Auzi­te­gi nazio­na­lak amnis­tia­ren alde­ko sei mili­tan­te dekla­ratze­ra deia­ren aurrean

Goi­zean zehar Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko sei kide zeu­den Audien­tzia Nazio­nal espai­no­lean dekla­ratze­ko dei­tuak. Haie­ta­ko lau ez dira ager­tu epai­te­gia­ri inon­go zile­gi­ta­su­nik uka­tu­ta eta des­obe­dien­tzia jarre­ra har­tu­ta. Ager­tu diren biak 60 urte baino gehia­go­ko bi pre­so poli­ti­ko ohi dira, kar­tze­lan 15 urte ingu­ru iga­ro dute­nak eta bere garaian larri gai­xo­rik ego­tea­ga­tik aska­tu zituz­te­nak. Dekla­ratzea­ri uko egin diote.

Gure bi kideak Madri­le­ra joa­ten behar­tu dituz­te­la salatzea­re­kin bate­ra eta euren osa­sun ara­zoak gogo­ra eka­rri ditu­gun hone­tan, pre­so gai­xoen eta adin­tsuen egoe­ra larria sala­tu nahi dugu berriz ere. Esta­tu espai­no­lak eta fran­tse­sak pre­so poli­ti­ko gai­xoen osa­su­naz baliatzen dira herri oso baten borro­ka bal­din­tzatze­ko eta pre­so hauen boron­da­te eta jarre­ra poli­ti­koa men­pean har­tzen saiatze­ko. Pre­so poli­ti­ko gai­xo batzuen osa­sun egoe­ra zinez larria da, heriotza­ren muga­ra era­man dituz­te eta lehen­ta­sun osoa dau­ka­ten egoe­rak iza­nik, herria­ri mili­tan­te hauen aska­ta­su­na­ren alde inda­rrak bil­tze­ko deia egin nahi diogu.

Bukatze­ko, azken ordu­ko albis­te baten ara­be­ra Urqui­jo faxis­tak pro­ta­go­nis­mo bila dabil berriz ere eta adie­raz­pen aska­ta­su­na­ren kon­tra­ko era­so berri batean Audien­tzia Nazio­na­le­ko fis­kal­tza­ri infor­me bat bida­li dio gure mugi­men­duak api­ri­la­ren 2an Erre­kal­den ospa­tu­ko dituen kon­tzer­tuak, Pablo Hase­le­na tar­te­ko, debe­katzea eska­tuz. Era­so guz­ti hauen aurrean gure eran­tzu­na lanean jarraitzea izan­go da. Hona hemen api­ri­la­ren 2ko Amnis­tia Egu­ne­ko eki­me­ne­tan eta bere­zi­ki arratsal­de­ko mani­fes­ta­zioan par­te har­tze­ko arra­zoi berri bat. Ozto­po guz­tien gai­ne­tik, amnis­tia aurrera!!!

Eus­kal Herrian, 2016ko martxoa­ren 29a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.