Loba­to fami­liak bada­ra­ma dirua, lot­sa gabe hartua

Loba­to fami­liak bada­ra­ma dirua, lot­sa gabe hartua

«Cal­za­dos La Palma»-ko lan­gi­leek beraien kale­ratzeen arra­zoiak eta Bil­bo­ko beti­ko den­da honen itxie­ra­ren bene­ta­ko zer­ga­tiak azal­du nahi dituzte.

Hau ez da edo­no­la­ko kie­bra ezan, jabeak diren Loba­to anai-arre­bek zuzen­du­ta­ko iru­zur argia baizik:

  • Inon­go inber­tsio­rik egin gabe, nego­zioa hon­do­ratze­ko neu­rriak hartuz.
  • Kali­ta­te han­di­ko pro­duk­tua den­da zikin eta zahar­ki­tu baten sal­duaz, nego­zioa berriz­tu eta berra­bia­raz­te­ko inon­go neu­rri­rik har­tu gabe.
  • Enpre­sa­ren onda­rea nahas­te­ko asmoz, Ipa­rra­gi­rre kalean «Cal­za­dos mujer» ize­ne­ko den­da defi­zi­ta­rioa irekiaz.
  • Balia­bi­de eko­no­mi­koak nego­zioa­ren bide­ra­ga­rri­ta­su­nean inber­ti­tu ordez, abo­ka­tu bufe­te gares­ti batean xahu­tuz, insol­ben­tzia demos­tra­tu­ko duten kon­tuak edo­non­dik ate­ratze­ko lana egin dutelarik.
  • Hel­bu­ru espe­ku­latzai­lee­kin erai­ki­na­taz libratuz.

Guz­ti hau boro­bil irten zaie, nego­zioa hon­do­ra­tu dute eta plan­ti­la des­en­ple­gu­ra bida­li dute, hiru nomi­na zor diz­ki­gu­te­la­rik eta FOGA­SA-ri erre­kla­ma­tu­ta­ko 20 egu­ne­ro indemnizazioak.

Lasai doaz, beraien onda­su­nak ondo babes­tu­ta, aur­pe­gia eman gabe eta 40 urte­tan eman die­gun zer­bitzu akats­ga­bea­ren ostean, ez dute har­tzen inon­go eran­tzu­ki­zu­nik egun digu­ten kaltearekiko.

CALZADOS LA PALMA EZ DU KIEBRAK JO!

LOBATO-TARREK DIGUTE ADARRA JO!

2016 otsaia­ren 10ean

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.