Erre­pre­sa­lia­tu ohien agi­ria Eus­kal Herriari

Zen­bat lagun ero­ri diren pre­so kar­tze­len kon­tra­ko eta aska­ta­su­na­ren alde­ko borro­kan. Zen­bat lagun hilik bizitza dui­na­ren alde­ko borro­kan. Zen­bat sufri­ka­rio, zen­bat kol­pe eta irain jaso ditu­gun borro­ka­ren hau­tua egi­tea­ga­tik eta zen­bat laz­tan, besar­ka­da eta elkar­ta­sun kei­nu eza­gu­tu ditu­gun har­tu­ta­ko bide horri esker. Zen­bat gau­za gal­tzen diren borro­ka­ga­tik eta zen­bat ira­baz­ten diren. Dena ala ezer ez, denak ala inor ez. Kon­trae­sa­nak kon­trae­san aurre­ra begi­ra beti. Bi aho­ko ezpa­ta izan da guretza­ko borro­ka, bage­ne­kie­la­ko hel­mu­ga­ra hel­du gabe erdi bidean gel­ditzeak, gaua hel­du­ta, atze­ra egi­tea daka­rre­la­ko beti. 

Hala ere eta arris­ku guz­tien jabe iza­nik borro­ka latz horre­tan mur­gil­du ginen, inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde­ko lana­ri ekin genion gu baino lehe­na­go pasa­tu­ta­koek utzi­ta­ko duin­ta­su­na­ren lorratza­ri jarrai­ki eta, garran­tzitsua­goa orain­dik, gure atze­tik zeto­ze­nak gure­ga­na era­ka­rriz. Eta hori da egun, hain zuzen ere, gure kez­ka nagu­sia: borro­ka­ren des­po­li­ti­za­zio saia­ke­ra baten erdian mur­gil­du­ta gau­den une hone­tan zein tokian gel­ditzen diren hamar­ka­de­ta­ko borro­ka horren duin­ta­su­na eta berau aurre­ra ate­ra duten eta orain­dik ondo­rioak pai­ratzen ari diren gure kideak, guk borro­ka­ra era­ka­rri geni­tuen horiek, ze toki­tan gel­ditzen diren mili­tan­te moduan.

Guretzat, mili­tan­te moduan, fase bat atzean gel­di­tu da, bai­na horrek ez du esan nahi eran­tzu­ki­zu­nik ez dugu­nik kar­tze­lan eta Eus­kal Herri­tik kan­po dau­den lagu­nen egoe­ra­ren gain eta, nola ez, herri honen his­to­ria idaz­ten gure lan apu­rra jarri dugun hei­nean, memo­ria­ren arloan dugun eginkizunean. 

Urta­rri­lean, gutun hau sinatzen dugu­nok eta gu beza­la hain­bat urtez erre­pre­sioa­ren ondo­rioak pai­ra­tu dituz­ten bes­te mili­tan­te batzuek, bile­ra bat buru­tu egin dugu egoe­ra poli­ti­koaz ezta­bai­datze­ko eta egun­go tes­tuin­gu­ruan mili­tan­te moduan buru­tu behar dugun lana fin­katzen has­te­ko. Hurren­go hila­be­tee­tan ideia hau gor­puz­ten joan­go gara hona­ko hiru pun­tuen inguruan: 

  1. Borro­ka­ren duin­ta­su­na man­ten­tzea eta his­to­ria mani­pu­latze­ko saia­ke­rei aurre egitea. 
  2. Belau­nal­di berriei etor­ki­zun hobe bat erai­kitze­ko ateak ez ixtea. 
  3. Erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koei gure babe­sa ema­tea eta etsaia­ren xan­taien aurrean amo­re ez ema­tea­ga­tik bat bera ere bota­ta gel­di­tu­ko ez dela jakinaraztea.

Bukatze­ko, azpi­ma­rratzea erre­pre­sa­lia­tu ohiak iza­teak ez gai­tue­la mili­tan­te ohi bihur­tzen. Mili­tan­te poli­ti­koak iza­ten jarraitzen dugu eta gure espe­rien­tziak eta bizi­pe­nak Eus­kal Herria­ren aska­pen sozial eta nazio­na­la­ren alde­ko borro­ka­ren zer­bitzu­ra jar­tze­ra gatoz. Bide horre­tan gure ekar­pe­na lagun­ga­rria izan­go dela­koan, jo ta ke ira­ba­zi arte!

Erre­pre­sa­lia­tu ohiak Asamblada

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *