Herri mugi­men­dua indar­tuz eta anto­la­tuz Eus­kal Herri Lan­gi­lea lagundu

Kapi­ta­lis­moak, kri­si estruk­tu­ral batean dagoe­na, era­so berri bat egin du lan­gi­le kla­sea­ren intere­sen aur­ka eta bere abe­ras­ta­su­na­ren meta­ke­ta­ren logi­ka­ren defen­tsan. FMI, Mun­du­ko Ban­kua, OTAN beza­la­ko era­kun­deek eta mul­ti­na­zio­na­len intere­sak defen­datzen dituz­ten bes­te pre­sio tal­deek estruk­tu­ra poli­ti­ko des­ber­di­nak era­bil­tzen dituz­te (Euro­par Bata­su­na, espai­niar eta fran­tses esta­tuak, ins­ti­tu­zio loka­lak eta bes­te asko) neu­rri des­ber­di­nak ezar­tze­ko. Neu­rri horien hel­bu­rua herri sek­to­re zaba­len bal­din­tzen pre­ka­ri­za­zioa­re­kin jarraitzea da, haien ete­ki­nak handitzeko.

Aus­te­ri­ta­te neu­rriak, lan­ga­be­zi tasa­ren igoe­ra, FMI­ren adie­raz­pe­nak… tal­de eko­no­mi­ko han­dien beha­rrei ego­ki­tu­ta­ko bal­din­tza labo­ra­lak eta sozia­lak inpo­satzen jarraitzen diz­ki­gu­te. Egoe­ra hau, CEOE, Con­fe­bask eta CENa­ren posi­zioa­re­kin bate­ra, inpo­sa­tu­ta­ko kri­si hone­ta­tik ate­ratze­ko sakri­fi­zioa beha­rrez­koa dena­ren ideia­ra era­ma­ten gai­tu. Bai­na neu­rri hauek lor­tzen duten baka­rra finan­tza kapi­ta­la­ren­tza­ko datu makroe­ko­no­mi­ko onak dira, lan­gi­le kla­sea­ren­ga­na­ko esplo­ta­zioa eta opre­sioa han­di­tuz. Kapi­ta­lis­moak men­de­ratze estruk­tu­rak blin­datze­ko eta esta­tuek trans­na­zio­na­len intere­sei eran­tzu­tea ber­matze­ko beha­rra­ren aurrean, TTI­Pak (EEBB eta EBren arte­ko komer­tzio aske­ra­ko itu­na) ”zain­tza eko­no­mi­ko­ra­ko” neu­rriak sor­tu eta inpo­satzen ditu ISDS beza­la, auzi­te­gi pri­ba­tu bat itu­nean dau­den esta­tuek akor­dioa betetzen dute­la ber­matzen due­na nahiz eta esta­tua­ren­tzat subira­no­ta­sun eko­no­mi­ko, poli­ti­ko eta eko­no­mi­koa gal­tzen duen. Berri­ro ere, finan­tza kapi­ta­lak esta­tuen gai­ne­tik inpo­satzen saiatzen da, hauei haien heda­pe­ne­ra­ko bal­din­tzak sor­tze­ra behar­tuz, pre­sio fis­ka­la doi­tuz edo lan mer­ka­tua “mal­gu­tuz”.

Para­le­lo­ki, gudak eta bio­len­tzia sis­te­ma­ren eta blo­ke inpe­ria­lis­ten kon­trae­sa­nen zorroz­tea­ren isla dira. Inter­na­zio­na­li­za­zioak eta kapi­ta­la­ren kon­tzen­tra­zio gero eta han­dia­goak mun­dua table­ro geo­es­tra­te­gi­ko batean bihur­tzen dute, non kor­po­ra­zioek geratzen diren balia­bi­de eta mer­ka­tu gutxien­ga­tik borro­katzen diren. Gai­ne­ra, segur­ta­sun inda­rrek sis­te­ma hone­ki­ko disi­den­tea den era­so edo jarre­ra era zen­tza­ga­rri batean erre­pri­mitzen dute, errea­li­ta­te hau larri­tu­ko da segur­ta­sun lege­di berria­re­kin (Mozal Legea…). Hau guz­tia gure esku­bi­deen arpi­latzea­ren­ga­na­ko arre­ta alden­tze­ko helburuarekin.

Kapi­ta­lis­moak, kon­tsu­mis­mo eta indi­bi­dua­lis­moa­ren bidez, gure alie­na­zioa sus­tatzen du. Lan­gi­le kla­sea­re­ki­ko iden­ti­fi­ka­zioa gal­du dugu eta des­mo­bi­li­za­zioak haien sta­tu quo legi­ti­matzen du. Pro­duk­zio ere­dua eta esplo­ta­zio moduak alda­tu dira kapi­ta­lis­moa­ren intere­sean, sek­to­re indus­tria­la des­lo­ka­li­za­tuz, azpi­kon­tra­tak gero eta gehia­go eza­rriz, ETTak, auto­no­mo fal­tsuak… ete­kin tasa altua­goa lor­tze­ko eta kla­se elkar­ta­su­na ahul­tze­ko hel­bu­rua­re­kin. Hala ere, guz­tiak lan­gi­leak gara pro­duk­zio bideak gure esku ez dau­den eta patroi eta enpre­sa­rioek gure lan inda­rra­ren sal­men­ta­re­kin ete­ki­nak lor­tzen duten bitar­tean. Gai­ne­ra, kapi­ta­lis­moak lor­tzen du lan­gi­le kla­sea bere artean borro­katzea, lan­gi­le kla­sea­ren pri­bi­le­gio gutxien dituz­ten sek­to­reen galerarako:emakumeak, per­tso­na migra­tuak, disi­den­te sexua­lak… Horren adi­bi­de argia da Euro­pa osoan dagoen eskuin mutu­rra­ren babes elek­to­ra­la­ren igoe­ra. Gure artean borro­kan gau­den bitar­tean, kapi­ta­lis­moa­ren inpu­ni­ta­tea eta bere gene­ro, kla­se, arra­za eta nazio kon­trae­sa­nen eten­ga­be­ko erre­pro­duk­zioa borro­katze­ko kolek­ti­bo­ki anto­latze­tik urru­na­go egon­go gara.

Uste dugu kapi­ta­lis­moa­ren kon­tro­le­tik askatzen ez den edo­zein espa­zio azke­nean bera erre­pro­du­zitzen due­la. Horre­ga­tik uste dugu oso garran­tzitsua dela kapi­ta­la­ren kon­tra­ko borro­ka era guz­tie­tan eta gure proiek­tu guz­tie­tan egi­tea, gizar­tea aldatze­ko borro­ka par­tzia­la ezi­nez­koa dela­ko sis­te­ma­ren sun­tsi­ke­ta eta sis­te­ma berri baten erai­kitzea bilatzen ez bada.Maiatzak1egin-en borro­ka sek­to­rial eta behin-behi­ne­koak oso garran­tzitsuak dire­la uler­tzen dugu.

Horre­ga­tik, beha­rrez­koa ikus­ten dugu Eus­kal Herri­ko lan­gi­le kla­sea­ren bata­su­na eta bes­te herri eta nazio­ko lan­gi­le kla­sea­re­ki­ko elkar­ta­sun internazionalista.

Hel­bu­ru horre­kin, garran­tzitsua iru­di­tu zitzai­gun Biz­kaian Movis­ta­rre­ko lan­gi­leek egin zuten 70 egun baino gehia­go­ko borro­kan inpli­katzea; hurren­go astee­ta­ra­ko plan­te­atzen ari diren dina­mi­kan lagun­tzea beza­la. Nahiz eta harre­man sozial kon­ple­xuak izan (haien artean borro­katze­ra era­ma­ten dituz­ten enpre­sa des­ber­di­nen­ga­tik azpi­kon­tra­ta­tu­ta­ko auto­no­moak) eta sin­di­ka­tu han­dien babe­sa eta estal­du­ra lor­tze­ko zail­ta­su­nak izan, gre­ba har­tan era­kutsi zuten posi­ble dela sis­te­mak jar­tzen dituen ozto­po­ei aurre egi­tea eta Ibex35ean dagoen enpre­sa garran­tzitsue­ne­ta­ri­ko bati, eta his­to­ri­ko­ki esta­tu espai­nia­rra­ren heda­pen inpe­ria­lis­ta ordez­ka­tu duen enpre­sa­ri, aurre egitea.

Maiatza­k1e­gin-ek Bil­bo­ko herri mugi­men­dua­ren eta lan­gi­le mugi­men­dua­ren arte­ko harre­ma­nak indar­tze­ko tres­na bat izan nahi du. Asan­bla­da, gure iden­ti­ta­tea­ren berres­ku­ra­pe­na eta kla­se anto­la­kun­tza alda­rri­katzen dugu, lan­gi­le kla­sea­ren eman­tzi­pa­zioan aurre­ra egiteko.

KAPITALISMOAREN AURKA, LANGILEOK BAT EGIN!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *