Herri kur­dua­re­kin elkar­ta­su­na. Atxi­lo­tuak askatu!

Espai­nia­ko Poli­ziak hain­bat lagun atxi­lo­tu ditu Esta­tu Isla­mi­koa­ri aurre egi­te­ko Kur­dis­tan­go Lan­gi­leen Alder­dia­re­kin (PKK) «gerra­ra­ko tre­batzean» aritzea lepo­ra­tu­ta. Bil­bon ere atxi­lo­ke­ta­ren bat buru­tu egin dute. Hain­bat heda­bi­de­ren ara­be­ra atxi­lo­tuei, tre­batze ari­ke­tak buka­tu eta gero, YPG mili­zian sar­tzea egotzi die­te, bai­ta Alder­di Mar­xis­ta Leni­nis­ta sor­tzea ere. Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­du­tik gogo­ra eka­rri nahi dugu Amerikako […]

Soli­da­ri­dad con el pue­blo kur­do. ¡Liber­tad para los detenidos!

La Poli­cía Espa­ño­la ha dete­ni­do a varias per­so­nas bajo la acu­sa­ción de lle­var a cabo un “adies­tra­mien­to para la gue­rra” de la mano del Par­ti­do de los Tra­ba­ja­do­res de Kur­dis­tán (PKK). Tam­bién en Bil­bo han rea­li­za­do algu­na deten­ción. Según algu­nos medios de difu­sión, a los dete­ni­dos se les acu­sa de pasar a for­mar par­te de la mili­cia del YPG […]

Erre­pre­sa­lia­tu ohien agi­ria Eus­kal Herriari

Zen­bat lagun ero­ri diren pre­so kar­tze­len kon­tra­ko eta aska­ta­su­na­ren alde­ko borro­kan. Zen­bat lagun hilik bizitza dui­na­ren alde­ko borro­kan. Zen­bat sufri­ka­rio, zen­bat kol­pe eta irain jaso ditu­gun borro­ka­ren hau­tua egi­tea­ga­tik eta zen­bat laz­tan, besar­ka­da eta elkar­ta­sun kei­nu eza­gu­tu ditu­gun har­tu­ta­ko bide horri esker. Zen­bat gau­za gal­tzen diren borro­ka­ga­tik eta zen­bat ira­baz­ten diren. Dena ala ezer ez, […]

Comu­ni­ca­do de exre­pre­sa­lia­dos a Eus­kal Herria

Cuán­tos compañ[email protected] han caí­do pre­sos en la lucha con­tra las cár­ce­les y a favor de la liber­tad. Cuán­tas compañ[email protected] muer­tas en la lucha por una vida dig­na. Cuán­to sufri­mien­to, cuán­tos gol­pes e insul­tos por decan­tar­nos por la lucha y cuán­tas cari­cias, abra­zos y ges­tos de soli­da­ri­dad hemos cono­ci­do gra­cias al camino toma­do. Cuán­tas cosas se pier­den por esa lucha […]