Loba­to fami­liak bada­ra­ma dirua, lot­sa gabe hartua

Loba­to fami­liak bada­ra­ma dirua, lot­sa gabe hartua

«Cal­za­dos La Palma»-ko lan­gi­leek beraien kale­ratzeen arra­zoiak eta Bil­bo­ko beti­ko den­da honen itxie­ra­ren bene­ta­ko zer­ga­tiak azal­du nahi dituzte.

Hau ez da edo­no­la­ko kie­bra ezan, jabeak diren Loba­to anai-arre­bek zuzen­du­ta­ko iru­zur argia baizik:

  • Inon­go inber­tsio­rik egin gabe, nego­zioa hon­do­ratze­ko neu­rriak hartuz.
  • Kali­ta­te han­di­ko pro­duk­tua den­da zikin eta zahar­ki­tu baten sal­duaz, nego­zioa berriz­tu eta berra­bia­raz­te­ko inon­go neu­rri­rik har­tu gabe.
  • Enpre­sa­ren onda­rea nahas­te­ko asmoz, Ipa­rra­gi­rre kalean «Cal­za­dos mujer» ize­ne­ko den­da defi­zi­ta­rioa irekiaz.
  • Balia­bi­de eko­no­mi­koak nego­zioa­ren bide­ra­ga­rri­ta­su­nean inber­ti­tu ordez, abo­ka­tu bufe­te gares­ti batean xahu­tuz, insol­ben­tzia demos­tra­tu­ko duten kon­tuak edo­non­dik ate­ratze­ko lana egin dutelarik.
  • Hel­bu­ru espe­ku­latzai­lee­kin erai­ki­na­taz libratuz.

Guz­ti hau boro­bil irten zaie, nego­zioa hon­do­ra­tu dute eta plan­ti­la des­en­ple­gu­ra bida­li dute, hiru nomi­na zor diz­ki­gu­te­la­rik eta FOGA­SA-ri erre­kla­ma­tu­ta­ko 20 egu­ne­ro indemnizazioak.

Lasai doaz, beraien onda­su­nak ondo babes­tu­ta, aur­pe­gia eman gabe eta 40 urte­tan eman die­gun zer­bitzu akats­ga­bea­ren ostean, ez dute har­tzen inon­go eran­tzu­ki­zu­nik egun digu­ten kaltearekiko.

CALZADOS LA PALMA EZ DU KIEBRAK JO!

LOBATO-TARREK DIGUTE ADARRA JO!

2016 otsaia­ren 10ean

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *