Martxoak 3 herri ekintza

1976ko martxoa­ren 3an Poli­zia Arma­tuak, Espai­niar Esta­tua­ren segur­ta­sun tal­dee­ta­ko batek, bost lan­gi­le erahil zituen ope­ra­zio erre­pre­si­bo batean hemen Gas­tei­zen. San Fran­tzis­ko eli­zan ger­ta­tu zen sarras­kia, Zara­ma­ga­ko auzo lan­gi­lean ale­gia, hiru hila­be­tez lan bal­din­tza dui­nen­ga­tik kon­pro­me­zuz eta irmo­ta­su­nez Gas­teiz gel­di­tu zuen gre­ba oro­ko­rrean borro­ka­tu ostean. Asan­bla­dak, lan­te­gie­tan lehen­da­bi­zi, eta auzo eta ikas­tetxee­tan gero, lan­gi­le mugi­men­dua­ren his­to­rian aztar­na utzi duen borro­ka anto­latze­ko eta kon­tzien­tziatze­ko tres­na izan ziren. Arra­zoi hori zela eta har­tu zuen Gober­nuak, gre­ba oro­ko­rra­ren egun har­tan San Fran­tzis­ko­ko asan­bla­da erre­pri­mitze­ko eta era­sotze­ko era­ba­kia, bost mila gizon eta ema­ku­me baino gehia­go batu baitzi­ren, herri bote­rea­ren gri­na eta irmo­ta­su­na erakutsiz.

Aur­ten, ger­ta­ka­ri hauen berro­gei­ga­rren urteu­rre­na da, eta tama­lez baiez­ta­tu deza­ke­gu, azken berro­gei urte haue­tan ez dela ezer alda­tu. Are gehia­go, 76ko gre­be­kin lor­tu­ri­ko lan eta gizar­te hobe­kun­tzek atze­ra­ka­da jasan dute, deu­sez­ta­tuak izan dire­la­rik kri­si sis­te­mi­ko batean, lan­gi­leak esku­bi­de­rik eta etor­ki­zu­nik gabe­ko nor­ba­na­ko bihur­tzea hel­bu­ru izanik.

Tes­tuin­gu­ru hone­tan jaio da Herri Ekin­tza, era­gi­le zein nor­ba­na­ko ezber­di­nek osa­tu­ri­ko pla­ta­for­ma, Gas­teiz­ko herri mugi­men­dua­ren elkar­gu­nea, alegia.

Lehe­nik eta behin, Herri Ekin­tzak Martxoa­ren 3an erahil, zau­ri­tu eta modu batean edo bes­tean borro­ka har­tan mur­gil­du ziren lan­gi­leei, oroi­men his­to­ri­ko­tik, ome­nal­di apa­la eta zin­tzoa egi­tea bes­te hel­bu­ru­rik ez due­la esan behar da.

Bai­na Herri Ekin­tzak ez du soi­lik zori­gaiz­to­ko ger­ta­ka­ri haien oroitza­pe­nean gera­tu nahi, izan ere, ez da nahi­koa. 1976ko Martxoa­ren 3ko esen­tzia ideo­lo­gi­koa, gaur­ko errea­li­ta­te­ra eka­rri nahi dugu. Borro­ka baten oroi­me­na­ri, ezin baitzaio atze­ra begi­ra­tu­ta soi­lik eutsi. Orai­nean bizi gara, eta belau­nal­di berriok etor­ki­zu­na sis­te­ma ezber­din batean erai­kitze­ko ardu­ra dugu; ber­din­ta­su­na eta elkar­ta­su­na oina­rri dituen bidez­ko sisteman.

Herri Ekin­tzak, eza­gutza­ren eta kon­tzien­tzia­zioa­ren bitar­tez, memo­ria akti­bo­tik abia­tu­ta, asko­rek gal­du­ta dagoe­la uste duten borro­ka­ren grin hori berres­ku­ra­tu nahi du.

Hori dela eta, herri mugi­men­dua­ri, edo­zein iritzi­ren gai­ne­tik, pro­ta­go­nis­mo nabar­me­na iza­te­ko deia luzatzen dio­gu, lan­gi­le kla­sea­re­na eta herria­re­na den kon­me­mo­ra­zio honetan.

Hone­ga­tik guz­tia­ga­tik, otsai­la­ren 10etik martxoa­ren 5era arte Gas­teiz­ko gune ezber­di­ne­tan gara­tu­ko den egi­ta­raua anto­la­tu dugu, zei­ne­tan gaur egun­go gaiei hel­du­ko zaien. Betie­re, ikus­pun­tutzat har­tu­ta beti­da­nik herri mugi­men­dua­ren borro­ka izan den, baden, eta izan­go den, Martxoa­ren 3a.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *