Joxe arre­gi. tor­tu­ren bidez erail zute­ne­ko 35. urteurrena

Otsai­la­ren 13 hone­tan, Poli­zia Espai­no­lak egin­da­ko tor­tu­ren ondo­rioz Joxe Arre­gi Cara­ban­chel­go kar­tze­lan hil zene­tik 35 urte betetzen dira. Ala­bai­na, Arre­gi­re­na ez zen kasu iso­la­tua izan eta bai bera baino lehe­na­go zein beran­dua­go, Poli­zia Espai­no­lak, Guar­dia Zibi­lak eta Ertzain­tzak 10.000 eus­kal herri­tar ingu­ru tor­tu­ra­tu dituz­te, gehie­nak arra­zoi poli­ti­koen­ga­tik, haie­ta­tik 11 prak­ti­ka honen bitar­tez erail dituztelarik.

Esta­tu espai­no­la eta Eus­kal Herrian bera sos­ten­gatzen duten alder­diek (PSOE, PP eta PNV) tor­tu­ra­ren era­bil­pen era­bat poli­ti­koa egin dute eus­kal erre­sis­ten­tzia maku­rra­ra­zi asmoz, herria­ren gehien­goa­ren begien­tzat esta­liz eta aldi berean Eus­kal Herria­ren alde borro­kan zihar­du­te­nen­tzat age­ri­koa bihur­tuz euren mili­tan­tzia bal­din­tza­tu nahian. 

Tor­tu­ra­ren prak­ti­ka laz­ga­rri hau, gai­ne­ra, ez da soi­lik komi­sal­de­gi eta kuar­te­le­tan eman. Ezin zen­ba­tu zen­bat per­tso­na bahi­tu, men­di­ra igo eta kol­pa­tu egin dituz­ten Espai­nia­ko oku­pa­zio inda­rrek, eta ezin ahaz­tu ere Lasa eta Zaba­la­ren kasua, edo­ta berri­kia­go Jon Anza­re­na, bes­te batzuen artean. Gogo­ra eka­rri beha­rre­koak ere Espai­niar poli­ziek Ame­ri­ke­tan ihes­la­ri poli­ti­koen etxee­ta­ra sar­tzen eta ber­tan tor­tu­ratzen ibi­li ziren kasuak.

Tor­tu­ra­ren bitar­tez, orain­dik ehun­ka eus­kal herri­tar kar­tze­lan man­ten­tze­ko balio­ga­rri izan dituz­ten auto­in­kul­pa­zioak lor­tzeaz gain, Esta­tuak izua zabal­du egin du Eus­kal Herri osoan zehar sek­to­re borro­ka­la­rien des­ak­ti­ba­zio poli­ti­koa bila­tuz, kasu asko­tan bost egu­ne­ko inko­mu­ni­ka­zio pro­ze­suek urtee­ta­ko espetxeal­di luzeek baino bel­dur han­dia­goa era­gin dute­la­rik. Horre­ta­ra­ko maki­ne­ria fina bezain gor­di­na anto­la­tu­ta dau­ka­te, ardu­ra­dun poli­ti­koe­ta­tik hasi­ta tor­tu­ra zuze­nean apli­katzen dute­nen arte, tar­tean epai­leak, ofi­zioz­ko abo­ka­tuak, auzi­te­gi­ko medi­kuak eta komu­ni­ka­bi­deak daudelarik.

Azken garaie­tan ez da izan tor­tu­ra sala­ke­ta­rik. Hori ez dator Esta­tua “akatsaz” ohar­tu­ta bere jarre­ra zuzen­du nahi izan due­la­ko, bai­zik eta Eus­kal Herria­ren erre­sis­ten­tzia ere­dua apal­du egin den neu­rrian, erre­pre­sioa ere egoe­ra­ra mol­da­tu egin due­la­ko. Jen­dea inko­mu­ni­katzea ahal­bi­detzen dituz­ten legeak, ordea, ez ditu ber­tan behe­ra utzi beha­rrez­koa dela balo­ra­tuz gero tor­tu­ra berri­ro era­bil­tze­ko auke­ra izateko.

Tor­tu­ra­ren afe­ran lan han­dia gel­ditzen zai­gu aurre­tik. Orain­dik ez dugu lor­tu tor­tu­ra­ren maki­ne­ria defi­ni­ti­bo­ki ber­tan behe­ra uztea, ez dugu lor­tu herri honen his­to­ria hur­bi­le­nean ger­ta­tu dena­ren egia osoa aza­le­ratzea, ez dugu lor­tu egun pre­soen esku­bi­deen defen­tsan uztez aritzen diren zen­baitzuek, ardu­ra poli­ti­koe­tan zeu­de­nean, Eus­ko Labe­la duten txa­ku­rrek hamar­ka eus­kal herri­tar tor­tu­ra­tu zituz­te­la onar­tzea, eta ez dugu lor­tu honen guz­tia­ren aurrean herria­ren zati batek bes­te alde bate­ra begi­ratzea­ri utz diezaion.

Eus­kal Herrian, urte­ro ospatzen da tor­tu­ra­ren aur­ka­ko egu­na otsai­la­ren 13an. Horre­ga­tik, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak, hona­ko mobi­li­za­zioak dei­tu ditu egun horretarako:

Tolo­sa: Trian­gu­loan 12:00etan.

Gas­teiz: Espai­niar Gober­nua­ren Azpior­dez­ka­ritzan (Ola­gi­bel) 12:30etan.

Bil­bo: Gober­nu Zibi­la­ren aurrean (Elip­ti­ka pla­zan) 12:30etan.

Eus­kal Herrian, 2016ko otsailean.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *