Pari­se­ko atxi­lo­ke­tak, Amnis­tia­ren alde­ko eta erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko mugi­men­dua­ren pren­t­sa oharra

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak Poli­zia fran­tse­sak atzo Pari­sen buru­tu­ta­ko ope­ra­zio poli­zia­la gaitzetsi nahi du. Ber­tan, Poli­zia fran­tse­sak Egoitz Urru­ti­koetxea eus­kal herri­ta­rra eta orain­dik iden­ti­ta­tea eza­gutze­ra eman ez duten bes­te bi per­tso­nen atxi­lo­ke­tak egin zituen.

Atxi­lo­ke­ta hauen aurrean eta Esta­tuek Eus­kal Herria umi­lia­tu nahi duten une hone­tan, gure mugi­men­du­tik borro­ka­ra­ko beha­rra nabar­men­du nahi dugu bes­te behin ere eta, era berean, anto­latze­ko beha­rra luza­tu nahi dio­gu Eus­kal Herri Lan­gi­le­ria­ri. Ez da bake­rik egon­go gataz­ka­ren oina­rrian dau­den arra­zoiak kon­pon­tzen eta gataz­ka horren era­gi­nez erre­pre­sa­lia­tu­ta­ko mili­tan­te guz­tiak libre egon arte. 

Borro­ka bitar­te­ko, aska­ta­su­na hel­bu­ru. Jo ta ke ira­ba­zi arte!

Eus­kal Herrian, 2015eko urria­ren 7a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aurkako Mugi­men­dua.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *