Egia eta gezu­rrei buruz

Egia iza­nik Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ri lotu­rik nagoe­la eta hemen adie­ra­zi­ko duda­na nire mili­tan­tzia poli­ti­koak mar­ka­tu­ta dagoe­la, egia da ere neu­re ize­nean baka­rrik hitz egin­go duda­la, bes­te inor ordez­ka­tu gabe. Gezu­rra da amnis­tiaz egi­ten dudan defen­t­sa inoren­ga­na­ko aihe­rrean dau­ka­nik jato­rria, nire kon­bik­zio poli­ti­ko sako­ne­ne­tan bai­zik, batzuen jarre­ra poli­ti­koek aihe­rra era­gi­ten dida­te­la onar­tu­ta ere. Egia da Sortuko […]

Sobre ver­da­des y mentiras

Es ver­dad que aun­que se me vin­cu­la al Movi­mien­to Pro Amnis­tía y que lo que aquí ven­go a expo­ner vie­ne mar­ca­do por mi mili­tan­cia polí­ti­ca, tam­bién lo es que voy a hablar úni­ca y exclu­si­va­men­te en mi nom­bre, sin pre­ten­der repre­sen­tar a nadie más. Es men­ti­ra que mi defen­sa de la amnis­tía ven­ga dada por el ren­cor hacia nadie, sino […]