Martxoa­ren 8 anti­pa­triar­kal eta anti­ka­pi­ta­lis­ta baten alde

Kapi­ta­lis­moak des­ber­din­ta­su­na behar du eta horre­ga­tik legi­ti­ma­tu egi­ten du. Kapi­ta­lis­moa bere bizi­rau­pe­na lan­gi­le kla­sea­ren aur­ka­ko opre­sio ezber­di­ne­tan oina­rritzen duen men­pe­ratze egi­tu­ra bat da. Gure kla­sea­ren bai­tan genero,nazio, arra­za edo disi­den­tzia sexua­la­ren kon­trae­sa­nek kla­sea bera­ren zati­ke­ta area­go­tu egi­ten dute. Kapi­ta­lis­moak pitza­du­ra hauek baliatzen ditu bere ira­ba­zi tasa ber­matze­ko eta bere dis­kur­tso men­pe­ratzai­lea osatzen duten oina­rri ideo­lo­gi­koei eusteko.

Bai­na kapi­ta­lis­moa hete­ro­pa­triar­ka­tu­rik gabe ez da ezer. Ema­ku­me lan­gi­lea izan da kon­trae­san hauen area­gotzea­ren bor­tiz­ke­ria­rik han­die­na eta zuze­ne­na pai­ra­tu izan due­na, sub­jek­tu eta gor­putz beza­la. Hete­ro­pa­triar­ka­tua sexuen arte­ko men­pe­ratze bal­din­tzak sor­tze­ko balio izan du. Bal­din­tza hauek ema­ku­meak men­pe­ko bihur­tu gai­tu, gure lana­ren balioa ere­mu guz­tie­tan deba­lua­tuz, pro­duk­ti­boan zein erre­pro­duk­ti­boan. Gai­ne­ra fami­lia hete­ro­pa­triar­ka­la­ren kon­fi­gu­ra­zioa kapi­ta­lis­moak his­to­ri­ko­ki patriar­ka­tua ideo­lo­gia beza­la beti­kotze­ko era­bi­li duen tres­na izan da; giza erla­zio guz­tie­tan era­gi­ten duen balio soziala.

Kapi­ta­lis­moak ema­ku­meak lan erre­pro­duk­ti­boa­ren ardu­ra­du­nak bihur­tu gai­tu, eta horre­kin nahi­koa ez eta lan hau doan egi­ten dugu. Lan inda­rra­ren erre­pro­duk­zioa­ren morroi sis­te­ma­ti­koak gara, sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren ekoiz­pen bal­din­tzak ber­matze­ko ezin­bes­te­koak. Horrek baiez­ta­pen ukae­zin bate­ra gara­matza: ema­ku­me lan­gi­lea­ren men­pe­ko­ta­su­na men­pe­ratze sis­te­ma honen bizi­rau­pe­na­ren ber­matzai­le objek­ti­boa da.

Gure gor­putzek sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren bor­tiz­ke­ria­rik espli­zi­tue­na pai­ratzen dute. Gure lana­ren pre­ka­ri­za­zioa han­dia­goa da eta pobre­tua­go gau­de. Kri­si kapi­ta­lis­ta­ren ondo­rioak era bor­titza­goan pai­ratzen ditu­gu, ber­din­ta­su­ne­tik gero eta gehia­go alden­tzen eta esplo­ta­zio eta deserrotzea­ren aurrean zaur­ga­rritzen gai­tue­la­rik. Gure lan inda­rra esplo­tatzeaz gain, gure gor­putza ere­mu publi­koa da; eta jen­dar­te patriar­ka­le­tan nagu­si diren balo­reek gure kla­sea­ren bai­tan dis­kri­mi­na­zioak pai­ratzea ahal­bi­detzen dute. Ber­din da eus­kal­du­nak, bel­tzak, kur­duak, les­bia­nak edo tran­se­xua­lak garen. Ema­ku­me iza­tea gure zaur­ga­rri­ta­sun eta men­pe­ko­ta­sun egoe­rak sos­ten­gatzen duen ele­men­tu komu­na da.

Femi­nis­moa lan­gi­le kla­sea­ren borro­ka oro­ko­rrean inte­gra­tu behar da; eta zehaz­ki eus­kal herri lan­gi­lea­ren borro­kan. Ema­ku­me beza­la lor­tu beha­rre­ko eman­tzi­pa­zioa, kla­se eta herri beza­la lor­tu beha­rre­ko eman­tzi­pa­zioa­re­kin bate­ra joan behar da. Ez dugu nahi sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren bai­tan gizo­nek bizi dituz­ten esplo­ta­zio bal­din­tze­ki­ko ber­din­ta­su­na. Ez ditu­gu gizo­nen kla­se kon­trae­sa­nak kon­par­ti­tu nahi. Ema­ku­me eta lan­gi­le beza­la askeak izan nahi dugu. Patriar­ka­tua eta kapi­ta­lis­moa­ren men­pe­ratze egi­tu­rak gain­di­tu nahi ditugu.

Maiatzak1egin!etik dis­kur­tso femi­nis­ta uni­ber­tsi­ta­teen bule­goe­ta­tik ate­ra nahi dugu; «desin­te­lek­tua­li­za­tu» eta lan­gi­le kla­sea­ren ere­mu­ra era­man nahi dugu. Lan­to­kie­tan dago­kion pro­ta­go­nis­moa berres­ku­ra­tu behar du. Ezin da bes­te borro­ka bat gehia­go izan; borro­ka femi­nis­ta bes­te borro­ka guz­tie­tan txer­ta­tu­ta egon behar da. Ema­ku­me­rik gabe ez dago iraul­tza­rik, ez dago garai­pen posiblerik.

KAPITALISMOAREN AURKA,

EMAKUME LANGILEOK BAT EGIN!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.