Aska­ta­su­na­ren Bidean

Esta maña­na se ha pre­sen­ta­do en Bil­bao median­te una rue­da de pren­sa la recien cons­ti­tui­da asam­blea de exre­pre­sa­lia­dos Aska­ta­su­na­ren Bidean, en la rue­da de pren­sa han par­ti­ci­pa­do nume­ro­sos [email protected][email protected] que tras reafir­mar que esta con­di­ción no les con­vier­te en exmi­li­tan­tes y han reafir­ma­do su com­pro­mi­so con el pro­ce­so revo­lu­cio­na­rio de libe­ra­ción de Eus­kal Herria. Repro­du­ci­mos el mani­fies­to que han hecho públi­co que pen­sa­mos que es un docu­men­to nece­sa­rio para poder acti­var un ver­da­de­ro deba­te popu­lar en vias de reac­ti­var la lucha popular.

(eus) 

ASKATASUNAREN BIDEAN

Eus­kal pre­so eta ihes­la­ri ohi­ren batzarra

Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­du­ko mili­tan­te­ak gara, belau­nal­di des­ber­di­ne­ta­ko gizon-ema­ku­me aber­tza­le eta sozia­lis­ta iraul­tzai­leak. Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren aska­pen nazio­nal eta sozia­la­ren alde­ko borro­kan ari­tu izan gara gaz­te­tan­dik: Inde­pen­den­tzia, Sozia­lis­moa, Bir­ba­ta­su­na eta Berreus­kal­dun­tzea, eus­kal aber­tza­le­ta­sun iraul­tzai­lea­ren lau ardatzak. Due­la ia 50 urte alda­rri­ka­tua izan zen gure borro­ka inter­na­zio­na­lis­mo pro­le­ta­rioa­ren bai­tan kokatzen dela, inpe­ria­lis­mo eta sozialtxo­bi­nis­mo guz­tien aur­ka. Geroa­go erro­tu ziren gure hel­bu­rue­tan Femi­nis­moa eta Eko­lo­gis­moa. Xede askatzai­le hauen alde­ko mili­tan­tzian bizi behar izan ditu­gu sasia, jazar­pe­na, ihe­sal­dia, erbes­tea, atxi­lo­ke­ta, tor­tu­ra, espetxea, etxe­ko zein hur­bi­len sufri­men­dua eta kide asko­ren heriotza eta hilketa.

Aber­tza­le­ta­sun iraul­tzai­leak Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren askatze glo­bal eta inte­gra­la bilatzen du, zapal­kun­tza mota guz­tien uka­zio erra­di­ka­la. Eus­kal Herri Lan­gi­lea tal­de eta sek­to­re zapal­du orok osatzen dute, bere­zi­ki eta nagu­si­ki, Lan­gi­le Kla­sea. Horre­ga­tik, Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren borro­kak izae­ra sozia­lis­ta iraul­tzai­lea du, bere zabal eta sako­nean. Eus­kal lan­gi­leon kla­se kon­tzien­tzia nazio­na­la da Eus­kal Iraul­tza­ren motor subjektiboa.

Urte luzeak Eus­kal Herri­tik kan­po eman ondo­ren, erbes­te­tik itzu­li edo­ta espetxe­tik irten gare­nean hau­xe iku­si dugu: XXI. men­dea­ren hasie­ra hone­tan Eus­kal Herri Lan­gi­leak sufritzen dituen zapal­kun­tzek fun­tsean bere horre­tan dirau­te­la, bai arlo sozia­lean nola nazio­na­lean, hala patria­ka­tua­ren men­pe­ra­kun­tzan nola kul­tu­ral­ki ere, Eus­ka­ra eta eus­kal­dun­goa­ren des­ager­tze pro­ze­sua­ren aurre­ra­ka­de­tan, Ama Lurra­ren sun­tsitze eten­ga­bean, eta are bor­tiz­kia­go borro­kan segitzen duten guz­tien aur­ka­ko erre­pre­sioan. Fran­tzia eta Espai­nia­ko oli­gar­kia inpe­ria­lis­ten tres­na gupi­da­ga­beak diren bi esta­tu zapal­tzai­leek Eus­kal Herri Lan­gi­lea zatitzen, zapal­tzen, esplo­tatzen, erdal­dun­tzen, mili­tar­ki oku­patzen eta mise­ria gorri­ra kon­de­natzen jarraitzen dute eten­ga­be, bur­ge­sia bas­ko-espai­nol auto­no­mis­ta­ren ezin­bes­te­ko kola­bo­ra­zioa­re­kin. Zapal­kun­tza gor­din eta odol­tsu hauek are gogo­rra­go bila­ka­tu ziren Kapi­ta­lis­moa­ren kri­si oro­ko­rrak eztan­da egin zue­ne­tik, 2006 – 2008 urtee­tan. Eta geroz­tik area­go­tu egin dira.

Egu­ne­ro pai­ratzen ditu­gu Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren aur­ka­ko zapal­kun­tza gero eta han­dia­goak: lan­ga­be­zia, pobre­zia, etxe­ga­betzeak eta pre­ka­ri­ta­tea; lan istri­pu laz­ga­rriak; esplo­ta­zio eko­no­mi­ko zorrotza; sol­da­ten eta lan bal­din­tzen degra­da­zio pro­gre­si­boa; hez­kun­tza, osa­sun­gin­tza eta zer­bitzu sozia­le­tan murriz­ke­ta kri­mi­na­lak… Hori da sis­te­mak eus­kal lan­gi­le guz­tioi, ‑obre­ro, enple­ga­tu, behar­gin, neka­za­ri, arran­tza­le edo­ta intelektual‑, hots, sol­da­ta­pe­ko eskla­buoi eskain­tzen digun etor­ki­zu­na. Mise­ria. Errepresioa.

Hori, eta gai­ne­ra, ema­ku­meon aur­ka­ko bor­tiz­ke­ria eta terro­ris­mo patriar­kal eten­ga­bea, zapal­kun­tza nazio­na­la eta gure abe­rria­ren oku­pa­zio mili­ta­rra, Eus­ka­ra­ren des­ager­tze pro­gre­si­boa eta eus­kal­du­nen aur­ka­ko etno­zi­dioa, atxi­lo­ke­tak, zen­tsu­ra, tor­tu­ra, espetxea, into­xi­ka­zioa eta kon­tsu­mis­mo neu­ro­ti­koa. Esta­tu espai­no­lak eta fran­tse­sak bio­len­tzia­ren mono­po­li­oa berres­ku­ra­tu dute azke­nean, eta gupi­da­ga­be­ki baliatzen dute gu zapaltzeko.

Pre­so eta ihes­la­ri ohiak iza­teak ez gai­tu mili­tan­te ohi bihur­tzen. Aitzi­tik, mili­tan­te aber­tza­le eta sozia­lis­ta iraul­tzai­le iza­ten jarraitzen dugu. Gure lan, indar, gogoe­ta eta espe­rien­tziak, Eus­kal Herria­ren aska­pen sozial eta nazio­na­la­ren alde­ko borro­ka guz­tien zer­bitzu­ra ipi­ni nahi ditugu.

Horre­xe­ga­tik sala­tu nahi dugu Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren aurrean, ozen­ki eta ahoan lega­rrik gabe, Ezker Aber­tza­leak azken zaz­pi urteo­tan buru­tu­ta­ko estra­te­gia alda­ke­ta ez dela borro­ka arma­tua­ren amaie­ra­ra baka­rrik muga­tu, bai­zik eta askoz urru­na­go ere joan dela. Hasie­ran gutxi batzuk estra­te­gia inde­pen­den­tis­ta era­gin­kor gisa sal­du zuten alda­ke­ta hark, gaur egun, zaz­pi urte ondo­ren, Eus­kal Nazio Aska­pen Mugi­men­dua kri­si larri­ra eroan du.

Alda­ke­ta estra­te­gi­ko hau Ezker Aber­tza­le­ko frak­zio erre­for­mis­ta batek egin­da­ko jokal­dia izan da, ENAM, Eus­kal Iraul­tza eta aber­tza­le­ta­sun sozia­lis­ta iraul­tzai­lea bera ere liki­datze­ko eta gure mugi­men­dua sis­te­man inte­gratze­ko. Manio­bra honek, hasie­ra­ko lilu­ra, eufo­ria eta ilu­sioak urtu­rik, etsi­pe­na, tris­tu­ra, norae­za, des­atxi­ki­men­dua, mes­fi­dan­tza, nahas­men­dua, des­po­li­ti­za­zioa eta des­mo­bi­li­za­zioa era­gin ditu Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren bai­tan, eta gure aska­ta­sun sozial eta nazio­na­la­ren alde­ko borro­ka blo­kea­tu egin du. Sakon­ki ahul­du eta indar­ga­be­tu. Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­du­ko mili­tan­te aber­tza­le eta sozia­lis­ta iraul­tzai­leak garen hei­nean, ezin dugu erro­ti­ka­ko alda­ke­ta opor­tu­nis­ta hau inolaz ere onar­tu. Urratsez urrats, Ezker Aber­tza­lea­ren kon­tro­la har­tu duen frak­zio erre­for­mis­ta ENAMen prin­tzi­pio guz­tiak sal­tzen ari da. Lotsa­ga­be­ki eta lotsagarriro.

ENAMen bar­nean beti izan da kla­se borro­ka, eus­kal bur­ge­sia txi­kia­ren asko­ta­ri­ko ele­men­tu erre­for­mis­ta zein opor­tu­nis­ten eta eus­kal lan­gi­le­ria­ren mili­tan­te aber­tza­le eta sozia­lis­ten artean, mugi­men­dua­ren gida­ritza eta hege­mo­nia nork lor­tu­ko. Borro­ka ideo­lo­gi­ko eta orga­ni­za­ti­bo gor­di­na izan da eten­ga­be bi kla­se sozial hauen artean. Honek kri­si eta zati­ke­ta asko era­gin ditu his­to­rian zehar, hemen xehe­ki aipa­tu­ko ez ditu­gu­nak. Eus­kal Herria­ren his­to­ria luze-zaba­lean ere horre­la­ko kin­ka larriak asko­tan ger­ta­tu izan dira. Hiru aipatze­ko­tan, Ber­ga­ra­ko besar­ka­da XIX. men­dean, San­to­ñan 1937an PNVk egin­da­ko trai­zio bar­kae­zi­na, eta due­la berro­gei urte ingu­ru, PM-EIA-Eus­ka­di­ko Ezke­rra­ren damutze pro­ze­su ustela.

Orain dela urte asko abia­tu zen azken ope­ra­zio poli­ti­ko hau aurre­koen ildo ber­tsu­koa da. Muga­rri kua­li­ta­ti­bo­ki esan­gu­ratsu bat ezar­tze­ko­tan, guk 2009ko aza­roa­ren 14an kokatzen dugu. Egun horre­tan, Ezker Aber­tza­lea­ren ize­nean Altsa­sun egin­da­ko pren­tsau­rre tamal­ga­rrian, frak­zio erre­for­mis­tak Mit­chell prin­tzi­pioak onar­tu zituen, itxu­raz eta fal­tsu­ki ENAM osoa­ren ordez­ka­ritza har­tuz. Eta hori gezu­rra zen orduan eta are gezu­rra­go da orain.

Mit­chell prin­tzi­pioak ez dira neu­troak. Inpe­ria­lis­mo anglo­sa­xoiak disei­na­tu­ri­ko estra­te­gia kon­train­tsur­gen­tea­ren bar­nean kokatzen dira, mun­duan zehar Herri Lan­gi­leen Nazio Aska­pen Mugi­men­du Iraul­tzai­leen derro­ta era­gi­te­ko mai­la guz­tie­tan. Horre­la­xe ger­ta­tu zen Irlan­dan eta bes­te hamai­ka toki­tan ere. Jokal­di mal­tzur horre­kin frak­zio erre­for­mis­tak eta bere alia­tu opor­tu­nis­tek xake mate eman nahi izan zie­ten Eus­kal Nazio Aska­pen Mugi­men­du­ko sek­to­re aber­tza­le eta sozia­lis­ta iraul­tzai­leei. Eta aitor­tu behar dugu, modu auto­kri­ti­koan, neu­rri han­di batean lor­tu egin dutela.

Ondo­ren iritsi ziren eki­men eta agi­ri zapa­rra­da: Zutik Eus­kal Herria!, Bru­se­la eta Iru­ñe­ko adie­raz­pe­nak, Lor­tu arte hitzar­me­na, Ger­ni­ka­ko akor­dioa, Sor­tu alder­dia­ren lega­li­za­zioa, Bil­du, Amaiur eta EHBil­du koa­li­zioen sorre­rak, Segi, Ekin eta Aska­ta­su­na­ren diso­lu­ziak, Aie­te­ko kon­fe­ren­tzia, ETA­ren borro­ka arma­tua­ren behin beti­ko amaie­ra, Nor­ve­gia­ko adar jotzea, Duran­gon zen­bait pre­so ohik egin­da­ko pren­tsau­rrea, EHBil­du­ren (Bake­ra­ko) Eus­kal Bidea, Foro Sozia­la, EPP­Kren ildoa Amnis­tia­ren alde­ko borro­ka­tik des­bi­de­ratze­ko manio­brak (2013ko agi­ria), Rufi bidea eta Barre­na ildoa, espetxe lege­ria sun­tsitzai­lea eta epai­le faxis­ten gezu­rrak onar­tuz, eta abar… Bere­zi­ki esan­gu­ratsuak izan ziren erre­for­mis­ten lider gore­nak bere aur­ka­ko epai­ke­tan etsaien aurrean Madri­len 2011an egin zituen adierazpenak.

Hasie­ran frak­zio txi­ki eta isil­pe­ko bat izan zena gaur egun era­bat nagu­si­tu da Ezker Aber­tza­lean, egi­tu­ra, anto­la­kun­de eta komu­ni­ka­bi­de guz­tie­ta­ko libe­ra­tu, ardu­ra­dun eta zuzen­da­ritzak beren estra­te­gia eta tesie­ta­ra bil­duz. Ondo­rioz, Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren bai­tan etsi­pe­na eta des­mo­bi­li­za­zioa area­go­tu egin dira, aska­pen nazio­nal eta sozia­la bera ere arris­kuan jarriz.

Ope­ra­zio poli­ti­ko honen atzean dagoen filo­so­fia eta neo­lin­gua opor­tu­nis­ta deserai­ki eta des­mun­ta­tu behar ditu­gu ata­lez atal. Ideo­lo­gia alie­natzai­le toxi­koa da. Ez da egia garai­tu eta garai­le­rik gabe­ko bakea nahi eta behar dugu­la. Ira­baz­leak gura ditu­gu: Eus­kal Herri Lan­gi­lea eta gai­non­tze­ko Herri Lan­gi­le guz­tiak; eta gal­tzai­leak ere: Espai­nia eta Fran­tzia­ko oli­gar­kiak eta nazioar­te­ko inpe­ria­lis­moa. Zapal­duak eta zapaltzaileak.

Ez dugu mai­te nagu­sitzen ari den min­tzai­ra bitxia, non kla­se sozia­lak hiri­tar­go bila­katzen diren; kla­se borro­ka, lan harre­man; Eus­kal Herri Lan­gi­lea, eus­kal gizarte/​jendarte; auto­de­ter­mi­na­zioa, era­ba­kitze­ko esku­bi­de; Eus­kal Herria­ren uka­zioa, defi­zit demo­kra­ti­ko; Sozia­lis­moa, jus­ti­zia sozial/​eredu eko­no­mi­ko berri; lan­gi­leak, hiritar/​herritar, bur­ge­sia­ren esplo­ta­zioa, elkar­bi­zitza demo­kra­ti­ko; Kapi­ta­la­ren dik­ta­du­ra, demo­kra­zia; zen­tsu­ra eta inki­si­zioa, tole­ran­tzia, esta­tuen bio­len­tzia sis­te­ma­ti­koa, bake; oli­gar­kiek berres­ku­ra­tu duten bio­len­tzia­ren mono­po­li­oa, nor­ma­li­za­zio; patriar­ka­tua­ren terro­ris­mo eten­ga­bea, gene­ro bio­len­tzia; zapal­duen exijen­tziak, giza esku­bi­de; Ama Lurra­ren sun­tsitze eko­zi­dak, gara­pen jasan­ga­rri; Monar­kia­ren Berre­zar­kun­tza neo­fran­kis­ta, tran­tsi­zio demo­kra­ti­ko; inpe­ria­lis­moa, nazioar­te­ko komu­ni­ta­te; OTA­Nen sarras­kiak, esku har­tze huma­ni­ta­rio, tor­tu­ra, gehie­gi­ke­ria poli­zial, bur­ge­sia­ren lapur ban­dak, alder­di demo­kra­ti­ko; kapi­ta­lis­ten era­so kri­mi­na­lak, aus­te­ri­ta­te; eus­kal­dun­goa­ren etno­zi­dioa, ele­bi­ta­sun ore­ka­tu eta Eus­ka­ra­ren nor­mal­tze, Amnis­tia, gataz­ka­ren ondo­rioen kon­pon­tze, borre­ro eta tor­tu­ratzai­le faxis­tak, terro­ris­moa­ren bik­ti­ma, oku­pa­zio inda­rrak, legea­ren babes­le, bur­ge­sia bas­ko- espai­no­la­ren zipaioak, ertzain; nagu­si esplo­tatzai­leak, ekin­tzai­le, klase/​nazio etsaien aurrean erren­ditzea, bake/​konponbide pro­ze­su, musu­truk amo­re ema­tea, alde­ba­kar­ta­sun, Eus­kal Iraul­tza, ira­ga­ne­ko fase eta estra­te­gia; armak etsaia­ri opa­ritzea, jar­due­ra arma­tu­tik era­tor­tzen diren egi­tu­rei eta balia­bi­deei irten­bi­de ema­te, opor­tu­nis­ten esa­ne­ta­ra jar­tzea, inda­rrak bil­du eta akor­dioak lor­tu, gataz­ka eta dia­lek­ti­ka iraul­tzai­lea, trans­ber­tsa­li­ta­te, kolo­ni­za­zioa, aniz­ta­sun

Bi hiz­ke­ra, filo­so­fia eta ter­mi­no­lo­gia hauek, alde bate­tik erre­for­mis­ta, opor­tu­nis­ta zein ins­ti­tu­zio­na­lis­ta eta bes­tal­de­tik aber­tza­le sozia­lis­ta iraul­tzai­lea, tal­ka egi­ten ari dira egu­ne­ro argi­ro eta ezin­bes­tez, hala teo­rian nola prak­ti­kan ere. Bata­su­na ezi­nez­koa da mugi­men­du berean bi estra­te­gia guz­tiz kon­tra­ja­rriak eta ildo era­bat anta­go­ni­koak dire­nean. Batzuk sis­te­ma kapi­ta­lis­ta fran­tses eta espai­no­la­ren joko, arau eta ins­ti­tu­zioe­tan inte­gra­tu nahi dira eta bes­teok, aldiz, sis­te­ma zapal­tzai­le hau erro­tik birrin­du eta sun­tsi­tu nahi dugu, Eus­kal Herri eus­kal­dun, inde­pen­den­te, bir­ba­tu eta sozia­lis­ta erai­ki ahal iza­te­ko. Horre­la­ko kri­si estra­te­gi­ko sakon eta larrie­tan gehiengo/​gutxiengo jokoek ez dute seku­lan fun­tzio­na­tu. Inoiz ez.

Amnis­tia­ren ingu­ru­ko batai­la teo­ri­ko, ideo­lo­gi­ko eta sozio­po­li­ti­koan age­ri da, modu para­dig­ma­ti­koan, bi estra­te­gien arte­ko tal­ka bizia. Erre­for­mis­tek Amnis­tia alde bate­ra utzi zuten hasie­ran, beren eske­ma ustez errea­lis­ta, mode­ra­tu eta ins­ti­tu­zio­na­lis­te­tan Amnis­tia Osoak era­gin eta supo­satzen duen 78ko erre­gi­men neo­fran­kis­ta­re­ki­ko haus­tu­ra zinez demo­kra­ti­koa ezi­nez­kotzat jotzen zute­la­ko. Ondo­rioz, bide posi­bi­lis­tak jorratzea­ri ekin zio­ten, irten­bi­de indi­bi­dua­lak bul­tza­tuz eta EPPK esta­tu zapal­tzai­leen lege­ria sun­tsitzai­lea onar­tze­ra eten­ga­be behar­tuz, horre­la bi oli­gar­kiek eus­kal pre­so eta ihes­la­ri poli­ti­koen aur­ka­ko poli­ti­ka hil­tzai­le eta kri­mi­na­la pit­tin bat bede­ren leun­du­ko zute­la­koan. Posi­bi­lis­moa­ren mise­ria, zeren bide horre­ta­tik hobe­kun­tza txi­kie­nak ere ezi­nez­ko egi­ten bai­ti­ra, etsaiak indar­tsu eta ira­baz­le sen­titzen dire­la­ko. Soka­ti­ra­ren dina­mi­ka­ren adibidea…

Deri­ba honen aurrean ENAMe­ko mili­tan­te batzuk Amnis­tia­ren alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko Mugi­men­dua anto­latzea era­ba­ki zuten. Erre­for­mis­moa­ren erreak­zioa gogor eta ful­mi­nan­tea izan zen. Ana­te­mak eta esku­mi­katzeak. Bai­na mugi­men­duak aurre­ra jo zuen, Eus­kal Herri oso­ra heda­tuz. Indar­tu ere egin zen, Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren sek­to­re gero eta zaba­la­goe­tan erro­tu­rik, gaz­teen­gan bere­zi­ki. Eta mobi­li­zatzea­ri ekin zion.

Hura iku­si­rik, erre­for­mis­tak tak­ti­kaz alda­tu dira azke­nal­dion. Amnis­tia hitza ez da jada­nik tabu beren hiz­ke­ran, berri­ki arte izan den beza­la­xe, eta ter­mi­noa era­bil­tzen hasiak dira, bere edu­ki askatzai­le eta iraul­tzai­leaz hobe­ki hus­te­ko. Zutik Eus­kal Herria! agi­ria­ren garaian ere, gau­za bera egin zuten des­obe­dien­tzia eta erre­sis­ten­tzia zibi­la­re­kin. Ezker Aber­tza­lea­ren oina­rri sozia­lak sinetsi zien. Zer­ga­tik ez orain? Boron­da­te onez bete­ri­ko mili­tan­te askok iren­tsi dute amu hori. Amnis­tia­ren nora­bi­dean itxu­raz, bai­na bene­tan Rufi/​Barrena bidea defen­ditzen da hor­tzez eta haginez.

Gaur egun jen­dea hone­taz guz­tiaz ohar­tzen hasia da. Gezu­rrak buz­ta­na labur… Ezker Aber­tza­le erre­for­mis­tak balia­bi­de han­diak ditu, bere garaian Eus­ka­di­ko Ezke­rrak ere edu­ki zituen beza­la­xe. Bai­na arra­zoi­rik ez. Horre­ga­tik egi­ten dio uko aurrez aurre­ko ezta­bai­da poli­ti­ko estrategikoari.

ENAMen kri­sia­ren larria kon­tuan har­tuz, urta­rri­lean elkar­tzen hasi ginen zen­bait pre­so eta ihes­la­ri ohi, hiru ardatzen inguruan:

  1. Borro­ka­ren duin­ta­su­na man­ten­tzea eta Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren his­to­ria berri­daz­te­ko zein mani­pu­latze­ko saia­ke­ra guz­tiei aurre egitea.
  2. Belau­nal­di berriei etor­ki­zun libre eta hobea erai­kitze­ko ateak ez ixtea.
  3. Erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koei gure babe­sa ema­tea eta etsaia­ren xan­taien aurrean amo­re ez ema­tea­ga­tik bat bera ere bide baz­te­rrean bota­ta gel­di­tu­ko ez dela jaki­na­raz­tea. Denok ala inor ez! Dena ala ezer ez!

Gure kon­pro­mi­so eta engaia­men­du mili­tan­tea berres­ten dugu Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren Aska­ta­sun Osoa­ren alde­ko borro­ka­re­kin eta Eus­kal Nazio Aska­pen Mugi­men­dua berre­rai­kitze­ko estra­te­gia­re­kin, eta bi hel­bu­ru hauen alde­ko eki­men guz­tiak lagun­du eta babes­tu­ko ditu­gu geu­re indar guztiez.

Bes­te hamai­ka gogoe­ta eta iritzi esan­go geni­tuz­ke, bai­na kon­tu jaki­na da Espai­nia­ko Erre­su­man ez dagoe­la inola­ko adie­raz­pen aska­ta­su­nik, eta oli­gar­kia neo­fran­kis­ta­ren morroi eta zaku­rrek gogor­ki zigor­tzen dituz­te­la ideia eta plan­te­amen­du zinez iraul­tzai­le oro. Eta ber­din ger­tatzen dela bur­ge­sia fran­tses etno­zi­da eta inpe­ria­lis­ta­ren V. Erre­pu­bli­ka tota­li­ta­rioan. Oso kons­zien­te gara horre­taz. Beraz, zen­bait kon­tu gol­koan gel­di­tu dira.

Deia­dar egin nahi die­gu Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua­ren hel­bu­ru his­to­ri­koe­kin iden­ti­fi­katzen diren mili­tan­te aber­tza­le eta sozia­lis­ta iraul­tzai­le guz­tiei, herriz herri eta auzoz auzo auto­an­to­la dai­te­ze­la herri batza­rre­tan edo­ta ego­ki iru­ditzen zaien mol­dean, Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren aska­pen nazio­nal eta sozia­la­ren alde­ko borro­ka aurre­ra era­ma­te­ko, Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta­ren bidean. Eus­kal Herria askatze­ko borro­kan, nork bere tokia har deza­la, gogo eta inda­rren arabera.

Gora Eus­kal Herria, aska­tu­ta eta sozia­lis­ta! Jota­ke, ira­ba­zi arte!

EUSKAL HERRI LANGILEAREN ASKATASUN OSOA HELBURU, BORROKA DA BIDE BAKARRA!

Aska­ta­su­na­ren Bidean (EUS)

(es)

ASKATASUNAREN BIDEAN

Eus­kal pre­so eta ihes­la­ri ohi­ren batzarra

Tra­duc­ción del tex­to ori­gi­nal en Euskera

Somos mili­tan­tes del Movi­mien­to de Libe­ra­ción Nacio­nal Vas­co, hom­bres y muje­res aber­tza­les y socia­lis­tas revo­lu­cio­na­rias de dife­ren­tes gene­ra­cio­nes. Des­de jóve­nes hemos lucha­do a favor de la libe­ra­ción nacio­nal y social del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co y de los cua­tros ejes del nacio­na­lis­mo revo­lu­cio­na­rio: Inde­pen­den­cia, Socia­lis­mo, Reuni­fi­ca­ción y Reeus­kal­du­ni­za­ción. Hace cer­ca de 50 años fue pro­cla­ma­do que nues­tra lucha se sitúa en la línea del inter­na­cio­na­lis­mo pro­le­ta­rio, con­tra todos los impe­ria­lis­mos y social­cho­vi­nis­mos. Más tar­de se enrai­za­ron entre nues­tros obje­ti­vos el Femi­nis­mo y el Eco­lo­gis­mo. En la mili­tan­cia a favor de estos idea­les libe­ra­do­res hemos teni­do que vivir la clan­des­ti­ni­dad, la per­se­cu­ción, la hui­da, el exi­lio, la deten­ción, la tor­tu­ra, la cár­cel, el sufri­mien­to tan­to de nues­tros fami­lia­res como de nues­tras per­so­nas cer­ca­nas y que­ri­das, y la muer­te y el ase­si­na­to de muchas de nues­tras com­pa­ñe­ras y compañeros.

El nacio­na­lis­mo revo­lu­cio­na­rio siem­pre ha per­se­gui­do la libe­ra­ción glo­bal e inte­gral del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co, es la nega­ción radi­cal de todas las for­mas de opre­sión. El Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co está for­ma­do por todos los gru­pos y sec­to­res opri­mi­dos, de for­ma espe­cial y prin­ci­pal­men­te por la Cla­se Obre­ra. Por eso, la lucha del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co tie­ne un carác­ter socia­lis­ta revo­lu­cio­na­rio, en toda la exten­sión y pro­fun­di­dad que tie­ne este ter­mino. El motor sub­je­ti­vo de la Revo­lu­ción Vas­ca es la con­cien­cia nacio­nal de clase.

Des­pués de pasar lar­gos años fue­ra de Eus­kal Herria, cuan­do hemos vuel­to del exi­lio y/​o sali­do de la cár­cel esto es lo que hemos vis­to: en este comien­zo del siglo XXI, las opre­sio­nes que sufre el Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co siguen fun­da­men­tal­men­te sien­do las mis­mas, tan­to en el ámbi­to social como en el nacio­nal, tan­to en la domi­na­ción patriar­cal como en la cul­tu­ral, en los avan­ces en el pro­ce­so de des­apa­ri­ción del Eus­ke­ra y de la comu­ni­dad lin­güís­ti­ca eus­kal­dun, en la des­truc­ción cons­tan­te de la Madre Tie­rra, y aun más vio­len­ta­men­te en la repre­sión con­tra las y los que siguen en la lucha. Los esta­dos opre­so­res, que son herra­mien­tas impla­ca­bles de las oli­gar­quías de Fran­cia y Espa­ña, siguen cons­tan­te­men­te divi­dien­do, opri­mien­do, explo­tan­do, erdal­du­ni­zan­do, ocu­pan­do mili­tar­men­te y con­de­nan­do a la mise­ria extre­ma al Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co, con la impres­cin­di­ble cola­bo­ra­ción de la bur­gue­sía auto­no­mis­ta vas­co-espa­ño­la. Estas opre­sio­nes cru­das y san­grien­tas se vol­vie­ron aun más duras a par­tir del esta­lli­do de la cri­sis glo­bal capi­ta­lis­ta, duran­te los años 2006 – 2008. Y des­de enton­ces se han ido pro­gre­si­va­men­te intensificando.Sufrimos todos los días las opre­sio­nes cada vez más gran­des que se lle­van a cabo con­tra el Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co: el paro, la pobre­za, los desahu­cios y la pre­ca­rie­dad; los terri­bles acci­den­tes labo­ra­les; la explo­ta­ción eco­nó­mi­ca impla­ca­ble; la degra­da­ción pro­gre­si­va de los sala­rios y de las con­di­cio­nes de tra­ba­jo; los recor­tes cri­mi­na­les en edu­ca­ción, sani­dad y ser­vi­cios socia­les… Este es el futu­ro que el sis­te­ma ofre­ce a todas y todos los tra­ba­ja­do­res vas­cos ‑obre­ras, emplea­dos, ope­ra­rias, agri­cul­to­res, arran­tza­les y/​o inte­lec­tua­les- es decir, a las escla­vas y escla­vos asa­la­ria­dos. Mise­ria y represión.

Eso, y ade­mas, la cons­tan­te vio­len­cia y terro­ris­mo patriar­cal con­tra las muje­res, la opre­sión nacio­nal y la ocu­pa­ción mili­tar de nues­tra patria, la des­apa­ri­ción pro­gre­si­va del Eus­ke­ra y el etno­ci­dio con­tra los eus­kal­du­nes, la cen­su­ra, la tor­tu­ra, la cár­cel, la into­xi­ca­ción y el con­su­mis­mo neu­ró­ti­co. Los esta­dos espa­ñol y fran­cés han recu­pe­ra­do al fin el mono­po­lio de la vio­len­cia, y lo uti­li­zan des­pia­da­da­men­te para oprimirnos.

Ser ex-pre­sos y ex-refu­gia­dos no nos con­vier­te en ex-mili­tan­tes. Al con­tra­rio, segui­mos sien­do mili­tan­tes aber­tza­les y socia­lis­tas revo­lu­cio­na­rios. Que­re­mos poner al ser­vi­cio de la libe­ra­ción nacio­nal y social de Eus­kal Herria nues­tro tra­ba­jo, ener­gía, refle­xio­nes y experiencias.

Por eso mis­mo que­re­mos denun­ciar ante el Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co, en voz alta y sin pelos en la len­gua, que el cam­bio de estra­te­gia rea­li­za­do por la Izquier­da Aber­tza­le en estos últi­mos sie­te años no se ha limi­ta­do sola­men­te al fin de la lucha arma­da, sino que ha ido mucho más lejos. Aquel cam­bio que al prin­ci­pio unos pocos ven­die­ron como la estra­te­gia inde­pen­den­tis­ta efi­caz, hoy en día, sie­te años des­pués, ha lle­va­do al Movi­mien­to de Libe­ra­ción Nacio­nal Vas­co a una gra­ve crisis.

Este cam­bio de estra­te­gia ha sido una juga­da hecha por una frac­ción refor­mis­ta de la Izquier­da Aber­tza­le, para inte­grar nues­tro movi­mien­to en el sis­te­ma y liqui­dar el MLNV, la Revo­lu­ción Vas­ca y has­ta el pro­pio aber­tza­lis­mo socia­lis­ta revo­lu­cio­na­rio. Esta manio­bra, una vez disi­pa­das las ilu­sio­nes, eufo­rias y fas­ci­na­cio­nes ini­cia­les, ha crea­do en el seno del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co frus­tra­ción, tris­te­za, des­ape­go, des­con­fian­za, con­fu­sión, des­po­li­ti­za­ción y des­mo­vi­li­za­ción, y ha blo­quea­do nues­tra lucha de libe­ra­ción nacio­nal y social. La ha des­ac­ti­va­do y debi­li­ta­do pro­fun­da­men­te. En la medi­da que somos mili­tan­tes del Movi­mien­to de Libe­ra­ción Nacio­nal Vas­co, no pode­mos de nin­gu­na mane­ra acep­tar este cam­bio opor­tu­nis­ta radi­cal. Paso a paso, la frac­ción refor­mis­ta que ha toma­do el con­trol de la Izquier­da Aber­tza­le está trai­cio­nan­do todos los prin­ci­pios del Movi­mien­to de Libe­ra­ción Nacio­nal Vas­co. De for­ma ver­gon­zo­sa en nues­tra opi­nión, pero sin nin­gu­na ver­güen­za por su par​te​.La lucha de cla­ses en el seno del MLNV siem­pre ha exis­ti­do, entre los nume­ro­sos ele­men­tos refor­mis­tas y opor­tu­nis­tas de la peque­ña bur­gue­sía vas­ca y los/​las mili­tan­tes aber­tza­les y socia­lis­tas revo­lu­cio­na­rias de la cla­se obre­ra vas­ca, para lograr la direc­ción y la hege­mo­nía en el movi­mien­to. Ha habi­do una cru­da lucha ideo­ló­gi­ca y orga­ni­za­ti­va entre estas dos cla­ses socia­les. Este hecho ha pro­du­ci­do muchas cri­sis y esci­sio­nes a lo lar­go de la his­to­ria, que no men­cio­na­re­mos deta­lla­da­men­te aquí. En la amplia y lar­ga his­to­ria del Pue­blo Vas­co tam­bién han suce­di­do muchas veces situa­cio­nes extre­mas pare­ci­das. Por citar sola­men­te tres, el abra­zo de Ber­ga­ra en el siglo XIX, la trai­ción imper­do­na­ble come­ti­da por el PNV en 1937 en San­to­ña, y hace cer­ca de cua­ren­ta años, el putre­fac­to pro­ce­so de arre­pen­ti­mien­to de lo que en su día fue el blo­que con­for­ma­do por la orga­ni­za­ción PM, EIA y Eus­ka­di­ko Ezkerra.

Esta ope­ra­ción que se ini­ció hace muchos años es de una orien­ta­ción pare­ci­da a las ante­rio­res. Por poner un hito cua­li­ta­ti­va­men­te sig­ni­fi­ca­ti­vo, noso­tras y noso­tros lo situa­mos en el 14 de noviem­bre de 2009. Aquel día, en la lamen­ta­ble rue­da de pren­sa rea­li­za­da en nom­bre de la Izquier­da Aber­tza­le en Altsa­su, la frac­ción refor­mis­ta acep­tó los prin­ci­pios Mit­chell, toman­do la repre­sen­ta­ción de todo el MLNV apa­ren­te­men­te y de for­ma fal­sa. Y eso era men­ti­ra enton­ces y lo es aún más hoy en día.

Los prin­ci­pios Mit­chell no son neu­tros. Se sitúan den­tro de la estra­te­gia con­tra­in­sur­gen­te dise­ña­da por el impe­ria­lis­mo anglo­sa­jón, para pro­vo­car en todo el mun­do la derro­ta de los Movi­mien­tos Revo­lu­cio­na­rios de Libe­ra­ción Nacio­nal de los Pue­blos Tra­ba­ja­do­res a todos los nive­les. Así ha suce­di­do en Irlan­da y en muchos otros sitios. Con esta astu­ta juga­da, la frac­ción refor­mis­ta y sus alia­dos y alia­das opor­tu­nis­tas qui­sie­ron dar jaque mate a los sec­to­res aber­tza­les y socia­lis­tas revo­lu­cio­na­rios del Movi­mien­to de Libe­ra­ción Nacio­nal Vas­co. Y tene­mos que con­fe­sar, de mane­ra auto­crí­ti­ca, que en gran medi­da lo han con­se­gui­do. Des­pués vino un cha­pa­rrón de ini­cia­ti­vas y comu­ni­ca­dos: el docu­men­to Zutik Eus­kal Herria!, las decla­ra­cio­nes de Bru­se­las e Iru­ñea, el pac­to Lor­tu arte, el acuer­do de Ger­ni­ka, la lega­li­za­ción del par­ti­do Sor­tu, el naci­mien­to de las coa­li­cio­nes Bil­du, Amaiur y EHBil­du, la diso­lu­ción de las orga­ni­za­cio­nes Segi, Ekin y Aska­ta­su­na, la con­fe­ren­cia de Aie­te, el fin defi­ni­ti­vo de la lucha arma­da de ETA, la toma­du­ra de pelo en Norue­ga, la rue­da de pren­sa que algu­nos y algu­nas ex-pre­sas die­ron en Duran­go, la vía vas­ca hacia la paz de EHBil­du, el Foro Social, las manio­bras para des­viar al EPPK de la línea de la Amnis­tía (el comu­ni­ca­do de 2013), la vía Rufila línea Barre­na, acep­tan­do la legis­la­ción peni­ten­cia­ria des­truc­to­ra de los y las pre­sas polí­ti­cas vas­cas, y las men­ti­ras de los y las jue­ces fas­cis­tas, etc… Fue­ron espe­cial­men­te sig­ni­fi­ca­ti­vas las decla­ra­cio­nes que el líder supre­mo del refor­mis­mo hizo en el jui­cio en su con­tra en Madrid, en 2011.Lo que al prin­ci­pio fue una peque­ña y secre­ta frac­ción se ha con­ver­ti­do en algo total­men­te mayo­ri­ta­rio hoy en día en la Izquier­da Aber­tza­le, atra­yen­do hacia sus tesis y estra­te­gia a los y las libe­ra­das, res­pon­sa­bles y direc­cio­nes de todas las estruc­tu­ras, orga­ni­za­cio­nes y medios de comu­ni­ca­ción de ésta. Como con­se­cuen­cia de esto, se han acen­tua­do en el seno del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co la decep­ción y la des­mo­vi­li­za­ción, ponien­do en peli­gro has­ta la mis­ma libe­ra­ción nacio­nal y social. Tene­mos que des­mon­tar y decons­truir la filo­so­fía y la neo­lin­gua que están detrás de esta ope­ra­ción polí­ti­ca. Es una ideo­lo­gía tóxi­ca y alie­nan­te. No es ver­dad que que­ra­mos y nece­si­te­mos una paz sin ven­ce­do­res y ven­ci­dos. Que­re­mos ven­ce­do­res: el Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co y el res­to de los Pue­blos Tra­ba­ja­do­res. Y que­re­mos ven­ci­dos: las oli­gar­quías de Fran­cia y Espa­ña y el impe­ria­lis­mo inter­na­cio­nal. Los opre­so­res y los oprimidos.

No nos gus­ta la curio­sa len­gua que se está hacien­do mayo­ri­ta­ria, en la cual las cla­ses socia­les se trans­for­man en ciu­da­da­nía; la lucha de cla­ses, en rela­cio­nes labo­ra­les; el Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co, en socie­dad vas­ca; la auto­de­ter­mi­na­ción, en dere­cho a deci­dir; la nega­ción de la exis­ten­cia del Pue­blo Vas­co, en défi­cit demo­crá­ti­co; el Socia­lis­mo, en jus­ti­cia social o en mode­lo eco­nó­mi­co nue­vo; los y las tra­ba­ja­do­ras, en ciu­da­da­nos y ciu­da­da­nas; la explo­ta­ción de la bur­gue­sía, en con­vi­ven­cia demo­crá­ti­ca; la dic­ta­du­ra del Capi­tal, en demo­cra­cia; la cen­su­ra y la inqui­si­ción, en tole­ran­cia; la vio­len­cia sis­te­má­ti­ca de los esta­dos, en paz; el mono­po­lio de la vio­len­cia que han recu­pe­ra­do las oli­gar­quías, en nor­ma­li­za­ción; el ince­san­te terro­ris­mo patriar­cal, en vio­len­cia de géne­ro; las exi­gen­cias de opri­mi­das y opri­mi­dos, en dere­chos huma­nos; las des­truc­cio­nes eco­ci­das de la Madre Tie­rra, en desa­rro­llo sos­te­ni­ble; la Res­tau­ra­ción neo­fran­quis­ta de la Monar­quía, tran­si­ción demo­crá­ti­ca; el impe­ria­lis­mo, en comu­ni­dad inter­na­cio­nal; las masa­cres de la OTAN, en inter­ven­cio­nes huma­ni­ta­rias; la tor­tu­ra, en exce­sos poli­cia­les; las ban­das de ladro­nes de la bur­gue­sía, en par­ti­dos demo­crá­ti­cos; las agre­sio­nes cri­mi­na­les de los capi­ta­lis­tas, en aus­te­ri­dad; el etno­ci­dio de la comu­ni­dad lin­güís­ti­ca eus­kal­dun, en bilin­güis­mo equi­li­bra­donor­ma­li­za­ción del Eus­ke­ra; la Amnis­tía, en solu­ción a las con­se­cuen­cias del con­flic­to; los ver­du­gos y tor­tu­ra­do­res fas­cis­tas, en víc­ti­mas del terro­ris­mo; las fuer­zas de ocu­pa­ción, en defen­so­res de la ley; los cipa­yos de la bur­gue­sía vas­co-espa­ño­la, en ertzai­nas, los patro­nes explo­ta­do­res, en empren­de­do­res; ren­dir­se ante el enemi­go nacio­nal y de cla­se, en pro­ce­so de paz y reso­lu­ción del con­flic­to; ceder por la cara, en uni­la­te­ra­li­dad; la Revo­lu­ción Vas­ca, en fase y estra­te­gia del pasa­do; rega­lar­le las armas al enemi­go, en dar solu­ción a los ins­tru­men­tos y las estruc­tu­ras que se deri­van de la acti­vi­dad arma­da; poner­se a las órde­nes de los opor­tu­nis­tas, en acu­mu­lar fuer­zas y lograr acuer­dos; el con­flic­to y la dia­léc­ti­ca revo­lu­cio­na­rias, en trans­ver­sa­li­dad, la colo­ni­za­ción, en plu­ra­lis­mo y diver­si­dad…Estas dos filo­so­fías, for­mas de hablar y ter­mi­no­lo­gías, por un lado la refor­mis­ta y opor­tu­nis­ta, y por otro la aber­tza­le socia­lis­ta revo­lu­cio­na­ria, cho­can fron­tal­men­te todos los días de for­ma cla­ra e inevi­ta­ble, tan­to en la prác­ti­ca como en la teo­ría. La uni­dad es impo­si­ble cuan­do en el mis­mo movi­mien­to exis­ten estra­te­gias total­men­te con­tra­pues­tas y líneas polí­ti­cas abso­lu­ta­men­te anta­gó­ni­cas. Algu­nos y algu­nas se quie­ren inte­grar en el jue­go, nor­mas e ins­ti­tu­cio­nes del sis­te­ma capi­ta­lis­ta espa­ñol y fran­cés, otros y otras, por el con­tra­rio, que­re­mos des­truir y hacer añi­cos el sis­te­ma de raíz, para poder cons­truir una Eus­kal Herria eus­kal­dun, inde­pen­dien­te, reuni­fi­ca­da y socia­lis­ta. En cri­sis estra­té­gi­cas tan gra­ves como ésta, los jue­gos de mayoría/​minoría nun­ca han fun­cio­na­do. Jamás.

En la bata­lla teó­ri­ca, ideo­ló­gi­ca y socio­po­lí­ti­ca en torno a la Amnis­tía se reve­la, de modo para­dig­má­ti­co, el cho­que fron­tal entre las dos estra­te­gias. Los y las refor­mis­tas deja­ron de lado la Amnis­tía al prin­ci­pio, por­que con­si­de­ra­ban, en sus esque­mas pre­ten­di­da­men­te rea­lis­tas, mode­ra­dos e ins­ti­tu­cio­na­lis­tas, que la rup­tu­ra real­men­te demo­crá­ti­ca con el régi­men neo­fran­quis­ta del 78 que supo­nía y aca­rrea­ba la Amnis­tía Total era impo­si­ble. En con­se­cuen­cia, comen­za­ron a tran­si­tar por vías posi­bi­lis­tas, apo­yan­do sali­das indi­vi­dua­les y obli­gan­do cons­tan­te­men­te al EPPK a acep­tar la lega­li­dad des­truc­to­ra de los esta­dos opre­so­res, pen­san­do así que las dos oli­gar­quías ablan­da­rían siquie­ra un poco su polí­ti­ca ase­si­na y cri­mi­nal con­tra los y las pre­sas y refu­gia­das vas­cas. Mise­ria del posi­bi­lis­mo, por­que por ese camino has­ta las más peque­ñas mejo­ras se hacen impo­si­bles, ya que los enemi­gos se sien­ten fuer­tes y ven­ce­do­res. El ejem­plo, la diná­mi­ca de la soka­ti­ra: si dejas de tirar…

Ante esta deri­va, mili­tan­tes del MLNV deci­die­ron orga­ni­zar el Movi­mien­to por la Amnis­tía y con­tra la Repre­sión. La reac­ción del refor­mis­mo fue dura y ful­mi­nan­te. Ana­te­mas y exco­mu­nio­nes. Pero el movi­mien­to siguió ade­lan­te, exten­dién­do­se a todo Eus­kal Herria. Tam­bién se for­ta­le­ció, enrai­zán­do­se en sec­to­res cada vez más amplios del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co, espe­cial­men­te entre los y las jóve­nes. Y comen­zó a movilizarse.

Vien­do todo esto, el refor­mis­mo ha cam­bia­do de tác­ti­ca últi­ma­men­te. La pala­bra Amnis­tía ya no es tabú en su len­gua­je, como ha sido has­ta hace muy poco, y han comen­za­do a uti­li­zar el tér­mino, para mejor vaciar­lo de su con­te­ni­do libe­ra­dor y revo­lu­cio­na­rio. Hicie­ron lo mis­mo con la des­obe­dien­cia y la resis­ten­cia civil en la épo­ca de la ponen­cia Zutik Eus­kal Herria! La base de la Izquier­da Aber­tza­le les cre­yó. ¿Por qué no aho­ra? Muchas y muchos mili­tan­tes lle­nos de bue­na volun­tad han tra­ga­do ese anzue­lo. Apa­ren­te­men­te los refor­mis­tas aho­ra se sitúan en la direc­ción de la Amnis­tía, pero en reali­dad, defien­den la vía Rufi/​Barrena con uñas y dientes.Hoy en día la gen­te comien­za a dar­se cuen­ta. La men­ti­ra tie­ne las patas cor­tas. La Izquier­da Aber­tza­le refor­mis­ta tie­ne muchos recur­sos, como los tuvo en su día Eus­ka­di­ko Ezke­rra. Pero no tie­ne razón. Por eso se nie­gan a par­ti­ci­par en cual­quier deba­te polí­ti­co estra­té­gi­co cara a cara.

Tenien­do en cuen­ta la gra­ve­dad de la cri­sis del MLNV, en enero de este año empe­za­mos a jun­tar­nos algu­nos y algu­nas ex-pre­sas y ex-refu­gia­das, en torno a tres ejes:

  1. Man­te­ner la dig­ni­dad de la lucha, y hacer fren­te a todos los inten­tos de mani­pu­la­ción y rees­cri­tu­ra de la his­to­ria del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vasco.
  2. No cerrar las puer­tas a un futu­ro libre y mejor a las nue­vas generaciones.
  3. Dar nues­tra soli­da­ri­dad a las y los repre­sa­lia­dos polí­ti­cos vas­cos, y hacer­les saber que ni uno solo se va a que­dar tira­do al bor­de del camino por no ceder al chan­ta­je del enemi­go. Denok ala inor ez! Dena ala ezer ez!

Reafir­ma­mos nues­tro com­pro­mi­so e impli­ca­ción con la lucha a favor de la libe­ra­ción del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co y la estra­te­gia de recons­truc­ción del Movi­mien­to de Libe­ra­ción Nacio­nal, y ayu­da­re­mos y apo­ya­re­mos con todas nues­tras fuer­zas todas las ini­cia­ti­vas a favor de estos objetivos.

Expre­sa­ría­mos muchas mas opi­nio­nes y refle­xio­nes, pero es algo sabi­do que en el Rei­no de Espa­ña no hay nin­gún tipo de liber­tad de expre­sión, y que los perros y sier­vos de la oli­gar­quía neo­fran­quis­ta repri­men dura­men­te toda idea y plan­tea­mien­to real­men­te revo­lu­cio­na­rio. Y que lo mis­mo pasa en la V Repú­bli­ca tota­li­ta­ria de la bur­gue­sía fran­ce­sa, etno­ci­da e imperialista.

Que­re­mos hacer un lla­ma­mien­to a todos y todas las mili­tan­tes aber­tza­les y socia­lis­tas revo­lu­cio­na­rias que se iden­ti­fi­can con los obje­ti­vos his­tó­ri­cos del Movi­mien­to de Libe­ra­ción Nacio­nal Vas­co, para que se auto­or­ga­ni­cen pue­blo a pue­blo y barrio a barrio, en asam­bleas o de la mane­ra que mejor les parez­ca, para lle­var ade­lan­te la lucha por la libe­ra­ción nacio­nal y social del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co, en el camino del Esta­do Socia­lis­ta Vas­co. En la lucha para libe­rar a Eus­kal Herria, que cada una y uno tome su pues­to, según sus fuer­zas y deseos.

Gora Eus­kal Herria, aska­tu­ta eta sozialista!

Jota­ke, ira­ba­zi arte!

EUSKAL HERRI LANGILEAREN ASKATASUN OSOA HELBURU, BORROKA DA BIDE BAKARRA!

Aska­ta­su­na­ren Bidean (ES)

(fr)

ASKATASUNAREN BIDEAN

Eus­kal pre­so eta ihes­la­ri ohi­ren batzarra

(Dans le che­min de la liberté)

(Assem­blée de ex-pri­son­nier­s/­pri­son­niè­res et exilé(e)s)

Tra­duc­tion du tex­te ori­gi­nal en lan­gue basque

Nous som­mes des mili­tants et mili­tan­tes du Mou­ve­ment de Libé­ra­tion Natio­na­le Bas­que, hom­mes et fem­mes aber­tza­les (patrio­tes) et socia­lis­tes révo­lu­tion­nai­res de plu­sieurs géné­ra­tions. Depuis notre jeu­nes­se, nous avons lut­té pour la libé­ra­tion natio­na­le et socia­le du Peu­ple Tra­vai­lleur Bas­que et les qua­tre axes du patrio­tis­me révo­lu­tion­nai­re : Indé­pen­dan­ce, Socia­lis­me, Réu­ni­fi­ca­tion et Réeus­kal­du­ni­za­tion (renais­san­ce et nor­ma­li­sa­tion inté­gra­le et tota­le de la lan­gue bas­que et de la com­mu­nau­té lin­guis­ti­que eus­kal­dun –bas­copho­ne-). Il y a pres­que 50 ans fut pro­cla­mé que notre lut­te se situe dans le cadre de l’internationalisme pro­lé­ta­rien, con­tre tous les impé­ria­lis­mes et social chau­vi­nis­mes. Plus tard se son enra­ci­nés par­mi nos objec­tifs le Fémi­nis­me et l’Écologisme. Dans la mili­tan­ce pour ces idéaux libé­ra­teurs on a dû vivre la clan­des­ti­ni­té, la per­sé­cu­tion, la fui­te, l’exil, l’arrestation, la tor­tu­re, la pri­son, la souf­fran­ce de nos fami­lles et pro­ches, la mort et l’assassinat de beau­coup de nos camarades.

Le patrio­tis­me révo­lu­tion­nai­re a cher­ché tou­jours la libé­ra­tion inté­gra­le et glo­ba­le du Peu­ple Tra­vai­lleur Bas­que, il est la néga­tion radi­ca­le de tou­tes les for­mes d’oppression. Le Peu­ple Tra­vai­lleur Bas­que est com­po­sé de tous les sec­teurs et grou­pes oppri­més, notam­ment et de for­me spé­cia­le de la Clas­se Ouvriè­re Bas­que. C’est pour ceci que la lut­te du Peu­ple Tra­vai­lleur Bas­que a un carac­tè­re socia­lis­te révo­lu­tion­nai­re, dans tou­te l’amplitude et la pro­fon­deur du ter­me. Le moteur sub­jec­tif de la Révo­lu­tion Bas­que est la cons­cien­ce natio­na­le de classe.

Après de lon­gues années hors d’Euskal Herria, le Pays Bas­que, quand nous som­mes retourné(e)s de la pri­son et/​ou de l’exil, voi­ci ce que nous avons vu : au début de ce XXI siè­cle, les oppres­sions que souf­fre le Peu­ple Tra­vai­lleur Bas­que sont fon­da­men­ta­le­ment les mêmes, aus­si bien dans le domai­ne social que natio­nal, dans la domi­na­tion patriar­ca­le et cul­tu­re­lle, dans l’avance de la dis­pa­ri­tion de l’Euskara, la lan­gue bas­que et de la com­mu­nau­té lin­guis­ti­que eus­kal­dun, dans la des­truc­tion sans ces­se de la Mère Terre, et plus vio­lem­ment dans la répres­sion con­tre tous et tou­tes qui pour­sui­vent le com­bat. Les états oppres­seurs, qui sont des outil­sim­pla­ca­bles des oli­gar­chies bour­geo­ises de Fran­ce et Espag­ne font sans arrêt leur tra­vail, en divi­sant, oppres­sant, exploi­tant, fai­sant dis­pa­raî­tre la lan­gue et la com­mu­nau­té lin­guis­ti­que bas­que, occu­pant mili­tai­re­ment notre Pays et con­dam­nant à la misè­re la plus noi­re au Peu­ple Tra­vai­lleur Bas­que, avec la néces­sai­re colla­bo­ra­tion de la bour­geo­isie auto­no­mis­te bas­que espag­no­le. Ces oppres­sions crues et san­glan­tes sont deve­nues enco­re plus dures depuis l’explosion de la cri­se glo­ba­le capi­ta­lis­te, dans les années 2006 – 2008. Et depuis cela, elle s’intensifie cha­que jour davantage.

Nous souf­frons tous les jours les oppres­sions cha­que jour plus gran­des que se exer­cent con­tre le Peu­ple Tra­vai­lleur Bas­que : le chô­ma­ge, la pau­vre­té, les con­fis­ca­tions des mai­sons de tra­vai­lleurs par les ban­ques, la pré­ca­ri­té ; les terri­bles acci­dents au tra­vail ; l’exploitation éco­no­mi­que impi­to­ya­ble<, la dégra­da­tion pro­gres­si­ve des salai­res et des con­di­tions du tra­vail ; les pro­gram­mes cri­mi­nels d’austérité dans l’éducation, san­té et ser­vi­ces sociaux… Voi­ci le futur que le sys­tè­me offre à tous les tra­vai­lleurs et tou­tes les tra­vai­lleu­ses bas­ques – ouvriers et ouvriè­res, employé(e)s, tech­ni­ciens, agri­cul­teurs, pêcheurs, et/​ou inte­llec­tuels – c’est-à-dire, à tous et tou­tes les escla­ves salarié(e)s. Misè­re et répression.

Tout ceci, et en plus, la vio­len­ce et le terro­ris­me patriar­cal con­tre les fem­mes, l’oppression natio­na­le et l’occupation mili­tai­re de notre patrie, la dis­pa­ri­tion pro­gres­si­ve de l’Euskara, la lan­gue bas­que et l’ethnocide con­tre les eus­kal­dun, la cen­su­re, la tor­tu­re, la pri­son, l’intoxication idéo­lo­gi­que et la con­som­ma­tion névro­ti­que de tou­jours plus de mar­chan­di­ses. Les états espag­nol et fra­nçais ont récu­pé­ré enfin le mono­po­le de la vio­len­ce, et ils l’utilisent impi­to­ya­ble­ment pour nous oppres­ser davan­ta­ge. Le fait d’être des anciens pri­son­niers et des ancien­nes pri­son­niè­res, d’avoir été exilé(e)s ne fait de nous des anciens mili­tants de la lut­te. Au con­tra­ire, nous som­mes tou­jours des mili­tants et mili­tan­tes aber­tza­les et socia­lis­tes révo­lu­tion­nai­res. Nous vou­lons met­tre au ser­vi­ce de la libé­ra­tion natio­na­le et socia­le d’Euskal Herria notre tra­vail et éner­gie, nos réfle­xions et expériences.

C’est pour cela que nous vou­lons dénon­cer devant de Peu­ple Tra­vai­lleur Bas­que, de for­me clai­re et sans com­ple­xes que le chan­ge­ment de stra­té­gie réa­li­sé par la Gau­che Aber­tza­le pen­dant ces der­niè­res sept années ne s’est pas limi­té seu­le­ment a la fin de la lut­te armée, mais qu’il est allé beau­coup plus loin. Ce chan­ge­ment-là, que quel­ques uns nous ven­daient à l’époque com­me étant la « stra­té­gie indé­pen­dan­tis­te effi­ca­ce » aujourd’hui, sept ans plus tard, a mené au Mou­ve­ment de Libé­ra­tion Natio­na­le Bas­que à une cri­se très grave.Ce chan­ge­ment de stra­té­gie a été un coup mon­té par une frac­tion réfor­mis­te de la Gau­che Aber­tza­le, pour inté­grer notre mou­ve­ment au sein du sys­tè­me et liqui­der le Mou­ve­ment de Libé­ra­tion Natio­na­le Bas­que, la Révo­lu­tion Bas­que et même l’abertzalisme socia­lis­te révo­lu­tion­nai­re. Cet­te mani­gan­ce, une fois l’illusion, l’euphorie et la fas­ci­na­tion initia­les dis­si­pées, a géné­ré, au sein du Peu­ple Tra­vai­lleur Bas­que frus­tra­tion, tris­tes­se, désaf­fec­tion, méfian­ce, con­fu­sion, dépo­li­ti­sa­tion et démo­bi­li­sa­tion, et a blo­qué notre lut­te de libé­ra­tion natio­na­le et socia­le. Cet­te manœu­vre l’a désac­ti­vée et affai­blie pro­fon­dé­ment. Dans la mesu­re que nous som­me mili­tants et mili­tan­tes de Mou­ve­ment de Libé­ra­tion Natio­na­le Bas­que, nous ne pou­vons abso­lu­ment pas accep­ter ce chan­ge­ment oppor­tu­nis­te radi­cal. Petit à petit, la frac­tion réfor­mis­te qui a pris le con­trol de la Gau­che Aber­tza­le est en train de trahir tous les prin­ci­pes du Mou­ve­ment de Libé­ra­tion Natio­na­le Bas­que. D’une façon éhon­tée, à notre avis, mais sans aucu­ne ver­gog­ne de sa part.

La lut­te de clas­se au sein du Mou­ve­ment de Libé­ra­tion Natio­na­le Bas­que a tou­jours exis­té, entre les nom­breux élé­ments réfor­mis­tes et oppor­tu­nis­tes de la peti­te bour­geo­isie bas­que et les mili­tants et mili­tan­tes aber­tza­les et socia­lis­tes révo­lu­tion­nai­res de la clas­se ouvriè­re bas­que, pour con­qué­rir la direc­tion et l’hégémonie du mou­ve­ment. Il y a eu tou­jours un lut­te idéo­lo­gi­que et orga­ni­sa­tion­ne­lle très dure entre ces deux clas­ses socia­les. Celle-ci a pro­duit beau­coup de cri­ses et scis­sions au long de l’Histoire, que nous n’allons pas expli­quer ici au détail. Dans la lon­gue et ample His­to­ire du Peu­ple Bas­que se sont pro­duit sou­vent des situa­tions dif­fi­ci­les parei­lles. Pour ne citer que trois, l’accolade de Ber­ga­ra (Gui­pus­coa) au XIXè­me siè­cle, qui mis fin á la pre­miè­re gue­rre car­lis­te, la trahi­son impar­don­na­ble com­mi­se la le Par­ti Natio­na­lis­te Bas­que à San­to­ña (San­tan­der) en 1937, qui mit fin à la gue­rre popu­lai­re con­tre le fas­cis­me espag­nol de Fran­co en Eus­kal Herria, et, il y a pres­que qua­ran­te ans, le pro­ces­sus pou­rri de repen­tan­ce de ce qui était, à l’époque, le bloc for­mé par l’organisation PM, le par­ti EIA et la coali­tion Eus­ka­di­ko Ezkerra.

Cet­te machi­na­tion, qui a déma­rré il y a fort long­temps, est d’une natu­re très pro­che à celle des autres citées là-des­sus. Si on devait sig­na­ler une dat­te qui soit qua­li­ta­ti­ve­ment sig­ni­fi­ca­ti­ve, nous cite­rions le 9 novem­bre 2009. Ce jour-là, dans une lamen­ta­ble con­fé­ren­ce de pres­se fai­te au nom de la Gau­che Aber­tza­le à Altsa­su (Nava­rre), la frac­tion réfor­mis­te accep­ta les prin­ci­pes Mit­chell, tout en pre­nant appa­rem­ment et de façon faus­se, la repré­sen­ta­tion de tout le Mou­ve­ment de Libé­ra­tion Natio­na­le Bas­que. Et ceci était un men­son­ge alors, et l’est enco­re plus aujourd’hui.Les prin­ci­pes du séna­teur des États-Unis Mit­chell ne sont pas neu­tres. Ils se situent dans le droit che­min de la stra­té­gie con­tre-insu­rrec­tion­ne­lle déve­lop­pée par l’impérialisme anglo-saxon pour défai­re dans tou­te la pla­nè­te et a tous les niveaux les Mou­ve­ments Révo­lu­tion­nai­res de Libé­ra­tion Natio­na­le des Peu­ples Tra­vai­lleurs. Ceci est arri­vé en Irlan­de en en maints autres endroits. Avec cet­te com­bi­ne astu­cieu­se, la frac­tion réfor­mis­te et ses alliés oppor­tu­nis­tes on vou­lu fai­re échec et mat aux sec­teurs aber­tza­les et socia­lis­tes révo­lu­tion­nai­res du Mou­ve­ment de Libé­ra­tion Natio­na­le Bas­que. Et nous devons admet­tre, de façon auto­cri­ti­que, qu’ils on réus­si en gran­de par­tie leur objectif.

Après ceci, il nous est arri­vé un véri­ta­ble délu­ge d’initiatives et com­mu­ni­qués : le docu­ment Zutik Eus­kal Herria !, les décla­ra­tions de Bru­xe­lles et Iru­ñea (Pam­pe­lu­ne), le pac­te Lor­tu arte, la char­te de Ger­ni­ka, la léga­li­sa­tion du par­ti Sor­tu, la nais­san­ce des coali­tions Bil­du, Amaiur et EHBil­du, la dis­so­lu­tion des orga­ni­sa­tions Segi, Ekin et Aska­ta­su­na, la con­fé­ren­ce de paix d’Aiete, à Donos­tia (Saint Sébas­tien), la fin défi­ni­ti­ve de la lut­te armée menée par ETA, la bla­gue d’en atten­dant Godot en Nor­vè­ge, la con­fé­ren­ce de pres­se que quel­ques ex-pri­son­niers et ex- pri­son­niè­res firent a Duran­go (Bis­ca­ye), la voie bas­que vers la paix de EHBil­du, le Forum Social, des essais pour dévier l’EPPK, le collec­tif de pri­son­niers et pri­son­niè­res poli­ti­ques bas­ques de la lig­ne de défen­se de l’Amnistie (le com­mu­ni­qué de 2013), la voie Rufi et la lig­ne Barre­na, qui accep­tent la légis­la­tion car­cé­ra­le des­truc­tri­ce des pri­son­niers et pri­son­niè­res poli­ti­ques bas­ques et les men­son­ges de juges fas­cis­tes, etc. Les décla­ra­tions que le lea­der suprê­me du réfor­mis­me fit pen­dant son juge­ment à Madrid, en 2011, firent spé­cia­le­ment significatives.

Ce qui au début fut une peti­te et secrè­te frac­tion est deve­nu aujourd’hui tota­le­ment majo­ri­tai­re au sein de la Gau­che Aber­tza­le, atti­rant vers ses thè­ses et son stra­té­gie les per­ma­nents, res­pon­sa­bles et direc­tions de tou­tes des struc­tu­res, orga­ni­sa­tions et mass media de celle-ci. Á con­sé­quen­ce de ceci, la décep­tion et la démo­bi­li­sa­tion du Peu­ple Tra­vai­lleur Bas­que se sont accen­tuées, met­tant en péril jusqu’à la pro­pre pos­si­bi­li­té de libé­ra­tion natio­na­le et sociale.

Nous devons décons­trui­re et démas­quer la phi­lo­sophie et le novlan­gue qui sont derriè­re cet­te machi­na­tion poli­ti­que. C’est une idéo­lo­gie toxi­que et alié­nan­te. Ce n’est pas vrai que nous veui­llons une paix sans vain­queurs ni vain­cus. Nous vou­lons des vain­queurs : le Peu­ple Tra­vai­lleur Bas­que et le res­te de Peu­ples Tra­vai­lleurs. Et nous vou­lons aus­si des vain­cus : les oli­gar­chies de Fran­ce et Espag­ne et l’impérialisme inter­na­tio­nal. Les oppres­seurs et les opprimé(e)s.Nous n’aimons pas du tout le lan­ga­ge biza­rre qui est en train de deve­nir majo­ri­tai­re, dans lequel les clas­ses socia­les devien­nent « l’ensemble des cito­yens et cito­yen­nes » ; la lut­te de clas­ses, « rela­tions de tra­vail » ; le Peu­ple Tra­vai­lleur Bas­que, « la socié­té bas­que » ; l’autodétermination, « droit à déci­der » ; la néga­tion de l’existence même du Peu­ple Bas­que, « défi­cit démo­cra­ti­que » ; le Socia­lis­me, « jus­ti­ce socia­le » ou « nou­veau modè­le éco­no­mi­que et social » ; les tra­vai­lleurs et tra­vai­lleu­ses, « cito­yens et cito­yen­nes » ; l’exploitation de la bour­geo­isie, « cohé­sion socia­le » ; la dic­ta­tu­re du Capi­tal, « démo­cra­tie » ; la cen­su­re et l’inquisition, « tolé­ran­ce » ; la vio­len­ce sys­té­ma­ti­que des états, « paix » ; le mono­po­le de la vio­len­ce que les oli­gar­chies ont repris, « nor­ma­li­sa­tion » ; les des­truc­tions éco­ci­des de la Mère Terre, « déve­lop­pe­ment dura­ble» ; la Res­tau­ra­tion néo fran­quis­te de la Monar­chie Espag­no­le, « transition démo­cra­ti­que » ; l’impérialisme, « com­mu­nau­té inter­na­tio­na­le » ; les mas­sa­cres de l’OTAN, « inter­ven­tions huma­ni­tai­res » ; la tor­tu­re, « excès poli­ciers » ; les ban­des de voleurs de la bour­geo­isie, « par­tis poli­ti­ques démo­cra­ti­ques » ; les agres­sions cri­mi­ne­lles des capi­ta­lis­tes, « aus­té­ri­té » ; l’ethnocide de la com­mu­nau­té lin­guis­ti­que eus­kal­dun, « bilin­guis­me équi­li­bré » et « nor­ma­li­sa­tion de l’Euskara » ; l’Amnistie, « réso­lu­tion des con­sé­quen­ces du con­flit » ; les bou­rreaux et tor­tion­nai­res fas­cis­tes, « vic­ti­mes du terro­ris­me » ; les for­ces d’occupation, « défen­seurs de la Loi » ; les cipa­yes de la bour­geo­isie bas­que espag­no­le, « ertzai­nas » ; les patrons exploi­teurs, « entre­pre­neurs » et « créa­teurs d’emploi » ; se ren­dre á l’ennemi natio­nal et de clas­se, « pro­ces­sus de paix et réso­lu­tion du con­flit» ; bais­ser son froc, « uni­la­té­ra­li­té » ; la Révo­lu­tion Bas­que, « pha­se et stra­té­gie du pas­sé » ; fai­re cadeau des armes à l’ennemi, « don­ner une solu­tion aux ins­tru­ments et struc­tu­res qui déri­vent de l’activité armée » ; se met­tre aux ordres des oppor­tu­nis­tes, «ras­sem­bler de for­ces et réus­sir à pas­ser des accords » ; le con­flit et la dia­lec­ti­que révo­lu­tion­nai­res, « trans­ver­sa­li­té » ; la colo­ni­sa­tion, « plu­ra­lis­me et diver­si­té »… Ces deux phi­lo­sophies, façons de par­ler et ter­mi­no­lo­gies, d’un côté la réfor­mis­te et oppor­tu­nis­te, et de l’autre l’abertzale et socia­lis­te révo­lu­tion­nai­re s’opposent mutue­lle­ment tous les jours clai­re et inévi­ta­ble­ment. L’unité est impos­si­ble quand au sein du même mou­ve­ment coexis­tent stra­té­gies tota­le­ment con­tra­po­sées et lig­ne poli­ti­ques abso­lu­ment anta­go­ni­ques. Quel­ques uns et quel­ques unes veu­lent s’intégrer dans le jeu, nor­mes et ins­ti­tu­tions du sys­tè­me capi­ta­lis­te fra­nçais et espag­nol, pen­dant que d’autres, au con­tra­ire, vou­lons détrui­re et anéan­tir le sys­tè­me radi­ca­le­ment, pour pou­voir bâtir une Eus­kal Herria eus­kal­dun, indé­pen­dan­te, réu­ni­fiée et socia­lis­te. Au mili­eu d’une cri­se stra­té­gi­que aus­si gra­ve, le fon­ction­ne­ment nor­mal de majo­ri­tés et mino­ri­tés ne peut plus avoir lieu. Jamais.C’est dans la batai­lle théo­ri­que, idéo­lo­gi­que et socio­po­li­ti­que auto­ur de l’Amnistie que se dévoi­le, de façon para­dig­ma­ti­que, le téles­co­pa­ge fron­tal entre les deux stra­té­gies. Les réfor­mis­tes lais­sè­rent de côté l’Amnistie dès le début, car ils pen­saient, dans leurs sché­mas pré­ten­du­ment réa­lis­tes, modé­rés et ins­ti­tu­tion­na­lis­tes, que la rup­tu­re vrai­ment démo­cra­ti­que que l’Amnistie Géné­ra­le sup­po­se et amè­ne avec le régi­me néo fran­quis­te de 1978 était impos­si­ble. Donc, ils com­men­cè­rent à tran­si­ter des voies pos­si­bi­lis­tes, sou­te­nant les sor­ties indi­vi­due­lles et forçant EPPK, le collec­tif des pri­son­niè­res et pri­son­nier poli­ti­ques bas­ques à accep­ter la légis­la­tion car­cé­ra­le des­truc­tri­ce de leur iden­ti­té mili­tan­te, tout en pen­sant que cet­te façon que les deux oli­gar­chies dou­ci­raient soit un peu leur poli­ti­que cri­mi­ne­lle et assas­si­ne con­tre les pri­son­niers et pri­son­niè­res poli­ti­ques bas­ques. Misè­re du pos­si­bi­lis­me, par­ce que en pre­nant ce che­min jusqu’à la moin­dre amé­lio­ra­tion en pri­son devient impos­si­ble, car les enne­mis se sen­tent forts en vainqueurs.

Devant cet­te déri­ve, des mili­tants et mili­tan­tes du Mou­ve­ment de Libé­ra­tion Natio­na­le Bas­que pri­rent l’initiative de créer le Mou­ve­ment pour l’Amnistie et con­tre la Répres­sion. La réac­tion du réfor­mis­me fut dure et ful­mi­nan­te. Des anathè­mes et des excom­mu­nions. Mais le mou­ve­ment sui­vit son che­min en avant, en se déve­lop­pant dans tou­te Eus­kal Herria. Il devint plus fort aus­si, en s’enracinant dans des sec­teurs de plus en plus lar­ges du Peu­ple Tra­vai­lleur Bas­que, notam­ment chez les jeu­nes. Et la mobi­li­sa­tion démarra.

En regar­dant tout ça, le réfor­mis­me a chan­gé de tac­ti­que récem­ment. Doré­na­vant le mot Amnis­tie n’est plus un tabou dans leur lan­ga­ge, et ils on com­men­cé a uti­li­ser le ter­me, pour mieux le vider de sa char­ge libé­ra­tri­ce et révo­lu­tion­nai­re. Ils ont fait la même cho­se avec la déso­béis­san­ce et la résis­tan­ce civi­les à l’époque de la décla­ra­tion Zutik Eus­kal Herria ! Les bases de la Gau­che Aber­tza­le les ont crus. Pour­quoi pas main­te­nant ? Beau­coup de mili­tants et mili­tan­tes plei­nes de bon­ne volon­té l’on fait. Appa­rem­ment les réfor­mis­tes se situent main­te­nant « dans la direc­tion de l’Amnistie », mais en réa­li­té, ils sont pour la voie « Rufi/​Barrena » farouchement.

Aujourd’hui les gens com­men­cent à s’en ren­dre comp­te. « Le men­son­ge a la queue cour­te », dit un dic­ton en lan­gue bas­que. La Gau­che Aber­tza­le réfor­mis­te a beau­coup de res­sour­ces, de même que la coali­tion Eus­ka­di­ko Ezke­rra aus­si les avait dans son temps. Mais elle n’a pas rai­son. C’est pour cela qu’ils et elles n’acceptent pas de par­ti­ci­per dans un débat stra­té­gi­que publi­que, en face à face.Tenant comp­te de la gra­vi­té de la situa­tion, en jan­vier de cet­te année, quel­ques ex-pri­son­niers et ex pri­son­niè­res, ain­si que quel­ques ex-exilé(e)s avons com­men­cé a nous réu­nir et dis­cu­ter auto­ur de trois axes majeures :

  1. Pré­ser­ver la dig­ni­té et le valeur de la lut­te, et aller à l’encontre de tous les essais de mani­pu­la­tion et réé­cri­tu­re de l’Histoire du Peu­ple Tra­vai­lleur Basque.
  2. Ne pas fer­mer les por­te á un futur libre et mei­lleur pour les nou­ve­lles générations.
  3. Être soli­dai­res envers tous et tou­tes les mili­tants poli­ti­ques bas­ques qui sont en train de souf­frir la répres­sion (exil, dépor­ta­tion, pri­son) et leur fai­re savoir que pas un seu­le ou une seu­le ne sera abandonné(e) au bord du che­min à cau­se de son refus de céder au chan­ta­ge de l’ennemi. Denok ala inor ez! Dena ala ezer ez! (extra­it d’un poè­me de Ber­toldt Brecht très popu­lai­re en lan­gue bas­que. “Tous et tou­tes ou per­son­ne! Tout ou rien!)

Nous nous réaf­fir­mons dans notre enga­ge­ment en faveur de la libé­ra­tion du Peu­ple Tra­vai­lleur Bas­que et la stra­té­gie de recons­truc­tion du Mou­ve­ment de Libé­ra­tion Natio­na­le Bas­que, et nous aide­rons et sou­tien­drons avec tou­tes nos for­ces tou­tes les initia­ti­ves pour réus­sir ces objec­tifs. Nous dirions beau­coup d’autres opi­nions et réfle­xions, mais c’est une cho­se con­nue qu’il ‘y a pas aucu­ne for­me de liber­té d’expression au Royau­me d’Espagne, et que les serfs et les chiens de gar­de de l’oligarchie néo fran­quis­te répri­ment dure­ment tou­te idée ou analy­se rée­lle­ment révo­lu­tion­nai­re. Et la même cho­se arri­ve dans la V. Répu­bli­que tota­li­tai­re de la bour­geo­isie fra­nçai­se, eth­no­ci­de et impérialiste.

Nous vou­lons fai­re un appel à tous et tou­tes les militant(e)s aber­tza­les et socia­lis­tes révo­lu­tion­nai­res qui s’identifient avec les objec­tifs his­to­ri­ques du Mou­ve­ment de Libé­ra­tion Natio­na­le Bas­que, pour qu’ils et elles s’auto orga­ni­sent villa­ge par villa­ge et quar­tier par quar­tier, dans des assem­blées ou de la façon qu’ils trou­vent adé­qua­te, pour mener de l’avant la lut­te de libé­ra­tion natio­na­le et socia­le du Peu­ple Tra­vai­lleur Bas­que, dans le che­min de l’État Socia­lis­te Bas­que. Que cha­cun et cha­cu­ne pren­ne sa pla­ce, selon ses idées et désirs, dans la lut­te pour libé­rer Eus­kal Herria.

Gora Eus­kal Herria, aska­tu­ta eta sozialista!

Jota­ke, ira­ba­zi arte!(Vive le Pays et le Peu­ple Bas­que, libre et socia­lis­te! Frap­per sans arrêt, jusqu’à la victoire!)

EUSKAL HERRI LANGILEAREN ASKATASUN OSOA HELBURU, BORROKA DA BIDE BAKARRA!

(La liber­té tota­le du Peu­ple Tra­vai­lleur Bas­que étant notre objec­tif, la lut­te est l’unique voie!)

Aska­ta­su­na­ren Bidean (FR)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Una respuesta

  1. Agi­ri hau zabal­du eta bana­tu zuen atean, eman aha­lik eta difu­sio­rik han­die­na, ira­ku­rri, ezta­bai­da­tu, kri­ti­ka­tu… Era­bi­li ENAM berrin­dar­tzea abiatzeko!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *