Aler­ta roja nuclear, el arte de la guerra

«Tene­mos bom­bas nuclea­res», decla­ró en tele­vi­sión el ana­lis­ta polí­ti­co sau­di­ta Daham al-Anzi, voce­ro de fac­to de Riad. Ara­bia Sau­di­ta ya había pro­cla­ma­do su inten­ción de adqui­rir armas nuclea­res en Pakis­tán –que no ha fir­ma­do el Tra­ta­do de No Pro­li­fe­ra­ción – , cuyo pro­gra­ma nuclear está finan­cia­do al 60% por Riad. Aho­ra, por boca de al-Anzi, el rei­no saudita […]

Kapi­ta­lis­moa­ren ideo­lo­gia patriar­ka­la da eta ondo­rioz ema­ku­meok kru­del­ke­ria gehia­goz jasa­ten ditu­gu esplo­ta­zio eta pobre­zia egoerak

Patriar­ka­tua, jen­dar­tea­ren estruk­tu­ra ideo­lo­gi­ko, poli­ti­ko eta eko­no­mi­koan inte­gra­tua dago eta ema­ku­mea­ren aur­ka­ko zapal­kun­tza, esplo­ta­zio eta gene­ro men­de­ratzea­ren bidez adie­raz­ten da. Hone­la kapi­ta­lis­moak ema­ku­mea era­bil­tzen du bere bizi­rau­pe­ne­ra­ko sexuen arte­ko lana­ren bana­ke­ta­ren bitar­tez. Ideo­lo­gia patriar­ka­lak gure bizitza­ko espa­rru guz­tie­tan era­gi­ten du. Hori dela eta, txi­rotzea­ren ondo­rioak ez dituz­te neu­rri berean pai­ratzen ema­ku­me edo gizo­nez­koek. 1996an pobrezian […]

La ideo­lo­gia del capi­ta­lis­mo es patriar­cal! Por lo que las muje­res sufri­mos con mayor cruel­dad la explo­ta­ción y el empobrecimiento

El patriar­ca­do se asien­ta en la estruc­tu­ra ideo­ló­gi­ca polí­ti­ca y eco­nó­mi­ca de las socie­da­des, mani­fes­tán­do­se median­te la explo­ta­ción, opre­sión y domi­na­ción de la mujer. Así, la divi­sión sexual del tra­ba­jo es irre­nun­cia­ble e uti­li­za­da por el capi­ta­lis­mo para su super­vi­ven­cia. La ideo­lo­gía patriar­cal se impo­ne en todas las esfe­ras de nues­tras vidas, de tal for­ma que hom­bres y mujeres, […]

Martxoa­ren 8 anti­pa­triar­kal eta anti­ka­pi­ta­lis­ta baten alde

Kapi­ta­lis­moak des­ber­din­ta­su­na behar du eta horre­ga­tik legi­ti­ma­tu egi­ten du. Kapi­ta­lis­moa bere bizi­rau­pe­na lan­gi­le kla­sea­ren aur­ka­ko opre­sio ezber­di­ne­tan oina­rritzen duen men­pe­ratze egi­tu­ra bat da. Gure kla­sea­ren bai­tan genero,nazio, arra­za edo disi­den­tzia sexua­la­ren kon­trae­sa­nek kla­sea bera­ren zati­ke­ta area­go­tu egi­ten dute. Kapi­ta­lis­moak pitza­du­ra hauek baliatzen ditu bere ira­ba­zi tasa ber­matze­ko eta bere dis­kur­tso men­pe­ratzai­lea osatzen duten oina­rri ideologikoei […]

Por un 8 de mar­zo anti­pa­triar­cal y anticapitalista

El capi­ta­lis­mo nece­si­ta y legi­ti­ma la des­igual­dad, es una estruc­tu­ra de domi­na­ción que sus­ten­ta su super­vi­ven­cia a tra­vés de las dis­tin­tas opre­sio­nes que ejer­ce con­tra la cla­se tra­ba­ja­do­ra. Den­tro de nues­tra pro­pia cla­se, las con­tra­dic­cio­nes de géne­ro, nación, raza o disi­den­cia sexual agu­di­zan la frag­men­ta­ción de la mis­ma, y el capi­ta­lis­mo uti­li­za estas fisu­ras para garan­ti­zar su tasa de […]

Ewen Came­ron, la cien­cia al ser­vi­cio de la tortura

Donald Ewen Came­ron (1901−1967) fue un psi­quia­tra esco­cés gra­dua­do de la Uni­ver­si­dad de Glas­gow en 1924. Fue pre­si­den­te de la Aso­cia­ción Ame­ri­ca­na de Psi­quia­tría, de la Aso­cia­ción Cana­dien­se de Psi­quia­tría y de la Aso­cia­ción Mun­dial de la Psi­quia­tría. Ewen podría con­si­de­rar­se uno de los padres del con­trol men­tal por medio de la tor­tu­ra. Fue reclu­ta­do por […]

2016ko MARTXOAREN 8ko IRAKURKETA Hau ez da gure bakea! FEMINISMOAK EGINGO GAITU HERRI

Bake hitza izan dugu hiz­pi­de azken urte haue­tan Eus­kal Herrian. Nahiz eta jada dis­kur­tso poli­ti­ko hege­mo­ni­koe­tan, bakea, segur­ta­su­na­ga­tik ordez­ka­tu duten agin­ta­ri poli­ti­koek. Bakea ez da soi­lik zuze­ne­ko indar­ke­ria­rik edo gerra­rik gabe­ko egoe­ra. Femi­nis­tok, bakea: giza esku­bi­dee­kin, gara­pen sozia­la­re­kin eta natu­ra­re­ki­ko erres­pe­tua­re­kin lotu­ta­ko epe ertain eta luze­ko pro­ze­su kon­ple­xu gisa uler­tzen dugu. Gureak bai­li­ran har­tu ditugu […]

Lec­tu­ra del 8 de Mar­zo de 2016, ¡Esta no es nues­tra paz! El femi­nis­mo nos hará país

En los últi­mos años, en Eus­kal Herria, la paz ha sido tema de con­ver­sa­ción. Aun­que en el dis­cur­so polí­ti­co hege­mó­ni­co, las y los man­da­ta­rios polí­ti­cos han sus­ti­tui­do la paz por segu­ri­dad. La paz no es sólo una situa­ción sin vio­len­cia direc­ta o gue­rra. Las femi­nis­tas enten­de­mos la paz como un pro­ce­so com­ple­jo a medio o lar­go pla­zo rela­cio­na­do con […]

Isu­nak San Mame­sen Amnis­tia­ren alde­ko iku­rrak eramateagatik

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­du­tik atzo, San Mames fut­bol zelaian, Bil­bao Ath­le­tic eta Cor­do­ba­ren arte­ko nor­gehia­go­ka jokatzen ari zenean jazo­ta­ko ger­tae­ra erre­pre­si­boa sala­tu nahi dugu: San Mame­se­ko zin­pe­ko zain­da­riek bi gaz­te ate­ra zituz­ten fut­bol zelai­tik eta Ertzain­tza­ren esku utzi zituz­ten amnis­tia­ren alde­ko iku­rri­ña era­ma­tea­ga­tik. Bi gaz­teei “kiro­lean bio­len­tzia saihes­te­ko” legea apli­ka­tu die­te eta kirol esparruetan […]

Naroa, Aina­ra eta Aritz askatu!

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­du­tik Naroa Ariz­na­ba­rre­ta­ren atxi­lo­ke­ta­ren ingu­ru­ko kri­ti­ka pla­za­ra­tu genuen atzo (http://​amnis​tiaas​ka​ta​su​na​.blogs​pot​.com​.es/​2​0​1​6​/​0​3​/​n​a​r​o​a​– a​s​k​a​t​u​.​h​tml). Gaur, Ertzain­tza, PNVren poli­zia poli­ti­koa, Poli­zia Espai­no­la­ri batu zaio Aina­ra Ladrón eta Aritz Azko­na atxi­lo­tuz. Berri­ro ere espai­no­len morroi gisa ager­tzen zai­gu PNV, his­to­ri­ko­ki egin duen moduan. Jen­dea­ren aurrean bio­len­tzien arte­ko era­gi­le baketsu beza­la ager­tu nahi duen arren, PNVren historia […]