Ezta­bai­da­ren tes­tuin­gu­rua eta tes­tuin­gu­rua­ren ezta­bai­da (III), Aben­dua­ren 20ko hau­tes­kun­deak adi­bi­detzat hartuta

Dagoe­ne­ko hasie­ra eman zaio Abian ezta­bai­da­ren lehen fasea­ri. Ohi den beza­la, gure kole­ki­boak muzin egi­ten dio zurru­mu­rru-mun­dua­ri, eta soil-soi­lik egiaz­ta­tu­ri­ko infor­ma­zioak har­tzen ditu­gu oina­rritzat, hor­taz, alde bate­ra utzi­ko ditu­gu herrial­dee­ta­ko asan­bla­de­tan ego­ni­ko par­te har­tzai­le-kopu­rua­ren igu­ru­ko ber­tsio des­ber­di­nak. Ezker aber­tza­le osoa­ren arte­ko ezta­bai­da bizia­go­tu eta sakon­du aha­la, espe­ro deza­gun kopu­ru horrek gora egi­tea. Kez­ka­ga­rria izan­go litza­te­ke mili­tan­te-kopu­rua ape­nas igotzea, ñabar­du­ra dra­ma­ti­koe­kin, zen­bait kon­tu­ren adie­raz­ga­rri izan­go litza­te­kee­la­ko, hala ere, horri buruz­ko sus­mo oke­rrak adie­ra­zi aurre­tik, datu gehia­go edu­ki behar ditu­gu. Agian, hala­ko­rik ger­ta lite­kee­la­koan, tal­de anto­latzai­leak gal­de­ra esan­gu­ratsu batzuk egin diz­kie par­te har­tzai­leei, geroa­go labur­ki azter­tu­ko ditugunak.

Orain­go tes­tuin­gua­ren azter­ke­ta egin nahi dugu edo, nahi iza­nez gero, koiun­tu­ra luzea­re­na, modu batean edo bes­tean Abian ezta­bai­dan era­gi­na izan­go due­na. Bis­ta­koa den beza­la, aben­dua­ren 20ko esta­tu­ko hau­tes­kun­deez gain, Sor­tu­ren 2015eko aza­roa­ren 26ko Hau­tes­kun­de espai­no­le­tan inda­rrak bil­du pro­ze­su inde­pen­den­tis­ta sen­do­tu eta azkar­tze­ko doku­men­tuaz ari gara. Doku­men­tuan zen­bait gau­za dei­ga­rri ger­tatzen dira:

Lehe­nik, amai­tu berri den laur­te­ko ins­ti­tu­zio­na­la­ri dago­kio­nez, ez da egi­ten era­gin­kor­ta­sun poli­ti­koa­ren ingu­ru­ko inola­ko balo­ra­zio­rik. PPren era­ba­te­ko gehien­goa eta PSOE, UPyD eta bes­te indar poli­ti­ko batzuen espai­no­lis­moa zapal­gai­lu beza­la ari­tu dira herri eta kla­se zapal­duen esku­bi­de nazio­nal eta sozia­len kon­tra. Laur­te­ko horre­tan, Espai­nia­ko par­la­men­tua izan da inbo­lu­zio zen­tra­lis­ta eta anti­de­mo­kra­ti­koa legi­ti­matze­ko era­gi­le nagu­sie­ta­ko bat. Desego­kia izan da, Sor­tuk aldi horren ingu­ru­ko aipa­me­nik ez egi­tea. Edo, ez al da egon ezer posi­ti­bo­rik? Ez al da egon akatsik eta hutse­gi­te­rik, hai­se­ra­ko itxa­ro­pe­na muga­tu duten ozto­po gaindiezinak?

Biga­rre­nik, epe labur eta ertai­ne­ra jar­dun par­la­men­ta­rioan seku­la­ko erron­kak gain­di­tu behar dire­la aitor­tzen bada ere eta, era berean, Kons­ti­tu­zioa­re­ki­ko haus­tu­ra­ren alde zeu­den esta­tu­ko inda­rrek nabar­men egin dute­la atze­ra onar­tzen bada ere, berriz, Madri­le­ko jar­du­na­ren ingu­ru­ko isil­ta­sun media­ti­ko han­dia gain­ditzea­ri dago­kio­nez, ez da azal­pe­nik txi­kie­na ere ema­ten, sal­bu eta web-orrial­dee­ta­ko minu­tu gutxi­ko inter­ben­tzioak. Horrez gain, kale­ko mobi­li­za­zio guz­tiz urria eta Sor­tu bar­nean exis­titzen ez den pres­ta­kun­tza poli­ti­ko eta teo­ri­koa dira isil­ta­su­na eta ezja­kin­ta­su­na ezar­tzen dituz­ten azken ele­men­tuak. Arra­zoi horiek guz­tiak eta bes­te batzuk dire­la eta, geroz eta mili­tan­te gehia­gok gal­de­ra logi­ko bat egi­ten dute: «Madri­le­ra… zer­ta­ra­ko?» Sor­tu­ren ora­ni­go zuzen­da­ritzak doku­men­tuan adie­raz­ten duen beza­la­xe. Ala­bai­na, eran­tzun dezep­zio­na­ga­rri eta arris­kutsua ema­ten du.

Hiru­ga­rre­nik, zer­ga­tik dezep­zio­na­ga­rria? Hel­bu­ru poli­ti­ko zehatzik eskain­tzen ez dela­ko, lau­so­ta­su­nak eta boron­da­te ona bes­te­rik ez. Zein da Sor­tu­ren oina­rriz­ko pro­gra­ma, EH Bil­du­ri boz­katze­ko doku­men­tu horre­tan ere ez ager­tze­ko, labur bada ere? Edo, Sor­tuk ez ote dau­ka EH Bil­du­re­na baino gizarte‑, herri- eta kla­se-edu­kiz bete­ri­ko pro­gra­ma erra­di­ka­la­go­rik? Gau­za bat da EH Bil­du, bai­na bes­te bat Sor­tu, mili­tan­teen kon­tzien­tzia­ri eta pres­ta­kun­tza­ri dago­kie­nez, EH Bil­du­ren aurrean joan behar duelako.

Lau­ga­rre­nik, zer­ga­tik arris­kutsua? Zehaz­tu­ga­be­ta­sun oro­ren era­gin nega­ti­boez gain, doku­men­tuan aurre­ti­ko lau­ro­gei urtee­tan egin­da­koa baz­ter­tu egi­ten dela­ko, oso urrats arris­kutsua ema­nez, ira­kur dezagun:

Hau­tes­kun­de haue­tan bi ere­du izan­go ditu­gu lehian: azken 40 urteo­ta­ko porrot egin duten erre­ze­te­kin jarrai­tu nahi dute­nak bate­tik, batzuk ezke­rra­go­tik eta bes­teak eskui­na­go­tik; eta buru­ja­be garen indar eta pro­po­sa­me­nak bestetik.

Non egin dute porrot «ezker­tiar erre­ze­tek»? Ez da aipatzen. Harria bota eta eskua gor­de, Sor­tu­ren orain­go zuzen­da­ritzak maiz era­bi­li­ta­ko tak­ti­ka. Ezker aber­tza­le zabal eta his­to­ri­koa­ren ikus­pun­ti­tik, gaur egun­go Sor­tu exis­titzen bada, EH Bil­du­ren zuzen­da­ritzan orain dau­den indar batzuk ez beza­la, inoiz belau­ni­ka­tu ez den ezker horri esker da, hain zuzen ere. Oina­rri teo­ri­ko, poli­ti­ko eta eti­ko­rik gabe­ko aku­sa­zio horren bitar­tez, Sor­tu­ren orain­go zuzen­da­ritzak Abian ezta­bai­da pozoi­tu egi­ten du, nahi gabe?, «gaiz­toen» eta «onen» arte­ko bereiz­ke­ta indar­tzen bai­tu, antza denez, porrot egin duen ezke­rra eta Espai­nia­ko alder­dien legea onar­tu egin zute­nak, hurre­nez hurren.

Bos­ga­rre­nik, ezke­rra­ri era­soa berretsiz, «sozia­lis­mo» kon­tzep­tua ez da ager­tzen doku­men­tu osoan. Ezker inde­pen­den­tis­ta­ren aipa­me­na behin baka­rrik egi­ten da, eta zen­bait gehia­go­tan hona­ko hauek: ezker aber­tza­lea, herri­tar­ta­su­na, herria eta inde­pen­den­tis­moa modu abs­trak­tuan, «jus­ti­zia sozia­la» eta «bakea». Aitor­tu beha­rra dago ezus­te­ko ede­rra izan dela eus­kal pre­soak askatze­ko alda­rri­ka­pen argia, segu­ru asko, fun­tsez­ko auzi horren gai­nean oina­rriak duen ezi­ne­go­nak bul­tza­tua, Amnis­tia­ren kon­tsig­na­re­kin ikus deza­ke­gun beza­la. Bada, edu­ki sozia­lik ezak, herri eta kla­se lan­gi­lea­ri buruz­ko edu­ki­rik ezak eta klsear­te­ko ideo­lo­gia­ren nagu­si­ta­su­nak EH Bil­du Sor­tu­ri gai­len­tzen zaio­la adie­raz­ten dute, hala ere, Sor­tuk pro­gra­ma estra­te­gi­ko­dun era­kun­de iraul­tzai­lea izan behar­ko luke, mili­tan­te­ek EH Bil­dun defen­da­tu behar dituz­ten tak­ti­kak azal­tzen dituen progama.

Sei­ga­rre­nik, Sor­tuk EH Bil­dun biga­rren mai­la­ko izae­ra due­nez gero, hutsa­lak dira hau­tes­kun­de-inda­rra area­gotze­ko egin­da­ko herri-mobi­li­za­zio­ra­ko deiak, eus­kal kon­tzien­tzia ahu­le­ko edo gabe­ko herri- eta lan­gi­le-sek­to­reen nahiak eta beha­rrak betetzen ez dire­la­ko, horie­ta­ko tal­dea edo­zein dela ere. Pode­mos-ekin dagoen hau­tes­kun­de-lehiak, bes­teak bes­te, lau oina­rriz­ko arra­zoi ditu: espai­niar nazio­na­lis­moa mozo­rrotzen duen iden­ti­ta­te anitze­ko eklek­ti­zis­moa, itxu­raz EH Bil­du­re­na baino «moder­noa­goa» eta oro­bil­tzai­lea den mezu sozia­la, Sor­tuk eta ezker aber­tza­le osoak egi­ten dio­ten «lehia» kas­ka­rra eta heda­bi­deen lagun­tza askoz ere handiagoa.

Sor­tu­ren orain­go zuzen­da­ritza­ren doku­men­tuak bete-betean jotzen du Abian ezta­bai­dan, ezker aber­tza­lea­ren (zen­tzu zaba­lean) zati baten ideo­lo­gia erre­for­mis­ta indar­tuz. Ezta­bai­da­ren tes­tuin­gu­ru poli­ti­koak, kasu hone­tan hau­tes­kun­deak, era­gi­na du Eus­kal Herria­ren tes­tuin­gu­rua­ri buruz­ko ezta­bai­dan, eta hori­xe da ezker aber­tza­le osoa­ren estra­te­gia­ri buruz­ko Abian ezta­bai­dan oina­rria. Edo­zein estra­te­gia lan­tze­ko, sako­ne­ko joe­ren ingu­ru­ko ikus­pe­gi komu­ne­tik abia­tu beha­rra dago, haiek bai­ti­ra den­bo­ra luzez zapal­kun­tza nazio­na­la, kla­se-esplo­ta­zioa eta men­de­ratze patriar­ka­la zehaz­ten dituztenak.

Hori guz­tia kon­tuan edu­ki­rik, eta ezker inde­pen­den­tis­ta­ren etor­ki­zu­na­ri begi­ra, Abian ezta­bai­da­ren garran­tziaz ohar­tu­rik, gure ustez, tal­de anto­latzai­leak par­te har­tzai­leei pasa­tu­ta­ko gal­de­te­gia jen­dau­rrean jar­tzea ego­kie­na izan­go litza­te­ke. Asmo bikoitza era­kutsi nahian gabil­tza: bata, ezker aber­tza­lea­ren iden­ti­ta­tea­ri bera­ri buruz­ko bene­ta­ko ezta­bai­da bul­tzatze­ko nahia, eta bes­tea, gal­de­te­gia­ren eta Sor­tuk egin­da­ko tes­tu­rik gehie­nen arte­ko kali­ta­te-aldea. Bi kon­tras­teok hiru gau­za adie­ra­zi­ko diz­ki­gu­te gutxie­nez: Eus­kal Aska­pe­ne­ra­ko Nazio Mugi­men­duak jasa­ten duen egoe­ra deli­ka­tua, «kan­po­tik» edo «bar­ne­tik» era kons­truk­ti­boan par­te har­tze­ko garran­tzia ‑ira­kur Ezta­bai­da­ren tes­tuin­gu­rua eta tes­tuin­gu­rua­ren ezta­bai­da (II)-, eta Abian pro­ze­sua­ren «lan­gi­le- eta herri-kon­trol» (antze­ko­ta­su­na da) modu­ko bat egi­te­ko fun­tsez­ko garran­tzia, zeren eta buro­kra­ziak, mili­tan­teen gogo kolek­ti­boa ordez­katze­ko duen joe­ra his­to­ri­ko eta objek­ti­boa hasie­ra bate­tik eki­din nahi den nola­bait. Elkar uler­tzen dugu.

Abian pro­ze­sua­ren eztabaida

 1. Zutik Eus­kal Herri­tik gaur egun arte­ko bideaz: balorazioa

  Ata­la:

  1. Aska­pen pro­ze­sua­ren bila­kae­ra oro­ko­rraz (estra­te­gia berri­tuak, jarri­ta­ko oina­rriak, lan ere­muak, ildoak…)

  2. Ezker Aber­tza­lea­ren jar­due­raz (ekin­bi­de poli­ti­koa­ri dago­kio­nez, fun­tzio­na­men­dua­ri buruz…)

 2. Non gau­de?

  Ata­la:

  1. Egun bizi dugun egoe­ra­ri buruz­ko gogoeta

  2. Esker Aber­tza­lea­ren koka­pe­na tes­tuin­gu­ru horretan

  3. Ondo­rio Nagu­siak: kon­pon­du beha­rre­ko ara­zoak, aska­tu beha­rre­ko korapiloak

 3. Nora goaz? Gure estra­te­gia eraberritzen

  Ata­la:

  1. Estra­te­gia­ren ardatz nagusia

  2. Prozesu/​mugimendu inde­pen­den­tis­ta­ren oinarriak

  3. Proiek­tu poli­ti­koa (estra­te­gia­ren oina­rriak, ildoak eta gara­pen dinalikoa)

 4. Ezker Aber­tza­le eraberritua

  Ata­la:

  1. Defi­ni­zioa

  2. Fun­tsez­ko baloreak

  3. Posi­zio­na­men­dia (gizar­tea­ri, fron­te zaba­la­ri, fron­te sozia­la­ri…) begira

  4. Anto­la­men­dua eta dinamikak

Petri Reka­ba­rren

Eus­kal Herrian, 2015eko aben­duak 8

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *