Ha naci­do un gru­po disi­den­te en la Izquier­da Aber­tza­le (Berria​.eus)

Reco­ge­mos esta noti­cia apa­re­ci­do hoy en berria​.eus sobre una ini­cia­ti­va toma­da por expre­sos y exre­fu­gia­dos polí­ti­cos de Eus­kal Herria y que se dará a cono­cer el pró­xi­mo saba­do 21 median­te rue­da de pren­sa en Bilbao.

Se ha for­ma­do un gru­po disi­den­te con la Izquier­da Abertzale

Un gru­po de expre­sos y exre­fu­gia­dos pre­sen­ta­ran el sába­do pró­xi­mo la asam­blea Aska­ta­su­na­ren Bidean

El pasa­do enero comen­zó a reu­nir­se un gru­po de expre­sos y exre­fu­gia­dos preo­cu­pa­dos con la nue­va estra­te­gia toma­da por la Izquier­da Aber­tza­le, y tal como ha sabi­do Berria van a pre­sen­tar públi­ca­men­te la asam­blea Aska­ta­su­na­ren Bidean median­te una rue­da de pren­sa en Bil­bo. Según ellos la con­for­man entre 60 y 100 per­so­nas. «Ser exre­pre­sa­lia­dos no nos con­vier­te en exmi­li­tan­tes» afir­man en un docu­men­to que han esta­do preparando.

Resal­tan la fecha del 14 de noviem­bre de 2009: miem­bros rele­van­tes de la Izquier­da Aber­tza­le mos­tra­ron en aquel momen­to en Altsa­su su volun­tad de empren­der una nue­va estra­te­gia y quie­nes han crea­do Aska­ta­su­na­ren Bidean tie­nen la opi­nión de que des­de ese momen­to ha habi­do un «inten­to de des­po­li­ti­zar nues­tra lucha». «Este cam­bio ha sido una juga­da rea­li­za­da por una fac­ción refor­mis­ta. Y no se limi­ta sola­men­te al fin de la lucha arma­da» afir­man los disi­den­tes. «Han lle­va­do al Movi­mien­to de Libe­ra­ción Nacio­nal Vas­co a una cri­sis gra­ve, debi­li­tán­do­lo pro­fun­da­men­te e inte­grán­do­lo en el sis­te­ma». Según ellos, esta deci­sión no fue «una deci­sión colectiva».

Para ceñir­se a la «esen­cia his­tó­ri­ca» fun­cio­nan de mane­ra asam­blea­ria, y harán una decla­ra­ción públi­ca en Bil­bao. Nos han hecho saber que esta decla­ra­ción la han envia­do a otros expre­sos y exre­fu­gia­dos. «Lle­ga­mos seis años tar­de, pero era el momen­to de abrir esta vía». De cara al futu­ro tie­nen la inten­ción de crear «un nue­vo pro­yec­to polí­ti­co de uni­dad popular».

Quie­ren «man­te­ner la dig­ni­dad de la lucha». «Habla­mos sobre la nece­si­dad de la lucha y sobre la lucha ideo­ló­gi­ca, no sobre las herra­mien­tas de lucha». Según una de sus misi­vas, en sus reunio­nes no se ha «pro­pues­to reto­mar la lucha arma­da». Tam­bién afir­man que tra­ba­ja­rán por los «repre­sa­lia­dos». «No se deja­rá a nadie de lado por no ren­dir­se ante el chan­ta­je de los enemigos».

Han anun­cia­do que man­tie­nen rela­cio­nes con el Movi­mien­to por la Amnis­tía y con­tra la Repre­sión y con Eus­ko Ekin­tza. «A con­se­cuen­cia del pro­ce­so Abian están sur­gien­do peque­ños fue­gos, a los que lla­ma­mos para que se unan». Sor­tu «ha que­ri­do situar fue­ra de la Izquier­da Aber­tza­le» al Movi­mien­to por la Amnis­tía y con­tra la Repre­sión. Aska­ta­su­na­ren Bidean cree que Sor­tu «no sopor­ta la disidencia».

Joan den urta­rri­lean, eus­kal pre­so eta ihes­la­ri ohi batzuk euren artean bil­tzen hasi ziren, ezker aber­tza­lea­ren estra­te­gia berriaz «kez­ka» dute­la­ko, eta, BERRIAk jakin due­nez, gaur zor­tzi Aska­ta­su­na­ren Bidean batza­rra aur­kez­tu­ko dute, Bil­bon, pren­tsau­rre­ko baten bidez. Haien ara­be­ra, egun 60 ‑100 lagun dau­de tal­dean. «Erre­pre­sa­lia­tu ohi iza­teak ez gai­tu mili­tan­te ohi bihur­tzen», dio haien doku­men­tu batek.

2009ko aza­roa­ren 14a muga­rritzat jo dute: ezker aber­tza­le­ko hain­bat kide esan­gu­ratsuk estra­te­gia berria has­te­ko boron­da­tea ager­tu zuten orduan, Altsa­sun, eta Aska­ta­su­na­ren Bidea era­tu dute­nek iritzi dio­te harrez­ke­ro «borro­ka­ren des­po­li­ti­za­zio saia­ke­ra bat» ger­ta­tu dela. «Alda­ke­ta hau ezker aber­tza­le­ko frak­zio erre­for­mis­ta batek egin­da­ko jokal­dia izan da. Eta ez da soi­lik borro­ka arma­tua­ren amaie­ra­ra muga­tu», dio­te disi­den­teek. «Kri­si larri­ra era­man dute Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua, sakon ahul­duz eta indar­ga­be­tuz, eta sis­te­man inte­gra­tuz». Haien abu­ruz, hau­tu hura har­tze­ko ez zen «era­ba­ki kolek­ti­bo­rik» izan.

«Esen­tzia his­to­ri­koa­ri» eus­te­ko, batzar gisa fun­tzio­natzen dute, eta adie­raz­pen bat pla­za­ra­tu­ko dute Bil­bon. Agi­ria hain­bat pre­so eta ihes­la­ri ohi­ri bidal­tzen ari dire­la jaki­na­ra­zi dute. «Sei urte beran­dua­go gabil­tza, bai­na ekin dio­gu bide bati». Gero­ra «herri­tar bata­sun berri baten proiek­tu poli­ti­ko bat» sor­tze­ko asmoa daukate.

«Borro­ka­ren duin­ta­su­na­ri eutsi» nahi dio­te. «Borro­ka­ren beha­rraz eta borro­ka ideo­lo­gi­koaz hitz egi­ten dugu, ez borro­ka tres­nez». Haien gutun baten ara­be­ra, bile­re­tan ez da «borro­ka arma­tua berrar­tzea pro­po­sa­tu». «Erre­pre­sa­lia­tuen» alde ari­ko dire­la ere badio­te. «Etsaia­ren xan­taien aurrean amo­re ez ema­tea­ga­tik inor ez da bide baz­te­rrean bota­ta geldituko».

Ira­ga­rri dute harre­ma­na dau­ka­te­la AEM Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Kon­tra­ko Mugi­men­dua­re­kin edo­ta Eus­ko Ekin­tza­re­kin. «Abian pro­ze­sua­ren ondo­rioz ere su txi­kiak piz­ten ari dira, eta lotu­ra eman nahi die­gu». Sor­tuk «ezker aber­tza­le­tik kan­po» koka­tu izan du AEM. Aska­ta­su­na­ren Bidean-ek uste du Sor­tuk ez due­la «disi­den­tzia jasaten».

Fuen­te: www​.berria​.eus

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *