

Uda­lak ez du azal­tzen, zer­ga­tik ekai­na­ren 6an egin­da­ko eskae­ra­ri, uztai­la­ren 19 arte ez zai­gun eran­tzu­ten, non ahoz ukatzen zai­gun 19an eska­tu­ta­ko tokian jartzea.

Eta ofi­zial­ki idatziz uztai­la­ren 21ean, ema­ten zaiz­ki­gu, debe­kua­ren arrazoiak.

Hau esa­ten dugu, iku­siz, uda­la azka­rra dela eran­tzu­nak ema­ten, adi­bi­dez, sare sozia­le­tan dagoen infor­ma­zio bat ukatze­ko egin duen komunikatuan.

Hasie­ra­tik argi eta gar­bi uler­tu genuen, lehen eskae­ra zen­tzuz­koa zela ukatzea, taber­na aurre­ko pla­za horre­tan. Bai­na inolaz ere ezin da uler­tu biga­rren txoz­na­ren debe­kua eta debe­ku honen inposaketa.

Jarraitzen dugu pen­tsatzen biga­rren auke­ra zela ego­kie­na, tokia sobe­ran dagoe­la­ko, 2 txos­nen artean gunea par­te­katze­ko. Ez da uler­tze­koa guri uka­tu zai­gun leku ondoan, bes­te txos­na bati bai­me­na ema­tea, non guretzat hain­bat arra­zoi eman zituz­ten txos­na jar­tzea debekatzeko.

Gure uste­tan, batzuen interes poli­ti­koak era­gin zuze­na du, uda­lak har­tu duen gure aur­ka­ko era­ba­kian. Uda­lak uko egi­ten du horre­la denik, non ofi­zial­ki alka­tea dena eta zine­gotzi batzuk inde­pen­dien­te beza­la dau­den zerren­dan, bai­na ez kasu hone­tan alka­teor­dea. Azken hau dela­ko era­ba­kia har­tzen denean sinatzen due­na, eta bera sor­tu­ko mili­tan­tea da. Hau esa­ten dugu sor­tu jarre­ra kol­pa­ko­rra iza­ten ari dela­ko gure aur­ka, modu aktiboan!!!!

Azken hau, beraien jarre­ra kol­pa­ko­rra, bes­te komu­ni­ka­tu batean azal­du­ko dugu, aurre­ra­go esan bezala.

HAU DA GURE KOMUNIKATUA ETA EZ SARE SOZIALETAKOA.

Etxa­rri Ara­natzen, 2016ko uztai­la­ren 29a.

Etxa­rri Ara­natz­ko Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua

etxarri2 etxarri1

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *