Ha falle­ci­do el refu­gia­do polí­ti­co vas­co Ser­gio Yego­rov Aran­tze­ta «Ruso»

IMG-20151129-WA0003

Ser­gio Yego­rov Aran­tze­ta «Ruso» ihes­la­ri poli­ti­koa Baio­nan zen­du da larun­bat hone­tan, eri­ta­sun luze baten ondorioz.

Rusok 1986ko urta­rri­lean egin behar izan zuen ihes Por­tu­ga­le­te­tik. Birri­tan kar­tze­la­ra­tu eta gero, kon­fi­na­tua izan zen. Egun batzuk beran­dua­go kon­fi­na­men­dua apur­tu zuen eta Ipar Eus­kal Herri­ra itzu­li zen. Ordu­tik ber­tan bizi izan da eta min­bi­zia­ren kon­tra hiru urtez borro­ka egin ostean larun­ba­tean hil egin zen.

Azpi­ma­rratze­koa da ihes­la­ri poli­ti­koek bizi dituz­ten egoe­ra zai­lak gai­xo­ta­su­nei aurre egi­te­ko orduan. Haie­ta­ko askok, pape­rik gabe ego­nik, behar duten medi­ku-asis­ten­tzia jasotze­ko zail­ta­su­nak han­diak iza­ten dira. Beha­rrez­koa dugu ihes­la­rien bal­din­tza­rik gabe­ko etxe­ratzean ere inda­rrak bil­tzea, horre­ta­ra­ko bidea amnis­tia delarik.

Este sába­do ha falle­ci­do el refu­gia­do polí­ti­co Ser­gio Yego­rov Aran­tze­ta «Ruso» como con­se­cuen­cia de una lar­ga enfermedad.

Ruso tuvo que huir de Por­tu­ga­le­te en enero de 1986. Des­pués de encar­ce­lar­le en dos oca­sio­nes fue con­fi­na­do, con­fi­na­mien­to que pocos días des­pués rom­pió regre­san­do a Ipar Eus­kal Herria. Des­de enton­ces vivió allí has­ta que este sába­do falle­ció tras tres años hacien­do fren­te a un cáncer.

Son de des­ta­car las difí­ci­les situa­cio­nes que viven los hui­dos polí­ti­cos a la hora de hacer fren­te a las enfer­me­da­des, ya que en muchos casos y sin tener pape­les, tie­nen difi­cul­ta­des para acce­der a la asis­ten­cia médi­ca que nece­si­tan. Es nece­sa­rio reu­nir fuer­zas en la vuel­ta a casa sin con­di­cio­nes de los hui­dos, sien­do la amnis­tía el camino para lograrlo.

AGUR ETA OHORE, RUSO!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Un comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.