Con­tex­to del deba­te y deba­te del con­tex­to (III), las elec­cio­nes del 20‑D como ejemplo

Se ha ini­cia­do ya la pri­me­ra fase del deba­te Abian. Como carac­te­ri­za a nues­tro colec­ti­vo, hui­mos de la rumo­ro­lo­gía y nos basa­mos exclu­si­va­men­te en aque­llas infor­ma­cio­nes que hemos con­tras­ta­do, por lo que no vamos a dar pábu­lo a las dis­tin­tas ver­sio­nes que cir­cu­lan sobre el núme­ro de asis­ten­tes en las asam­bleas de herrial­de. Espe­re­mos que su cuan­tía aumen­te según […]

Ezta­bai­da­ren tes­tuin­gu­rua eta tes­tuin­gu­rua­ren ezta­bai­da (III), Aben­dua­ren 20ko hau­tes­kun­deak adi­bi­detzat hartuta

Dagoe­ne­ko hasie­ra eman zaio Abian ezta­bai­da­ren lehen fasea­ri. Ohi den beza­la, gure kole­ki­boak muzin egi­ten dio zurru­­mu­­rru-mun­­dua­­ri, eta soil-soi­­lik egiaz­ta­tu­ri­ko infor­ma­zioak har­tzen ditu­gu oina­rritzat, hor­taz, alde bate­ra utzi­ko ditu­gu herrial­dee­ta­ko asan­bla­de­tan ego­ni­ko par­te har­tzai­­le-kopu­­rua­­ren igu­ru­ko ber­tsio des­ber­di­nak. Ezker aber­tza­le osoa­ren arte­ko ezta­bai­da bizia­go­tu eta sakon­du aha­la, espe­ro deza­gun kopu­ru horrek gora egi­tea. Kez­ka­ga­rria izan­go litzateke […]