Nue­va agre­sión con­tra el pre­so poli­ti­co vas­co Ibon Iparragirre

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak Ibon Ipa­rra­gi­rre Onda­rroa­ko pre­so poli­ti­koak uztai­la­ren 18an Alca­la-Meco­ko kar­tze­lan sufri­tu­ta­ko era­soa sala­tu nahi du.

Larri­ki gai­xo­rik ego­tea ez da nahi­koa izan bere bahitzai­leen alde­tik erru­ki mini­moe­na iza­te­ko, eta egoe­ra­ren gor­din­ta­su­na­ren bar­nean bere bizi­mo­dua, behin­tzat, gehia­go ez zail­tze­ko jarre­ra­tik urrun, bi urte­ren buruan hau­xe da Ibo­nek pai­ra­tu duen bos­ga­rren era­so fisikoa.

Gogo­ra­ra­zi behar dugu Ibo­ni, bere gai­xo­ta­su­na dela eta, espetxeal­di arin­dua eza­rri zio­te­la 2011ko urrian zigo­rra etxean betetzen jarrai zezan. Ala­bai­na, 2014an berriz ere espetxe­ra­tu egin zuten eta ordu­tik bere osa­su­nak gero eta oke­rra­go bila­ka­tu da.

Hone­taz apar­te, Ibon gai­non­tze­ko pre­so poli­ti­ko guz­tien­gan­dik alden­du­ta man­ten­tzen du kar­tze­lak, eta egoe­ra honek erraz­tu egin du bere babes­ga­be­ta­su­na era­soen aurrean.

Jaki­na da espetxeak per­tso­nak eta, bere­zi­ki, mili­tan­te­ak deu­sez­tatze­ko hel­bu­rua due­la eta eten­ga­be­ko tor­tu­ra kro­ni­koa prak­ti­katzen due­la pre­soa­ren nor­ta­su­na, boron­da­tea eta osa­su­na pix­ka­na­ka urratze­ko bitar­te­ko guz­tiak martxan jar­tzen ditue­la­rik. Are eta tor­tu­ra han­dia­goa gai­xo­rik daudenentzat.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­du­tik gure elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi dio­gu Ibon Ipa­rra­gi­rre­ri eta pre­so gai­xoen bereha­la­ko aska­ta­su­na exijitzen dugu, bizi­rik nahi ditu­gu­la­ko. Era berean, Eus­kal Herria­ri borro­ka hone­tan bere indar osoz mur­gil­tze­ko deia luzatzen dio­gu. Hil ala bizi­koa da.

Eus­kal Herrian, 2016ko uztai­la­ren 21ean.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Jarraian Ipa­rra Gal­du Baik herri pla­ta­for­mak argi­ta­ra­tu­ta­ko oharra:

Ibon ipa­rra­gi­rre bur­goa, larri­ki gai­xo dagoen eus­kal pre­so poli­ti­koa, alca­la-meco-ko fun­tzio­na­rioek era­so­tu egin dute.

Uztai­la­ren 18an, Alca­la-Meco­ko espetxe­ko zer­bitzu buruak bost zapla­da eman zizi­kion Ibon Ipa­rra­gi­rre Bur­goa, larri­ki gai­xo dagoen eus­kal pre­so poli­ti­koa­ri. Zie­gan lotu­ta man­ten­du­ko zute­la­ren mehatxua egin zio­ten, hala, kaka eta pixa ere gai­nean egin behar­ko zitue­la esa­nez, hijo puta, cabron, mari­con eta antze­ra­ko irai­nen artean.

Ibo­ni hain­bat par­te sar­tu diz­kio­te azken hila­be­teo­tan, horie­ta­rik gehie­nak fun­tzio­na­rioek eurek pro­bo­ka­tu­ta­ko egoe­ren­ga­tik eta gutxi batzu­tan Ibo­nen gai­xo­ta­sun egoe­rak era­gin­da: erdi itsu­tu­ta ego­tea­ren ondo­rioz, zie­ga des­or­de­na­tu­ta edu­kitzea­ga­tik, esa­te­ra­ko. Par­te hauen ondo­rioz iso­la­men­du­ko modu­luan sar­tu behar­ko luke­te, bai­na ez dute sar­tzen, legeak berak debe­katzeaz gain, iso­la­men­du modu­luan ego­ten diren pre­so poli­ti­koe­kin batze­ko auke­ra eman­go lio­ke­la­ko. Gogo­ra deza­gun Ibo­nek ia bi urte dara­matza­la Alca­la-Meco­ko modu­lu arrun­tean, pre­so sozia­lez ingu­ra­tu­ta, bai­na gai­non­tze­ko pre­so poli­ti­koen­gan­dik guz­tiz isolatuta.

Aste­le­he­nean, espetxe­ko zer­bitzu-burua joan zitzaion eta fun­tzio­na­rioen gari­ta­ra sar­tzea agin­du zion. Ibo­nek agin­dua­ri uko egin zion, ez bai­ta lehen aldia gelatxo batean sar­tzen dute­la jipoitze­ko. Itxu­ra denez, bes­te par­te baten ebaz­pe­na aile­ga­tu zitzaion, iso­la­men­duan sar­tze­ko zigo­rra­re­kin, bai­na orain­go hone­tan zigo­rra komu­ni­katzeaz gain, era­man egin zuten 7. modu­lu­ra (iso­la­men­du­koa) bes­te lau fun­tzio­na­rioz ingu­ra­tu­ta. Ber­tan, goian aipa­tu­ri­ko mehatxu, irain eta kol­peen ostean, zie­ga batean sar­tu zuten, han­dik den­bo­ra gutxi­ra berriz 5. modu­lu­ra eramateko.

Ibo­nek egu­nean ber­tan dei­tu zuen etxe­ra ger­ta­tu­ta­koa azal­tze­ko, eta ondo dagoe­la adie­ra­zi bazuen ere, jasan­da­ko era­soa salatze­ko eta zabal­tze­ko eska­ki­zu­na egin zuen.

IGB pla­ta­for­mak bere alde­tik 30 hila­be­te­ta­ko epean Ibo­nek jasan duen bos­ga­rren era­so fisi­koa dela gogo­ra­tu nahi du, eta azken urte­be­tean erre­so­nan­tzia mag­ne­ti­ko­rik ez dio­te­la egin, nahiz eta sei hila­be­te­ro egin behar­ko lio­ke­ten. Honen ondo­rioz, une hone­tan ezin da jakin diag­nos­ti­ka­tu­ta dau­kan leu­co­en­ce­fa­lo­pa­tia mul­ti­fo­cal pro­gre­si­va gai­xo­ta­su­nak nola­ko bila­kae­ra izan duen. Azken ger­ta­ki­zun hau, Ibo­nek bizi duen egoe­ra larri eta mutu­rre­koa­ren isla­da txi­ki bat bes­te­rik ez da. Ibo­nen bereha­la­ko etxe­ratzea­ren alde­ko eska­ki­zu­na berres­ten dugu, beha­rrez­koa duen arre­ta, jarrai­pen eta tra­ta­men­du medi­kua jaso dezan.

Onda­rrun, 2016ko Uztai­la­ren 20an.

IPARRA GALDU BAIK Herri Plataforma.


EL PRESO POLITICO VASCO GRAVEMENTE ENFERMO, IBON IPARRAGIRRE BURGOA, HA SIDO AGREDIDO POR FUNCIONARIOS DE ALCALA-MECO.

El 18 de julio Ibon Ipa­rra­gi­rre Bur­goa, fue agre­di­do por el jefe de ser­vi­cios de la pri­sión de Alca­la-Meco, el cual le dió cin­co tor­ta­zos en la cara, entre insul­tos tales como hijo de puta, cabrón, mari­cón y ame­na­zas de atar­le en la cel­da de cas­ti­go y no sol­tar­le aun­que se cagara y se mea­ra encima.

Ibon ha reci­bi­do ya varios par­tes duran­te los últi­mos meses, la mayo­ría de ellos por pro­vo­ca­cio­nes cuan­do no inven­cio­nes de los pro­pios fun­cio­na­rios, y algu­nos deri­va­dos de su pro­pia enfer­me­dad neu­ro­ló­gi­ca que hace que no pue­da tener la cel­da orde­na­da tal y como exi­gen las nor­mas peni­ten­cia­rias, pues entre otros sín­to­mas, prác­ti­ca­men­te no ve.

Como con­se­cuen­cia de estos par­tes debe­rían meter­lo en el módu­lo de ais­la­mien­to, pero no lo hacen, debi­do, entre otras cosas, a que lo prohí­be la pro­pia legis­la­ción peni­ten­cia­ria, y sobre todo, por­que eso le per­mi­ti­ría estar con el res­to de pre­sos polí­ti­cos vas­cos que per­ma­ne­cen o tran­si­tan por ese módu­lo. Recor­de­mos que duran­te los últi­mos 20 meses Ibon per­ma­ne­ce en un módu­lo nor­mal, rodea­do de pre­sos socia­les, pero total­men­te ais­la­do del res­to de los pre­sos políticos.

El lunes pasa­do, 18 de julio, el jefe de ser­vi­cios de la cár­cel de Alca­la-Meco se diri­gió a Ibon y le orde­nó que se metie­ra en una gari­ta, a lo cual Ibon se negó – ya que ante­rior­men­te ha sido agre­di­do por los fun­cio­na­rios den­tro de ese com­par­ti­men­to-. Por lo vis­to, el pro­pó­si­to era comu­ni­car­le la reso­lu­ción de otro par­te, pero esta vez ade­más de leér­se­lo (Ibon no pue­de leer) lo tras­la­da­ron al módu­lo 7 (de ais­la­mien­to) con el jefe de ser­vi­cios al fren­te y rodea­do de otros cua­tro fun­cio­na­rios, y fué allí, delan­te de los pre­sos de dicho módu­lo don­de fue insul­ta­do, ame­na­za­do, agre­di­do y ence­rra­do en una cel­da para, al bre­ve rato, ser nue­va­men­te recon­du­ci­do al módu­lo 5, que es don­de se encontraba.

Ibon lla­mó el mis­mo día para infor­mar de lo suce­di­do, y aun­que mani­fes­tó que se encon­tra­ba bien, insis­tió en que difun­dié­ra­mos la agre­sión sufrida.

La pla­ta­for­ma Ipa­rra Gal­du Baik quie­re recor­dar que Ibon ha sido agre­di­do físi­ca­men­te cin­co veces en los últi­mos 30 meses, y que ha pasa­do más de un año des­de que le hicie­ron la últi­ma reso­nan­cia mag­né­ti­ca, a pesar de que el pla­zo regu­lar es cada seis meses. En con­se­cuen­cia, aho­ra mis­mo no se pue­de saber cual es la evo­lu­ción que ha sufri­do la ence­fa­lo­pa­tía mul­ti­fo­cal pro­gre­si­va que ‑entre otras cosas- tie­ne diag­nos­ti­ca­da. Ade­más, esta últi­ma agre­sión nos aler­ta sobre la gra­ve­dad de su situa­ción, y ante ello, reafir­ma­mos nues­tra peti­ción de que regre­se a casa cuan­to antes, don­de pue­da reci­bir la aten­ción, segui­mien­to y tra­ta­mien­to médi­cos que precisa.

En Onda­rroa, el 20 de julio del 2016.

Pla­ta­for­ma Popu­lar IPARRA GALDU BAIK.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *