Ha naci­do un gru­po disi­den­te en la Izquier­da Aber­tza­le (Berria​.eus)

Reco­ge­mos esta noti­cia apa­re­ci­do hoy en berria​.eus sobre una ini­cia­ti­va toma­da por expre­sos y exre­fu­gia­dos polí­ti­cos de Eus­kal Herria y que se dará a cono­cer el pró­xi­mo saba­do 21 median­te rue­da de pren­sa en Bilbao.

Se ha for­ma­do un gru­po disi­den­te con la Izquier­da Abertzale

Un gru­po de expre­sos y exre­fu­gia­dos pre­sen­ta­ran el sába­do pró­xi­mo la asam­blea Aska­ta­su­na­ren Bidean

El pasa­do enero comen­zó a reu­nir­se un gru­po de expre­sos y exre­fu­gia­dos preo­cu­pa­dos con la nue­va estra­te­gia toma­da por la Izquier­da Aber­tza­le, y tal como ha sabi­do Berria van a pre­sen­tar públi­ca­men­te la asam­blea Aska­ta­su­na­ren Bidean median­te una rue­da de pren­sa en Bil­bo. Según ellos la con­for­man entre 60 y 100 per­so­nas. «Ser exre­pre­sa­lia­dos no nos con­vier­te en exmi­li­tan­tes» afir­man en un docu­men­to que han esta­do preparando.

Resal­tan la fecha del 14 de noviem­bre de 2009: miem­bros rele­van­tes de la Izquier­da Aber­tza­le mos­tra­ron en aquel momen­to en Altsa­su su volun­tad de empren­der una nue­va estra­te­gia y quie­nes han crea­do Aska­ta­su­na­ren Bidean tie­nen la opi­nión de que des­de ese momen­to ha habi­do un «inten­to de des­po­li­ti­zar nues­tra lucha». «Este cam­bio ha sido una juga­da rea­li­za­da por una fac­ción refor­mis­ta. Y no se limi­ta sola­men­te al fin de la lucha arma­da» afir­man los disi­den­tes. «Han lle­va­do al Movi­mien­to de Libe­ra­ción Nacio­nal Vas­co a una cri­sis gra­ve, debi­li­tán­do­lo pro­fun­da­men­te e inte­grán­do­lo en el sis­te­ma». Según ellos, esta deci­sión no fue «una deci­sión colectiva».

Para ceñir­se a la «esen­cia his­tó­ri­ca» fun­cio­nan de mane­ra asam­blea­ria, y harán una decla­ra­ción públi­ca en Bil­bao. Nos han hecho saber que esta decla­ra­ción la han envia­do a otros expre­sos y exre­fu­gia­dos. «Lle­ga­mos seis años tar­de, pero era el momen­to de abrir esta vía». De cara al futu­ro tie­nen la inten­ción de crear «un nue­vo pro­yec­to polí­ti­co de uni­dad popular».

Quie­ren «man­te­ner la dig­ni­dad de la lucha». «Habla­mos sobre la nece­si­dad de la lucha y sobre la lucha ideo­ló­gi­ca, no sobre las herra­mien­tas de lucha». Según una de sus misi­vas, en sus reunio­nes no se ha «pro­pues­to reto­mar la lucha arma­da». Tam­bién afir­man que tra­ba­ja­rán por los «repre­sa­lia­dos». «No se deja­rá a nadie de lado por no ren­dir­se ante el chan­ta­je de los enemigos».

Han anun­cia­do que man­tie­nen rela­cio­nes con el Movi­mien­to por la Amnis­tía y con­tra la Repre­sión y con Eus­ko Ekin­tza. «A con­se­cuen­cia del pro­ce­so Abian están sur­gien­do peque­ños fue­gos, a los que lla­ma­mos para que se unan». Sor­tu «ha que­ri­do situar fue­ra de la Izquier­da Aber­tza­le» al Movi­mien­to por la Amnis­tía y con­tra la Repre­sión. Aska­ta­su­na­ren Bidean cree que Sor­tu «no sopor­ta la disidencia».

Joan den urta­rri­lean, eus­kal pre­so eta ihes­la­ri ohi batzuk euren artean bil­tzen hasi ziren, ezker aber­tza­lea­ren estra­te­gia berriaz «kez­ka» dute­la­ko, eta, BERRIAk jakin due­nez, gaur zor­tzi Aska­ta­su­na­ren Bidean batza­rra aur­kez­tu­ko dute, Bil­bon, pren­tsau­rre­ko baten bidez. Haien ara­be­ra, egun 60 ‑100 lagun dau­de tal­dean. «Erre­pre­sa­lia­tu ohi iza­teak ez gai­tu mili­tan­te ohi bihur­tzen», dio haien doku­men­tu batek.

2009ko aza­roa­ren 14a muga­rritzat jo dute: ezker aber­tza­le­ko hain­bat kide esan­gu­ratsuk estra­te­gia berria has­te­ko boron­da­tea ager­tu zuten orduan, Altsa­sun, eta Aska­ta­su­na­ren Bidea era­tu dute­nek iritzi dio­te harrez­ke­ro «borro­ka­ren des­po­li­ti­za­zio saia­ke­ra bat» ger­ta­tu dela. «Alda­ke­ta hau ezker aber­tza­le­ko frak­zio erre­for­mis­ta batek egin­da­ko jokal­dia izan da. Eta ez da soi­lik borro­ka arma­tua­ren amaie­ra­ra muga­tu», dio­te disi­den­teek. «Kri­si larri­ra era­man dute Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua, sakon ahul­duz eta indar­ga­be­tuz, eta sis­te­man inte­gra­tuz». Haien abu­ruz, hau­tu hura har­tze­ko ez zen «era­ba­ki kolek­ti­bo­rik» izan.

«Esen­tzia his­to­ri­koa­ri» eus­te­ko, batzar gisa fun­tzio­natzen dute, eta adie­raz­pen bat pla­za­ra­tu­ko dute Bil­bon. Agi­ria hain­bat pre­so eta ihes­la­ri ohi­ri bidal­tzen ari dire­la jaki­na­ra­zi dute. «Sei urte beran­dua­go gabil­tza, bai­na ekin dio­gu bide bati». Gero­ra «herri­tar bata­sun berri baten proiek­tu poli­ti­ko bat» sor­tze­ko asmoa daukate.

«Borro­ka­ren duin­ta­su­na­ri eutsi» nahi dio­te. «Borro­ka­ren beha­rraz eta borro­ka ideo­lo­gi­koaz hitz egi­ten dugu, ez borro­ka tres­nez». Haien gutun baten ara­be­ra, bile­re­tan ez da «borro­ka arma­tua berrar­tzea pro­po­sa­tu». «Erre­pre­sa­lia­tuen» alde ari­ko dire­la ere badio­te. «Etsaia­ren xan­taien aurrean amo­re ez ema­tea­ga­tik inor ez da bide baz­te­rrean bota­ta geldituko».

Ira­ga­rri dute harre­ma­na dau­ka­te­la AEM Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Kon­tra­ko Mugi­men­dua­re­kin edo­ta Eus­ko Ekin­tza­re­kin. «Abian pro­ze­sua­ren ondo­rioz ere su txi­kiak piz­ten ari dira, eta lotu­ra eman nahi die­gu». Sor­tuk «ezker aber­tza­le­tik kan­po» koka­tu izan du AEM. Aska­ta­su­na­ren Bidean-ek uste du Sor­tuk ez due­la «disi­den­tzia jasaten».

Fuen­te: www​.berria​.eus

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.