¡En mi nom­bre no! /​Nire ize­nean ez!!!

Estas pri­me­ras pala­bras las reali­zo como mili­tan­te de ETA encar­ce­la­do para, tras el “des­aso­sie­go” y per­ple­ji­dad que han crea­do las últi­mas decla­ra­cio­nes de compañ[email protected] que están sien­do [email protected] en París hacia orga­nis­mos popu­la­res y, más con­cre­ta­men­te hacia los defen­so­res de la AMNISTÍA para [email protected] [email protected] polí[email protected] [email protected] Y que no son nue­vas, tras las “vela­das” crí­ti­cas, nada más y nada menos, que la orga­ni­za­ción ETA hizo en un día tan sen­ti­do como el Guda­ri Egu­na 2014. DIGO:

EN MI NOMBRE ¡NO!

NO al inten­to de paten­ta­do de tér­mi­nos como la AMNISTÍA, auto­de­ter­mi­na­ción u otros que quie­ra lle­var a cabo la Izquier­da Aber­tza­le ofi­cial. NO a la uti­li­za­ción de una orga­ni­za­ción a la que se le ha nega­do, y acep­ta­do, la legi­ti­mi­dad para hablar de polí­ti­ca y cuya his­to­ria o mili­tan­cia es uti­li­za­da para cues­tio­nar, cri­ti­car y vili­pen­diar a un movi­mien­to popu­lar. Y un NO a la uti­li­za­ción mediá­ti­ca para tal fin. Lo repito

EN MI NOMBRE ¡NO!

Las pala­bras de esta segun­da par­te, las reali­zo como mili­tan­te revo­lu­cio­na­rio del pro­le­ta­ria­do. Pues tras estas líneas doy por ofi­cial mi expul­sión del con­jun­to de orga­ni­za­cio­nes que for­man la actual Izquier­da Aber­tza­le ofi­cial. Expul­sión que he reci­bi­do de for­ma perió­di­ca des­de el año 2010, sin habér­se­me noti­fi­ca­do ofi­cial­men­te (median­te el cau­ce publico-mediático).

Aho­ra paso a for­mar par­te del enor­me colec­ti­vo de [email protected] víc­ti­mas del con­flic­to que no hemos crea­do y que exi­gen jus­ti­cia y cas­ti­go para los res­pon­sa­bles del mis­mo, los Esta­dos y sus oli­gar­quías, ocul­tas en su inte­rior. Hoy como maña­na y siem­pre has­ta la vic­to­ria, CONDENO el mono­po­lio del uso de la vio­len­cia que ejer­cen los Esta­dos y sus oli­gar­quías con­tra el con­jun­to de nacio­nes opri­mi­das y sus masas de [email protected] Como CONDENO la vio­len­cia terro­ris­ta que emplean para some­ter a la nación cata­la­na y galle­ga; como CONDENO la vio­len­cia que ejer­cen con­tra el pue­blo cas­te­llano, anda­luz, extre­me­ño o astu­riano… Sin olvi­dar­me de la res­pon­sa­bi­li­dad que tie­nen en el uso de la vio­len­cia terro­ris­ta para con los pue­blos grie­go, ucra­niano, ira­quí, sirio, colom­biano, vene­zo­lano, pales­tino, sin que­rer olvi­dar­me de los milla­res de tra­ba­ja­do­res de la India, escla­vi­za­das y ase­si­na­das por sus con­di­cio­nes labo­ra­les, en sus trans­na­cio­na­les tex­ti­les del IBEX35… ¡¡ELLOS SON LOS TERORISTAS!!

Por últi­mo y para ir aca­ban­do esta bre­ve comu­ni­ca­ción, AGRADECER de for­ma cla­ra, hones­ta y emo­cio­na­da a [email protected] [email protected] que par­ti­ci­pas­teis en la mani del 28‑N, a [email protected] que día tras día con gran tra­ba­jo e ilu­sión, estáis tra­ba­jan­do para la socia­li­za­ción de esa deman­da demo­crá­ti­ca, la AMNISTÍA, y cómo no, un abra­zo y áni­mo enor­me para [email protected] compañ[email protected] de ATA que se hayan sen­ti­do vili­pen­dia­dos en estos “tiem­pos confusos”.

Y per­mí­tan­me que aña­da jun­to a esa rei­vin­di­ca­ción (y a los que de paso man­do un abra­zo fra­ter­nal) a [email protected] compañ[email protected] de las dis­tin­tas orga­ni­za­cio­nes revo­lu­cio­na­rias, socia­les y sin­di­ca­les… SAT, PCE®, GRAPO, huel­guis­tas, estu­dian­tes, veci­nos de Gamo­nal, anar­quis­tas, mar­chis­tas de la Dignidad… 

AMNISTÍA PRESOS POLÍTICOS!!

INDULTO PRESOS SOCIALES!!

CÁRCEL OLIGARQUÍAS FASCISTAS Y LADRONAS!!

Daniel Pas­tor Alon­so (Pre­so polí­ti­co encar­ce­la­do en CP Puer­to III)

(Núme­ro de pre­so: 2002016023)

Lehen hitz hauek kar­tze­la­ra­tu­ta den ETA­ko mili­tan­te gisa egi­ten ditut. “Arte­ga­ta­su­na” eta harri­du­ra era­gin dute Pari­sen epaitzen ari diren kideek egin­da­ko azken adie­raz­pe­nek; gizar­te era­gi­leei eta bere­zi­ki eus­kal pre­so poli­ti­koon AMNISTIA babes­ten dute­nei zuzen­du­ta­ko kri­ti­ken ondo­ren ‑Guda­ri Egu­na beza­la­ko egun bere­zian ETA era­kun­deak egin­da­ko kri­ti­ka itzal­tsuen ostean berriak ez direnak‑, ZERA DIOT:

NIRE IZENEAN EZ!!!

Ezker Aber­tza­le ofi­zia­la­ren par­te­tik egin­da­ko AMNISTIA, auto­de­ter­mi­na­zioa eta bes­te ter­mino batzuen paten­tatze saia­ke­ra­ri EZ! Poli­ti­kaz hitz egi­te­ko zile­gi­ta­su­na uka­tu, eta onar­tu egin zaion, eta bere his­to­ria edo­ta mili­tan­tzia, herri mugi­men­du bat zalan­tzan jarri, kri­ti­ka­tu eta irain­tze­ko balia­tu­ta­ko era­kun­de baten era­bil­pe­na­ri EZ! Eta EZ hel­bu­ru horre­ta­ra­ko era­bil­pen media­ti­koa egi­tea­ri. Erre­pi­ka­tu­ko dut

NIRE IZENEAN EZ!!!

Biga­rren ata­le­ko hitzok lan­gi­le­ria­ren mili­tan­te iraul­tzai­le beza­la idaz­ten ditut, izan ere, lerro hauen ostean, egun Ezker Aber­tza­le ofi­zia­la osatzen duten era­kun­dee­ta­tik nire kan­po­ratzea ofi­zial­tzat jotzen bai­tut. Ofi­zial­ki jaki­na­ra­zi ez dida­ten eta 2010etik (bide publi­ko-media­ti­koa­ren bitar­tez) modu perio­di­koan jaso dudan kanporatzea. 

Orain, sor­tu ez dugun gataz­ka­ren bik­ti­ma iraul­tzai­leen kolek­ti­bo­ko par­tai­de iza­te­ra pasatzen naiz, gataz­ka horren ardu­ra­du­ren­tzat, hau da, Esta­tuen­tzat eta euren bar­nean ezku­tatzen diren oli­gar­kien­tzat, jus­ti­zia eta zigo­rra gal­de egi­ten dute­nen kolek­ti­boa­re­na. Gaur, bihar eta beti beza­la, Esta­tuek eta euren oli­gar­kiek nazio zapal­duen eta masa esplo­ta­tuen aur­ka era­bil­tzen duten bio­len­tzia­ren mono­po­li­oa ARBUIATZEN dut. Nazio kata­la­na eta gale­goa men­pe­ratze­ko dara­bil­ten indar­ke­ria terro­ris­ta ARBUIATZEN dudan era berean; Gaz­te­la­ko, Anda­lu­zia­ko, Extre­ma­du­ra­ko, Astu­ria­se­ko… herrien kon­tra dara­bil­ten bio­len­tzia ARBUIATZEN dudan era berean… Gre­zia, Ukrai­na, Irak, Siria, Kolon­bia, Vene­zue­la, Pales­ti­na­ko herrien aur­ka era­bil­tzen duten indar­ke­ria terro­ris­ta­ren gai­nean duten eran­tzu­ki­zu­na ahaz­tu gabe, IBEX35eko ehun­gin­tza­ko trans­na­zio­na­len lan bal­din­tzen pean eskla­bo bihur­tu­ta­ko eta erail­da­ko India­ko mila­ka lan­gi­leez ahaz­tu nahi izan gabe… BERAIEK DIRA TERRORISTAK!!!

Azke­nik eta komu­ni­ka­zio labur honi amaie­ra eman asmoz, A‑28ko manian par­te har­tu zenu­ten guz­tioi, egu­ne­tik egu­ne­ra AMNISTIA den eska­ki­zun demo­kra­ti­ko horren gizar­te­ratze­ko lanean eta ilu­sioz zabil­tza­te­noi era argi, zin­tzo eta hun­ki­tuan ESKERRAK ema­tea eta, nola ez, “garai naha­si” haue­tan irain­du­ta sen­ti­tu diren ATA­ko lagu­nei besar­ka­da bat eta ani­mo pila.

Eta utzi­da­zue alda­rri­ka­pen horrez gain (eta bide batez anai­ta­su­nez­ko besar­ka­da bidal­tzen die­dan) era­kun­de iraul­tzai­le, sozial eta sin­di­kal ezber­di­ne­ta­ko kideak gehitzen… SAT, PCE®, GRAPO, gre­ba­la­riak, ikas­leak, Gamo­na­le­ko auzo­ki­deak, anar­kis­tak, Duin­ta­su­na­ren alde­ko martxistak…

AMNISTIA PRESO POLITIKOENTZAT!!!

INDULTUA PRESO SOZIALENTZAT!!!

OLIGARKIA FAXISTA ETA LAPURRENTZAT KARTZELA!!!

Daniel Pas­tor Alon­so (CP Puer­to III‑n kar­tze­la­ra­tu­ta­ko pre­so poli­ti­koa)

(Pre­so zen­ba­kia: 2002016023)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Un comentario

  1. Asko gara aber­tza­le ezker­tia­rren fron­te zabal hone­tan, eta zai­la da borro­ka fron­te guz­tiak bate­ra­tu­ko dituen mugi­men­du sozial eta poli­ti­ko batua eratzea.
    Hala eta guz­ti, Teles­fo­ro Mon­zo­nek zioen beza­la, HERRI GISA joka­tu behar dugu. Geu­re artean ditu­gun des­ados­ta­sun eta des­ber­din­ta­su­nak ain­tza­kotzat har­tu eta gain­ditzen saia­tu, elka­rre­kin denok bate­ra indar­tsua­goak izan­go baikara.
    Sasian eta barruan zau­de­ten batzuen jarre­ra uler­ga­rria dela esan­go nuke. Gus­ta­tu­ko litzai­da­ke horre­ga­tik, uler­tzea, bide des­ber­di­nak plan­te­atzen ditu­zue­nok, borro­ka fron­te bate­ra­tua­ri inda­rra ken­tzen dio­te­la. Era berean, argi izan behar genu­ke bana­tu­ta gau­den artean ez dugu­la ezer ere lor­tu­ko, sufri­men­dua eta etsaia­ri garai­pe­na esku­ra ema­tea baino ez.
    Honen hari­ra, esa­tea, agian, orain­dik, behin beti­koz elkar­tu­ko gai­tuen zemen­tua fal­ta zai­gu­la, bai­na bitar­tean, arra­kal­du­ta­ko loron­tzi honen zau­ri ire­kie­tan ez deza­gun gatz gehia­go­rik bota. Nire ustez, estra­te­gia inte­li­gen­teak auke­ratze­ko­tan eta herri anto­la­tua iza­ten jarraitze­ko­tan, geu­re eskue­tan izan­go dugu garaipena.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.