Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua: «Pres­tu­ta­su­na ager­tu dugu kide horiek babes poli­ti­ko eta asis­ten­tzia­lik gabe ez uzteko»

Azken astee­tan jakin izan dugu hain­bat eus­kal pre­so poli­ti­ko­ri babes poli­ti­ko eta juri­di­koa ken­du zaie­la. Honen aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du:

Urte erdia pasa­tu da gure mugi­men­duak har­tu­ta­ko kon­pro­mi­so baten hari­ra EPPK zati­tu nahi iza­tea lepo­ra­tu zigu­te­la. Kon­pro­mi­soa hona­koa zen:

…hain­bat kasu eman dai­tez­kee­la zei­ne­tan pre­so batzuk asis­ten­tzia gabe gera litez­kee­nak. (…) Horre­la­ko kasue­tan guk pres­tu­ta­su­na ager­tu dugu kide horiek babes poli­ti­ko eta asis­ten­tzia­lik gabe ez uzteko.

Aitza­kia pare­ga­bea bihur­tu zen batzuen­tzat, baiez­ta­pen hone­ta­tik tira­ka, gure mugi­men­dua­ri era­so egin ahal iza­te­ko eta des­age­rra­raz­ten saiatze­ko. Jokal­di honen bidez mugi­men­duak zera­man haz­kun­dea gel­di­tu bal­din ez bazu­ten ere, onar­tu behar dugu egin­da­ko kal­teak haz­kun­de hori nabar­men motel­du zuela.

Hila­be­teak pasa­tu dira eta ger­ta­tu egin da ger­ta zite­kee­la ohar­ta­ra­zi genuen hori. Lehe­nen­go aldia da hain­bat pre­so poli­ti­ko­ri babes poli­ti­ko eta asis­ten­tzia­la ken­tzen zaie­na duin­ta­sun jarre­re­tan man­ten­du­ko dire­la esa­tea­ga­tik. Lehe­nen­go aldia da kar­tze­la­ra era­man zituz­ten tin­ko­ta­sun jarre­re­tan man­ten­tzea­ga­tik zen­bait pre­so poli­ti­ko­ri babes sozia­la ken­tze­ko aha­le­gi­na egi­ten dela.

Iaz eza­gu­tu genuen zen­bait kar­tze­le­ta­ra hel­du­ta­ko zurru­mu­rru oze­na: las­ter hain­bat kide EPPK­tik kan­po­ra­tu­ko zituz­ten estra­te­gia berria­re­kin bat ez egi­te­ga­tik. Han­dik gutxi­ra eta horre­la­ko era­ba­ki batek sor zeza­keen lurri­ka­raz jabe­tu­ta, erru­dun bat bilatzea­ri ekin zio­ten, eta hori izan da, hain zuzen ere, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ri eske­gi nahi izan dio­ten kartela.

Errea­li­ta­tea, ordea, bes­te bat da. Gure mugi­men­duak eske­na­to­ki hau aurrei­kus­ten zuen eta horre­ga­tik har­tu zuen bide­tik borro­ka­la­ri­rik ez uzte­ko kon­pro­mi­soa. Hori dela eta, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak kide horiei babes poli­ti­ko, humano eta asis­ten­tzia­la ber­ma­tu­ko die­la ira­ga­rri nahi dio Eus­kal Herria­ri. Den­bo­rak bakoitza bere tokian jar­tzen omen du eta kasu hone­tan esae­ra betetzen ari da. Horre­la­ko ger­tae­rek gure jarre­rak indar­tu baino ez dituz­te egi­ten eta mugi­men­du honen exis­ten­tzia­ren beha­rra berretsi. Jo ta ke ira­ba­zi arte!

Eus­kal Herrian, 2016ko ekai­na­ren 18a.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *