Ezker aber­tza­le­ko militantziari

Urta­rri­la­ren 27an erre­pre­sa­lia­tu ohien ize­nean egin­da­ko pren­tsau­rre­koan, argi utzi genuen bil­tze­ko eta mili­tan­tzia akti­boa egi­te­ko asmoa genue­la, garai batean egin genuen beza­la, gure herria­ren aska­ta­sun nazio­na­la eta esta­tu sozia­lis­ta bat erai­kitzea helburu.

Komu­ni­ka­tu honen arra­zoia amnis­tia­ren alde­ko mili­tan­te bati egin­da­ko era­so bat da. Honen­ga­tik, jarraian azal­du­ko dugu­na argi uztea oso garran­tzitsua iru­ditzen zaigu.

Bate­tik, era­bat babes­ten dugu amnis­tia­ren alde­ko eta erre­pre­sioa­ren kon­tra­ko mugi­men­duak, bai­ta mugi­men­du horren era­ba­te­ko amnis­tia­ren alde, eta gure herriak jasan­da­ko erre­pre­sioa­ren kon­tra­ko ekin­tzak, non guk akti­bo­ki har­tzen dugun parte.

Lotsa­ga­rria iru­ditzen zai­gu amnis­tia beza­la­ko fun­tsez­ko alda­rri­ka­pen bat argu­dia­tu behar iza­tea, guk eza­gu­tu­ta­ko ezke­rra­ren­tzat hain fun­tsez­koa zen hori. Gure iritziz, argu­diatze­ko­tan, amnis­tia osoa alde bate­ra utzi duen horrek eman behar lituz­ke azal­pe­nak, eta ez guk.

Honen hari­ra, gogo­ra eka­rri nahi dizue­gu due­la gutxi EPPK‑k aipa­tu zue­la gure lurral­dea­ren aska­ta­su­na­ren alde borro­katzen zuten mugi­men­du popu­la­rren bat-egi­tea. Era­bat ados gaude.

Amnis­tia eskatzea ez al da espetxeen tras­fe­ren­tzia eskatzea bezain zilegi?

Guk baiez uste dugu, bai­na, hala ere, gai­non­tze­koen era­ba­kiak onar­tu eta erres­pe­ta­tu egi­ten ditu­gu, haien sus­tatzai­leen gara­pe­nean inon­go era­gi­nik izan gabe. Honen­bes­tez, guk ema­ten die­gun erres­pe­tu ber­be­ra exijitzen dugu, egiaz­ko­ta­su­na dugu­la eta gure bidean aurre­ra egi­te­ko arra­zoiak badi­tu­gu­la uste bai­tu­gu, bes­tee­kin ados­ta­su­nak eta des­ados­ta­sun batzuk izan arren.

Asko­tan, gehie­gi­tan izan da epai­tua amnis­tia­ren alde­ko mugi­men­dua ezker aber­tza­lea­ren, EPPK-ren, ETA-ren, eszi­sio posi­ble baten sus­tatzai­leen, eta bes­te hai­mai­ka­ren aur­ka­ko mugi­men­du beza­la, eta uste hau itzal­tze­ra, gezur­tatze­ra gatoz.

Honen adi­bi­de da due­la gutxi Iña­ki Ega­ña his­to­ria­la­riak esan zue­na, par­ti­dua­re­na soi­lik den eta amnis­tia­ren alde­ko mugien­dua­ren eta EPPK-ren arte­ko komu­ni­ka­zioa gala­ra­zi duen GARA egun­ka­ria era­bi­liz. Izan ere, egun­ka­riak jaki­na­ra­zi ez zuen beza­la, erre­pre­sioa­ren bik­ti­ma diren horien alde gau­de, eta beraien alde egin­go dugu ahal dugun guz­tia­re­kin. Beti borro­ka­tu­ko dugu erre­pre­sioa­ren bik­ti­men alde, ETA-ren su-ete­na­ren ondo­ren­go egoe­ra poli­ti­ko honen aurrean, eta Sortu‑k egin­da­ko eska­ki­zu­nen aurrean har­tzen dituz­ten era­ba­kiak har­tzen dituz­te­la. Gure iritziz, erre­pre­sioa­ren bik­ti­ma guz­tiek gure babes osoa mere­zi dute, etsaia­ren aurrean babe­sa eman­go dion eta har­tu beha­rre­ko era­ba­kiak har­tzea­ren kar­ga arin­du­ko dion norbait.

Zen­bai­te­tan ger­ta­tu bada ere, ez dugu onar­tu­ko, ezker aber­tza­le­tik kan­po­ko nor­bait iza­tea­ga­tik jen­dea gutxies­tea, babe­se­ra­ko esku­bi­dea ukatzea eta hauen mugi­men­duak mani­pu­latzea, inon­dik inora.

Amnis­tia­ren alde­ko mugi­men­du popu­la­rrak ez du inoiz EPPK‑n eszi­sio bat ger­tatzea hel­bu­ru izan, ez bai­ti­ra EPPK-ko kideak izan ETA-ren kon­tra joan dire­nak, nahi due­na­ren­tzat esku­ra­ga­rri dagoen lite­ra­tur lan berri batean egiaz­ta dai­te­keen bezala.

Aurre­ra era­ma­ten saiatzen ari garen hori da ezker aber­tza­lea­ren­gan­dik banatzen gai­tue­na, zei­nak, diru­die­nez, bene­taz­ko­ta­sun ziur­tar­gi­riak banan­tzen dituen.

Gure legi­ti­mo­ta­su­na zalan­tzan jar­tzen duen edo­zei­ne­kin ese­ri eta ezta­bai­datze­ko prest gau­de, bai­na ez dugu azken egu­ne­ta­ko mani­pu­la­zio hau onar­tu­ko. Mani­pu­la­zio honek bel­du­rra du atzean, egun­go sis­te­ma neo­li­be­ra­lak iren­tsi duen jen­dea­ren bel­du­rra da, gure herria zapal­tzen duten egi­tu­re­tan par­te har­tzen duen jen­dea­ren mani­pu­la­zio, irain, eta gezu­rrak dira. Azken batean, amnis­tia­ren alde­ko eta erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko mugi­men­du bakar honen suga­rra itzal­tzen saiatzen ari dire­nen epai uste­lak dira.

Hau guz­tia azal­du ondo­ren, Otsai­la­ren 6an amnis­tia­ren alde­ko mili­tan­te batek jasan­da­ko era­soa sala­tu nahi dugu. Donos­tia­ko Ikatz kalean ger­ta­tu zen era­so hau era­so faxis­ta bat izan zen, egun Eus­kan Herrian bizi den tor­tu­ra­ren eta erre­pre­sioa­ren ardu­ra­du­ne­kin zen­bai­tek duten harre­ma­na ezku­tatze­ko era­so bat.

Kez­ka­tu­rik gau­de borro­ka arma­tua berrar­tze­ra gau­de­la lepo­ratzen gai­tuz­ten sala­ke­te­kin, egin­da­ko bile­re­tan ez bai­ta hone­la­ko­rik inoiz ger­ta­tu ezta proposatu.

Sor­tu­ko burue­ta­ko batek behin eta berri­ro esan bazuen ere bio­len­tzia­ren bide­tik joko balitz, borro­ka­ra batze­ko prest zeu­de­la, argi iku­si da gezu­rre­tan zebi­le­la, honen kideak bai­ti­ra eten­ga­be, eta gure aho­tan guk esan ez ditu­gu­nak jarriz era­sotzen gaituztenak.

Begi­bis­ta­koa iru­ditzen zai­gu gure segur­ta­sun fisi­koa eta eti­koa babes­tea, bai­ta due­la 50 urte har­tu­ta­ko kon­pro­me­zue­ki­ko kohe­ren­te iza­tea ere.

Disi­den­tzia jasa­ten ez duen horrek ara­zo bat dau­ka bere burua­re­kin. Izan ere, ez bada par­ti­dua­ren agin­du ofi­zia­len aurrean alter­na­ti­ba bat garatzea eta pro­po­satzea bai­men­tzen, ara­zoa par­ti­duak berak eta ber­ta­ko kideek dau­ka­zue, ez guk.

Bile­ra­tan elkar­tuz egi­ten dugu lan, eta gure lan egi­te­ko moduan ez dago inpo­sa­ke­ten­tzat leku­rik, ezta egon­go ere, eta horre­la jarraitze­ko asmoa dugu, interes nazio­na­la nor­ba­na­koa­ren inte­re­sa­ren gai­ne­tik jar­tzen due­na­re­kin bil­tzen jarrai­tu­ko dugu, eta zapal­tzen, zigor­tzen, epaitzen gai­tuen sis­te­ma­ren kon­tra borro­katzen. Gure borro­kan kide geni­tuen horiek xur­gatzen dituen eta eskla­bu bihur­tzen gai­tuen sis­te­ma­ren kon­tra egi­ten jarrai­tu­ko dugu.

GORA EUSKAL HERRI ASKE ETA SOZIALISTA!

AMNISTIA OSOA!

ERREPRESALIATU OHIEN ASAMBLADA

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *