Jar die­zaio­gun muga pobre­zia­ri – Pobre­zia­ren Muga 2016

Kapi­ta­lis­moak esplo­ta­zio eta pre­ka­rie­ta­tea dara­bil­tza, eta, ondo­rioz, jen­dar­tea­ren dua­li­za­zioa era­gi­ten du. Ere­du eko­no­mi­koa­ren emaitza harra­pa­ka­ria: pobre­zia. Kapi­ta­lis­moa mun­du­ko sek­to­re zaba­le­tan pobre­zia area­gotzen duen pro­ze­sua eratzen ari da. 90. hamar­ka­dan momen­tu­ko ten­den­tzia­ri jarrai­tuz gero, 2050 eta 2075 urteen artean mun­du­ko popu­la­zioa­ren erdia era­ba­te­ko pobre­zian egon­go zela baiez­tatzen zen. Ira­gar­pe­na oso motz gera­tu zen. Izan ere, 2010etik aurrera […]

Pon­ga­mos lími­te a la pobre­za – Umbral de la Pobre­za 2016

El capi­ta­lis­mo explo­ta y pre­ca­ri­za, y en con­se­cuen­cia pro­vo­ca una dua­li­za­ción de la socie­dad. El resul­ta­do del mode­lo eco­nó­mi­co depre­da­dor: la pobre­za. El capi­ta­lis­mo está pro­du­cien­do un pro­ce­so de empo­bre­ci­mien­to en amplios sec­to­res de la pobla­ción mun­dial. En la déca­da de los años 1990 se afir­ma­ba que de seguir la ten­den­cia actual, la mitad de la humanidad […]

Oba­ma y su des­ca­ra­do men­sa­je a Lati­noa­mé­ri­ca: Mejor olvi­den lo que les hemos hecho

De muchas for­mas, el via­je de Barack Oba­ma a Cuba y Argen­ti­na hizo méri­to del escán­da­lo que cau­só. A par­tir del 18 de febre­ro de 2016, cuan­do anun­ció su via­je, hubo un tor­be­llino de espe­cu­la­ción acer­ca de lo que diría y haría Oba­ma en la isla. Más de 1.400 perio­dis­tas esta­ban pre­sen­tes para pre­sen­ciar el arri­bo del pre­si­den­te estadounidense […]

Auzi­te­gi nazio­na­lak amnis­tia­ren alde­ko sei mili­tan­te dekla­ratze­ra deia­ren aurrean

Goi­zean zehar Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko sei kide zeu­den Audien­tzia Nazio­nal espai­no­lean dekla­ratze­ko dei­tuak. Haie­ta­ko lau ez dira ager­tu epai­te­gia­ri inon­go zile­gi­ta­su­nik uka­tu­ta eta des­obe­dien­tzia jarre­ra har­tu­ta. Ager­tu diren biak 60 urte baino gehia­go­ko bi pre­so poli­ti­ko ohi dira, kar­tze­lan 15 urte ingu­ru iga­ro dute­nak eta bere garaian larri gai­xo­rik ego­tea­ga­tik aska­tu zituz­te­nak. Deklaratzeari […]

Ante el lla­ma­mien­to a decla­rar en la Audien­cia Nacio­nal de seis mili­tan­tes del movi­mien­to pro amnistia

A lo lar­go de la maña­na esta­ban [email protected] a decla­rar en la Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la seis miem­bros del Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión. Cua­tro de [email protected] no han apa­re­ci­do al negar­le al tri­bu­nal legi­ti­mi­dad algu­na y toman­do una acti­tud de des­obe­dien­cia. Los dos mili­tan­tes que sí han apa­re­ci­do son dos ex pre­sos de más de 60 […]