Egia eta gezu­rrei buruz

Egia iza­nik Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ri lotu­rik nagoe­la eta hemen adie­ra­zi­ko duda­na nire mili­tan­tzia poli­ti­koak mar­ka­tu­ta dagoe­la, egia da ere neu­re ize­nean baka­rrik hitz egin­go duda­la, bes­te inor ordez­ka­tu gabe. Gezu­rra da amnis­tiaz egi­ten dudan defen­t­sa inoren­ga­na­ko aihe­rrean dau­ka­nik jato­rria, nire kon­bik­zio poli­ti­ko sako­ne­ne­tan bai­zik, batzuen jarre­ra poli­ti­koek aihe­rra era­gi­ten dida­te­la onar­tu­ta ere. Egia da Sor­tu­ko eli­te poli­ti­koek amnis­tia­ren kon­tzep­tua ahaz­tu ondo­ren berres­ku­ra­tu dute­la piz­tia lasaitzen saiatze­ko, etor­ki­zu­nean berriz zaka­rron­tzi­ra botatze­ko inten­tzioa­re­kin. Gezu­rra da ez nik ez nire ingu­ru­ko inork poli­zia­ren­tzat lanean dihar­du­gu­nik, bai­na egia da Sor­tu­ko zuzen­da­ritza­koak Are­se­kin bil­du zire­la Bar­ne Sail­bu­rua zenean sabo­ta­jee­kin lotzen zituen per­tso­nen zerren­da batez hitz egi­te­ko, Sor­tu­koek zerren­dan ager­tzen zire­nen mili­tan­tzia bal­din­tzatze­ko era­bi­li zutelarik.

Egia da amnis­tia­ren alde lanean gau­de­nok gorro­tatzen gai­tuz­ten pre­soak dau­de­la eta mehatxa­tu ere egin gai­tuz­te­la. Egia da Sor­tu­ren ildoa­re­kin kon­for­me dau­den pre­soak dau­de­la. Egia da gure­kin guz­tiz ados egon ez arren erres­pe­tatzen gai­tuz­ten pre­soak dau­de­la. Egia da gure­kin pozik eta Sor­tu­re­kin naz­ka­tu­ta dau­den pre­soak dau­de­la. Gezu­rra da nire ingu­ru­ko inork euren kolek­ti­boa uztea pro­po­sa­tu die­nik. Egia da pre­so poli­ti­ko guz­tiak ez dau­de­la EPPKn. Egia da Sor­tu­ko zuzen­da­ritzak eten­ga­be­ko saia­ke­rak egin ditue­la EPP­Kren jarre­rak bal­din­tzatze­ko eta, Rufi Bidea aurre­ra ate­raz, kolek­ti­bo hone­ta­ko kideen erdia kan­poan gel­di dai­te­kee­la kal­ku­latzen dute­la, bai­na ber­din zaie. Egia da kolek­ti­boan geratzen den kohe­sio apu­rra lehe­rra­raz­ten duten bitar­tean «Gora EPPK» dio­ten pega­ti­na asko ate­ratzen dituz­te­la eta zen­bat eta gehia­go apur­tu orduan eta gehia­go oihu­katzen dute­la leloa. Zen­bat eta gehia­go apur­tu orduan eta gehia­go lepo­ratzen die­te apur­tzea gainontzekoei.

Gezu­rra da amnis­tia­ren alde lan egi­ten dugu­nok erre­pre­sio­tik sal­bu gau­de­nik, esta­tuak gure iza­teaz poz­ten dire­la gezu­rra den beza­la. Gezu­rra ez dena da esta­tuak beti poz­tu dire­la mili­tan­te batek hiru­ga­rren gra­dua esku­ratze­ko eza­rri­ta­ko bal­din­tza lega­len aurrean amo­re eman duen bakoitzean. Gezu­rra da, EPP­Kren zati­ke­ta­ri dago­kio­nez, esta­tuek lor­tu ez dute­na par­te nai­zen mugi­men­duak lor­tu due­la. Egia da esta­tuek erre­pre­sa­lia­tuek euren izae­ra­ri uko egi­tea lor­tu ez duten bitar­tean Sor­tu hel­bu­ru hori lor­tze­ko zorian dagoela.

Egia da dizi­pli­naz gehien hitz egi­ten dute­ne­ta­ko batzuk indi­zi­pli­na­tue­nak izan dire­la kar­tze­la eza­gu­tu dute­nean, Sor­tu­ko jen­de asko, zie­ge­ta­tik pasa­tu denean, ben­ta­ko duin­ta­sun ere­dua izan den beza­la. Gezu­rra dira gure ibil­bi­de mili­tan­te­ari buruz esa­ten dituz­ten gau­za asko, bai­na ez naiz jus­ti­fi­ka­tu­ko, bada­kit kar­tze­la­ko kide batzuek, gure egun­go mili­tan­tzia­re­kin ados egon ez arren, argi utzi dute­la ego­ki­tu zaiz­ki­gun tokie­tan aur­pe­gia eman dugu­la beti.

Egia da pre­so batzuek lege­dia onar­tzeak onar­tzen ez dute­nen bizi bal­din­tzei kal­te egin­go die­la, egia ere haien guz­tien ize­nean egin­da­ko dekla­ra­zio batzuek ustez ordez­ka­tu nahi izan den per­tso­na asko­ri mina, amo­rrua eta inpo­ten­tzia era­gin die­te­la. Egia da EPPK siglak aspal­di­tik arma gisa era­bi­li dire­la poli­ti­ko­ki ume­zurtz sen­titzen gare­non aur­ka, horre­kin kolek­ti­bo­ko kide batzuen malkoak era­gin dituz­ten arren.

Egia da otsai­la­ren 20an kar­tze­le­ta­ra­ko martxe­tan par­te har­tu zuten gehie­nek pre­soen alde egin zute­la, api­ri­la­ren 17an par­te har­tu­ko duten gehie­nek egin­go duten beza­la. Gezu­rra da mobi­li­za­zio hauek dei­tu dituz­te­nek pre­soen alde egin dute­nik. Egia da edo­ze­ren eta edo­no­ren gai­ne­tik pasa­tuz ildo poli­ti­ko bat eli­katze­ko deitzen dituztela.

Egia­rik han­die­na zera da, Eus­kal Herrian kemen eta elkar­ta­sun dosi han­diak dau­de­la eta erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koak dau­den bitar­tean ez dela fal­ta­ko gure herria­ren eta haien aska­ta­su­na­ren alde azken hat­sa ema­te­ko prest dagoe­nik, eta hau ere edo­ze­ren eta edo­no­ren gai­ne­tik pasa­tuz izan­go da. Inor ez deza­la zalan­tza­rik izan.

Sen­doa Jura­do Gar­cía, Barakaldo.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *