Nume­ro­sas adhe­sio­nes a la mani­fes­ta­ción con­vo­ca­da para el 28 de noviem­bre por el movi­mien­to pro amnis­tía y con­tra la represión

[ES]

En esta rue­da de pren­sa, jun­to a quie­nes for­ma­mos par­te del Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión, están par­ti­ci­pan­do tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras, depor­tis­tas, per­so­nas del mun­do de la cul­tu­ra y miem­bros y repre­sen­tan­tes de dis­tin­tos agen­tes socia­les y polí­ti­cos de Eus­kal Herria y de fue­ra de Eus­kal Herria. Quie­nes esta­mos aquí y tam­bién quie­nes apa­re­cen en la lis­ta que pon­dre­mos a vues­tra dis­po­si­ción al final, coin­ci­di­mos en la nece­si­dad de rei­vin­di­car la amnis­tía y, por lo tan­to, nos adhe­ri­mos a la mani­fes­ta­ción con­vo­ca­da para el 28 de noviem­bre a favor de la amnis­tía y com­par­ti­mos la siguien­te lectura:

Las razo­nes que empu­ja­ron a las repre­sa­lia­das polí­ti­cas a la lucha, es decir, la opre­sión nacio­nal y social, siguen vigen­tes y las refu­gia­das, depor­ta­das y pre­sas polí­ti­cas no son una cues­tión del pasa­do. Hoy en día siguen que­dan­do unos 430 pre­sos polí­ti­cos, entre ellos varios a los que les que­dan con­de­nas de 30 años de cár­cel. Otros, en cam­bio, siguen sin poder vol­ver a casa por­que podrían ser detenidos.

Estas per­so­nas son mili­tan­tes polí­ti­cas que están pre­sas, depor­ta­das o per­ma­ne­cen huí­das por ser cohe­ren­tes con lo que pen­sa­ban. Estos mili­tan­tes son par­te de una cul­tu­ra polí­ti­ca que lle­va déca­das viva y que aún man­tie­ne miles y miles de segui­do­res. Por lo tan­to, es fácil lle­gar a la con­clu­sión de que mien­tras estas mili­tan­tes no estén en casa libres el con­flic­to no esta­rá resuel­to. Solo la amnis­tía pue­de dar una solu­ción defi­ni­ti­va al con­flic­to que Eus­kal Herria vive con los esta­dos, ya que para noso­tros la amnis­tía, ade­más de la liber­tad de pre­sos, refu­gia­dos y depor­ta­dos polí­ti­cos, reúne la supera­ción de las razo­nes que son la fuen­te del con­flic­to, o lo que es lo mis­mo, la supera­ción de la opre­sión nacio­nal y social. La supera­ción del con­flic­to y la des­apa­ri­ción de repre­sa­lia­dos son dos caras de la mis­ma mone­da: mien­tras haya repre­sa­lia­dos polí­ti­cos no podrá dar­se por supe­ra­do el con­flic­to y mien­tras haya con­flic­to no podre­mos garan­ti­zar que no haya más represaliados.

Por todo ello, que­re­mos hacer un lla­ma­mien­to a Eus­kal Herria a par­ti­ci­par en la mani­fes­ta­ción que par­ti­rá el 28 de noviem­bre a las 6 de la tar­de (18:00) des­de el Sagra­do Cora­zón de Bil­bo, para rei­vin­di­car la AMNISTÍA.

[EUS]

Pren­tsau­rre­ko hone­tan, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­du­ko kide gare­no­kin bate­ra, Eus­kal Herri­ko eta Eus­kal Herri­tik kan­po eto­rri­ta­ko lan­gi­leak, kiro­la­riak, kul­tu­ra­ren mun­du­ko per­tso­nak eta era­gi­le sozial eta poli­ti­ko ezber­di­ne­ta­ko kide eta ordez­ka­riak ditu­gu gaur­koan. Hemen gau­den guz­tiok eta bukae­ran esku­ra­ga­rri izan­go duzuen zerren­dan ager­tzen dire­nak ere amnis­tia­ren alde­ko alda­rri­ka­pe­na­re­kin eta, ondo­rioz, aza­roa­ren 28rako dei­tu­ri­ko amnis­tia­ren alde­ko mani­fes­ta­zioa­re­kin bat egi­ten dugu eta hona­ko ira­kur­ke­ta kon­par­titzen dugu:

Erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koak borro­ka­ra bul­tza­tu zituz­ten arra­zoiek, hots, zapal­kun­tza nazio­na­lak eta sozia­lak, inda­rrean jarraitzen dute eta ihes­la­ri, depor­ta­tu eta pre­so poli­ti­koak ez dira ira­ga­ne­ko kon­tua. Gaur egun 430 eus­kal pre­so poli­ti­ko ingu­ru gel­ditzen dira, haien artean 30 urte­ko espetxeal­diak gel­ditzen zaiz­kien hain­bat. Bes­te batzuek, ordea, etxe­ra itzu­li ezi­nik jarraitzen dute atxi­lo­tuak izan litezkeelako.

Per­tso­na hauek mili­tan­te poli­ti­koak dira eta pen­tsatzen zute­na­re­kin kohe­ren­teak iza­tea­ga­tik dau­de pre­so, depor­ta­tu­ta ala ihe­sean. Mili­tan­te hauek hamar­ka­dak bizi­rik dara­matzan eta orain­dik ere mila­ka eta mila­ka jarraitzai­le dituen kul­tu­ra poli­ti­ko baten par­te dira. Hor­taz, errez ondo­rioz­ta dai­te­ke mili­tan­te poli­ti­ko hauek etxean libre ez dau­den bitar­tean gataz­ka ez dela kon­pon­du­ta egongo.

Soi­lik amnis­tiak eman die­zaio­ke behin beti­ko irten­bi­dea Eus­kal Herriak esta­tue­kin bizi duen gataz­ka­ri, izan ere guretzat, amnis­tiak pre­so, ihes­la­ri eta depor­ta­tuen aska­ta­su­na ez ezik, gataz­ka­ren itur­bu­ru diren arra­zoien gain­ditzea bil­tzen bai­tu, zapal­kun­tza nazio­na­la eta sozia­la­ren gain­ditzea hain zuzen ere. Gataz­ka­ren arra­zoiak gain­ditzea eta erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko­rik ez ego­tea txan­pon ber­be­ra­ren bi aldeak dira: erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koak dau­den bitar­tean gataz­ka ezin­go da kon­pon­dutzat eman eta gataz­ka dagoen bitar­tean ezin­go dugu ber­ma­tu erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko gehia­go ez egotea.

Hori dela eta, Eus­kal Herria­ri deia luza­tu nahi dio­gu aza­roa­ren 28an arratsal­de­ko 6etan (18:00), Bil­bo­ko Bihotz Sakra­tu­tik AMNISTIA alda­rri­katze­ko abia­tu­ko den mani­fes­ta­zioan par­te hartzeko.

IMG_5453

NORBANAKOAK
 • Aitor Zubie­ta Alba­rra­zin (Etxa­rri)
 • Amaia Sagre­do Pala­cios ( Arte Ede­rre­ta­ko ikaslea )
 • Alber­to Marin Etxe­ba­rria “Rupi“ (Tabernaria/​Deustu)
 • Alber­to Muñoz Zufia (ANV­ko ordez­ka­ria erbes­te­ko Eus­ko Jaur­la­ritzan, HBko Mahai Nazio­na­le­ko kide ohia)
 • Alfon­so Sas­tre (Dramaturgo/​Filosofo)
 • Alfre­do Gri­mal­dos (Kaze­ta­ria /​Idaz­lea)
 • Ana Maria Gogor­za Zuga­rra­mur­di (Seni­dea)
 • Ana Pino Gue­rra (ESK- Correos-eko delegatua)
 • Andrés Váz­quez De Sola (Kaze­ta­ria /​Marraz­ki­la­ria)
 • Andreu Gar­cia Rive­ra (Abo­ka­tua)
 • Ánge­les Diez (Zien­tzia poli­ti­ko eta sozia­le­tan Dok­to­reae­ta UCM­ko irakaslea)
 • Antxo­ni Gal­dós Oro­noz (Eus­kal ema­ku­me ezkertiarra)
 • Ant­ton Azkar­gor­ta (UPV­ko ira­kas­le kaleratua)
 • Antxon Gomez Loren­te (ANV-ko Idaz­ka­ri Nagu­si ohia, HBko Mahai Nazio­na­le­ko kidea ohia,04/2008 suma­rioan inpu­tatua ANVgatik)
 • Antxon Men­di­za­bal ( Ekonomista )
 • Aratz Gallas­te­gi Sodu­pe( Errug­bi entrenatzailea)
 • Aritz Arei­za­ga Gomez ( Langilea )
 • Arkaitz Fer­nan­dez Arrin­da (Lan­gi­lea /​Dele­ga­tu sindikala)
 • Arkaitz Muna­rriz (Korri­ka­la­ria)
 • Bego­ña Larra­za­bal Gon­za­lez (Erre­fu­xia­tu poli­ti­ko ohia)
 • Boro (La Hai­ne-ko kazetaria)
 • Car­lo Fra­bet­ti (Idaz­lea)
 • Car­los Fer­nán­dez Liria (Madril­go Uni­ver­si­dad Com­plu­ten­se-ko filo­so­fia irakaslea)
 • Car­los Tena (Kaze­ta­ria)
 • Car­men Sanz Val­dear­cos ( EH Bil­du­ko zine­gotzi ohia )
 • Ele­der Cres­po Erkia­ga (Lan­ga­be­tua)
 • Elo Urru­ti­koetxea (Idaz­lea /​Femi­nis­ta)
 • Eneka Maiz (Etxa­rri-Ara­natze­ko Alkatesa)
 • Eneko Ame­za­ga De Die­go ( Ikas­lea / Dan­tza­ria )
 • Eneko Barre­na Gallas­te­gi ( Ikaslea )
 • Eneko Laz­koz (Ber­tso­la­ria)
 • Enri­ke Lopez ( UPV­ko ira­kas­le kaleratua )
 • Fran­cis­co Javier Gezu­ra­ga Telle­ria (Itsas­gi­zon ohia /​Pen­tsio­du­na)
 • Fer­min Gon­ge­ta (Sozio­lo­goa)
 • Flo­ren Naza­bal (Aiz­ko­la­ria)
 • Haritz Muna­rriz (Korri­ka­la­ria)
 • Hec­tor Boni­lla Fon­se­ca (Hezitzai­le Soziala)
 • Idoia Ira­go­rri Petu­ya ( Langabetua )
 • Iña­ki Gil de San Vicen­te (Ezker Aber­tza­le­ko militantea)
 • Iñi­go Olaetxea (Ber­tso­la­ria)
 • Itziar Aiz­pu­rua (Eus­kal mili­tan­te historikoa)
 • James Petras (New York-eko Binghan­ton Uni­ver­sity eta Pen­sil­va­nia­ko Uni­ber­tsi­ta­te­ko ira­kas­lea, Kana­da­ko Hari­fax-eko Saint Mar­y’s Uni­ver­sity-ko ira­kas­le adjuntua)
 • John Cata­li­not­to (Wor­kers World ‑AEB-)
 • Jon Kere­je­ta (His­to­ria­la­ria)
 • Jon Men­dio­lea Peña­fiel (Ira­kas­lea)
 • Jose Luis Herre­ro (UPV­ko ira­kas­le kaleratua)
 • Jose Mari Loren­zo Espi­no­sa (Idaz­lea /​His­to­ria­la­ria)
 • Jose­ba Bel­tza (Ber­tso­la­ria)
 • Josu Otze­rin­jau­re­gi Aspia­zu (Txo­ri Barro­te Konpartsakidea)
 • Jor­ge Beins­tein (Uni­ver­si­dad Nacio­nal de la Pla­ta-ko ira­kas­le eme­ri­tua ‑Argen­ti­na-)
 • Joxe­mi Cam­pi­llo Robles (Ira­kas­lea)
 • Juan­jo Sainz Sanz (Enkar­te­rri eta Ezke­rral­de­ko Ezker Batu­ko ordez­ka­ria Batzar Nagusietan )
 • Juan­ma Idoia­ga Erkia­ga (Kaze­ta­ria)
 • Juantxo Saenz (Sukal­da­ria)
 • Julen Zelaie­ta (Ber­tso­la­ria)
 • Jus­to de la Cue­va (Sozio­lo­goa)
 • Kar­los Fer­nan­dez Gon­za­lez ( Langilea )
 • Kat­ta­lin Mada­ria­ga Markuart
  u (EHAK-ko par­la­men­ta­ri oiha Gas­teiz­ko Legebiltzarrean)
 • Lur­des Rodriguez(Irakaslejubilatua)
 • Manuel Angel Gon­za­lez Por­ti­lla ( Ezker Aber­tza­le­ko zine­gotzia 1987tik 2000ra )
 • Maria del Car­men Fer­nan­dez ( Ama, eus­kal pre­so poli­ti­koen lagu­na eta haie­kin solidarioa )
 • Mari­le­na Cas­ti­llo (Kaze­ta­ria – Nikaragua)
 • Mar­kel Erdo­zia Raz­kin (Fut­bo­la­ria – Arbizu)
 • Mar­ta Han­ne­ker (Idaz­le mar­xis­ta ‑Txi­le-)
 • Martxe­lo Alvarez(Oroimen His­to­ri­koa­ren herri mugi­men­du­ko partaidea)
 • Michel Collon (Nazioar­te­ko Harre­ma­ne­tan adi­tua ‑Bel­gi­ka-)
 • Mikel San­ga­lo Arto­la (LABe­ko dele­ga­tua eta Nafa­rroa­ko SAPA Extru­sión-eko Batzor­de­ko Idazkaria)
 • Miren Gan­goi­ti Aso­lo (Lan­gi­lea – Bermeo)
 • Nati­vi­dad Abril ( UPV­ko irakaslea )
 • Neka­ne Jura­do (Eko­no­mis­ta /​Psi­ko­lo­go kli­ni­koa – Gasteiz )
 • Nines Maes­tro (Mili­tan­te de Red Roja-ko militantea)
 • Niko­las Xamar­do ( UPV­ko irakaslea )
 • Nerea eta Iñi­go Gan­za­rain ( Acti­vi­da­des Multimedia )
 • Oier Lakun­tza (Ber­tso­la­ria)
 • Oskar Caba­lle­ro Bil­bao (Bede­la)
 • Oscar Carrazo(LAB-ekodelegatua-Iru­ña)
 • Rakel Ondo­bi­lla Gui­ja­rro ( Langilea )
 • San­tia­go Gon­za­lez (Abo­ka­tua – Bilbo)
 • Sara Floun­dres (Inter­na­tio­nal Action Center)
 • Sonia Gon­za­lez Por­ti­lla (Ile­ga­li­za­tu­ta­ko karran­tza­ko Haran Berrian pla­ta­for­ma­ko hautesgaia )
 • Sonia Sainz Sanz ( Mugi­men­du Anti­fa­xis­ta­ko kidea )
 • Suso Cela Seoa­ne (GRA­PO­ko pre­so ohia)
 • Tere­xa Etxe­be­rria (Ira­kas­lea – Lapurdi)
 • Txe­maU­riar­te (His­to­ria­la­ria)
 • Unai Fer­nan­dez Moreno ( Ikaslea )
 • Vic­tor Luis San Vicen­te Cres­po “ Soxky “ ( Funcionario )
 • Xabier Sil­vei­ra (Ber­tso­la­ria)
 • Xar­lo Etxezaharreta
 • Zaloa Res­pal­di­za Ondovilla(LABeko afiliatua)
ERAGILE SOZIALAK
 • Bara­kal­do­ko Gaz­te Asanblada
 • Basa­gu­re Tal­de Eko­lo­gis­ta (Basau­ri)
 • Basau­ri­ko Antifaxistak
 • Basau­ri­ko Gaztetxea
 • Berriotxoak (Baz­ter­ke­ta sozia­la­ren aur­ka­ko asan­bla­da – Barakaldo)
 • Bil­boal­de­ko Luba­ki Agen­da Taldea
 • Bil­bo Zaha­rre­ko Gaz­te Asanblada
 • Boltxe Kolek­ti­boa
 • Comi­tes de Eus­kal Herria por un Soco­rro Rojo Internacional
 • Comi­te de Empre­sa Ama­rra­do­res Puer­to de Bilbao
 • Egia, Jus­ti­zia eta Oroitzapena
 • Etxa­rri Gaz­tetxea (Erre­kal­de – Bilbo)
 • Eus­koE­kin­tza
 • Eus­ko­Lu­rra
 • Herri Nor­te Taldea
 • Hika Ate­neoa (Bil­bo)
 • Ipar Eus­kalHe­rri­ko Antifaxistak
 • Iraul­tza Garaia
 • Kakitzat
 • Komantxe Kon­par­t­sa
 • Komi­te Internazionalistak
 • Ortuon­do Gaz­tetxea (Gal­da­kao)
 • Ortuon­do Irra­ti Librea (Gal­da­kao)
 • Palan­ka Eus­ka­ra Tal­dea (Bil­bo Zaharra)
 • Sagu­zar Gaz­tetxea (Bil­bo Zaharra)
 • Sare Anti­fa­xis­ta
 • Street Warriors (Banatzai­le antifaxista)
 • Tau­pa­ka ( Eus­kal Sor­kun­tza­ren sus­ta­pe­ne­ra­ko kul­tur elkartea )
 • Txa­rras­ka Gaz­te Asanblada
 • Txir­bi­le­nea Kul­tur­gu­ne Askea (Ses­tao)
 • Zaz­pi Katu Gaz­tetxea (Bil­bo­ko Alde Zaharra)
 • Ziri­katzen For­ma­kun­tza Tal­dea (Deus­tu )
MUSIKA TALDEAK
 • Aler­ta Gorria (Arbi­zu)
 • Ama­rau­na (Urka­bus­taiz – Zuia )
 • Anes­te­sia (Zarautz)
 • Asta­la­po (Punk Rock – Izarra)
 • Bil­bo­ma­tiks (Bil­bo)
 • Boot­Boys (Punk Rock – Legutio)
 • Cas­set­te (Rap Kon­ba­ti­boa – Bartzelona)
 • Daki­da­rria ( Galiza )
 • Dis­tor­sion (Bara­kal­do)
 • El Puto Ior ta Kontrakulturlariak
 • El Soni­do de la Metra­lla (Nafa­rroa)
 • Etsaiak (Lekei­tio)
 • Inda­rrap (Hip-Hop- Araba )
 • Inedi­tuak ( Galdakao )
 • Habe­mus Papa(m) (Amu­rrio)
 • Ham­mer Killers (Bermeo)
 • Idi Bihotz (Bil­bo)
 • Ikaä­ra ( Zara­ta /​Aia­ral­dea )
 • Inku­bo (Bil­bo)
 • Jare (Bil­bo)
 • Kaos Urbano ( Madrid )
 • Kao­ti­ko (Nafa­rroa)
 • K.B.K.S. ( Zaragoza )
 • Kel­toi (Vigo – Galiza)
 • Knie­ves (Bil­bo)
 • Knoc­kout (Madrid)
 • K.O. ( Ke Ostias )
 • La Cau­sa del Odio (Bar­tze­lo­na)
 • Los Chi­cos del Maíz (Valen­tzia)
 • MadS­kins (Algor­ta)
 • Malas Car­tas (Bar­tze­lo­na)
 • Mani­fa ( Bilbo )
 • Mano­lo Cabe­za­bo­lo y los que no dan pie con bolo. ( Zaragoza )
 • Matxu­ra (Eus­kal Herria )
 • Non Ser­vium (Madrid)
 • Nucleo Ter­co (Madrid)
 • Obse­sión Fatal (Bara­kal­do)
 • Ohian­la­riak
 • Pablo Hasel (Llei­da)
 • Pri­me­ros Auxi­lios (Bil­bo)
 • Putakas­ka (Bil­bo)
 • Radi­kal Hard Core(Bilbo)
 • Radio­cri­men ( Bilbo )
 • Ratzinger(Bilbo)
 • Sem­bran­do Kaos ( Bilbo )
 • Siro­ka
 • Sol­te (Bil­bo)
 • Suaia eta La Hai­ne Hip- hop taldea
 • Sus­pen­ders (Bil­bo)
 • Toni Metra­lla y Los Anti­ba­las (Bil­bo)
 • Tur­bo­fuc­kers (Bil­bo)
 • Unde­ci­mo Man­da­mien­to (Bil­bo)
 • Vomi­tan­do Des­per­di­cios (Ses­tao)
 • Xai­ko (Nafa­rroa)
IMG-20151024-WA0010

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *