Gaz­te bote­rea (Gaz­te Dan­ba­da 2016)

Gaz­te bote­rea (Gaz­te Dan­ba­da 2016) Tex­to para el deba­te en Gaz­te Dan­ba­da En el tex­to Nece­sa­ria y urgen­te lucha con­tra el poder adul­to del 31 de mar­zo de 2014 a libre dis­po­si­ción en la Red, plan­teá­ba­mos los pun­tos cen­tra­les de esta for­ma de poder tan dañi­na, anti­gua y adap­ta­ble. Aho­ra, en esta ponen­cia pro­po­ne­mos a deba­te otras pro­ble­má­ti­cas no tan […]

Ezta­bai­da­ren tes­tuin­gu­rua eta tes­tuin­gu­rua­ren ezta­bai­da (VI). Aur­ka­rien arte­ko borroka

Aurre­ko iruz­ki­nean, sai­le­ko V.a, azal­du genuen beza­la, Abian! estra­te­gia­rik gabe­ko doku­men­tua da, bi linea demo­kra­ti­ko­ren arte­ko kon­trae­san batek era­gotzi­ta dagoe­la­ko: demo­kra­zia abs­trak­tu, erre­for­mis­ta eta demo­kra­zia kon­kre­tu, iraul­tzai­lea. Ez da kon­trae­san berria, ezta ori­gi­na­la ere, XIX. men­de­ko jato­rria bai­tu, pen­tsa­men­du libe­ra­lak eta pen­tsa­men­du sozia­lis­tak elkar jotzen hasi zire­nean. Aurre­ko iruz­ki­nean luzetxoa­go ari­tu ginen, beraz, oraingoan […]