Gas­teiz eta Donos­tian atxi­lo­ta­tu­ta­ko 7 lagu­nei buruz­ko AAEA­ren pren­t­sa oharra

Espai­nia­ko Poli­zia Nazio­na­lak gutxie­nez zaz­pi lagun atxi­lo­tu ditu Gas­tei­zen eta Donos­tian “terro­ris­moa gorai­patzea­ren” aku­sa­zio­pean. Honen aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du:

Ohi­koa bihur­tzen ari da “terro­ris­moa gorai­patzea” lepo­ra­tu­ta ezker aber­tza­le­ko mili­tan­te­ak atxi­lotzea eta eki­tal­di publi­koak debe­katzea. Hori da, behin­tzat, Esta­tu espai­no­la­ren txa­ku­rrek (uni­for­me­du­nek zein gor­ba­ta­du­nek) era­bil­tzen duten aitza­kia. Pre­soen esku­bi­deak alda­rri­katzea edo­ta erre­pre­sa­lia­tuen izae­ra poli­ti­koa defen­datzea “bik­ti­men memo­ria­ri” era­so egi­tea omen da.

Errea­li­ta­teak, ordea, era­kus­ten digu faxis­tei ez zaiz­kie­la bate­re axo­la beraiek bik­ti­mak deritza­te­nak. Axo­la zaien baka­rra herria mututzea da ber­tsio ofi­zia­la ez den bes­te iritzi­rik entzun ez dadin. Atxi­lo­tuek bik­ti­mak umi­liatzen dituz­te­la dio­te Espai­nia­ko Esta­tu­ko ordez­ka­riek, bai­na bene­tan umi­la­zioa bilatzen dute­nak beraiek dira. Eus­kal Herria oinaz­pian man­ten­tzea eta his­to­ria desitxu­ra­tua idaz­tea bilatzen dute. 

Faxis­tek euren ibil­bi­de lotsa­ga­rri eta kri­mi­na­la zuri­tu nahi duten garai haue­tan inoiz baino garran­tzitsua­goa bihur­tzen da Herriak memo­ria his­to­ri­koa­ri hel­tzea, gau­za bakoitza­ri bere ize­nez deitzea: faxis­ta­ri faxis­ta eta borro­ka­la­ria­ri borro­ka­la­ri. Alder­dien legea, “bik­ti­men erres­pe­tu­ra­ko” legeak eta oro har herria­ri ahoa estal­tzea bilatzen duen edo­zein neu­rri gain­ditze­ko momen­tua da. Adie­raz­pen aska­ta­su­na esku­ratzea gares­ti jarri nahi digu­te eta borro­ka hau ema­te­ko ordua da.

Azke­nik, atxi­lo­tu­ta­ko per­tso­na guz­tiei gure elkar­ta­su­na adie­raz­tea eta beraien aska­ta­su­na gal­de­gi­teaz gain, Espai­nia­ko Poli­zia eta Guar­dia Zibi­la­ren kan­po­ratzea ere alda­rri­katzen dugu. Alde hemen­dik! Zuek zare­te terroristak!

Eus­kal Herrian, 2015eko irai­la­ren 17an.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *