2016ko aurre­kon­tuen ira­kur­ke­ta kri­ti­ko bat pres­ta­zio sozia­len arloan

AURREKONTUAK, KAPITALISMOAREN ALDEKO POLITIKA EKONOMIKOAREN TRESNA, ABERASTASUNAREN KONTZENTRAZIOA ETA POBREZIAREN HEDAPENA AREAGOTUZ Eus­ko Jaur­la­ritzak argi­ta­ratzen duen Pobre­zia eta ezber­din­ta­sun sozia­len inkes­ta­tik, bes­te hain­bat gau­zen artean, errea­li­ta­tea nahi­ko ondo iru­di­katzen duten 2 ondo­rio ate­ra ditza­ke­gu. Alde bate­tik diru sarre­ren bana­ke­tan des­ber­din­ta­su­nak antze­ma­ten dire­la esa­ten digu­te, kon­trae­san­ko­rrak diren pro­ze­su bate­ra­tuak nabar­men­duz: behe­ranz­ko nora­bi­dean doan herri­ta­rron zati bat, eta “ongi­za­te […]

Un aná­li­sis crí­ti­co de los pre­su­pues­tos en el apar­ta­do de pres­ta­cio­nes sociales

LOS PRESUPUESTOS UN INSTRUMENTO DE POLÍTICA ECONÓMICA A FAVOR DEL CAPITALISMO, CONCENTRANDO LA RIQUEZA Y PERPETUANDO EL AUMENTO DE LA POBREZA De «La Encues­ta de Pobre­za y Des­igual­da­des Socia­les» que rea­li­za el Gobierno Vas­co, ade­más de otras cosas pode­mos extraer 2 con­clu­sio­nes que evi­den­cian bas­tan­te bien la reali­dad. Por un lado nos dice como aumen­ta la des­igual­dad en la […]