Urta­rri­la­ren 27ko ope­ra­zio poli­zia­la­ren ingu­ru­ko Recons­truc­ción Comu­nis­ta­ren agiria

Aurre­ko asteaz­ke­nean, urta­rri­la­ren 27an, Auzi­te­gi Nazio­na­lak Eloy Velas­co epai­lea­ren esku­tik herri kur­dua­re­ki­ko elkar­ta­sun mugi­men­dua­ren par­tai­de den Recons­truc­ción Comu­nis­ta Par­ti­dua­ren aur­ka­ko ope­ra­zio poli­zia­la buru­tu zuen. Bil­bo, Valen­tzia eta Madri­len gau­za­tu­ta­ko sare­ka­dan era­kun­de hone­ta­ko 8 mili­tan­te atxi­lo­tu zituz­ten, bai­ta lagun kur­du bat ere. Bes­tal­de, Poli­zia Nazio­na­lak Madril eta Valen­tzia­ko Par­ti­dua­ren egoitzak eta atxi­lo­tuen etxeak ere mia­tu zituen.

Atxi­lo­tu­ta­ko kideei Siria­ko Kur­dis­ta­ne­ra borro­ka­la­riak bidal­tze­ko sarea anto­latzeaz lepo­ratzen die­te, PKK Kur­dis­ta­ne­ko Lan­gi­leen Alder­dia­ren lagun­tza­re­kin. Gai­ne­ra, Esta­tu Espai­nia­rrean alder­di honen eta KCK Kur­dis­ta­ne­ko Herrien Kon­fe­de­ra­zioa­ren bitar­te­ka­riak iza­tea egoz­ten diete.

Ope­ra­zio honen ondo­rio zuze­na era­kun­de komu­nis­ta­ren bi mili­tan­teen eta lagun kur­dua­ren gar­tze­la­ratzea da, horie­ta­ko bik 16.000€tako fian­tza­re­kin. Hiru­ga­rre­na Recons­truc­ción Comu­nis­ta­ren idaz­ka­ri nagu­sia­ri fian­tza­rik eta bal­din­tza­rik gabe­ko espetxe zigo­rra eza­rri dio­te. Bes­tal­de, PML(RC)-ren jar­due­ra poli­ti­koa­ren urte­be­te­ko debe­kua eza­rri dute, anto­la­kun­tza eta ekin­tza poli­ti­koen oina­rriz­ko esku­bi­de demo­kra­ti­koen aur­ka­ko aten­ta­tua delarik.

Sare­ka­da hau burutze­ko esta­tuak era­bi­li dituen aitza­kiak fun­tsa­rik gabe­koak dira era­bat. Recons­truc­ción Comu­nis­tak ez du inoiz izku­ta­tu herri kur­dua­re­kin elkar­ta­sun akti­boa prak­ti­katzen due­la, batez ere Roja­va­ko iraul­tza demo­kra­ti­koa­ren alde eta ISIS (Daesh) muns­tro inpe­ria­lis­ta­ren aurkakoa.

Ez da lehen aldia Esta­tu kapi­ta­lis­ta espai­nia­rrak, Auzi­te­gi Nazio­na­la­ren esku­tik, elkar­ta­sun inter­na­zio­na­lis­ta lan­tzen duten era­kun­deak epai­tu nahi iza­tea. Bai­na elkar­ta­sun inter­na­zio­na­lis­ta jaza­rri eta kon­de­natze­ko Esta­tua baliatzen den erre­pre­sio apa­ra­tuen gai­ne­tik, borro­ka honek gero eta indar­tsua­go aurre­ra egin­go du.

Bes­te alde bate­tik, inpe­ria­lis­moa, bere des­kon­po­si­zio fasean, bes­te herriek inba­di­tu eta haien balia­bi­de eta abe­ras­ta­su­nak lapur­tzen dituen bate­ra, erre­gi­me­na­ren komu­ni­ka­bi­dee­tan bere zora­ke­ria­ren legi­ti­mi­ta­tea zabal­tzen du, mun­du mai­lan lan­gi­le kla­sea eta herriak heriotze­ra eta hon­da­men­di­ra kon­de­na­tuz. Siria­ko gerra­ren kasuan ger­tatzen dena hain zuzen.

Eta esta­tu inpe­ria­lis­ten asmoak blin­datze­ko, Recons­truc­ción Comu­nis­ta­ren aur­ka­ko beza­la­ko ope­ra­zioak burutzen dituz­te, Ope­ra­ción Valle deritzo­na, elkar­ta­sun borro­ka eta inter­na­zio­na­lis­moa kri­mi­na­li­zatze­ko asmoa­re­kin, herri kur­dua­ren erre­sis­ten­tzia­re­kin ger­tatzen den bezala.

Tur­kia­ko herri kur­dua­ren aur­ka­ko erre­pre­sio basa­tia salatzen dugu. Ehun­da­ka erail, poli­ziak eta ejer­zi­tuak setia­tu­ko hiriak, alka­teak, zine­gotziak, kaze­ta­riak eta abo­ka­tuen atxi­lo­ke­tak eta erail­ke­tak. Erdo­ga­nen gober­nua faxis­tatzat salatzen dugu, mila­ka eta mila­ka erre­fu­xia­tuk pai­ratzen duten egoe­ra jasa­ne­zi­na­ren eran­tzu­lea dela­rik, bai­ta Euro­pa­ko Bata­su­na­ren gober­nuen kon­pli­zi­ta­tea ere salatzen dugu.

Orain arte egin dugun beza­la, gure elkar­ta­su­nik beroe­na adie­ra­zi nahi dio­gu Roja­va­ri, Siria­ko Kur­dis­ta­ne­ri, non egu­ne­ro interes inpe­ria­lis­ten tres­na den ISI­Sen aur­ka buru bela­rri borro­katzen duten, herrien buru­ja­betza­ren alde­ko eta giza, eko­no­mia eta poli­ti­ka harre­man guz­tien demo­kra­ti­za­zioa­ren borro­kan duin­ta­sun eta ausar­dia­ren ere­du bilakatuz.

Elkar­ta­sun inter­na­zio­na­lis­ta da hain zuzen gataz­ka­ren erroa­ri so egi­ten dio­na, gataz­ka bera­ren arra­zoi poli­ti­koak eta kla­se izae­ra mahai gai­nean jarriz. Poten­tzi inpe­ria­lis­tak eskual­dean esku har­tze­ko bene­taz­ko arra­zoi poli­ti­ko eta eko­no­mi­koak komu­ni­ka­bi­dee­tan lau­sotzen dituz­te, herria­ri iru­zur egi­nez eta esta­tuen gerra poli­ti­ka zabalduz.

Esta­tua­ren apa­ra­tu erre­pre­si­boa­ren era­soa haren aur­ka anto­latzen den lan­gi­le kla­sea gel­di­rik man­ten­tze­ko asmoa du, herri mugi­men­dua, era­kun­de poli­ti­ko eta iraul­tzai­leak eta elkar­ta­sun inter­na­zio­na­lis­ta bere jomu­gan jarriz, esta­tua­ren izae­ra anti­de­mo­kra­ti­koa argi eta gar­bi plazaratuz.

Hau guz­tia dela eta, Bil­bo­ko herri mugi­men­duak oste­gu­nean Una­muno pla­za­tik arratsal­de­ko 8etan hasi­ko den mani­fes­ta­zioan par­te har­tze­ko deial­dia luzatzen dugu.

Atxi­lo­tuak askatu.

Iter­na­zio­na­lis­moa ez da delitua.

RECONSTRUCCIÓN COMUNISTA, AURRERA.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *