[EUS] Txi­ki­to, Danitxu, Jon Kepa… Zue­kin gaude!

Gutun hau idaz­ten hasi nai­zen momen­tuan harro­ta­su­na eta lotsa­ren arte­ko nahas­ke­ta sen­titzen dut. Harro sen­titzen naiz zuen jarre­ra dui­na­re­kin herri baten ausar­dia, kohe­ren­tzia eta esku­za­bal­ta­su­na­ren isla bihur­tzen zare­te­la­ko, makur­tu ez ezik hain­bes­te kide aka­ba­tu dituen kar­tze­le­ta­ko bio­len­tzia hil­tzai­lea­ri aurrez aurre begi­ratzen dio­zue­la­ko; bai­na lot­sa ere sen­titzen dut, bes­te garai batzue­tan aipa­tu­ta­ko balioak man­ten­tzea­ga­tik txa­lotzen zin­tuz­te­te­ne­ta­ko batzuek, zuek estig­ma­ti­zatze­ko eta babes zein lagun­tza­rik gabe gel­ditze­ko saia­ke­ra antzuan dabil­tza­la­ko, eta dena Nire ize­nean ez! ozen oihu­ka­tu duzue­la­ko gu zigor­tzea hel­bu­ru duten epai­mahaiei eskua luza­tu eta ultra­es­kuin­da­rre­kin akor­dio poli­ti­koe­ta­ra hel­tzea ere­du bihur­tu nahi duten garai hauetan. 
Gus­ta­tu­ko litzai­da­ke gutun bat idaz­ten duda­nean beti­ko etsaia­ren aur­ka ari nai­ze­la sen­titzea, eta zinez iritzi arti­ku­lu batean Sor­tu aipatzen dudan bakoitzean nire burua­ri esa­ten dio­da­la azken aldia izan­go dela, hemen­dik aurre­ra tokatzen dena amnis­tia alda­rri­katzea dela eta zue­kin bate­ra herri oso bat gati­bu man­ten­tzen duten esta­tuen izae­ra faxis­ta age­rian uztea dela. Bai­na zai­le­gia jar­tzen dida­te, are gehia­go Sor­tu­ren estra­te­gia­ren bai­tan kokatzen diren abo­ka­tuak dire­nean babes juri­di­koa ken­du­ko dizue­te­la hela­raz­ten dizue­te­nean, ez aur­pe­gi­ra, doto­re­zia­ren araue­tan idatzi­ta dato­rren moduan, bai­zik eta bes­te kide batzuen bitar­tez. Zai­la jar­tzen dida­te bere semea­ren argaz­kia kon­tzen­tra­zioe­tan egon­go ez dela esan eta gero, lotsa­ga­be­ki ama bati kon­tzen­tra­zio horie­ta­ra joa­ten jarrai deza­kee­la esa­ten dio­te­nak Sor­tu­ko mili­tan­te­ak direnean. 
Orain lagun­tza oro ken­tzen dizue­te dizi­pli­na­tuak ez omen zare­te­la­ko izan eta horrek era­kus­ten du, bizitza­ko espa­rru guz­tie­tan beza­la, afe­ra hone­tan ere kla­seen arte­ko borro­kak bizi­rik diraue­la. Zue­kin har­tu duten jarre­ra ez ziren har­tzen ausar­tu urte­tan zehar Kolek­ti­boa­ren ildo poli­ti­ko­tik kan­po zeu­den iritzi arti­ku­luak idaz­ten zituz­ten poli­ti­ka­ri pre­soe­kin, agian beraiek ez zire­la­ko zuek beza­la­ko «sol­da­dutxoak», izen han­di­ko ofi­zia­lak bai­zik. Ez dute neu­rri­rik har­tu ere kar­tze­la barruan lane­ra­ko des­ti­noak betetzen ari diren «kideen» aur­ka, agian beraiek ez dute­la­ko zalan­tzan jar­tzen garai bate­ko poli­ti­ka­ri pre­soen esta­tu­sa eta, ez dut gaiz­ki pen­tsa­tu nahi, agian Kolek­ti­bo­ko zen­bait tabu apur­tze­ko lagun­ga­rriak dire­la­ko. Ah! Ez zene­ki­te­la batzuek Kolek­ti­boak debe­katzen dituen des­ti­noak egi­ten ari dire­la? Ba bai, orain gutxi zuek inoiz gehia­go defen­da­tu­ko ez zai­tuen abo­ka­tu batek publi­ko­ki uka­tu zuen arren, hori ger­tatzen ari da. Bai­na ez du axo­la, ara­zoa zuek zaretelako!
Bage­ne­kien une hau hel­du­ko zela. Iaz­ko udaz­ke­nean jakin genuen Sor­tu hain­bat kide EPPK­tik kan­po­ratze­ko pre­sio­natzen ari zela «estra­te­gia berria» deritzan asi­mi­la­zio estra­te­gia zaha­rra onar­tzen ez zute­la­ko. Jen­deak horre­la­ko kan­po­ra­ke­tak ez zitue­la uler­tu­ko kon­tu­ra­tu­ta Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak EPPK zatitzea zue­la hel­bu­ru zabal­tzen hasi ziren. Beran­dua­go Paris­ko epai­ke­ta­ko oha­rra eto­rri zen, eta Danitxu­ren gutu­na, eta Jon Kepa­re­na, eta Usur­bil­go pren­tsau­rre­koa (bada­go bere ize­na zerren­da­tik ken­tzea eska­tu due­nik engai­na­tu­ta sen­ti­tu dela­ko), eta orain, zue­ki­ko har­tzen duten jarre­ra­re­kin, zir­ku­lua ixten da hasi zen toki berean: kris­to­re­nak entzun behar izan geni­tuen duin­ta­sun jarre­rak man­ten­tzea­ga­tik inor ez zela bota­ta gel­di­tu­ko esa­tea­ga­tik, bai­na bota­ta utzi nahi izan zai­tuz­te­ten hone­tan, gure kon­pro­mi­soan berres­ten gare­la esan behar dizuet. Herria zue­kin dago eta dagoe­ne­ko anto­latzen hasi da. 
Azken haus­nar­ke­ta moduan esan nahi­ko nuke zuen aur­ka har­tu duten era­ba­ki hau zuek beza­la pen­tsatzen duten gai­non­tze­ko kideak bel­dur­tze­ko saia­ke­ra bat gehia­go bes­te­rik ez dela izan, gorro­toan oina­rri­tu­ta­koa gai­ne­ra. Ber­din zaie hau­tes­kun­de kan­pai­na erdian ger­tatzea, kon­tra­koa pen­tsatzen bage­nuen ere, beraien­tzat hau­tes­kun­deak baino zer­bait garran­tzitsua­goa bada­goe­la­ko, eta hori dena lotu­ta eta ondo lotu­ta uztea da. Muga guz­tiak gain­di­tu dituz­te, hain­bes­te­raino asis­ten­tzia medi­ku­rik gabe ere utzi nahi izan zai­tuz­te­la, hain­bes­te­raino pre­so ohiak lan­pos­tua gal­tzea­re­kin mehatxa­tu dituz­te­la, hain­bes­te­raino ipa­rra guz­tiz gal­du dute­la. Guretzat, ordea, zuek zare­te iparra. 
Txi­ki­to, Jon Kepa eta Danitxu: har eza­zue besar­ka­da han­di bat Eus­kal Herri­tik, mila­ka per­tso­na dire­la­ko zuek ere­dutzat har­tzen zai­tuz­te­nak. Eske­rrik asko hiruroi!
Sen­doa Jura­do Gar­cia- Amnis­tia­ren alde­ko militantea.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *