Eus­kal Herria­ren aurrean

Ni, oku­patzai­leen eta kapi­ta­la­ren esku­ko kar­tze­la bihur­tu duten Eus­kal Herri hone­tan pre­so nagoen hau, Herria­ren aurrean ager­tzen naiz eta zuzen­bi­dean hobe­kien dago­kion beza­la, zera DIOT:

Idaz­ki honen bitar­tez mili­tatzen dudan herri mugi­men­dua­ren defen­t­sa egi­te­ra eta azken astee­tan bera­ri buruz esan­da­koen aurrean eran­tzu­te­ra nato­rre­la, bai­ta dago­ki­gun afe­ran argi­pen berriak egi­te­ra ere, honen guz­tia­ren oina­rria hona­ko ALEGAZIOAK izanik:

 1. ETA era­kun­de zibi­lak berriz ere era­kutsi du bere idaz­kie­tan askoz indar han­dia­goa jar­tzen due­la erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen aska­ta­su­na­ren alde lanean dihar­duen gurea beza­la­ko herri mugi­men­du xumea­ri aurre egi­ten, pre­soak kar­tze­lan ego­tea­ren ardu­ra­dun poli­ti­koei aurre egi­ten baino, ETA era­kun­de sozia­lis­ta iraul­tzai­lea­ren jarre­ra his­to­ri­ko­tik zein urrun dagoen age­rian utziz.

  Berri­ro ate­ra du Paris­ko epai­ke­ta­ko seien gaia gure mugi­men­dua­ri era­so egi­te­ko. Epai­ke­ta horre­ta­tik eten­ga­be ate­ra behar­ko litza­te­keen gai baka­rra mili­tan­te horiek jaso dituz­ten bizi oso­ra­ko zigo­rren sala­ke­ta behar­ko litza­te­ke, bai­na honi buruz ez die­gu txin­tik ere irakurri.

  Bula­rrean domi­na­rik ez dute­la behar esan dute. Gure mugi­men­duak ez du domi­na­rik banatzen, his­to­ria­ren mani­pu­la­zioa­ri aurre egi­ten dio etor­ki­zu­na ira­baz­te­ko lana­bes moduan. Izan zire­la­ko gara eta gare­la­ko izan­go dira.

  Bere oni­ritzia ez dau­ka­gu­la esan du. Gure mugi­men­dua inde­pen­den­tea eta mili­tan­te hel­duez osa­tu­ta­koa da. Gai­ta­sun kri­ti­ko nahi­koa dau­ka­gu inoren oni­ritzia­ren zain egon behar ez iza­te­ko. His­to­ria libu­rue­tan ager­tu­ko da ETAk, bere ibil­bi­dea­ren amaie­ran, herri­tik jaio­ta­ko amnis­tia­ren alde­ko mugi­men­du bati eman zion tratua.

 2. Sor­tu­ko boze­ra­mai­le batek esan du gure plan­te­amen­duak 80ko hamar­ka­da­ra buel­tatzen gai­tue­la. Bada, horre­la­ko argu­dio hus­tuak his­to­ri­ko­ki entzun ditu­gu Eus­kal Herria­ren etsaien aho­tan Ezker Aber­tza­lea­ri era­so egi­te­ko. Jarre­ra poli­ti­koak defen­datze­ko argu­dioen fal­tan bes­tea barre­ga­rri uzte­ko saia­ke­rak ager­tzen dira. Zer­bait garaiz kan­po bal­din bada­go gure herria zapal­du­ta man­ten­tzen duen kapi­ta­lis­mo inpe­ria­lis­ta eta bere lege­di osoa dira. Ez gara gu zapal­tzai­leen lega­li­ta­tea onar­tze­ko plan­te­amen­duak defen­datzen ari gare­nok eta jarre­ra poli­ti­ko horiek ez dira 80koak, 70ekoak bai­zik. Bes­te batzuek bide hori egin zuten lehe­na­go eta bada­ki­gu non buka­tu zuten.

  Bitar­tean, komu­ni­ka­bi­dee­tan denek guri buruz hitz egi­ten dute, bai­na gure­kin kon­ta­tu gabe. Esan­gu­ratsua da eten­ga­be Sor­tu­ri era­so egi­ten dio­te­nak, pre­soen gaian eta gure plan­te­amen­due­kin alde­ra­tu­ta beti jar­tzen dire­la Sor­tu­ren alde, eta hori ere argi­ga­rria da kon­tu­ratze­ko esta­tuen­tzat ze plan­te­amen­dua den erosoena.

 3. Gure mugi­men­dua­ren plan­te­amen­duei aurre egin beha­rrean, batzuek esal­di eta hitz erre­pi­ka­ko­rrak era­bil­tzen dituz­te zer­ga­tik euren alter­na­ti­ba gurea baino hobea den inoiz azal­du gabe: «zati­katzai­leak», «hel­bu­ru ezku­tuak», «Gora EPPK»… Askoz erra­za­goa da iko­noak era­bil­tzea eta jen­dea­ren sen­ti­men­tal­ta­sun akri­ti­koa­ri dei egi­tea egoe­ra­ren ana­li­si objek­ti­boak eta borro­ka ideo­lo­gi­koa egi­tea baino. Hori­xe izan da kapi­ta­lis­moa­ren eta sozial­de­mo­kra­zia­ren ezau­ga­rri nagu­sie­ta­koa, lelo erra­zak asmatzea eta bere nagu­si­ta­sun media­ti­koa era­bil­tzea beraien pen­tsa­mol­dea ezar­tze­ko, bai­ta hitz iraul­tzai­leak har­tzea ere edu­kiz hus­te­ko. Amnis­tia hitza har­tzea zapal­tzen gai­tuen lege­dia onar­tu behar dela defen­datze­ko aipa­tu­ta­koa­ren adi­bi­dea da. Lega­li­ta­tea onar­tu­ta zigo­rrak bete­ta kar­tze­la­tik ate­ratzea barruan urte pilo egin eta gero bes­te edo­zein gau­za izan­go da, bai­na ez amnistia.

 4. Ohi­koa bihur­tu da esa­tea guk ez dau­ka­gu­la estra­te­gia­rik eta ez dugu­la momen­tu hone­ta­ra­ko inola­ko irten­bi­de­rik eskain­tzen. Behin eta berriz esan dugu guretzat lehen­ta­su­na zela amnis­tia­ren gaia berri­ro kale­ra ate­ratzea lehe­nen­go urrats moduan, eta lor­tu dugu­la ezin da zalan­tzan jarri. Biga­rren urrats moduan plan­te­atu dugu hel­bu­ru honen ingu­ruan Eus­kal Herri Lan­gi­lea­re­kin indar meta­ke­ta egi­ten saiatzea ezin­bes­te­koa dela herri pre­sioa­ren bitar­tez esta­tuak mugia­raz­te­ko, bai­na hau ez da epe labu­rre­ko kon­tu bat, eta egin behar da ustez zure bur­ki­deak zire­nak boi­ko­ta egi­ten dizu­te­nean ere. Indar meta­ke­ta­ri buruz ari gare­nean, garran­tzitsua da esa­tea horre­ta­ra­ko jen­dea kon­ben­tzi­tu behar dela, eta ez gu iza­tea bes­te batzuen dis­kur­tsoe­ta­ra mugitzen gare­nok, betie­re jakin­da gure hel­bu­ruak begi bis­ta­tik gal­du gabe plan­te­amen­du ezber­di­nak dituz­te­ne­kin pun­tu aman­ko­mu­nak aur­kitzea posi­ti­boa dela. Zen­tzu hone­tan azpi­ma­rra­ga­rria da indar meta­ke­taz gehien hitz egi­ten dute­nak edo­zei­ne­kin bil­tze­ko prest dau­de­la gure­kin izan ezik, jakin­da hain­bat gai­tan eta bakoitzak bere ira­kur­ke­ta pro­pioa egi­ten ados­ta­sun mini­moe­ta­ra hel­tzea posi­blea litzatekeela.

  Orain gutxi, Berriak egin­da­ko elka­rriz­ke­ta batean, Juan Mari Ola­nok azal­du zuen pre­soak ater­tze­ko modua herri pre­sioa egi­tea dela esta­tuak mugia­raz­te­ko. Bes­te ezer bere­zi­rik ezin izan du pro­po­sa­tu, zoritxa­rrez, kar­tze­le­ta­ko gil­tzak ez dau­de­la­ko gure esku. Aza­roan Hasier Arrai­zi Deian egin­da­ko elka­rriz­ke­tan, bio­len­tzia­ren ingu­ru­ko dis­kur­tsoan kon­trae­san han­die­tan sar­tzeaz gain, pre­soen afe­ra­ri buruz gal­de­tu zio­te­nean, gau­za bera eran­tzun zuen, «pre­sioa egin Madri­lek espetxe poli­ti­ka alda dezan». Eta hor buka­tu zen dena.

  Horre­taz gain, ez dator txar­to noi­zean behin gogo­ra ekar­tzea ETAk berak eta Sor­tuk onar­tu dute­la azken urtee­tan martxan jarri duten estra­te­giak ez ditue­la aurrei­kus­ten zituz­ten emaitzak eman eta ez gau­de­la espe­ro zuten lekuan. Harri­ga­rria horre­la­koak entzu­tea euren ibil­bi­de orria nazioar­te­ko inpe­ria­lis­moa­ren ordez­ka­riek eman­da­ko ahol­kuei jarrai­tuz disei­na­tu zute­la kon­tu­tan har­tzen badu­gu. Ahaz­tu gabe zen­tzu mini­moa dau­kan edo­no­ren­tzat kon­trae­san gain­die­zi­na dela Zutik EH doku­men­tuan estra­te­gia berria­ren erdi­gu­nean des­obe­dien­tzia zibi­la kokatzea eta orain kon­tra­ko noranz­koan doan lege­dia­ren onar­pe­na defen­datzea. Estra­te­gien ingu­ruan lezio gutxiago.

 5. EPPK, agi­ri bat argi­ta­ratzen due­nean, ira­kur­ke­ta poli­ti­koa egi­ten ari da modu publi­koan, eta zile­gia ez ezik, ikus­pun­tu iraul­tzai­le bate­tik ezin­bes­te­koa da kri­ti­ka egi­te­ko auke­ra ire­ki­ta iza­tea, soi­lik era­ba­ki bakoitzak dituen alde onak eta txa­rrak balan­tzan jarri­ta jakin bai­te­za­ke­gu har­tzen ditu­gun jarre­re­tan onu­rak ala kal­teak gai­len­tzen diren. Pre­so poli­ti­koak pre­so baino lehe­na­go mili­tan­te­ak dira eta horre­la tra­ta­tuak iza­tea mere­zi dute. Pre­so ego­tea­ga­tik esa­ten duten guz­tia­ri men egin behar zaio­la defen­datzen dute­nak, mili­tan­te hauei, bes­te behin ere, euren izae­ra poli­ti­koa ken­tzen ari zaiz­kie. Horre­la­ko jarre­rak balio­ga­rriak izan dai­tez­ke bar­ne mai­lan iritzi uni­for­mi­za­tuak ezar­tze­ko, bai­na etsaia­ri poli­ti­ko­ki aurre egi­te­ko orduan erre­pre­sa­lia­tuak ikus­le huts bihur­tu eta era­gi­le moduan balio­ga­betzen ditu.

  Azken astee­tan entzun behar izan dugu pre­soei zigo­rrak luza­tu nahi diz­kie­gu­la irten­bi­de indi­bi­dua­len aur­ka jotzen dugu­nean, edo zigor bikoitza eza­rri nahi die­gu­la. Heme­ro­te­kei erre­pa­soa ema­ten badie­gu horre­la­ko aku­sa­zio nahi­kotxo aur­ki­tu­ko ditu­gu orain ez hain urru­ne­koak, eus­kal mili­tan­te­ak atxi­lotzen zituz­te­nen aho­tik EPP­Kri eta ETA­ri hori­xe bera lepo­ra­tuz. Horre­la­ko argu­dioek ezta­bai­da poli­ti­koa­ren mai­la lurra­ren parean uzten dute.

 6. Urrats bakoitzean alde onak eta txa­rrak mahai gai­nean jarri behar badi­ra emaitza bere oso­ta­su­nean iku­si ahal iza­te­ko, epai­ke­te­tan fis­ka­la­re­kin egin­da­ko akor­dioe­tan gau­za bera egin behar dugu, eta ez ezar­tzen digu­ten epai­te­gi faxis­ta­ren era­ba­kia­ren ara­be­ra­ko balo­ra­zioak egin. «Kar­tze­la­ratzen bagai­tuz­te poli­ti­ko­ki gaiz­ki egin dugu eta ez bagai­tuz­te kar­tze­la­ratzen, one­nak gara». Horre­la­ko plan­te­amen­du sin­pleek soi­lik izan deza­ke­te logi­ka bal­din eta gerra bat gal­du eta gero berriz borro­ka­ri eki­teak ez due­la mere­zi balo­ratzen badu­gu. Orain arte, Lan­graitz Bide­koak izan ezik, Ezker Aber­tza­le­ko inork ez dugu onar­tu hori ger­ta­tu denik. Bakoitzak bide ezber­di­nak jorra­tu nahi ditu bai­na bi pre­mi­sa horiek bate­ra ez ditu inork onartu.

  Ana­li­za­tu deza­gun beraz zein den egoe­ra. Kar­tze­lan ia 400 pre­so poli­ti­ko ditu­gu, ihe­sean eta depor­ta­tu­ta dau­de­nak ezin kon­ta, eta orain­dik epai­ke­ta pilo gel­ditzen dira. Erre­pre­sio hau pai­ratzen duten per­tso­na guz­tiek momen­tu jakin batean era­ba­ki zuten euren ongi­za­te per­tso­na­la­ri baino garran­tzi han­dia­goa eman­go zio­te­la borro­ka­ri, horrek dakar­tzan arris­kue­kin. Inork ez deza­la gaiz­ki uler­tu esan nahi duda­na, ondo bai­ta­kit mili­tan­te­ok ez gare­la sen­ti­men­du­rik gabe­ko robo­tak, bel­du­rra, mina, tris­tu­ra eta bes­te hain­bat sen­tsa­zio sufritzen ditu­gun per­tso­nak bai­zik. Bai­na orduan zin­tzoak izan gai­te­zen gure burue­kin eta ez deza­gun tran­pa egin. Dituen kos­te altuak dire­la-eta borro­ka egi­tea mere­zi ez due­la ondo­rioz­tatzen badu­gu, orduan bai, logi­koa izan­go da erre­pre­sioa des­ak­ti­batze­ko eta bakoitza aha­lik eta las­te­rren bere etxean egon ahal iza­te­ko beha­rrez­koa den guz­tia egi­tea eta borro­ka biga­rren plano batean uztea, ondo­rio poli­ti­koak dire­nak dire­la, bai­na hori gerra gal­du duen eta borro­ka­ra inoiz itzu­li nahi ez due­na­ren ikus­pun­tu­tik baino ezin dai­te­ke egin.

  Herriak, ordea, bere hel­bu­ruei muzin egi­ten ez die­la argi dago eta horre­tan guz­tiok ados bagau­de, ados egon­go gara ere borro­ka bera zein egoe­ra­tan gel­ditzen den balo­ra­tu behar­ko dugu­la ema­ten dugun urrats bakoitzean, eta badaez­pa­da nor­bai­tek orain­dik zalan­tzak badi­tu, ez naiz borro­ka arma­tua­ri buruz ari, gure mugi­men­dua ez bai­ta horre­ta­ra­ko jaio, bai­na edo­zein borro­ka mol­dek inoiz pasa­tu ezin ditza­keen zen­bait marra gorri ondo mar­ka­tu­ta izan behar ditu efek­ti­boa iza­tea nahi badugu.

 7. Segu­ra­ko 35en epai­ke­ta­ko pak­tuan auzi­pe­tuek ontzat eman zuten Gar­zo­nen dok­tri­na eta onar­tu egin zuten Bata­su­na ETA zela. Etor­ki­zu­nean hori onar­tu iza­nak herria­ren pen­tsa­mol­dean eta belau­nal­di berrien­gan izan­go duen era­gi­na oso latza izan­go da, eta are gehia­go jarre­ra hori mugi­men­du poli­ti­ko iraul­tzai­le deritzan zuzen­da­ritza­tik dato­rre­la kon­tu­tan izan­da. Aska­pen borro­ka­ri era­gi­ten dion kal­tea ahaz­tu­ta kar­tze­la saihes­tea lehe­nen­go hel­bu­ru beza­la jar­tzen duen mili­tan­tea ez da iraultzailea.

  Aurre­ko astean 5 nafar akor­dio ber­di­ne­ra hel­du dira Audien­tzia Nazio­na­lean eta las­ter ate­ra dira zutik­za­leak garai­pen poli­ti­ko gisa sal­tze­ra eta ere­du horren balia­ga­rri­ta­su­na defen­datze­ra, eta larria­goa, kar­tze­la saihes­te­ko bide bakar­tzat aurkeztera.

  Ez diot pak­tu guz­tiak berez txa­rrak dire­nik, bai­na bakoitza­ren ondo­rio poli­ti­koei ere begi­ra­tu behar die­gu. Eta esa­te­ra noa­na ez da inolaz ere nafar hauen kon­tra­ko era­so per­tso­na­la, iritzi poli­ti­koa bai­zik. Tor­tu­ra­ren kon­tra buru­tu duten «azt­nu­gal» kan­pai­na bikai­na eta balio poli­ti­ko han­di­koa izan da, oihar­tzun han­di­koa. Gai­ne­ra, Estras­bur­gok Espai­nia­ko esta­tua kon­de­na­tu zuen atxi­lo­tue­ta­ko batek jarri­ta­ko tor­tu­ra sala­ke­ta ez iker­tzea­ga­tik. Ara­zoa dator pak­tua onar­tzean aku­sa­zioak modu «librean» onar­tzen ditu­zu­nean eta, ondo­rioz, tor­tu­ra­pean egin­da­ko dekla­ra­zio guz­tiak juri­di­ko­ki balioz­tatzen ditu­zu­nean, horrek dituen ondo­rio poli­ti­ko eta juri­di­koe­kin, eta hau ger­ta­tu da tor­tu­ra­ren kon­tra­ko erre­fe­ren­te argi batean, eta ez da baka­rra, antze­koa ger­ta­tu baitzen Unai Roma­no­re­na eta bes­te kasu batzue­tan ere. Ez dut per­tso­na hauen duin­ta­sun per­tso­na­la zalan­tzan jar­tzen, argi gera dadi­la, ikus­pe­gi poli­ti­ko bate­tik ari naiz eta bakoitza­ri per­tso­nal mai­lan pro­ze­sa­tu­ta ego­teak modu ezber­di­nean era­gi­ten dio­la onar­tu­ta eta ulertuta.

 8. Lehen aipa­tu badut batzuek kar­tze­la saihes­te­ko bide bakar­tzat pak­tuak sal­tzen diz­ki­gu­te­la, gogo­ra eka­rri nahi dut aste berean Jor­ge Olaiz libre gel­di­tu dela pak­tu­rik egin gabe, orain­dik epaia­ren zain dagoen arren, edo­ta Aska­pe­na­koak euren era­kun­dea­ren defen­t­sa eta mili­tan­tzia inter­na­zio­na­lis­ta­ren gorai­pa­me­na egin­da absol­bi­tu­ta gel­di­tu zirela.

  Nor­bai­tek esan­go du epai­tua izan gabe erre­za dela bes­teen jarre­ra poli­ti­koak kri­ti­katzea, bai­na nor­be­ra­ren txan­da hel­du­ta iku­si­ko dugu­la hain kohe­ren­teak garen, eta egia da. Horre­ga­tik eta Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­ko aur­pe­gi eza­gun bat nai­zen hei­nean, idatziz kon­pro­me­titzen naiz gure mugi­men­dua­ren aur­ka inoiz tamai­na han­di­ko era­soa ger­ta­tu­ko balitz, anto­la­kun­dea­ren eta aska­pen borro­ka­ren duin­ta­su­na nire ongi­za­te per­tso­na­la­ren aurre­tik jar­tze­ko jarre­ra har­tu­ko dudala.

 9. Art. 72.6 LOGP: …pro­gre­sión al ter­cer gra­do (…) per­so­nas con­de­na­das por deli­tos de terro­ris­mo (…) satis­fac­ción de la res­pon­sa­bi­li­dad civil (…) mues­tren sig­nos ine­quí­vo­cos de haber aban­do­na­do los fines y los medios terro­ris­tas, y ade­más hayan cola­bo­ra­do acti­va­men­te con las auto­ri­da­des (…) decla­ra­ción expre­sa de repu­dio de sus acti­vi­da­des delic­ti­vas y de aban­dono de la vio­len­cia y una peti­ción expre­sa de per­dón a las víc­ti­mas de su deli­to (…) que el pre­so está real­men­te des­vin­cu­la­do de la orga­ni­za­ción terro­ris­ta y del entorno y acti­vi­da­des de aso­cia­cio­nes y colec­ti­vos ile­ga­les que la rodean…

  Hone­taz gain, gra­duz pasatze­ko egin beha­rre­ko guz­tiek pre­so poli­ti­koen duin­ta­su­nean eta euren arte­ko kohe­sioan izan­go dituz­ten ondo­rio larriak alde bate­ra utzi­ta, nor­bai­tek azal­du ahal digu behin­goz zelan bete­ko duten legea, kon­tu­tan izan­da sala­ke­ta eta damua dire­la inoiz iga­ro­ko ez duten marra gorria? Nor­bait gezu­rre­tan ari da eta hori ez da Amnis­tia­ren Alde­ko Mugimendua.

  Bide hau pro­po­satzen ari dire­nak bada­ki­te amaie­ran goian ager­tzen den para­gra­fo­are­kin topo egin­go dute­la eta ate horre­ta­tik oso pre­so gutxi dagoe­la sar­tze­ko prest. Amnis­tia gau­zae­zi­na dela uste badu­te, ez litza­te­ke gutxie­nez indul­tua eska­tu behar? Hori dela­ko Kolon­bian amnis­tia par­tzia­laz balia­tu ezin dai­tez­keen pre­soen­tzat eskatzen ari dire­na. Gai­ne­ra, indul­tuak aurre­ra era­ma­te­ko ez da sikie­ra beha­rrez­koa pre­soek edo abo­ka­tuek eskae­ra lega­lik egi­tea. Bai­na ara­zoa ez da hori, ara­zoa da pre­soen jarre­ra jakin batzuk beha­rrez­koak dire­la Sor­tu­ren estra­te­gia, des­obe­dien­tzia­tik urrun sis­te­man txer­tatzean datza­na, aurre­ra era­man ahal iza­te­ko, izan ere oso zai­la bai­ta herria­ri azal­tzea ins­ti­tu­zioe­tan ego­te­ko lege­dia, alder­dien legea bar­ne, onar­tzen duzu­la pre­soek kar­tze­lan erre­sis­ten­tzia jarre­ra man­ten­tzen duten bitar­tean. Lehen­da­bi­zi­ko hel­bu­rua, beraz, ez da pre­soak kale­ratzea, ildo poli­ti­ko jakin bat eli­katzea baizik.

  Bes­te alde bate­tik onar­te­zi­na da hau guz­tia jus­ti­fi­katze­ko Sor­tu esa­ten ari den moduan lega­li­ta­tea beti onar­tu dela esa­tea, mani­pu­la­zio hut­sa iza­teaz gain irain galan­ta dela­ko kar­tze­le­ta­ko bizi bal­din­tzak hobetze­ko hain­bes­te borro­ka egin eta hain­bes­te sufri­ka­rio pasa­tu behar izan dituz­ten mili­tan­te­en­tzat. Lege­diak berak ezber­din­tzen du Sor­tuk fede txa­rrez ezber­din­tzen ez due­na, kar­tze­le­ta­ko lege­dia bi blo­ke­tan bana­tu­ta dagoe­la: esku­bi­deen blo­kea eta bete­beha­rre­na. Esku­bi­deen blo­kea txa­peo, gose eta ega­rri gre­ba, zai­nen moz­ke­ta, komu­ni­ka­zio gre­ba eta abar luze baten ondo­rioz pix­ka­na­ka ira­ba­zi­ta­ko kar­tze­la barru­ko aska­ta­sun espa­rru txi­kiak izan dira, pre­so poli­ti­koei izer­dia eta odo­la kos­ta­tu zaiz­kien eta inork opa­ri­tu ez diz­kien espa­rruak. Esan beha­rrik ez dago LOG­Pren 72. arti­ku­lua­ren sei­ga­rren pun­tua ez dagoe­la esku­bi­deen blo­kean, Kolek­ti­boak inoiz onar­tu ez duen bete­beha­rren blo­kean bai­zik. Pre­so poli­ti­koek duin­ta­sun mini­mo batez bizi ahal iza­te­ko lor­tu­ta­ko garai­pe­nak duin­ta­sun hori bera ken­tze­ko etsaiak asma­tu­ta­ko neu­rrie­kin kon­pa­ratzea ez dau­ka izenik.

 10. Lege­dia­ren onar­pe­na egi­tean zen­bait ter­mino era­bil­tzea­ren ondo­rioez hitz egi­ten dugu­nean, len­goaiak herria­ren pen­tsa­mol­dean jokatzen duen pape­raz ari gara. Etsaia­ren ter­mi­no­lo­gia onar­tzen has­ten zare­nean bere tesie­ta­ra hur­bil­tze­ko bidea egi­ten has­ten zara, eta azken astee­tan horren adi­bi­deak ere izan ditu­gu. Hau ikus­te­ke dugu­na­ren hasie­ra baino ez da.

  Martxoa­ren 17ko ikas­le gre­ba­ren bai­ta­ko pro­tes­te­tan ger­ta­tu­ta­ko lis­ka­rren aurrean, Ikas­le Aber­tza­leak hona­ko adie­raz­pe­nak egin zituen: «Poli­zia Nazio­na­lak eta Poli­zia Fora­lak (…) ez dituz­te beha­rrez­koak ziren neu­rriak har­tu horre­la­ko ger­tae­rak saihes­te­ko ikas­le gre­bek iza­ten duten izae­ra gataz­katsua kon­tuan har­tu­rik», «Iru­ñe­ko Uda­letxea­ren kon­tra­ko ger­tae­rak lekuz kan­po dau­de», «Eli­teen par­te­tik pak­tu sozia­la apur­tzen ari da» eta antze­koak entzun ahal izan genituen.

  Api­ri­la­ren 9an Zor­notzan Kutxa­bank eta Movis­ta­rren aur­ka buru­tu­ri­ko era­soen aurrean, uda­le­rri­ko EH Bil­du­ko tal­deak zera adie­ra­zi zuen: «El Gru­po Muni­ci­pal EHBILDU de Amo­re­bie­ta-Etxano mues­tra su recha­zo a los des­per­fec­tos sobre las pro­pie­da­des pri­va­das (sic) per­te­ne­cien­tes a Kutxa­bank y a Movis­tar ocu­rri­dos este pasa­do sábado.

  La con­vi­ven­cia ha de par­tir de la tole­ran­cia y del res­pe­to a las ideas, dos pila­res fun­da­men­ta­les que se ven que­bran­ta­dos con este tipo de actos, y que debe­rían ser sal­va­guar­da­dos por una socie­dad que aspi­ra a vivir en paz».

  Api­ri­la­ren 15ean Arnal­do Ote­gik terro­ris­mo hitza era­bi­li zuen ETA­ren jar­due­ra­ri erre­fe­ren­tzia egi­te­ko komu­ni­ka­bi­deei eskai­ni­ta­ko pren­tsau­rre­koan. Zer esa­nik ez La Sex­ta­ko Sal­va­dos tele­saioan egin­da­ko strip­tea­sea­ri buruz. Bes­te gau­za asko­ren artean, elka­rriz­ke­ta­ren une batean, Xabier Lopez Peña zena­ren­gan­dik baino Egi­gu­re­nen­gan­dik hur­bi­la­go kokatze­ra hel­du zen. 

  Hiru pasar­te hauei izen pro­pio­rik jarri­ko ez bage­nie PNV edo­ta PSOE­ren ordez­ka­rien batek egi­nak eman­go lukete.

 11. Azken ale­ga­zio­ra iritzi­ta, azpi­ma­rra­tu nahi­ko nuke amnis­tia­re­na ez dela erre­pre­sa­lia­tuei baka­rrik era­gi­ten dien kon­tzep­tua, gehien­bat hauei era­gi­ten die­la jaki­na den arren. Amnis­tia­ren alde­ko borro­kak herri oso bati era­gi­ten dio eta oso bere­zi­ki gaz­te­ria­ri. Amnis­tia­ren alda­rri­ka­pe­na Eus­kal Herrian zer ger­ta­tu den eta gataz­ka­ren erroak non dau­den iden­ti­fi­katze­ko lana­bes ezin hobea iza­teaz gain, gure herria­ri aska­ta­su­na­ren bidea ire­ki­ko dion borro­kak behar duen oxi­ge­noa da. Horre­ga­tik, hasie­ra­tik gure leloa bihur­tu dugu Amnis­tia eta Aska­ta­su­na!, bada­ki­gu­la­ko lehe­nen­goa­ren esku­tik eto­rri­ko dela bigarrena. 

Aipa­tu­ta­ko guztiagatik,

Herria­ri ESKATZEN diot eman­da­ko azal­pen guz­tiak kon­tu­tan har ditzan eta amnis­tia­ren bide­tik inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde borro­kan jarrai dezala.

Jus­ti­ziaz­ko eskae­ra izateagatik, 

Bara­kal­don, 2016ko api­ri­la­ren 19a.

Sen­doa Jura­do Garcia.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Una respuesta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *