Herri kur­dua­re­kin elkar­ta­su­na. Atxi­lo­tuak askatu!

Espai­nia­ko Poli­ziak hain­bat lagun atxi­lo­tu ditu Esta­tu Isla­mi­koa­ri aurre egi­te­ko Kur­dis­tan­go Lan­gi­leen Alder­dia­re­kin (PKK) «gerra­ra­ko tre­batzean» aritzea lepo­ra­tu­ta. Bil­bon ere atxi­lo­ke­ta­ren bat buru­tu egin dute. Hain­bat heda­bi­de­ren ara­be­ra atxi­lo­tuei, tre­batze ari­ke­tak buka­tu eta gero, YPG mili­zian sar­tzea egotzi die­te, bai­ta Alder­di Mar­xis­ta Leni­nis­ta sor­tzea ere.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­du­tik gogo­ra eka­rri nahi dugu Ame­ri­ka­ko Esta­tu Batuek zein Euro­par Bata­su­nak, Eus­kal Herri­ko hain­bat anto­la­kun­de poli­ti­ko­re­kin egin zuten modu berean, PKK “tal­de terro­ris­ten” zerren­dan sar­tu zute­la 2011. urtean. 

Honi gai­ne­ra­tu behar dio­gu AEBk eta EBk, euren terro­ris­moa mun­du­ko txo­ko guz­tie­ta­ra zabal­du duten horiek, eten­ga­be­ko babe­sa eman dio­te­la Tur­kia­ri Kur­dis­tan­go herria­ren aur­ka buru­tu dituen basa­ke­ri guz­tien aurrean. Tur­kiak hamar­ka­dak dara­matza PKK­ko kideak diren mili­tan­te­ak, eta ez dire­nak ere, erail­tzen, bahitzen, tor­tu­ratzen eta atxi­lotzen. Tur­kiak hamar­ka­dak dara­matza kur­duen aur­ka­ko sarras­kia burutzen Nazioar­te­ko Komu­ni­ta­tea deritza­na­ren oniritziarekin.

Orain­go hone­tan Esta­tu Isla­mi­koa­ri aurre egi­tea bihur­tu nahi dute deli­tu, Don­bas­sen nazi ukra­nia­rrei aurre egi­tea deli­tu bihur­tu duten beza­la. Kur­duak Esta­tu Isla­mi­koa gel­dia­raz­ten lehe­nen­goak izan ziren orain dela hila­be­te gutxi eta, bitar­tean, Tur­kiak Kur­duen posi­zioak bon­bar­datzea­ri ekin zio­ten. Honez­ke­ro, jaki­na da Tur­kiak Esta­tu Isla­mi­koa­ri Siria­tik ate­ra­ta­ko petro­lioa eros­ten dio­la askoz ere mer­kea­go eta, Tur­kia­re­kin lehen­ta­su­nez­ko harre­ma­na dute­la jakin­da, Euro­pa­ko Bata­su­nak eta Esta­tu Batuek nego­zio hone­tan zere­san han­dia dau­ka­te­la ez dago zalantzarik.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak bere elkar­ta­su­na hela­ra­zi nahi dio herri kur­dua­ri eta atxi­lo­tuen aska­ta­su­na gal­de­gi­ten du, hala nola, Espai­nia­ko Poli­zia eta gai­non­tze­ko oku­pa­zio inda­rrek Eus­kal Herri­tik alde egin deza­ten ere.

Eus­kal Herrian, 2016ko urta­rri­la­ren 27an.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *