Lis­ta defi­ni­ti­va de las adhe­sio­nes a la mani­fes­ta­ción por la Amnis­tía del 28 de noviembre

Erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koak borro­ka­ra bul­tza­tu zituz­ten arra­zoiek, hots, zapal­kun­tza nazio­na­lak eta sozia­lak, inda­rrean jarraitzen dute eta ihes­la­ri, depor­ta­tu eta pre­so poli­ti­koak ez dira ira­ga­ne­ko kon­tua. Gaur egun 430 eus­kal pre­so poli­ti­ko ingu­ru gel­ditzen dira, haien artean 30 urte­ko espetxeal­diak gel­ditzen zaiz­kien hain­bat. Bes­te batzuek, ordea, etxe­ra itzu­li ezi­nik jarraitzen dute atxi­lo­tuak izan litezkeelako.

Per­tso­na hauek mili­tan­te poli­ti­koak dira eta pen­tsatzen zute­na­re­kin kohe­ren­teak iza­tea­ga­tik dau­de pre­so, depor­ta­tu­ta ala ihe­sean. Mili­tan­te hauek hamar­ka­dak bizi­rik dara­matzan eta orain­dik ere mila­ka eta mila­ka jarraitzai­le dituen kul­tu­ra poli­ti­ko baten par­te dira. Hor­taz, errez ondo­rioz­ta dai­te­ke mili­tan­te poli­ti­ko hauek etxean libre ez dau­den bitar­tean gataz­ka ez dela kon­pon­du­ta egongo.

Soi­lik amnis­tiak eman die­zaio­ke behin beti­ko irten­bi­dea Eus­kal Herriak esta­tue­kin bizi duen gataz­ka­ri, izan ere guretzat, amnis­tiak pre­so, ihes­la­ri eta depor­ta­tuen aska­ta­su­na ez ezik, gataz­ka­ren itur­bu­ru diren arra­zoien gain­ditzea bil­tzen bai­tu, zapal­kun­tza nazio­na­la eta sozia­la­ren gain­ditzea hain zuzen ere. Gataz­ka­ren arra­zoiak gain­ditzea eta erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko­rik ez ego­tea txan­pon ber­be­ra­ren bi aldeak dira: erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koak dau­den bitar­tean gataz­ka ezin­go da kon­pon­dutzat eman eta gataz­ka dagoen bitar­tean ezin­go dugu ber­ma­tu erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko gehia­go ez egotea.

Hori dela eta, Eus­kal Herria­ri deia luza­tu nahi dio­gu aza­roa­ren 28an arratsal­de­ko 6etan (18:00), Bil­bo­ko Bihotz Sakra­tu­tik AMNISTIA alda­rri­katze­ko abia­tu­ko den mani­fes­ta­zioan par­te hartzeko.

Nor­ba­na­koak

 1. Abe­rri Baran­da­lla (Etxa­rri­ko EH Bil­du­ko zine­gotzia eta EHNE­ko kidea)
 2. Ager Uriar­te Bil­bao (lan­gi­lea)
 3. Aiboa Casa­res Etxe­ba­rria (Haur hezitzailea)
 4. Aina­ra Men­da­roz­ke­ta (Mugi­men­du Feminista)
 5. Ain­ge­ru Artetxe (Ira­kas­lea)
 6. Aitor Azkue (Eran­dio)
 7. Aitor Goros­ti­za (Dis­joc­kei, Bilbo)
 8. Aitor Zubie­ta Alba­rra­zin (Etxa­rri)
 9. Aitor Díez Alda­ma (Lan­gi­lea eta Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 10. Aitor gara­te Pagal­dai (Aia­ra­ko Koa­dri­lla­ko lehen­da­ka­ri ohia)
 11. Aitor Ola­be (ikas­lea)
 12. Aitor Urta­sun (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 13. Aitzi­ber Alcal­de Ber­ga­ra (Tek­ni­ka­ria)
 14. Alber­to Marin Etxe­ba­rria “Rupi“ (Tabernaria/​Deustu)
 15. Alber­to Bil­bao Bel­tra (jubi­la­tua)
 16. Alber­to Gar­cía Ria­ño (Jubi­la­tua)
 17. Alber­to Gar­men­dia (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 18. Alber­to Muñoz Zufia (ANV­ko ordez­ka­ria erbes­te­ko Eus­ko Jaur­la­ritzan, HBko Mahai Nazio­na­le­ko kide ohia)
 19. Alber­to Pio Oya­ga (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko ohia)
 20. Alber­to Saa­ve­dra Mar­tí­nez (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 21. Ale­jan­dro Eguía-Lis Guerrero
 22. Alex Atutxa Meña­ka (itsas-maki­na­ria)
 23. Alex Uriar­te (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 24. Alfon­so Angu­lo Diaz (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 25. Alfon­so Sas­tre (Dramaturgo/​Filosofo)
 26. Alfre­do Gri­mal­dos (Kaze­ta­ria /​Idaz­lea)
 27. Alfre­do Cima­vi­lla (Lan­ga­be­tua)
 28. Ali­cia Gui­nea Alda­ma (Eri­zai­na)
 29. Alitxu Mtz del Cam­po (Mugi­men­du Feminista)
 30. Amaia Duo Larrau­ri (etxe­koan­drea)
 31. Amaia Gra­cia Aris­te­gi (lan­gi­lea)
 32. Amaia Niko­las (Mugi­men­du anti­fa­xis­ta­ko kidea)
 33. Amaia Sagre­do Pala­cios (Arte Ede­rre­ta­ko ikaslea)
 34. Amaia Urre­so­la Basa­gu­ren (Ira­kas­lea)
 35. Amets Taber­na
 36. Ana Boli­na­ga (Ira­kas­lea)
 37. Ana Iras­tor­za Lertxun­di (Eus­ko Ekin­tza­ko kidea)
 38. Ana Mari Itu­rri­za­ga (jubi­la­tua, etxe­koan­drea –Bermeo-)
 39. Ana Maria Gogor­za Zuga­rra­mur­di (Seni­dea)
 40. Ana Pino Gue­rra (ESK- Correos-eko delegatua)
 41. Ana Vied­ma Mori­llas (CHN­ko jago­lea /​Eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren arreba)
 42. Ande­ka Jura­do Gar­cía (Lan­ga­be­tua, pre­so poli­ti­ko ohia)
 43. Ander Lertxun­di (Ikas­lea)
 44. Ando­ni Base­rri­go­rri (Eus­kal komu­nis­ta eta independentista)
 45. Ando­ni Pan­gua Bedia (Mili­tan­te soziala)
 46. Ando­ni Rodriguez
 47. Andrea Heusch­mid
 48. Andres Ezkia (Taber­na­ria, Iruñea)
 49. Andrés Váz­quez De Sola (Kaze­ta­ria /​Marraz­ki­la­ria)
 50. Andreu Gar­cia Rive­ra (Abo­ka­tua)
 51. Ane Bil­bao (lan­gi­lea, Bermeo)
 52. Ane Men­di­bil Orue (Lan­gi­lea)
 53. Ane Miren Agi­rre Gon­za­lez (lan­gi­lea)
 54. Ane San­chez Arbi­zu (Hez­kun­tza­ko Orien­tatzai­lea – Deierri)
 55. Ane Uriar­te Elor­dui (lan­gi­lea)
 56. Aner Gomez Agi­rre (amnis­tia­ren alde­ko militantea)
 57. Angel Erdo­zia Larra­za (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 58. Ánge­les Diez (Zien­tzia poli­ti­ko eta sozia­le­tan Dok­to­reae­ta UCM­ko irakaslea)
 59. Agur­tza­ne Ezke­rra (Pre­so gai­xo oiha)
 60. Ant­ton Azkar­gor­ta (UPV­ko ira­kas­le kaleratua)
 61. Ant­ton Belo­ki Zubi­ria (lan­gi­lea)
 62. Ant­ton Men­di­za­bal Zulue­ta (jubi­la­tua)
 63. Antxon Men­di­za­bal Etxa­be (Eko­no­mi­la­ria)
 64. Antxon Gomez Loren­te (ANV-ko Idaz­ka­ri Nagu­si ohia, HBko Mahai Nazio­na­le­ko kidea ohia,04/2008 suma­rioan inpu­tatua ANVgatik)
 65. Antxo­ni Gal­dós Oro­noz (Eus­kal ema­ku­me ezkertiarra)
 66. Aran­tza Apa­riz (etxe­koan­drea, Bermeo)
 67. Aran­tza Aso­lo Bil­bao (lan­gi­lea)
 68. Aran­tza Bil­bao (lan­gi­lea, Bermeo)
 69. Aran­tza Men­di­za­bal (lan­gi­lea)
 70. Aratz Gallas­te­gi Sodu­pe( Errug­bi entrenatzailea)
 71. Ara­ze­li Gon­za­lez de Lan­ga­ri­ka (Ira­kas­lea)
 72. Aritz Arei­za­ga Gomez (Lan­gi­lea)
 73. Aritz Fer­nan­dez de Larri­noa (Lan­gi­lea)
 74. Aritza Lopez Revuel­ta (Lan­ga­be­tua)
 75. Arkaitz Fer­nan­dez Arrin­da (Lan­gi­lea /​Dele­ga­tu sindikala)
 76. Arkaitz Muna­rriz (Korri­ka­la­ria)
 77. Asier Gau­na Barre­netxea (Amu­rrio Club-eko jokalaria)
 78. Asier Guri­di Zalo­ña (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia eta ihes­la­ri politikoa)
 79. Asier Larri­na­ga (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 80. Askoa Etxe­ba­rrie­ta “La Pul­ga” (Bai­lao­ra)
 81. Asun­ción G. Mari­das (jubi­la­tua)
 82. Bakar­ne Ara­men­di Ber­nao­la (Lan­gi­lea)
 83. Bau­tis­ta Baran­da­lla (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 84. Bego Arro­yo (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 85. Bego Fer­nan­dez Ami­ro­la (Gar­bitzai­lea)
 86. Bego Ren­te­ría Angu­lo (Lan­gi­lea)
 87. Bego­ña Azko­na Cruz (etxe­koan­drea)
 88. Bego­ña Cas­ti­llo (Mikel Cas­ti­llo­ren arreba)
 89. Bego­ña Larra­za­bal Gon­za­lez (Erre­fu­xia­tu poli­ti­ko ohia)
 90. Belén Ortue­ta (Ira­kas­lea)
 91. Bero­ni­ka Larre (Gizar­te laguntzailea-Lapurdi)
 92. Ber­ta Ordo­ri­ka Berrio­za­bal­goi­ti (etxe­koan­drea)
 93. Bien­ve­ni­do Pas­cual Bar­quín (Jubi­la­tua)
 94. Bixen­te Perez Bil­bao (lan­gi­lea, idazlea)
 95. Bizen­te Urres­ti (jubi­la­tua, Bermeo)
 96. Blan­ca Olar­te Beris­tain (den­da­ria)
 97. Boro (La Hai­ne-ko kazetaria)
 98. Brei­xo Pequenho (Orkoien­go EH Bil­di­ko zinegotzia)
 99. Bra­si Bar­to­lo­mé Tre­ce­ño (EAE-ANV­ko zine­gotzi ohia)
 100. Car­lo Fra­bet­ti (Idaz­lea)
 101. Car­los Fer­nán­dez Liria (Madril­go Uni­ver­si­dad Com­plu­ten­se-ko filo­so­fia irakaslea)
 102. Car­los Gon­za­lez Casa­no­va (lan­gi­lea, abertzalea)
 103. Car­los Ríos (Nación Anda­lu­za-ko koor­di­natzai­le nazionala)
 104. Car­los Rome­ro Rome­ro (Lan­gi­le Andaluziarra)
 105. Car­los Tena (Kaze­ta­ria)
 106. Car­men Sanz Val­dear­cos (EH Bil­du­ko zine­gotzi ohia)
 107. Car­men Gar­cía Gon­za­lez (Pen­tsio­du­na)
 108. Car­men Zulai­ka (jubi­la­tua, Bermeo)
 109. Chris­tophe Jou­gleux (Mugi­men­du anti­fa­xis­ta­ko kidea)
 110. Cipri Monas­te­rio Quin­ta­na (Taber­na­ria)
 111. Con­ra­do Gar­cia Napal (Jubi­la­tua. Larra­ga­ko Herri Bata­su­na­ren zine­gotzi ohia)
 112. Danel Mar­tin Arrua­ba­rre­na (Lan­gi­lea, Soroslea)
 113. David Sainz-Agui­rre (Lan­gi­lea)
 114. Deu­na­ri Gan­goi­tia Aso­lo (arran­tza­lea)
 115. Die­go Pare­des Manotas
 116. Die­go Vila Váz­quez (Lan­gi­lea-Gali­za)
 117. Dio­ni Dorron­so­ro (Ira­kas­lea)
 118. Dome­ka Gui­sa­so­la Mar­tín (Ama­rra­do­re­se­ko langilea)
 119. Eduar­do Gon­zá­lez (Fran­kis­moa­ren Kri­me­nen Kon­tra­ko Pla­ta­for­ma­ko eta Eus­kal Herri­ko Mugi­men­du Memo­ria­lis­ta­ko kidea)
 120. Eba Goie­netxea Iba­ñez (abo­ka­tua)
 121. Eder Ariz (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 122. Eduar­do Basa­be (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 123. Eduar­do Perez de Anu­zi­ta Urqui­jo (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 124. Edur­ne Mada­ria­ga Magu­re­gi (etxe­koan­drea)
 125. Eguz­ki­ñe Gar­cía Larra­za­bal (Zer­bitzue­ta­ko langilea)
 126. Eider López Rodri­guez (Ira­kas­lea)
 127. Ekaitz Lopez de Ber­ga­ra (Ikas­lea)
 128. Ekaitz Zabal­za Gaz­te­lu (lan­gi­lea)
 129. Ele­der Cres­po Erkia­ga (Lan­ga­be­tua)
 130. Ele­na Bár­ce­na (Pre­so, depor­ta­tu eta ihes­la­ri poli­ti­ko ohia)
 131. Ele­na Herrán Iza­gi­rre (UPV/​EHUko irakaslea)
 132. Elias Fer­nan­dez Cas­ta­ña­res (lan­gi­lea, eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 133. Elo Urru­ti­koetxea (Idaz­lea /​Femi­nis­ta)
 134. Eloy Ramos Are­nas (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 135. Emi­lio Mar­ti­nez de Mari­gor­ta (Depor­ta­do en Cabo verde)
 136. Emma­nuel Torre (Ira­kas­lea /​Baio­na)
 137. Eneko Ame­za­ga De Die­go (Ikas­lea /​Dan­tza­ria)
 138. Eneko Barre­na Gallas­te­gi (Ikas­lea)
 139. Eneko Bazi­ga­lu­pe (Meatza­ri Museo­ko laguntzailea)
 140. Eneko Laz­koz (Ber­tso­la­ria)
 141. Eneko Zes­tau Ara­ni­bar (Eus­ka­ra ira­kas­lea /​Pre­so ohia)
 142. Enri­ke Lopez ( UPV­ko ira­kas­le kaleratua)
 143. Enri­ke A. Zubia Elor­dui (Pin­to­rea /​Eskul­to­rea)
 144. Enri­que Arria­ga (Pen­tsio­du­na /​Liza­rra)
 145. Erro­se Ere­zu­ma (Jon Ere­zu­ma­ren arreba)
 146. Euge­nio Gon­dra (jubi­la­tua)
 147. Feli San Juan (jubi­la­tua)
 148. Felix Ama­ble Mugar­te­gi (arran­tza­le jubilatua)
 149. Felix Lertxun­di Arrio­la (pre­so poli­ti­ko ohia)
 150. Fer­min Abau­rrea (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 151. Fer­min Balen­tzia (Abes­la­ria)
 152. Fer­min Gon­ge­ta (Sozio­lo­goa)
 153. Fer­min Napal Chue­ca (Lan­gi­le auto­no­moa, kamioilaria)
 154. Fer­min Ven­tu­ra Perez (Taber­na­ria Iruñea)
 155. Fer­min Xabier Santxez Agu­rru­za (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 156. Fer­nan­do Artze Kabia (HBko zine­gotzi ohia)
 157. Fer­nan­do Gar­cia (jubi­la­tua, Bermeo)
 158. Fer­nan­do Gezu­ra­ga “Kon­pi” (jubi­la­tua, eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 159. Fer­nan­do Lizea­ga Azkue (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 160. Fer­nan­do Sale­gi Mar­tí­nez (Lan­gi­lea)
 161. Flo­ren Naza­bal (Aiz­ko­la­ria)
 162. Fran­cis­ca Pérez (Erre­ti­ra­tua /​Seni­dea)
 163. Fran­cis­co Jabier Sagar­za­zu (lan­gi­lea)
 164. Fran­cis­co Javier Don­diz (jubi­la­tua, Bermeo)
 165. Fran­cis­co Javier Gezu­ra­ga Telle­ria (Itsas­gi­zon ohia /​Pen­tsio­du­na)
 166. Fran­cis­co Javier Iñi­go Sán­chez (Lan­gi­lea)
 167. Gaby Escri­bano (Jubi­la­tua-Kan­ta­bria)
 168. Gaiz­ka San­chez Andrino (lan­gi­lea)
 169. Gaiz­ka Zume­ta (lan­gi­lea)
 170. Gar­bi­ñe Asto­re­ka Ugal­de (gizar­te langilea)
 171. Gari­koitz Gar­cía Larra­za­bal (Tek­ni­ka­ria)
 172. Goia Toba­li­na (jubi­la­tua, etxekoandrea)
 173. Goiatz Bil­bao Oje­da (ira­kas­lea)
 174. Goi­za Perez (Lan­ga­be­tua)
 175. Gor­ka Gor­ta­ri Fer­nan­dez (Iru­ña)
 176. Gor­ka Lare­ki (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 177. Gor­ka Oar Arte­ta (ira­kas­lea)
 178. Gor­ka Taber­na Bei­tia (jubi­la­tua)
 179. Gotzo­ne Rekon­do (Eus­ko Ekin­tza­ko kidea)
 180. Gre­go­ri Saa­ve­dra i Mar­ti­nez (Garraio­la­ria)
 181. Hai­zea Bela­rra Enete­rrea­ga (sukal­da­ria)
 182. Hai­zea Ramos Bil­bao (gizar­te hezitzailea)
 183. Hanot Karre­ra (EH Bil­du-ko zine­gotzia, Ibarra)
 184. Haritz Muna­rriz (Korri­ka­la­ria)
 185. Hec­tor Boni­lla Fon­se­ca (Hezitzai­le Soziala)
 186. Hele­na Gal­bis Obre­gon (jubi­la­tua)
 187. Hodei Sarroa (Lan­gi­lea)
 188. Ibai de Aya­la “Tuer­cas” (Taber­na­ria)
 189. Ibai Ede­rra Miran­da (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 190. Ibai Perez (Ikas­lea)
 191. Iban Arbi­zu Leza (Mer­ka­ta­ria)
 192. Iban Eli­zon­do Agi­rre­go­mez­kor­ta (lan­gi­lea)
 193. Iban Fer­nan­dez (lan­gi­lea, Bermeo)
 194. Ibon Perez Zilua­ga (Tomas Pérez Revi­lla “Toma­son”, ETA­ko eus­ko guda­ria­ren semea)
 195. Idoia Ira­go­rri Petu­ya (Lan­ga­be­tua)
 196. Igor Galar­za Beun­za (Neka­za­ria-Ode­ritz, Nafarroa)
 197. Igor Gar­cía Otxoa (Pre­so ohia eta epai­ke­ta­ren zain)
 198. Igor Mar­tín Niño (Lan­gi­lea)
 199. Iker Arze­luz Angio­zar (eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 200. Iker Ben­goetxea Olai­zo­la (lore­zai­na)
 201. Iker Espar­za (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 202. Iker Men­di­za­bal (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 203. Iker Oiar­bi­de Mun­dua­te (Lego­rre­ta)
 204. Iker Txa­bi Gau­na Barre­netxea (Arte Ede­rre­tan graduatuta)
 205. Ima­nol Lau­ci­ri­ca Furun­da­re­na (Eus­ko Ekin­tza­ko militantea)
 206. Ima­nol Urru­tia Baran­di­ka (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 207. Inma Andui­za (lan­gi­lea)
 208. Imma­cu­la­da Grà­cia Mon­ge (Lan­gi­lea)
 209. Iña­ki Baños Ola­ba­rri (Ihes­la­ri ohia-Haza­par­ne, Lapurdi)
 210. Iña­ki Basa­so­ro Tolosa
 211. Iña­ki Egi­luz Sagas­ti­za­bal (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 212. Iña­ki Herrán Bil­bao (Pre­son­de­gian egon­da­ko eus­kal militantea)
 213. Iña­ki Gil de San Vicen­te (Ezker Aber­tza­le­ko militantea)
 214. Iña­ki Lertxun­di (Ikas­lea)
 215. Iňa­ki Mar­tin Mar­do­nes (Garraio­la­ri, Eus­ko Ekin­tza­ko mili­tan­tea eta Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 216. Iña­ki Muñoz “Mano­lo” (Lan­gi­lea)
 217. Iña­ki Oiar­bi­de (LABe­ko dele­ga­tu sindikala)
 218. Iña­ki San José (Lan­ga­be­tua)
 219. Iña­ki Urdiain Ziri­za (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 220. Iña­ki Urretxu Barre­nen­goa (Lan­gi­lea)
 221. Iñi­go Aldai Peron (lan­gi­lea, arraunlaria)
 222. Iñi­go Lemos (Mugi­men­du soziala)
 223. Iñi­go Leza (Mugi­men­du Eko­lo­gis­ta­ko kidea)
 224. Iñi­go Olaetxea (Ber­tso­la­ria)
 225. Iñi­go Ripoll Estar­ta (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 226. Iñi­go San Anton Agi­rre (ira­kas­lea, gitarrista)
 227. Iñi­go Urres­ti Itu­rria­ga (sukal­da­ria)
 228. Ion Beas­koa (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 229. Ion Iurre­ba­so (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 230. Isi Caba­lle­ro Loren­te (Komer­tzian­tea. Ezker Aber­tza­le­ko kidea ‑Liza­rra-)
 231. Isi­do­ro Igle­sias Piñe­ro (Eus­ko Ekintza)
 232. Iraitz Zufiau­rre (Uzta­ritze)
 233. Iratxe Gar­men­dia (ira­kas­lea, Bermeo)
 234. Iratxe Reto­la­za Gutie­rrez (EHU­ko irakaslea)
 235. Itziar Reto­la­za Urbi­na (Donos­tia)
 236. Isa­bel Alda­ma Lan­da­zu­ri (Abel­tzai­na)
 237. Isa­bel Arrio­la Diaz (Abel­tzai­na)
 238. Itziar Aiz­pu­rua (Eus­kal mili­tan­te historikoa)
 239. Itziar Liza­rral­de (Jon Liza­rral­de­ren arreba)
 240. Iza­ro Gar­men­dia (Potxin Patxin Artistak)
 241. Izas­kun Aso­lo Bego­ña (lan­gi­lea)
 242. Izas­kun Lafuen­te (dele­ga­tu sindikala)
 243. Izas­kun San­tia­go (Lan­gi­lea)
 244. Izas­kun Villa­nue­va (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 245. J. Andres Lina­za (jubi­la­tua)
 246. J.M. Alber­di (ANV­ko zine­gotzi ohia, Gernika)
 247. J.M. Aspiun­za R. “Iru­la” (Zine­gotzi ohia, Abe­sa­la­ria, Bermeo)
 248. J.Mª Men­di­nue­ta Flo­res (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 249. Jabier Ara­na (jubi­la­tua, Bermeo)
 250. Jabier Bil­bao (auto­mo­zioa, Bermeo)
 251. Jabier Muni­tiz Bulu­kua (jubi­la­tua)
 252. Jago­ba Apao­la­za (Ber­tso­la­ria)
 253. Jaio­ne Beas­koetxea (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 254. Jaio­ne Sagar­za­zu Naza­bal (Lan­gi­lea)
 255. James Petras (New York-eko Binghan­ton Uni­ver­sity eta Pen­sil­va­nia­ko Uni­ber­tsi­ta­te­ko ira­kas­lea, Kana­da­ko Hari­fax-eko Saint Mar­y’s Uni­ver­sity-ko ira­kas­le adjuntua)
 256. Javi Fer­nan­dez de Liger (pen­tsio­du­na)
 257. Javier Gon­za­lez Bus­tin­za (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 258. Jesus Mª Repa­raz Liza­rra­ga (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 259. Joa­kin «Toki» Irai­zoz (Oltza­ko Zan­da­ko zine­gotzi ohia)
 260. Joel Sis­tia­gue (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 261. John Cata­li­not­to (Wor­kers World ‑AEB-)
 262. Jokin Zerain (Pre­so poli­ti­ko ohia)
 263. Jokin San­cho Biu­rrun (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 264. Jon Alda­na Zelaia (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 265. Jon Ander Etxe­ba­rria (behar­gi­na, Bermeo)
 266. Jon Astra­la­ga Larrau­ri (lan­gi­lea)
 267. Jon Beris­tain Lizar­di (Mutri­ku­ko gida­ri solidarioa)
 268. Jon Bil­bao Urru­tia (jubi­la­tua)
 269. Jon Bote­llo Navar­te (itur­gi­na)
 270. Jon Etxe­ba­rria Larra­bi­de (aba­dea, Bermeo)
 271. Jon Goi­koetxea (men­di­za­lea ‑Iba­rra-)
 272. Jon Kere­je­ta (His­to­ria­la­ria eta Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 273. Jon Gurutxe (Lan­gi­lea)
 274. Jon Itu­rria­ga (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 275. Jon Men­dio­lea Peña­fiel (Ira­kas­lea)
 276. Jon Odrio­zo­la (Kaze­ta­ria)
 277. Jon Zapi­rain (Taber­na­ria)
 278. Jone Zallo Uri­ba­rri (etxe­koan­drea)
 279. Jor­ge Beins­tein (Uni­ver­si­dad Nacio­nal de la Pla­ta-ko ira­kas­le eme­ri­tua ‑Argen­ti­na-)
 280. Jor­ge Gon­za­lez (Ikas­lea)
 281. Jose A. Irion­do “Txus­ta”
 282. Jose Anto­nio Azpe­nia (itsas­gi­zon ohia)
 283. Jose Anto­nio Beña­ran Urru­tia (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 284. Jose Anto­nio Bera­sa­te­gi Esku­de­ro (Seni­dea)
 285. Jose Anto­nio Eki­so­ain Zal­ba «Titin» (Expre­si­den­te de El Bulli­cio Pamplones/​Iruñeko Algara)
 286. Jose Anto­nio Hur­ta­do (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 287. Jose Feliz Alda­ma Lan­da­zu­ri (Abel­tzai­na)
 288. Jos
  e Gon­za­lo Karea­ga (lan­gi­lea)
 289. Jose I. San­chez Lai­se­ra (arran­tza­lea)
 290. Jose Igna­cio Egi­luz Sagas­ti­za­bal (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 291. Jose Javier Ses­to­rain (Artzai­na, Leitza)
 292. Jose Luis Erdo­zia Mau­leon (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 293. José Luis Goñi Urru­tia (Etxau­ri­ko EH Bil­du­ko zinegotzia)
 294. Jose Luis Herre­ro (UPV­ko ira­kas­le kaleratua)
 295. Jose Mari Loren­zo Espi­no­sa (Idaz­lea /​His­to­ria­la­ria)
 296. Jose Miguel Barre­do Torres (taber­na­ria)
 297. Jose Ramón Ber­gan­za Alda­ma (Lan­gi­lea)
 298. Jose Ramón Mar­tí­nez Gar­cía (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 299. Jose Ramon San Juan (jubi­la­tua, Bermeo)
 300. Jose Tomás Bus­ta­man­te Men­cia (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 301. Josean Sagar­dui Ursua (arran­tza­lea)
 302. Jose­ba Agu­do Man­zi­si­dor (abo­ka­tua)
 303. Jose­ba Azpi­tar­te Orte­ga (eri­zain lagun­tzai­lea, eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 304. Jose­ba Bel­tza (Ber­tso­la­ria)
 305. Jose­ba Esparza
 306. Jose­ba Goi­bu­ru (Ezker Aber­tza­le­ko zine­gotzi ohia)
 307. Jose­ba Iba­rro­la Men­die­ta (Lan­ga­be­tua)
 308. Jose­ba Pabon (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 309. Jose­ba Robles Berrio­za­bal (lan­ga­be­tua)
 310. Jose­ba Zen­go­ti­ta­ben­goa (ira­kas­lea eta Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 311. Jose­be Zulue­ta (etxe­koan­drea, Bermeo)
 312. Josu Bari­na­ga­rre­men­te­ria Gan­dia­ga (taber­na­ria ‑Bal­ma­se­da-)
 313. Josu Elgea Ibá­ñez (Lan­gi­lea /​Delegatu Sindikala)
 314. Josu Gue­rra Tolo­sa (arran­tza­ko kapitaina)
 315. Josu Lega­rre­ta (lan­gi­lea)
 316. Josu Otze­rin­jau­re­gi Aspia­zu (Txo­ri Barro­te Konpartsakidea)
 317. Josu Rivas Her­nan­dez (lan­gi­lea)
 318. Josu­ne Barre­netxea Egia (Admi­nis­tra­ri laguntzailea)
 319. Josu­ne Gue­rre­ro (neka­za­ria)
 320. Joxean Kor­ta­di Alus­ti­za (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 321. Joxe­mi Cam­pi­llo Robles (Ira­kas­lea)
 322. Juan Igna­zio Zaba­le­ta (jubi­la­tua)
 323. Juan Car­los Cáce­res Nava­rro (Suhil­tzai­lea /​CCOO­ko afiliatua)
 324. Juan José Arraiago
 325. Juan Jose Bil­bao Alva­rez (jubi­la­tua)
 326. Juan Kar­los Goi­netxea Bei­tia (Alka­te Ohia, Bermeo)
 327. Juan Kar­los Uriar­te (lan­gi­lea)
 328. Juan Luis Napal Chue­ca (Herri Bata­su­na­ko mahai­ki­de oiha)
 329. Juan Luis Napal Villa­nue­va (Disei­natzai­le grafikoa)
 330. Juan Manuel Rodri­guez (ate­zai­na)
 331. Juan Pablo Die­guez (jubi­la­tua, eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 332. Juan Zuri­men­di Zubi­za­rre­ta (Mol­datzai­lea)
 333. Jua­nan Camino (Langilea/​LABe­ko afiliatua)
 334. Juan­jo Sainz Sanz (Enkar­te­rri eta Ezke­rral­de­ko Ezker Batu­ko ordez­ka­ria Batzar Nagusietan)
 335. Juan­ma Idoia­ga Erkia­ga (Kaze­ta­ria)
 336. Juan­ma­ri Mada­ria­ga (Itzul­tzai­lea /​Zarautz)
 337. Juantxo Saenz (Sukal­da­ria)
 338. Julen Zama­ko­la Bas­ka­ran (Ingie­na­ria eta rugbilaria)
 339. Julen Zelaie­ta (Ber­tso­la­ria)
 340. Julia Itoiz Jime­nez «La Txu­la Potra» (Abes­la­ria)
 341. Jus­to de la Cue­va (Sozio­lo­goa)
 342. Kar­los Fer­nan­dez Gon­za­lez (Lan­gi­lea ‑Bal­ma­se­da-)
 343. Kar­me­le Dorron­so­ro (Begi­ra­lea /​Gipuz­koa)
 344. Kar­me­le Velas­co Garro (Ira­kas­lea)
 345. Kar­me­lo Alda­ma Are­na (Lan­gi­lea)
 346. Kat­ta­lin Mada­ria­ga Mar­kuar­tu (EHAK-ko par­la­men­ta­ri oiha Gas­teiz­ko Legebiltzarrean)
 347. Kegrea (Marraz­ki­la­ria, Paris)
 348. Klaus Arm­brus­ter
 349. Kol­do Ala­ña Arrin­da (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 350. Kol­do Ama­tria Zudaire
 351. Kol­do Gra­cia López (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 352. Kol­do Moreno Fer­nan­dez (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 353. Kol­do Urki­za Expó­si­to (Osta­la­ria-Nafa­rroa)
 354. Kontxi Llo­rens (etxe­koan­drea, Bermeo)
 355. Kris Zezia­ga (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 356. Lan­der Beto­la­za (Lan­gi­lea)
 357. Lan­der Fer­nan­dez (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 358. Lau­ra Gar­cía Bei­tia (Lan­gi­lea)
 359. Lau­ra Zoba­ran Arrio­la (Abel­tzai­na)
 360. Lau­ren­ce Har­douin Torre (Abo­ka­tua /​Baio­na)
 361. Lei­re Zaba­la (Ira­kas­lea)
 362. Lorea Zezia­ga (Ihes­la­ri Poli­ti­ko Ohia)
 363. Lore­na Lopez Diez (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 364. Luis A. Zaba­lo Bil­bao (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 365. Lukas Peria­ñez Alva­rez (Sukal­da­ria)
 366. Lur­des Rodri­guez (Ira­kas­le jubilatua)
 367. Luz Divi­na Váz­quez Váz­quez (Lan­gi­le autonomoa)
 368. Mai­te de Miguel (Ges­to­ra – Madril)
 369. Mª Ange­les Iru­re Arre­gi (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 370. Mª Car­men Mada­ria­ga (jubi­la­tua, etxekoandrea)
 371. Mª Jexux Sale­gi (Josu Zaba­la­ren ama)
 372. Mª Lui­sa Andui­za (sare­gi­ne, Bermeo)
 373. Mª Luz Mato Arrien (Karran­tza­ko Herri Bata­su­na­ko fun­datzai­lee­ta­ri­ko bat)
 374. Mª Paz Gal­deano Jua­na­be­rria (Sor­tu­ko kidea)
 375. Mª Pilar Bego­ña (jubi­la­tua, Bermeo)
 376. Mª Rosa­rio Sasiain Aies­ta­ran (etxe­koan­drea)
 377. Mai­te Aso­lo Bil­bao (etxe­koan­drea)
 378. Mai­te Iba­rro­la­za (lan­gi­lea)
 379. Mai­te Leke­ri­ka (Eus­kal Herri­ta­rrok-eko zine­gotzi ohia)
 380. Mai­te Orma­za Agi­rre (jubi­la­tua)
 381. Manuel Angel Gon­za­lez Por­ti­lla (Ezker Aber­tza­le­ko zine­gotzia 1987tik 2000ra)
 382. Manuel Losa­da Gómez (Anda­lu­zia­ko Osa­sun Zer­bitzu­ko tek­ni­ka­ri elektrizista)
 383. Mari Feli Aron­do (Jubi­la­tua)
 384. Mari Tere Kami­rua­ga Expó­si­to (Etxe­koan­drea – Astrabudua)
 385. Maria Anto­nia Bas­te­rretxea Soto (lan­gi­lea)
 386. Maria del Car­men Fer­nan­dez (Ama, eus­kal pre­so poli­ti­koen lagu­na eta haie­kin solidarioa)
 387. Maria Pania­gua (lan­gi­lea, Bermeo)
 388. Mari­bel Men­di­bil Orue (Lan­gi­lea)
 389. Mari­le­na Cas­ti­llo (Kaze­ta­ria – Nikaragua)
 390. Mari­sa Uriar­te Elor­dui (etxe­ko andrea)
 391. Maritxu Oli­ber (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 392. Mar­kel Erdo­zia Raz­kin (Fut­bo­la­ria – Arbizu)
 393. Mar­ta Han­ne­ker (Idaz­le mar­xis­ta ‑Txi­le-)
 394. Mar­tin Etxe­ga­rai Men­di­gu­ren (eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 395. Martxe­lo Alvarez(Oroimen His­to­ri­koa­ren herri mugi­men­du­ko partaidea)
 396. Mertxe Ugal­de Erauz­kin (jubi­la­tua, etxekoandrea)
 397. Michel Collon (Nazioar­te­ko Harre­ma­ne­tan adi­tua ‑Bel­gi­ka-)
 398. Miguel Angel San­ga­lo Gri­jal­bo (1984−1987 tar­tean Herri Bata­su­na­ko zine­gotzia Ata­rra­bia­ko uda­lean eta LAB Pen­tsio­du­na­k’en sindikalista)
 399. Miguel Angel Goi­koetxea Fra­dua “Txo” (jubi­la­tua, eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 400. Miguel Angel Jau­re­gi Una­nue (Lan­ga­be­tua)
 401. Mikel Armen­tia (Ikas­lea)
 402. Mikel Asto­re­ka Ugal­de (lan­gi­lea)
 403. Mikel Auza Makutso (lan­gi­lea)
 404. Mikel Ban­dres (Dele­ga­do de LAB, Iruñea)
 405. Mikel Bas­te­rra (Ahol­ku­la­ria)
 406. Mikel Burua­ga (lan­gi­lea)
 407. Mikel Isas­men­di (Pilo­ta­ria)
 408. Mikel Jau­re­gi Agi­rre­za­ba­la (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 409. Mikel Lapey­re (Kaze­ta­ria, kanbo)
 410. Mikel Mour­guiart (Baio­na)
 411. Mikel San­ga­lo Arto­la (LABe­ko dele­ga­tua eta Nafa­rroa­ko SAPA Extru­sión-eko Batzor­de­ko Idazkaria)
 412. Mikel Sara­le­gi (jubi­la­tua)
 413. Mila Etxe­ba­rria (Eran­dio­ko Uda­le­ko langilea)
 414. Miren Gan­goi­ti Aso­lo (Lan­gi­lea – Bermeo)
 415. Miren Kar­me­le Aka­rre­gi (lan­ga­be­tua)
 416. Miren Lekun­be­rri (Haur zaintzailea)
 417. Miren Tira­pu Goi­koetxea (Akto­rea)
 418. Miren­lur Gue­rra (eri­zai­na, Bermeo)
 419. Nat Caza­rré (kaze­ta­ria, Baiona)
 420. Nati­vi­dad Abril (UPV­ko irakaslea)
 421. Neka­ne Basal­dua (etxe­koan­drea, Bermeo)
 422. Neka­ne Jura­do (Eko­no­mis­ta /​Psi­ko­lo­go kli­ni­koa – Gasteiz)
 423. Nere Alber­di
 424. Nines Maes­tro (Mili­tan­te de Red Roja-ko militantea)
 425. Neka­ne Men­dez Ormaetxea (Zine­gotzi ohia, jubi­la­tua, Bermeo)
 426. Nere Azka­ra­te Ispi­zua (admi­nis­tra­ría)
 427. Nerea eta Iñi­go Gan­za­rain (Acti­vi­da­des Multimedia)
 428. Oia­ne Eiz­men­di Gar­cía (Lan­gi­lea)
 429. Niko­las Xamar­do (UPV­ko irakaslea)
 430. Ohia­na Are­nal Gar­cia (ira­kas­lea)
 431. Ohia­na Serrano Urki­di (ira­kas­lea)
 432. Oier Lakun­tza (Ber­tso­la­ria)
 433. Olaia Artze Kami­rua­ga (Etxe­koan­drea – Astrabudua)
 434. Olga Aba­roa (gero­kul­to­rea, Bermeo)
 435. Olga Oje­da (jubi­la­tua, etxekoandrea)
 436. Oskar Caba­lle­ro Bil­bao (Bede­la)
 437. Oscar Corro­za (LAB-eko­de­le­ga­tua-Iru­ña)
 438. Oscar Estei­ba­riz Arte­ta (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 439. Oscar Lasa (Pilo­ta­ria – Etxarri)
 440. Oskar Telletxea Ber­ga­ra (LABe­ko sin­di­ka­lis­ta, Nafarroa)
 441. Oskar Gutie­rrez Tre­jo (lan­gi­lea)
 442. Pablo Kalo­ca (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 443. Pablo Yarri­tu Loi­za­ga (Lan­gi­lea)
 444. Pako Bela­rra Lague­ra (EHK-ko militantea)
 445. Patrik Unzu­rrun­za­ga Gara­te (Pen­tsa­la­ri librea)
 446. Patxi Bis­quert (Akto
  rea)
 447. Patxi Eskitxa­bel Etxe­be­rria (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 448. Phi­li­pe «Nenex» Benech (Mugi­men­du anti­fa­xis­ta­ko kidea)
 449. Pie­dad Agus­tín (Eus­ko Ekin­tza­ko militantea)
 450. Rafa Carri­llo Mar­quez (Lan­gi­lea)
 451. Rakel Ondo­bi­lla Gui­ja­rro (Lan­gi­lea ‑Bal­ma­se­da-)
 452. Raul Gar­tzia (Eus­kal Herri­ta­rra eta Ezker Aber­tza­le­ko mili­tan­tea – Aña­na eskual­dea, Araba)
 453. Rober­to Cres­po Zubi­za­rre­ta (Sin­di­ca­to Uni­ta­rio-ko mili­tan­te ohia)
 454. Rosa Larra­za­bal Meno­yo (Etxe­koan­drea)
 455. Rosa­na Moreno Balan­za­te­gi (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 456. Ruben Ollo López «Tigrillo_​LH» (La Hai­ne­ko kazetaria)
 457. Ruben Sán­chez Bakai­koa (inter­na­zio­na­lis­ta, ber­tso­la­ria ‑Gas­teiz-)
 458. Saioa Zerain (hezitzai­lea)
 459. San­dra Aba­roa Gar­cía (jubi­la­tua)
 460. San­tia­go Gon­za­lez (Abo­ka­tua – Bilbo)
 461. San­tia­go Malun­bres (jubi­la­tua, Bermeo)
 462. San­tos Gan­goi­ti Etxe­ba­rria (jubi­la­tua)
 463. Sara Floun­dres (Inter­na­tio­nal Action Center)
 464. Sen­doa Jura­do (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 465. Ser­gei Gar­tzia (Eri­zai­na­ren laguntzailea)
 466. Ser­gio López Apez­te­gia «Topi» (Lan­gi­lea)
 467. Shan­ti Zur­bano Villa­te (Behar­gi­na)
 468. Sonia Sainz Sanz ( Mugi­men­du Anti­fa­xis­ta­ko kidea )
 469. Sonia Domin­guez (etxe­koan­drea, Bermeo)
 470. Sonia Gon­za­lez Por­ti­lla (Ile­ga­li­za­tu­ta­ko karran­tza­ko Haran Berrian pla­ta­for­ma­ko hautesgaia )
 471. Sue Loren­zo (Lan­gi­lea)
 472. Suso Cela Seoa­ne (GRA­PO­ko pre­so ohia)
 473. Tere­sa López (eus­kal pre­so poli­ti­ko baten senidea)
 474. Tania Corral (Lan­gi­lea)
 475. Teo Badi­llo Rubio (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 476. Tere­xa Etxe­be­rria (Ira­kas­lea – Lapurdi)
 477. Tommy McKear­ney (IRA­ko pre­so ohia /​Gose gre­ba­la­ria /​Lan­gi­le Inde­pen­den­teen Bata­su­ne­ko kidea)
 478. Tri­ni Mato Arrien (Karran­tza­ko Herri Bata­su­na­ko fun­datzai­lee­ta­ri­ko bat)
 479. Txa­bi Bran­ka (blo­ge­roa, kapi­ta­lis­moa­ren aur­ka­koa, mugi­men­du anti­fa­xis­ta­ko kidea, …)
 480. Txar­li Gon­zá­lez Llo­ren­te (Eus­ko Aber­tza­le Ekin­tza­ko Idaz­ka­ri Nagu­sia /​Garraio­la­ria)
 481. Txa­ro Sán­chez Jare­ro (Larrial­di sani­ta­rio­tan tek­ni­koa – Catalunya)
 482. Txa­bi Gau­na Caba­lle­ro (Herri Baga­su­na eta Eus­kal Herri­ta­rrok-eko par­la­men­ta­ri ohia)
 483. Txe­ma Este­ban (Marraz­ki­la­ria – Iruñea)
 484. Txe­ma Uriar­te (His­to­ria­la­ria)
 485. Txu­ma Pui Lekun­be­rri (pre­son­de­gian egon­da­ko eus­kal militantea)
 486. Unai Fer­nan­dez Moreno (Ikas­lea)
 487. Unai Iol­di (Lan Harre­ma­ne­ta­ko ikaslea)
 488. Unai Mon­tes Sal­va­tie­rra (Ikas­lea)
 489. Unatz Zea­rre­ta Goie­netxea (lan­gi­lea)
 490. Urtzi Gain­za Sali­nas (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 491. Usta­ritz Zaba­lon­do Oian­gu­ren (Lan­gi­lea)
 492. Vicen­te Barre­netxea Egia (Lan­gi­lea)
 493. Vic­tor Luis San Vicen­te Cres­po “ Soxky “ (Fun­tzio­na­rioa ‑Bal­ma­se­da-)
 494. Xabier Arri­lu­zea (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 495. Xabier Bayón Gar­cia (Lan­gi­lea)
 496. Xabier César Casal (Gali­za)
 497. Xabier Dorron­so­ro (Ener­gia sek­to­re­ko langilea)
 498. Xabier Herre­ra Urru­tia (Lan­gi­lea)
 499. Xabier Pérez Lekue (Ihes­la­ri poli­ti­ko ohia)
 500. Xabier Sil­vei­ra (Ber­tso­la­ria)
 501. Xabier Uria­ge­re­ka (kon­tsul­to­rea)
 502. Xabier Urki­xo (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 503. Xabier Zal­dua Arotzena
 504. Xar­lo Etxezaharreta
 505. Yolan­da Duval Jimeno (Armiar­na Ope­ra­zioan Inpu­tatua – Lizarra)
 506. Yulen Galar­za Otxoa (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 507. Zaloa Res­pal­di­za Ondo­vi­lla (LABe­ko afiliatua)
 508. Zigor Larre­don­da Muñoz (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 509. Zior­tza Fer­nan­dez Larra­za­bal (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 510. Zorion Zama­ko­la (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 511. Zuri­ñe Peral Lopez (lan­gi­lea)

Era­gi­le Sozialak

 1. Action Anti­fas­cis­te Pau (Pau, Occitania)
 2. Alaitze­ko Ikas­le Aber­tza­leak (Bara­ñain)
 3. Arrano Elkar­tea (Iru­ñea)
 4. Asam­blea Ciu­da­da­na por Torre­la­ve­ga ACPT (Can­ta­bria)
 5. Asam­blea de [email protected] (Eran­dio)
 6. Asam­blea Local de la CUP El Ven­drell (Cata­lun­ya)
 7. Aurre­ra Lan­gi­le­ria anto­la­kun­de marxista-leninista
 8. Bara­kal­do­ko Gaz­te Asanblada
 9. Basa­gu­re Tal­de Eko­lo­gis­ta (Basau­ri)
 10. Basau­ri­ko Antifaxistak
 11. Basau­ri­ko Gaztetxea
 12. Bas­ka­le (Eus­ko-ale­ma­niar elkar­te soziokulturala)
 13. Bea­sain­go Gaztetxea
 14. Berriotxoak (Baz­ter­ke­ta sozia­la­ren aur­ka­ko asan­bla­da – Barakaldo)
 15. Bil­bo Zaha­rre­ko Gaz­te Asanblada
 16. Bil­boal­de­ko Luba­ki Agen­da Taldea
 17. Boltxe Kolek­ti­boa
 18. Boy­kon­sian (Hip-hop eta Rap banatzai­lea, Paris)
 19. CEIVAR orga­nis­mo popu­lar anti-repressivo
 20. Colec­ti­vo Anti­rre­pre­si­vo 27 de Sep­tirm­bre (Bur­gos)
 21. Comi­te de Empre­sa Ama­rra­do­res Puer­to de Bilbao
 22. Comi­té Inter­cen­tros de Lami­na­cio­nes Arre­gui-Cel­sa Atlantic
 23. Comi­tes de Eus­kal Herria por un Soco­rro Rojo Internacional
 24. Comi­tés por un Soco­rro Rojo Inter­na­cio­nal (esta­tu mailan)
 25. Egia, Jus­ti­zia eta Oroitzapena
 26. Ermu­ko Gaz­te Asanblada
 27. Etxa­rri Gaz­tetxea (Erre­kal­de – Bilbo)
 28. Eus­kal Herri­ko Antin­pe­ria­lis­tak sarea
 29. Eus­kal Herri­ko Mumia­ren Lagu­nak (Ami­gos de Mumia Abu-Jamal)
 30. Eus­kal Herri­ko Komu­nis­tak (EHK)
 31. Eus­ko Ekintza
 32. Eus­ko Lurra
 33. Ezke­rral­dea Antifaxista
 34. G.K.Z. tal­dea (Goie­rri­ko gaz­teak, Gipuzkoa)
 35. Hamahi­ru (13) Bil­bo­ko Oku­pa­zioa­ren Alde­ko Mugimendua
 36. Fun­da­ción Paki­to Arria­ran (Vene­zue­la)
 37. Herri Nor­te Taldea
 38. Herri Gorri Kolektiboa
 39. Hika Ate­neoa (Bil­bo)
 40. Indar Gorri Taldea
 41. Iñar Gaz­te Asan­bla­da (Zabal­ga­na, Gasteiz)
 42. Ipar Eus­kal Herri­ko Antifaxistak
 43. Iraul­tza Garaia
 44. Iru­ñe­ko Aiz­pil­tze Kul­tur Elkartea
 45. IRSP (Irish Repu­bli­can Socia­list Party – Alder­di Erre­pu­bli­kar Sozia­lis­ta Irlandarra)
 46. Joven Guar­dia Bolchevique
 47. Kakitzat
 48. Karran­tza Irau­ten Kolektiboa
 49. Karri Kes­tu (Etxa­rri Arantz)
 50. Kimetz Kolek­ti­boa
 51. Kitzi­ka (Etxa­rri Aranatz)
 52. Kitzi­kan (Sexu aska­pe­ne­ra­ko antolakundea)
 53. Komantxe Kon­par­t­sa
 54. Komi­te Internazionalistak
 55. Leitza­ko Elkar­ta­sun Taldea
 56. Meson de la Tor­ti­lla (Iru­ñea)
 57. Muji­ka Taldea
 58. Mutri­ku­ko Erral­doi eta Buruhan­dien Konpartsa
 59. Mutri­ku­ko Gida­ri Solidarioak
 60. Nación Anda­lu­za
 61. Ore­re­ta­ko Gaz­te Blo­ke Antifaxista
 62. Ortuon­do Gaz­tetxea (Gal­da­kao)
 63. Ortuon­do Irra­ti Librea (Gal­da­kao)
 64. Palan­ka Eus­ka­ra Tal­dea (Bil­bo Zaharra)
 65. Par­ti­do Mar­xis­ta Leni­nis­ta (Recons­truc­ción Comunista)
 66. RASH Ipar Eus­kal Herria
 67. Red Roja
 68. Res­cat (Col-lec­tiu de suport als pre­sos i pre­ses polí­ti­ques catalanes)
 69. Rua – Resis­ten­cia Urba­na Anticapitalista
 70. Sagu­zar Gaz­tetxea (Bil­bo Zaharra)
 71. Sare Anti­fa­xis­ta
 72. Street Warriors (Banatzai­le antifaxista)
 73. Su Berri Taber­na (Iru­ñea)
 74. Sugar Gorri Kul­tur Elkar­tea (Ale­gria-Dulan­tzi, Araba)
 75. Tau­pa­ka (Eus­kal Sor­kun­tza­ren sus­ta­pe­ne­ra­ko kul­tur elkartea)
 76. Tolo­sa­ko Eus­kal Herria Sozia­lis­ta Aldizkaria
 77. Txa­rras­ka Gaz­te Asanblada
 78. Txir­bi­le­nea Kul­tur­gu­ne Askea (Ses­tao)
 79. Ugao­ko Gaz­te Asanblada
 80. Zaz­pi Katu Gaz­tetxea (Bil­bo­ko Alde Zaharra)
 81. Zien­tzie­ta­ko Ika­se Asan­bla­da (Leioa-EHU)
 82. Ziri­katzen For­ma­kun­tza Tal­dea (Deus­tu )
 83. Zollo­ko Gaz­te Asanblada

Musi­ka Taldeak

 1. Aitor Goros­ti­za (Dis­joc­kei, Bilbo)
 2. Aker­jen­be Sound Sis­te­ma (Erre­kal­de)
 3. Akra­ta (Gas­teiz)
 4. Aler­ta Gorria (Arbi­zu)
 5. Ama­rau­na (Urka­bus­taiz, Zuia)
 6. Arta­za Com­bat (Bil­bo)
 7. Asta­la­po (Punk Rock – Izarra)
 8. Baler­di Baler­di (Rock – Iruñea)
 9. Ban­da Bas­sot­ti (Roma, Italia)
 10. Barre Ika­ra (Por­tu­ga­le­te)
 11. Bil­bo­ma­tiks (Bil­bo)
 12. Boot­Boys (Punk Rock – Legutio)
 13. Bri­ga­da del Vicio (Zara­go­za)
 14. Cas­set­te (Rap Kon­ba­ti­boa – Bartzelona)
 15. Civic (Rap – Iruñea)
 16. Cor Fort (Paï­sos Catalans)
 17. Daki­da­rria (Gali­za)
 18. Dis­tor­sion (Bara­kal­do)
 19. El Puto Ior ta Kontrakulturlariak
 20. El Soni­do de la Metra­lla (Nafa­rroa)
 21. Esca­ra­ba­jos rock (Iru­ña)
 22. Etsaiak (Lekei­tio)
 23. Eupho­nik (Rap)
 24. Fal­tons (Por­tu­ga­le­te)
 25. Gati­lla­zo (Agu­rain)
 26. Gathon (Rap taldea)
 27. H‑FACTORY-DXE
  (lite­ra­tu­ra eta arte banda)
 28. Habeas Cor­pus
 29. Habe­mus Papa(m) (Amu­rrio)
 30. Ham­mer Killers (Bermeo)
 31. Her­doil (Iru­ñea)
 32. Hitzez Huts (Gas­teiz)
 33. Idi Bihotz (Bil­bo)
 34. Ikaä­ra (Zara­ta /​Aia­ral­dea)
 35. Inda­rrap (Hip-Hop- Araba)
 36. Inedi­tuak (Gal­da­kao)
 37. Inku­bo (Bil­bo)
 38. Ins­tin­to Agre­si­vo (Sego­via)
 39. Jare (Bil­bo)
 40. Jhon Dee­re Extrem Elektroniks
 41. K‑Listo (Rap, Thionville)
 42. K.B.K.S. (Zara­go­za)
 43. K.O. (Ke Ostias)
 44. Kaos Urbano (Madrid)
 45. Kate­ke­si­se (Onda­rroa)
 46. Kao­ti­ko (Nafa­rroa)
 47. Kel­toi (Vigo – Galiza)
 48. Knie­ves (Bil­bo)
 49. Knoc­kout (Madrid)
 50. Kru­ders (Aba­di­ño)
 51. La Cau­sa del Odio (Bar­tze­lo­na)
 52. Lur‑J (Nafa­rroa)
 53. Los Chi­cos del Maíz (Valen­tzia)
 54. MadS­kins (Algor­ta)
 55. Maka­bi (Por­tu­ga­le­te)
 56. Malas Car­tas (Bar­tze­lo­na)
 57. Mani­fa (Bil­bo)
 58. Mano­lo Cabe­za­bo­lo y los que no dan pie con bolo (Zara­go­za)
 59. Mos­sin Nagant (Gas­teiz)
 60. Non Ser­vium (Madrid)
 61. Nucleo Ter­co (Madrid)
 62. Nzo (Rap, Nancy)
 63. Obse­sión Fatal (Bara­kal­do)
 64. Ohian­la­riak (Bil­bo)
 65. Ori­gi­nal Tonio (Rap)
 66. Pablo Hasel (Llei­da)
 67. Pre­mie­re Lig­ne (Rap, Paris 93)
 68. Pri­me­ros Auxi­lios (Bil­bo)
 69. Putakas­ka (Bil­bo)
 70. Radi­kal Hard Core (Bil­bo)
 71. Radio­cri­men (Bil­bo)
 72. Ratzin­ger (Bil­bo)
 73. Rèpli­ca (Paï­sos Catalans)
 74. Rude Pri­de (Madrid)
 75. Sem­bran­do Kaos (Bil­bo)
 76. Sept VII (Rape­roa /​Baio­na)
 77. Siro­ka
 78. Ska­bi­dean (Nafa­rroa)
 79. Sol­te (Bil­bo)
 80. Suaia eta La Hai­ne Hip- hop taldea
 81. Sucio 13 (Madrid)
 82. Sus­pen­ders (Bil­bo)
 83. Txa­ran­ga­zo (Por­tu­ga­le­te)
 84. Toni Metra­lla y Los Anti­ba­las (Bil­bo)
 85. Tonino Caro­to­ne (Iru­ña)
 86. Tur­bo­fuc­kers (Bil­bo)
 87. Txi­mino (rock taldea)
 88. Últi­ma neu­ro­na (Eran­dio)
 89. Unde­ci­mo Man­da­mien­to (Bil­bo)
 90. Unfit (Mar­sei­lle)
 91. Vomi­tan­do Des­per­di­cios (Ses­tao)
 92. Xai­ko (Nafa­rroa)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *