Aska­pe­na­ren epaia­ren balorazioa

Lehe­nik eta behin, zorio­nak. Zorio­nak nos­ki Dabid, Haritz, Wal­ter, Gabi eta Unai­ri zein Aska­pe­na­ri, atzo eza­gu­tu­ta­ko epaia­ga­tik. Beraien­tza­ko ez-ezik ordea, zorio­nak azken hila­be­teo­tan inter­na­zio­na­lis­moa­ren eta esku­bi­de zibil eta poli­ti­koen alde Herriak Libre dina­mi­kan zein bes­te hamai­ka modu­tan lanean ari­tu garen guz­tioi. Epaia­ren aurre­ko borro­kak eta mobi­li­za­zio herri­ta­rrak epaia bera are goza­ga­rria­goa egi­ten du. 

Atzo­koa egun adie­raz­ga­rria izan zen disi­den­tzia esku­bi­dea­ren eta esku­bi­de zibil eta poli­ti­koen alde ari garen Eleak/​Libre dina­mi­ka­ko lagu­nen­tzat. Urtee­ta­ko bide­ga­be­ke­ria­ri amaie­ra jar­tzen zion epaia eza­gu­tu genuen, bate­tik. Egun berean, ordea, Iru­ñea­ko Babes­gu­ne hone­ta­tik ehun kilo­me­tro eska­se­ra, Txan­pi eta Emi­lio iruin­da­rrak espetxe­ra­tuak ziren. Haien atxi­lo­ke­ta­tik 10 urte iga­ro dire­nean, 11 eta 13 hila­be­te­ta­ko zigo­rrak betetze­ko. Emi­liok 75 urte ditu, eta larri­ki gai­xo dago. 

Hau da: Batzue­tan bor­tiz­ke­ria gutxia­go­re­kin apli­ka­tu­ko diz­ki­gu­te, bes­te­tan modu anke­rra­goan, bai­na sal­bues­pen poli­ti­ken men­pe jarraitzen du herri honen bizitza sozial eta poli­ti­koak, mehatxu­pean gure jar­due­ra mili­tan­te­ak eta gure ametsak. Atzo­ko zorio­ne­ko epaiak ez digu errea­li­ta­te hori bis­ta­tik gal­du ara­zi edo gozo­tu behar. 

Eta, zoritxa­rrez, ez gara ari soi­lik Madri­len eta Pari­sen epi­zen­troa duten injus­ti­zia eta esku­bi­de urra­ke­tez. Ikas­le gre­be­tan edo Troi­ka­ren aur­ka­ko mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tzea­ga­tik urtee­ta­ko espetxe zigo­rrak eskatzen dituz­ten epai­te­giak; Herri Harre­sien aur­ka oldar­tzen diren poli­zia ezber­di­nak, etor­ki­na­ren ehi­zan aritzen dire­nak edo Iñi­go Caba­ca­sen erail­ke­ta argitzea eki­di­ten saiatzen dire­nak; Orde­nan­tza Zibi­koak inpo­satzen diz­ki­gu­ten poli­ti­ka­riak; horiek guz­tiak askoz hur­bi­la­go­koak ditugu. 

Gataz­ka arma­tua­ren urtee­tan zein azken urte haue­tan gara­tu­ta­ko sal­bues­pen neu­rri guz­tiak indar­ga­be­tu beha­rra dugu. Lege­di anti­te­rro­ris­ta, Mozal Legea zein orde­nan­tza Zibi­koak, denak. Jen­dar­te-eral­da­ke­tan aritze­ko eskuak lotu­ta jarrai­tu­ko bai­tu­gu bestela. 

Herri auto-anto­la­tua eta akti­boa dugu horre­ta­ra­ko ber­me baka­rra. Prak­ti­ka­tu deza­gun gure disi­den­tzia esku­bi­dea, nork txar­to deritzo­na­ren aur­ka eta ames­ten due­na­ren alde. Eta, esku­bi­deon prak­ti­ka­ga­tik inor kol­pa­tua den bakoitzean, elkar­tu gai­te­zen zigor­tua­ren eta gu guz­tion esku­bi­deen babesean.

Eleak/​Libre dina­mi­ka­tik, era­soen aurre­ko babes­gu­ne horiek sus­tatzen jarrai­tu­ko dugu. Auzo­la­nean, xamur­ta­su­na eta amo­rrua anto­la­tuz, iru­di­me­nez eta umo­rez, desobe­di­tuz, kon­pro­mi­so zaba­lak batuz, jen­dar­te babe­sa irudikatuz. 

Hor­taz, zorio­nak, eta lanera.

Eleak/​Libre dinamika

2016 – 2‑4

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *