[EUS] Txi­ki­to, Danitxu, Jon Kepa… Zue­kin gaude!

Gutun hau idaz­ten hasi nai­zen momen­tuan harro­ta­su­na eta lotsa­ren arte­ko nahas­ke­ta sen­titzen dut. Harro sen­titzen naiz zuen jarre­ra dui­na­re­kin herri baten ausar­dia, kohe­ren­tzia eta esku­za­bal­ta­su­na­ren isla bihur­tzen zare­te­la­ko, makur­tu ez ezik hain­bes­te kide aka­ba­tu dituen kar­tze­le­ta­ko bio­len­tzia hil­tzai­lea­ri aurrez aurre begi­ratzen dio­zue­la­ko; bai­na lot­sa ere sen­titzen dut, bes­te garai batzue­tan aipa­tu­ta­ko balioak man­ten­tzea­ga­tik txa­lotzen zintuztetenetako […]

[ES] Txi­ki­to, Danitxu, Jon Kepa… Zue­kin gaude!

En el momen­to en el que empie­zo a escri­bir esta car­ta sien­to una mez­cla entre orgu­llo y ver­güen­za. Me sien­to orgu­llo­so por­que con vues­tra acti­tud de dig­ni­dad os con­ver­tís en refle­jo del valor, la cohe­ren­cia y la gene­ro­si­dad de un pue­blo ya que, ade­más de no arro­di­lla­ros, miráis a la cara a la vio­len­cia ase­si­na de esa cár­cel que ha […]