2016ko MARTXOAREN 8ko IRAKURKETA Hau ez da gure bakea! FEMINISMOAK EGINGO GAITU HERRI

Bake hitza izan dugu hiz­pi­de azken urte haue­tan Eus­kal Herrian. Nahiz eta jada dis­kur­tso poli­ti­ko hege­mo­ni­koe­tan, bakea, segur­ta­su­na­ga­tik ordez­ka­tu duten agin­ta­ri poli­ti­koek. Bakea ez da soi­lik zuze­ne­ko indar­ke­ria­rik edo gerra­rik gabe­ko egoe­ra. Femi­nis­tok, bakea: giza esku­bi­dee­kin, gara­pen sozia­la­re­kin eta natu­ra­re­ki­ko erres­pe­tua­re­kin lotu­ta­ko epe ertain eta luze­ko pro­ze­su kon­ple­xu gisa uler­tzen dugu. Gureak bai­li­ran har­tu ditu­gu zen­bait gerra, nahiz eta ez gai­tuz­ten kon­tuan har­tu. Horre­la, ara­zo han­diak behin kon­pon­du­ta, solu­zio-bidean jarri­ko zire­la­koan geun­den. Bai­na ez dugu kon­fian­tza­rik jada, ez bai­ta­go horre­ta­ra­ko boron­da­te­rik. Nor­ma­li­za­zio pro­ze­sua bizi dugu­la Eus­kal Herrian dios­ku­te. Patriar­ka­tua­ren fun­tzio­na­men­du «baketsua» ale­gia? Bai­na ema­ku­meok ez gara «bakean» bizi, ez behin­tzat ema­ku­meon kon­tra­ko indar­ke­ria nor­mal­tzat duen bake egoe­ra neu­tra­li­za­tu hone­tan: zei­ne­tan, ema­ku­meon aur­ka­ko gutxies­pe­nak, irai­nak, gus­tu­koak ez diren txis­teak, kol­peak, erail­ke­tak, pre­ka­rie­ta­te eta mutu­rre­ko pobre­zia egoe­rak, etab egu­ne­ro­ko errea­li­ta­te diren gurean. Ez dugu patriar­ka­tua­ren bakean sines­ten, herri­ta­rron ahal­dun­tze, eta herria erai­ki eta anto­latze­ko bide femi­nis­ta auke­ratzen dugu.

Kri­si hitzaz han-hemen­ka dihar­du­gu azken bola­da luzean. Gre­zie­raz auke­ra esan nahi du «kri­siak» eta gu alda­ke­ta­ren auke­ra, eta berau nora­bi­detzean berres­ten gara. Eus­kal Herria­ren buru­ja­betza femi­nis­ta­ren bidean, ale­gia. Honek oina­rri izan behar ditu: buru­ja­betza indi­bi­dual eta kolek­ti­boa, eta femi­nis­moa nos­ki. Buru­ja­betza femi­nis­ta ordea, ez dugu egoe­ra ideal, esta­ti­ko eta mugie­zin baten gisa­ra iru­di­katzen, pro­ze­su dina­mi­ko eta momen­tu­ro alda­ko­rra izan­go den ipar moduan bai­zik. Etor­ki­zu­ne­ko Eus­kal Herria erai­kitze­ko nora­bi­dea, ezta­bai­da sozial anitzen ondo­rioz zehaz­ten joan­go gara. Pro­ze­su honek egin­go gai­tu herri.

Horre­ta­ra­ko, estra­te­gia kolek­ti­bo femi­nis­ta bat osatze­ko apus­tua­ri hel­du behar dio­gu. Bate­tik, Eus­kal Herria osatzen dugun sub­jek­tuon buru­ja­betza bul­tza­tu­ko duen ahal­dun­tzea hezur mamitze­ko, gor­putzak (emo­zio, desirak, beha­rrak, pen­tsa­men­duak) eta harre­ma­nak eral­da­ke­ta pro­ze­sua­ren erdi­gu­nean jarri­ko ditue­na. Eta bes­te­tik, komu­ni­ta­tea­ren sorre­ra, herri­gin­tzan, herri­ta­rron par­te har­tzean, Eus­kal Herria­ren aska­pen pro­ze­su eta gataz­ken kon­pon­bi­dean era­gi­ten duen ahal­dun­tze pro­ze­sua ere behar beha­rrez­koa dugu, guta­su­nak egi­ten gai­tue­la­ko libre.

Bide orri hau, gaur egun exis­titzen diren zapal­kun­tza anitzak gain­ditze­ko bidean uler­tzen dugu guk, Eus­kal femi­nis­moak eman digun zapal­kun­tza hiru­koitza­ren (sexu-gene­ro, kla­se eta kul­tu­ra zapal­kun­tzak) ikus­pe­gia­ren aitor­tza­tik, inter­sek­zio­na­li­ta­tea­ren norabidean.

Beraz, bai­me­nik eta bar­ka­me­nik eska­tu gabe, eus­kal femi­nis­tok bagoaz! Eus­kal Herrian buru­ja­betza femi­nis­ta erai­kitze­ko femi­nis­tok kalean kon­tra-bote­rea arti­ku­latzea­re­kin bate­ra, bote­rea­ren jabe izan behar dugu. Bote­rea har­tzea gai­ta­sun poli­ti­koa eta intzi­den­tzia ira­baz­tea dela uler­tzen dugu, mapa poli­ti­koa bal­din­tza­tu ahal iza­te­ko, har­tzen ari diren era­ba­ki eta neu­rrie­tan era­gi­te­ko eta alda­ke­ta sozia­la­ren oina­rriak mar­ka­tu ahal iza­te­ko. Honez gain, bote­re har­tzea ahal­dun­tze per­tso­nal eta kolek­ti­boa­re­kin ere lotzen dugu. Horre­ta­ra­ko, Mugi­men­du Femi­nis­ta­ren aitor­tza poli­ti­koa lor­tu behar dugu, lider­go femi­nis­ta bat osa­tuz eta bote­re guneak ira­ba­ziz. Hau epe motzean lor­tu deza­ke­gu alian­tza eta estra­te­gia komu­nak eza­rriz gero, eta Eus­kal Herrian femi­nis­mo­tik era­gin­go duen gune femi­nis­ta iraun­ko­rra osatuz.

Eta bidean, femi­nis­moak, herri­ta­rron ahal­dun­tze kolek­ti­boaz, egin­go gai­tu herri. Demo­kra­zia erra­di­ka­la, par­te har­tzea, gataz­ken kudea­ke­ta nego­zia­ke­ta­ren bitar­tez, jus­ti­zia sozia­la­ren alde alian­tza anitzak xaxa­tuz, alter­na­ti­bak erai­ki eta sare­tuz, eta aniz­ta­su­nean oina­rri­tu­ta­ko Eus­kal Herria sor­tuz. Erron­ka han­diak ditu­gu eus­kal femi­nis­tok eskuar­tean, bai­na muse­ko par­ti­da hone­tan han­di­ra jokatze­ko teno­rean gau­de. Enbi­doa­ri hordagoa!

Femi­nis­moak egin­go gai­tu herri!

Hau ez da gure bakea!

Eus­kal Herri­ko Bil­gu­ne Feminista

2016ko Martxoa­ren 8an

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *